logo
Zam贸wienia publiczne » Przetargi
OG艁OSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA :

WYKONANIE DOKUMANTACJI PROJEKTOWEJ NA NI呕EJ WYMIENIONE ZADANIE: Przebudowa ulic 11 listopada i 艢w. Ducha w Piotrkowie Kujawskim

Piotrk贸w Kujawski: WYKONANIE DOKUMANTACJI PROJEKTOWEJ NA NI呕EJ WYMIENIONE ZADANIE: Przebudowa ulic 11 listopada i 艢w. Ducha w Piotrkowie Kujawskim - etap II
Numer og艂oszenia: 257494 - 2009; data zamieszczenia: 29.07.2009
OG艁OSZENIE O ZAM脫WIENIU - us艂ugi

Zamieszczanie og艂oszenia: obowi膮zkowe.

Og艂oszenie dotyczy: zam贸wienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJ膭CY

I. 1) NAZWA I ADRES: Miasto i Gmina , ul. Ko艣cielna 1, 88-230 Piotrk贸w Kujawski, woj. kujawsko-pomorskie, tel. 054 2655123, faks 054 2655112.

  • Adres strony internetowej zamawiaj膮cego: www.bip.piotrkowkujawski.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJ膭CEGO: Administracja samorz膮dowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAM脫WIENIA

II.1) OKRE艢LENIE PRZEDMIOTU ZAM脫WIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zam贸wieniu przez zamawiaj膮cego: WYKONANIE DOKUMANTACJI PROJEKTOWEJ NA NI呕EJ WYMIENIONE ZADANIE: Przebudowa ulic 11 listopada i 艢w. Ducha w Piotrkowie Kujawskim - etap II.

II.1.2) Rodzaj zam贸wienia: us艂ugi.

II.1.3) Okre艣lenie przedmiotu oraz wielko艣ci lub zakresu zam贸wienia: Przedmiotem zam贸wienia jest : WYKONANIE DOKUMANTACJI PROJEKTOWEJ NA NI呕EJ WYMIENIONE ZADANIE: Przebudowa ulic 11 listopada i 艢w. Ducha w Piotrkowie Kujawskim - etap II ( przebudowa ulicy 艢w. Ducha wraz z odwodnieniem) Przedmiot zam贸wienia obejmuje wykonanie nast臋puj膮cych element贸w: a) projektu budowlanego: - w wersji papierowej - 5 egz. - w wersji elektronicznej (skan) na CD - 1 egz. b) kosztorysu inwestorskiego z przedmiarem inwestorskim : - w wersji papierowej - 2 egz. - w wersji elektronicznej (skan) na CD - 1 egz. c) kosztorysu ofertowego z przedmiarem : - w wersji papierowej - 2 egz. - w wersji elektronicznej (skan) na CD - 1 egz. d) projektu tymczasowej organizacji ruchu: - w wersji papierowej - 5 egz. - w wersji elektronicznej (skan) na CD - 1 egz. e) komplet Szczeg贸艂owych Specyfikacji Technicznych: - w wersji papierowej - 3 egz. - w wersji elektronicznej (skan) na CD - 1 egz. f) je艣li zachodzi konieczno艣膰 - decyzj臋 o 艣rodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacj臋 przedsi臋wzi臋cia, g) decyzj臋 o lokalizacji inwestycji celu publicznego (dla dzia艂ek nieobj臋tych mpzp) h) je艣li zachodzi konieczno艣膰 - uzyskanie pozwolenia wodno-prawnego i) wykonanie map do cel贸w projektowych - Diazo + 2 egz. kopii j) wniosek o pozwolenie na budow臋 wraz z niezb臋dnymi za艂膮cznikami. Do obowi膮zk贸w Wykonawcy w ramach zadania nale偶y r贸wnie偶 : 1.do艂膮czenie do projektu budowlanego kopii mapy ewidencyjnej wg zakresu opracowania 2.wykonanie wszystkich niezb臋dnych bada艅 i uzgodnie艅 celem uzyskania pozwolenia na budow臋. 3.uzgodnienie dokumentacji z w艂a艣cicielami instalacji znajduj膮cych si臋 w obszarze opracowania , z zarz膮dcami dr贸g w przypadku wej艣cia w ich pas geodezyjny i uzgodnienie przez PZUD. 4.wykonanie wszystkich niezb臋dnych bada艅 i uzgodnie艅 - Projektowana przebudowa drogi przebiega膰 b臋dzie w drodze gminnej kt贸ra obecnie utwardzona jest 偶u偶lem paleniskowym. - Zak艂adana d艂ugo艣膰 nawierzchni drogi gminnej do przebudowy - 260 mb. - Istniej膮ce uzbrojenie: kanalizacja deszczowa, wodoci膮g , kabel telekomunikacyjny, kabel energetyczny. - Na cz臋艣ci projektowanej drogi Zamawiaj膮cy posiada dokumentacj臋 na budow臋 kanalizacji sanitarnej. - Zamawiaj膮cy proponuje aby zaprojektowa膰 nawierzchni臋 asfaltow膮 oraz chodniki z kostki betonowej typu (POLBRUK) oraz zatoki postojowe. UWAGA zaleca si臋 aby oferent dokona艂 wizji lokalnej na obiekcie b臋d膮cym elementem zam贸wienia..

