logo
Zam贸wienia publiczne » Przetargi
OG艁OSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA :

Przebudowa i remont dr贸g : 1. Zadanie I - Remont chodnika wie艣 W膮sewo - III etap 2. Zadanie II - Remont chodnika Po艂ajewo 3. Zadanie III - Remont czwartego 艂膮cznika pomi臋dzy ulicami 1 Maja i Ko艣ciuszki w Piotrkowie Kujawskim.

Numer og艂oszenia: 155412 - 2009; data zamieszczenia: 19.05.2009
OG艁OSZENIE O ZAM脫WIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie og艂oszenia: obowi膮zkowe.

Og艂oszenie dotyczy: zam贸wienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJ膭CY

I. 1) NAZWA I ADRES: Miasto i Gmina , ul. Ko艣cielna 1, 88-230 Piotrk贸w Kujawski, woj. kujawsko-pomorskie, tel. 054 2655123, faks 054 2655112.

 • Adres strony internetowej zamawiaj膮cego: www.bip.piotrkowkujawski.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJ膭CEGO: Administracja samorz膮dowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAM脫WIENIA

II.1) OKRE艢LENIE PRZEDMIOTU ZAM脫WIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zam贸wieniu przez zamawiaj膮cego: Przebudowa i remont dr贸g : 1. Zadanie I - Remont chodnika wie艣 W膮sewo - III etap 2. Zadanie II - Remont chodnika Po艂ajewo 3. Zadanie III - Remont czwartego 艂膮cznika pomi臋dzy ulicami 1 Maja i Ko艣ciuszki w Piotrkowie Kujawskim.

II.1.2) Rodzaj zam贸wienia: roboty budowlane.

II.1.3) Okre艣lenie przedmiotu oraz wielko艣ci lub zakresu zam贸wienia: Przebudowa i remont dr贸g : 1. Zadanie I - Remont chodnika wie艣 W膮sewo - III etap 2. Zadanie II - Remont chodnika Po艂ajewo 3. Zadanie III - Remont czwartego 艂膮cznika pomi臋dzy ulicami 1 Maja i Ko艣ciuszki w Piotrkowie Kujawskim.

II.1.4) Wsp贸lny S艂ownik Zam贸wie艅 (CPV): 45.23.31.40-2.

II.1.5) Czy dopuszcza si臋 z艂o偶enie oferty cz臋艣ciowej: tak, liczba cz臋艣ci: 3.

II.1.6) Czy dopuszcza si臋 z艂o偶enie oferty wariantowej: nie.


II.1.7) Czy przewiduje si臋 udzielenie zam贸wie艅 uzupe艂niaj膮cych: tak.

II.2) CZAS TRWANIA ZAM脫WIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zako艅czenie: 30.09.2009.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI DOTYCZ膭CE ZAM脫WIENIA

