logo
Zam贸wienia publiczne » Przetargi
OG艁OSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA :

WYKONANIE DOKUMANTACJI PROJEKTOWEJ NA NI呕EJ WYMIENIONE ZADANIE: Przebudowa ulic 11 listopada i 艢w. Ducha w Piotrkowie Kujawskim - etap I

Piotrk贸w Kujawski: WYKONANIE DOKUMANTACJI PROJEKTOWEJ NA NI呕EJ WYMIENIONE ZADANIE: Przebudowa ulic 11 listopada i 艢w. Ducha w Piotrkowie Kujawskim - etap I
Numer og艂oszenia: 215172 - 2009; data zamieszczenia: 30.06.2009
OG艁OSZENIE O ZAM脫WIENIU - us艂ugi

Zamieszczanie og艂oszenia: obowi膮zkowe.

Og艂oszenie dotyczy: zam贸wienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJ膭CY

I. 1) NAZWA I ADRES: Miasto i Gmina , ul. Ko艣cielna 1, 88-230 Piotrk贸w Kujawski, woj. kujawsko-pomorskie, tel. 054 2655123, faks 054 2655112.

  • Adres strony internetowej zamawiaj膮cego: www.bip.piotrkowkujawski.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJ膭CEGO: Administracja samorz膮dowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAM脫WIENIA

II.1) OKRE艢LENIE PRZEDMIOTU ZAM脫WIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zam贸wieniu przez zamawiaj膮cego: WYKONANIE DOKUMANTACJI PROJEKTOWEJ NA NI呕EJ WYMIENIONE ZADANIE: Przebudowa ulic 11 listopada i 艢w. Ducha w Piotrkowie Kujawskim - etap I.

II.1.2) Rodzaj zam贸wienia: us艂ugi.

II.1.3) Okre艣lenie przedmiotu oraz wielko艣ci lub zakresu zam贸wienia: Przedmiotem zam贸wienia jest : WYKONANIE DOKUMANTACJI PROJEKTOWEJ NA NI呕EJ WYMIENIONE ZADANIE: Przebudowa ulic 11 listopada i 艢w. Ducha w Piotrkowie Kujawskim - etap I ( przebudowa ulicy 11 listopada) Opis przedmiotu zam贸wienia Przedmiot zam贸wienia obejmuje wykonanie nast臋puj膮cych element贸w: a) uproszczonego projektu budowlanego: - w wersji papierowej - 4 egz. - w wersji elektronicznej (skan) na CD - 1 egz. b) kosztorysu inwestorskiego z przedmiarem inwestorskim : - w wersji papierowej - 2 egz. - w wersji elektronicznej (skan) na CD - 1 egz. c) kosztorysu ofertowego z przedmiarem : - w wersji papierowej - 2 egz. - w wersji elektronicznej (skan) na CD - 1 egz. d) projektu tymczasowej organizacji ruchu: - w wersji papierowej - 4 egz. - w wersji elektronicznej (skan) na CD - 1 egz. Do obowi膮zk贸w Wykonawcy w ramach zadania nale偶y r贸wnie偶 : 1. wykonanie wszystkich niezb臋dnych bada艅 i uzgodnie艅 - Projektowana przebudowa drogi przebiega膰 b臋dzie w drodze gminnej kt贸ra obecnie wykonana jest z masy asfaltowej a chodniki z p艂ytek chodnikowych. - Zak艂adana d艂ugo艣膰 nawierzchni drogi gminnej do przebudowy - 580 mb. - Istniej膮ce uzbrojenie: kanalizacja deszczowa, wodoci膮g , kabel telekomunikacyjny, kabel energetyczny. - Na cz臋艣ci projektowanej drogi Zamawiaj膮cy posiada dokumentacj臋 na budow臋 kanalizacji sanitarnej. - Zamawiaj膮cy proponuje aby zaprojektowa膰 nawierzchni臋 asfaltow膮 oraz chodniki z kostki betonowej typu POLBRUK. UWAGA zaleca si臋 aby oferent dokona艂 wizji lokalnej na obiekcie b臋d膮cym elementem zam贸wienia..

II.1.4) Wsp贸lny S艂ownik Zam贸wie艅 (CPV): 71.32.00.00-7.

II.1.5) Czy dopuszcza si臋 z艂o偶enie oferty cz臋艣ciowej: nie.

II.1.6) Czy dopuszcza si臋 z艂o偶enie oferty wariantowej: nie.