Informacja na temat wadium: Wykonawca ubiegaj膮cy si臋 o udzielenie zam贸wienia zobowi膮zany jest wnie艣膰 wadium w wysoko艣ci : Zadanie I - 1 500,00 z艂. Zadanie II - 500,00 z艂. Zadanie III - 1 500,00 z艂. Wadium mo偶e by膰 wniesione w jednej lub kilku nast臋puj膮cych formach: - pieni膮dzu; - por臋czeniach bankowych; - gwarancjach bankowych; - gwarancjach ubezpieczeniowych; - por臋czeniach udzielanych przez podmioty, o kt贸rych mowa w art. 6 ust. 3 lit. B ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsi臋biorczo艣ci (Dz. U. Nr 109, poz. 1158 oraz z 2002 r. Nr 25, poz. 253, Nr 66,poz. 596 i Nr 216, poz. 1824). Wadium wnoszone w pieni膮dzu nale偶y wp艂aci膰 przelewem na rachunek bankowy Urz臋du Miasta i Gminy w Piotrkowie Kujawskim BS Piotrk贸w Kujawski nr 07 9551 0002 0000 0101 2003 0011 . 艢rodki winny wp艂yn膮膰 na rachunek Urz臋du przed up艂ywem terminu sk艂adania ofert. Dokument potwierdzaj膮cy wniesienie wadium w formie innej ni偶 pieni臋偶na powinien by膰 za艂膮czony do oferty lub z艂o偶ony w kasie Urz臋du Gminy. Zamawiaj膮cy zwraca niezw艂ocznie wadium, je偶eli: - up艂yn膮艂 termin zwi膮zania ofert膮; - zawarto umow臋 w sprawie zam贸wienia publicznego i wniesiono zabezpieczenie nale偶ytego wykonania tej umowy; - zamawiaj膮cy uniewa偶ni艂 post臋powanie o udzielenie zam贸wienia publicznego, a protesty zosta艂y ostatecznie rozstrzygni臋te lub up艂yn膮艂 termin do ich wnoszenia. Zamawiaj膮cy zwraca niezw艂ocznie wadium na wniosek wykonawcy: - kt贸ry wycofa艂 ofert臋 przed up艂ywem terminu sk艂adania ofert; - kt贸ry zosta艂 wykluczony z post臋powania; - kt贸rego oferta zosta艂a odrzucona. Z艂o偶enie przez wykonawc臋, kt贸rego oferta zosta艂a odrzucona lub wykluczonego z post臋powania, wniosku o zwrot wadium jest r贸wnoznaczne ze zrzeczeniem si臋 przez wykonawc臋 prawa do wniesienia protestu. Je偶eli wadium wniesiono w pieni膮dzu, zamawiaj膮cy zwraca je wraz z odsetkami wynikaj膮cymi z umowy rachunku bankowego, na kt贸rym by艂o ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieni臋dzy na rachunek bankowy wskazany przez wykonawc臋. Zamawiaj膮cy zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, je偶eli wykonawca, kt贸rego oferta zosta艂a wybrana: - odm贸wi艂 podpisania umowy w sprawie zam贸wienia publicznego na warunkach okre艣lonych w ofercie; - nie wni贸s艂 wymaganego zabezpieczenia nale偶ytego wykonania umowy; - zawarcie umowy w sprawie zam贸wienia publicznego sta艂o si臋 niemo偶liwe z przyczyn le偶膮cych po stronie wykonawcy.