II.1.7) Czy przewiduje si臋 udzielenie zam贸wie艅 uzupe艂niaj膮cych: tak.

II.2) CZAS TRWANIA ZAM脫WIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zako艅czenie: 10.09.2009.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI DOTYCZ膭CE ZAM脫WIENIA

III.2) WARUNKI UDZIA艁U

  • Opis warunk贸w udzia艂u w post臋powaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spe艂niania tych warunk贸w: O udzielenie zam贸wienia mog膮 ubiega膰 si臋 wykonawcy spe艂niaj膮cy ni偶ej wymienione warunki: W przetargu mog膮 wzi膮膰 udzia艂 ( z艂o偶y膰 ofert臋 ) oferenci spe艂niaj膮cy warunki okre艣lone w art. 22 i nie podlega wykluczeniu z post臋powania o udzieleniu zam贸wienia na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy - prawo zam贸wie艅 publicznych, a tak偶e posiadaj膮 stosowne uprawnienia oraz wyka偶膮 : 1. Prowadzenie dzia艂alno艣ci gospodarczej w zakresie obj臋tym przedmiotem zam贸wienia. 2. Wykonanie w okresie ostatnich dw贸ch lat tj. 2007-2008 ( a je偶eli okres prowadzenia dzia艂alno艣ci jest kr贸tszy - w tym okresie) minimum dw贸ch zam贸wie艅 w ka偶dym roku, odpowiadaj膮cych swoim rodzajem i warto艣ci膮 do przedmiotu zam贸wienia. 3. Za艂膮czenie wymaganych o艣wiadcze艅 i dokument贸w wskazanych w SIWZ. 4. Dysponowanie pracownikami posiadaj膮cymi uprawnienia niezb臋dne do wykonywania prac b臋d膮cych przedmiotem zam贸wienia, wymaganymi przepisami ustawy - Prawo budowlane. Ocena spe艂nienia warunk贸w udzia艂u w post臋powaniu zostanie dokonana wg formu艂y (spe艂nia - nie spe艂nia), w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i o艣wiadczeniach (wymaganych przez Zamawiaj膮cego i podanych w SIWZ) do艂膮czonych do oferty..
  • Informacja o o艣wiadczeniach i dokumentach, jakie maj膮 dostarczy膰 wykonawcy w celu potwierdzenia spe艂niania warunk贸w udzia艂u w post臋powaniu: a)O艣wiadczenie w trybie art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zam贸wie艅 publicznych. b)aktualny odpis z w艂a艣ciwego rejestru albo aktualne za艣wiadczenie o wpisie do ewidencji dzia艂alno艣ci gospodarczej, je偶eli odr臋bne przepisy wymagaj膮 wpisu do rejestru lub zg艂oszenia do ewidencji dzia艂alno艣ci gospodarczej, wystawione nie wcze艣niej ni偶 6 miesi臋cy przed up艂ywem terminu sk艂adania ofert; c)aktualne za艣wiadczenie w艂a艣ciwego Naczelnika Urz臋du Skarbowego oraz w艂a艣ciwego oddzia艂u Zak艂adu Ubezpiecze艅 Spo艂ecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Spo艂ecznego potwierdzaj膮ce odpowiednio, 偶e wykonawca nie zalega z op艂acaniem podatk贸w, op艂at oraz sk艂adek na ubezpieczenie zdrowotne lub spo艂eczne, lub za艣wiadczenia, 偶e uzyska艂 przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub roz艂o偶enie na raty zaleg艂ych p艂atno艣ci lub wstrzymanie w ca艂o艣ci wykonania decyzji w艂a艣ciwego organu - wystawione nie wcze艣niej ni偶 3 miesi膮ce przed up艂ywem terminu sk艂adania ofert. d)dokumenty stwierdzaj膮ce, 偶e osoby, kt贸re b臋d膮 wykonywa膰 zam贸wienie, posiadaj膮 odpowiednie uprawnienia budowlane, e)za艣wiadczenie o przynale偶no艣ci do Izby Samorz膮du Zawodowego Urbanist贸w lub Architekt贸w, f)Wykaz wykonanych w okresie ostatnich dw贸ch lat tj. 2007-2008 ( a je偶eli okres prowadzenia dzia艂alno艣ci jest kr贸tszy - w tym okresie) minimum dw贸ch zam贸wie艅 w ka偶dym roku, odpowiadaj膮cych swoim rodzajem i warto艣ci膮 do przedmiotu zam贸wienia. g)Umowa reguluj膮ca wsp贸艂prac臋 podmiot贸w wyst臋puj膮cych wsp贸lnie (np.konsorcjum) - je艣li dotyczy.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAM脫WIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zam贸wienia: przetarg nieograniczony.


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najni偶sza cena.

IV.2.2) Wykorzystana b臋dzie aukcja elektroniczna: nie.


IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.3.1)Adres strony internetowej, na kt贸rej dost臋pna jest specyfikacja istotnych warunk贸w zam贸wienia: www.bip.piotrkowkujawski.pl.
Specyfikacj臋 istotnych warunk贸w zam贸wienia mo偶na uzyska膰 pod adresem: Urz膮d Miasta i Gminy 88-230 Piotrk贸w Kujawski ul. Ko艣cielna 1 pok贸j nr 8b.

IV.3.4) Termin sk艂adania wniosk贸w o dopuszczenie do udzia艂u w post臋powaniu lub ofert: 08.07.2009 godzina 10:00, miejsce: Urz膮d Miasta i Gminy 88-230 Piotrk贸w Kujawski ul. Ko艣cielna 1 pok贸j nr 8b.

IV.3.5) Termin zwi膮zania ofert膮: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu sk艂adania ofert).

Burmistrz Miasta i Gminy

Piotrk贸w Kujawski

mgr Miros艂aw Skonieczny

UWAGA

ZAWIADOMIENIE O UNIEWA呕NIENIU PRZETARGU

Piotrk贸wKujawski, dnia 2009-07-08

ZP - 341 / 9 / 09

聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽

聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽 Na podstawie art. 93 ust 1 pkt 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zam贸wie艅 Publicznych ( tekst jednolity : tekst jednolity - Dz. U. z 2007 roku Nr 223, poz .1655 ze zm.) Burmistrz Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski uniewa偶nia post臋powanie o udzielenia zam贸wienia publicznego na :

WYKONANIE DOKUMANTACJI PROJEKTOWEJ NA NI呕EJ WYMIENIONE ZADANIE:

Przebudowa ulic 11 listopada i 艢w. Ducha w Piotrkowie Kujawskim - etap I

przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o warto艣ci poni偶ej kwot okre艣lonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust.8 ustawy - Prawo Zam贸wie艅 Publicznych og艂oszonego :

-聽聽聽聽聽聽 na tablicy og艂osze艅 Urz臋du Miasta i Gminy

-聽聽聽聽聽聽 stronie internetowej www.bip.piotrkowkujawski.pl

-聽聽聽聽聽聽 Biuletynie Zam贸wie艅 Publicznych

UZASADNIENIE

Post臋powanie o udzielenie zam贸wienia uniewa偶niono zgodnie z art. 93 ust 1 pkt 4 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zam贸wie艅 Publicznych ( tekst jednolity : tekst jednolity - Dz. U. z 2007 roku Nr 223, poz .1655 ze zm.), tzn. "Zamawiaj膮cy uniewa偶nia post臋powanie, je偶eli cena najkorzystniejszej oferty przewy偶sza kwot臋 , kt贸r膮 Zamawiaj膮cy mo偶e przeznaczy膰 na na sfinalizowanie zam贸wienia ". Wobec powy偶szego post臋powanie zostaje uniewa偶nione.

聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽

聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽 Burmistrz

聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽 Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski

聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽 mgr Miros艂aw Skonieczny

TypRozmiarPobierzKomentarzData dodaniaLicznik 
.DOC161.5 KB POBIERZsiwz30.06.2009 13:31251
.DOC52 KB POBIERZwz贸r oferty30.06.2009 13:31231
.DOC38 KB POBIERZprojekt umowy30.06.2009 13:31261
.PDF592.4 KB POBIERZkopia mapy z zakresem zadania30.06.2009 13:32215
?34.5 KB POBIERZZAWIADOMIENIE O UNIEWA呕NIENIU08.07.2009 16:29228

Autor : Tomasz Ciesielski
Zredagowa艂(a) : Tomasz Ciesielski
Data wprowadzenia : 2009-06-30 13:30:40
Data ostatniej modyfikacji : 08.07.2009 16:28
Liczba wy艣wietle艅 : 1217

Redaktor  Data modyfikacji 
Tomasz Ciesielski  30.06.2009 13:30poka偶 t膮 wersj臋licznik odwiedzin: 4411233