III.2) WARUNKI UDZIA艁U

 • Opis warunk贸w udzia艂u w post臋powaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spe艂niania tych warunk贸w: 1. O udzielenie zam贸wienia mog膮 ubiega膰 si臋 wykonawcy spe艂niaj膮cy ni偶ej wymienione warunki: W przetargu mog膮 wzi膮膰 udzia艂 ( z艂o偶y膰 ofert臋 ) oferenci spe艂niaj膮cy warunki okre艣lone w art. 22 i nie podlega wykluczeniu z post臋powania o udzieleniu zam贸wienia na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy - prawo zam贸wie艅 publicznych, a tak偶e posiadaj膮 stosowne uprawnienia oraz wyka偶膮 : 1. Prowadzenie dzia艂alno艣ci gospodarczej w zakresie obj臋tym przedmiotem zam贸wienia. 2. Wykonanie w okresie ostatnich dw贸ch lat tj. 2007-2008 ( a je偶eli okres prowadzenia dzia艂alno艣ci jest kr贸tszy - w tym okresie) minimum dw贸ch zam贸wie艅 w ka偶dym roku, odpowiadaj膮cych swoim rodzajem i warto艣ci膮 do przedmiotu zam贸wienia . 3. Za艂膮czenie wymaganych o艣wiadcze艅 i dokument贸w wskazanych w SIWZ 4. Potwierdzenie wp艂acenia wadium. 2. Ocena spe艂nienia warunk贸w udzia艂u w post臋powaniu zostanie dokonana wg formu艂y (spe艂nia - nie spe艂nia), w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i o艣wiadczeniach (wymaganych przez Zamawiaj膮cego i podanych w SIWZ) do艂膮czonych do oferty. 3. Zamawiaj膮cy wezwie w trybie art.26 ust.3 Wykonawc贸w, kt贸rzy w okre艣lonym terminie nie z艂o偶yli o艣wiadcze艅 i dokument贸w potwierdzaj膮cych spe艂nianie warunk贸w udzia艂u w post臋powaniu lub, kt贸rzy z艂o偶yli dokumenty zawieraj膮ce b艂臋dy, do ich uzupe艂nienia w wyznaczonym terminie chyba, 偶e mimo ich uzupe艂nienia konieczne by艂oby uniewa偶nienie post臋powania..
 • Informacja o o艣wiadczeniach i dokumentach, jakie maj膮 dostarczy膰 wykonawcy w celu potwierdzenia spe艂niania warunk贸w udzia艂u w post臋powaniu: Wykaz o艣wiadcze艅 lub dokument贸w potwierdzaj膮cych spe艂nienie warunk贸w w niniejszym post臋powaniu. O艣wiadczenie Wykonawcy o spe艂nianiu warunk贸w udzia艂u w post臋powaniu okre艣lonych w art. 22 ust. 1 - Wykonawca sk艂ada o艣wiadczenia, kt贸rych wz贸r stanowi膮 Za艂膮cznik Nr 2 oraz Za艂膮cznik Nr 3 do niniejszej SIWZ. 1.W celu potwierdzenia, 偶e Wykonawca posiada uprawnienia do okre艣lonej dzia艂alno艣ci lub czynno艣ci oraz nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust.1 ustawy : 1)Aktualny odpis z w艂a艣ciwego rejestru albo aktualne za艣wiadczenie o wpisie do ewidencji dzia艂alno艣ci gospodarczej wystawione nie wcze艣niej ni偶 6 miesi臋cy przed up艂ywem terminu sk艂adania ofert. 2)Aktualne za艣wiadczenie w艂a艣ciwego naczelnika Urz臋du Skarbowego, potwierdzaj膮ce, 偶e Wykonawca nie zalega z op艂acaniem podatk贸w, lub za艣wiadczenie, 偶e uzyska艂 przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub roz艂o偶enie na raty zaleg艂ych p艂atno艣ci lub wstrzymanie w ca艂o艣ci wykonania decyzji w艂a艣ciwego organu wystawione nie wcze艣niej ni偶 3 miesi膮ce przed up艂ywem terminu sk艂adania ofert, 3)Aktualne za艣wiadczenie oddzia艂u Zak艂adu Ubezpiecze艅 Spo艂ecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Spo艂ecznego potwierdzaj膮ce, 偶e Wykonawca nie zalega z op艂acaniem op艂at oraz sk艂adek na ubezpieczenie zdrowotne i spo艂eczne, lub za艣wiadczenie 偶e uzyska艂 przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub roz艂o偶enie na raty zaleg艂ych p艂atno艣ci lub wstrzymanie w ca艂o艣ci wykonania decyzji w艂a艣ciwego organu wystawione nie wcze艣niej ni偶 3 miesi膮ce przed up艂ywem terminu sk艂adania ofert. 2.W celu potwierdzenia spe艂nienia warunku posiadania przez Wykonawc臋 niezb臋dnej wiedzy i do艣wiadczenia oraz dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zam贸wienia: 1.Wykaz wykonanych w okresie ostatnich dw贸ch lat tj. 2007-2008 ( a je偶eli okres prowadzenia dzia艂alno艣ci jest kr贸tszy - w tym okresie) minimum dw贸ch zam贸wie艅 w ka偶dym roku, odpowiadaj膮cych swoim rodzajem i warto艣ci膮 do przedmiotu zam贸wienia. Wykaz nale偶y sporz膮dzi膰 zgodnie ze wzorem stanowi膮cym Za艂膮cznik Nr 5 do niniejszej SIWZ. 2.Dokumenty potwierdzaj膮ce posiadanie uprawnie艅 budowlanych do kierowania robotami budowlanymi przez wskazane osoby w zakresie niezb臋dnym do wykonania zam贸wienia oraz za艣wiadczenia, wydane przez w艂a艣ciw膮 izb臋 samorz膮du zawodowego (Okr臋gow膮 Izb臋 In偶ynier贸w Budownictwa), potwierdzaj膮ce wpis danej osoby na list臋 cz艂onk贸w w艂a艣ciwej izby. 3.W celu potwierdzenia spe艂nienia warunku znajdowania si臋 przez Wykonawc臋 w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniaj膮cej wykonanie zam贸wienia: 1)Polis臋 , 偶e Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialno艣ci cywilnej w zakresie prowadzonej dzia艂alno艣ci gospodarczej we wskazanej wysoko艣ci. Przy sk艂adaniu ofert przez Wykonawc贸w wsp贸lnie ubiegaj膮cych si臋 o udzielenie zam贸wienia Wykonawcy mog膮 z艂o偶y膰 jedn膮 wsp贸ln膮 polis臋 potwierdzaj膮c膮, 偶e wszyscy Wykonawcy s膮 ubezpieczeni od odpowiedzialno艣ci cywilnej w zakresie prowadzonej dzia艂alno艣ci gospodarczej. Warunek ten mo偶e by膰 r贸wnie偶 spe艂niony 艂膮cznie ..

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAM脫WIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zam贸wienia: przetarg nieograniczony.


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najni偶sza cena.

IV.2.2) Wykorzystana b臋dzie aukcja elektroniczna: nie.


IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.3.1)Adres strony internetowej, na kt贸rej dost臋pna jest specyfikacja istotnych warunk贸w zam贸wienia: www.bip.piotrkowkujawski.pl.
Specyfikacj臋 istotnych warunk贸w zam贸wienia mo偶na uzyska膰 pod adresem: Urz膮d Miasta i Gminy 88-230 Piotrk贸w Kujawski ul. Ko艣cielna 1 pok贸j nr 6.

IV.3.4) Termin sk艂adania wniosk贸w o dopuszczenie do udzia艂u w post臋powaniu lub ofert: 10.06.2009 godzina 10:00, miejsce: Urz膮d Miasta i Gminy 88-230 Piotrk贸w Kujawski ul. Ko艣cielna 1 pok贸j nr 10.

IV.3.5) Termin zwi膮zania ofert膮: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu sk艂adania ofert).

ZA艁膭CZNIK I - INFORMACJE DOTYCZ膭CE OFERT CZ臉艢CIOWYCH

CZ臉艢膯 Nr: 1 NAZWA: 1. Zadanie I - Remont chodnika wie艣 W膮sewo - III etap.

 • 1) Kr贸tki opis ze wskazaniem wielko艣ci lub zakresu zam贸wienia: 1. Zadanie I - Remont chodnika wie艣 W膮sewo - III etap.
 • 2) Wsp贸lny S艂ownik Zam贸wie艅 (CPV): 45.23.31.40-2.
 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zako艅czenie: 30.09.2009.
 • 4) Kryteria oceny ofert:najni偶sza cena.


CZ臉艢膯 Nr: 2 NAZWA: 2. Zadanie II - Remont chodnika Po艂ajewo.

 • 1) Kr贸tki opis ze wskazaniem wielko艣ci lub zakresu zam贸wienia: 2. Zadanie II - Remont chodnika Po艂ajewo.
 • 2) Wsp贸lny S艂ownik Zam贸wie艅 (CPV): 45.23.31.40-2.
 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zako艅czenie: 30.09.2009.
 • 4) Kryteria oceny ofert:najni偶sza cena.


CZ臉艢膯 Nr: 3 NAZWA: 3. Zadanie III - Remont czwartego 艂膮cznika pomi臋dzy ulicami 1 Maja i Ko艣ciuszki w Piotrkowie Kujawskim.

 • 1) Kr贸tki opis ze wskazaniem wielko艣ci lub zakresu zam贸wienia: 3. Zadanie III - Remont czwartego 艂膮cznika pomi臋dzy ulicami 1 Maja i Ko艣ciuszki w Piotrkowie Kujawskim.
 • 2) Wsp贸lny S艂ownik Zam贸wie艅 (CPV): 45.23.31.40-2.
 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zako艅czenie: 30.09.2009.
 • 4) Kryteria oceny ofert:najni偶sza cena.

UWAGA

MODYFIKACJA TRE艢CI SIWZ

Tre艣c modyfikacji w za艂膮czniku.

TypRozmiarPobierzKomentarzData dodaniaLicznik 
?297.5 KB POBIERZsiwz19.05.2009 13:16202
.DOC66.5 KB POBIERZkosztorys ofertowy W膮sewo19.05.2009 13:18269
.PDF876 KB POBIERZkosztorys ofertowy - remont chodnika Po艂ajewo19.05.2009 13:19298
.PDF590.1 KB POBIERZkosztorys ofertowy - remont czwartego 艂膮cznika pomi臋dzy ulicami 1 Maja i Ko艣cius19.05.2009 13:19291
.PDF356 KB POBIERZza艂膮cznik nr 9 do SIWZ19.05.2009 13:21213
.PDF397.8 KB POBIERZza艂膮cznik nr 10 do SIWZ19.05.2009 13:21235
.PDF510.2 KB POBIERZza艂膮cznik nr 11 do SIWZ19.05.2009 13:21209
.DOC57 KB POBIERZMODYFIKACJA SIWZ05.06.2009 13:03245

Autor : Tomasz Ciesielski
Zredagowa艂(a) : Tomasz Ciesielski
Data wprowadzenia : 2009-05-19 14:16:25
Data ostatniej modyfikacji : 05.06.2009 13:02
Liczba wy艣wietle艅 : 1363

Redaktor  Data modyfikacji 
Tomasz Ciesielski  19.05.2009 14:49poka偶 t膮 wersj臋
Tomasz Ciesielski  19.05.2009 13:16poka偶 t膮 wersj臋licznik odwiedzin: 4492088