II.1.4) Wsp贸lny S艂ownik Zam贸wie艅 (CPV): 71.32.00.00-7.

II.1.5) Czy dopuszcza si臋 z艂o偶enie oferty cz臋艣ciowej: nie.

II.1.6) Czy dopuszcza si臋 z艂o偶enie oferty wariantowej: nie.


II.1.7) Czy przewiduje si臋 udzielenie zam贸wie艅 uzupe艂niaj膮cych: tak.

II.2) CZAS TRWANIA ZAM脫WIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zako艅czenie: 27.11.2009.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI DOTYCZ膭CE ZAM脫WIENIA

III.2) WARUNKI UDZIA艁U

  • Opis warunk贸w udzia艂u w post臋powaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spe艂niania tych warunk贸w: O udzielenie zam贸wienia mog膮 ubiega膰 si臋 wykonawcy spe艂niaj膮cy ni偶ej wymienione warunki: W przetargu mog膮 wzi膮膰 udzia艂 ( z艂o偶y膰 ofert臋 ) oferenci spe艂niaj膮cy warunki okre艣lone w art. 22 i nie podlega wykluczeniu z post臋powania o udzieleniu zam贸wienia na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy - prawo zam贸wie艅 publicznych, a tak偶e posiadaj膮 stosowne uprawnienia oraz wyka偶膮 : 1. Prowadzenie dzia艂alno艣ci gospodarczej w zakresie obj臋tym przedmiotem zam贸wienia. 2. Wykonanie w okresie ostatnich dw贸ch lat tj. 2007-2008 ( a je偶eli okres prowadzenia dzia艂alno艣ci jest kr贸tszy - w tym okresie) minimum dw贸ch zam贸wie艅 w ka偶dym roku, odpowiadaj膮cych swoim rodzajem i warto艣ci膮 do przedmiotu zam贸wienia. 3. Za艂膮czenie wymaganych o艣wiadcze艅 i dokument贸w wskazanych w SIWZ. 4. Dysponowanie pracownikami posiadaj膮cymi uprawnienia niezb臋dne do wykonywania prac b臋d膮cych przedmiotem zam贸wienia, wymaganymi przepisami ustawy - Prawo budowlane. Ocena spe艂nienia warunk贸w udzia艂u w post臋powaniu zostanie dokonana wg formu艂y (spe艂nia - nie spe艂nia), w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i o艣wiadczeniach (wymaganych przez Zamawiaj膮cego i podanych w SIWZ) do艂膮czonych do oferty..
  • Informacja o o艣wiadczeniach i dokumentach, jakie maj膮 dostarczy膰 wykonawcy w celu potwierdzenia spe艂niania warunk贸w udzia艂u w post臋powaniu: a)O艣wiadczenie w trybie art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zam贸wie艅 publicznych. b)aktualny odpis z w艂a艣ciwego rejestru albo aktualne za艣wiadczenie o wpisie do ewidencji dzia艂alno艣ci gospodarczej, je偶eli odr臋bne przepisy wymagaj膮 wpisu do rejestru lub zg艂oszenia do ewidencji dzia艂alno艣ci gospodarczej, wystawione nie wcze艣niej ni偶 6 miesi臋cy przed up艂ywem terminu sk艂adania ofert; c)aktualne za艣wiadczenie w艂a艣ciwego Naczelnika Urz臋du Skarbowego oraz w艂a艣ciwego oddzia艂u Zak艂adu Ubezpiecze艅 Spo艂ecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Spo艂ecznego potwierdzaj膮ce odpowiednio, 偶e wykonawca nie zalega z op艂acaniem podatk贸w, op艂at oraz sk艂adek na ubezpieczenie zdrowotne lub spo艂eczne, lub za艣wiadczenia, 偶e uzyska艂 przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub roz艂o偶enie na raty zaleg艂ych p艂atno艣ci lub wstrzymanie w ca艂o艣ci wykonania decyzji w艂a艣ciwego organu - wystawione nie wcze艣niej ni偶 3 miesi膮ce przed up艂ywem terminu sk艂adania ofert. d)dokumenty stwierdzaj膮ce, 偶e osoby, kt贸re b臋d膮 wykonywa膰 zam贸wienie, posiadaj膮 odpowiednie uprawnienia budowlane, e)za艣wiadczenie o przynale偶no艣ci do Izby Samorz膮du Zawodowego Urbanist贸w lub Architekt贸w, f)Wykaz wykonanych w okresie ostatnich dw贸ch lat tj. 2007-2008 ( a je偶eli okres prowadzenia dzia艂alno艣ci jest kr贸tszy - w tym okresie) minimum dw贸ch zam贸wie艅 w ka偶dym roku, odpowiadaj膮cych swoim rodzajem i warto艣ci膮 do przedmiotu zam贸wienia. g)Umowa reguluj膮ca wsp贸艂prac臋 podmiot贸w wyst臋puj膮cych wsp贸lnie (np.konsorcjum) - je艣li dotyczy.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAM脫WIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zam贸wienia: przetarg nieograniczony.


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najni偶sza cena.

IV.2.2) Wykorzystana b臋dzie aukcja elektroniczna: nie.


IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.3.1)Adres strony internetowej, na kt贸rej dost臋pna jest specyfikacja istotnych warunk贸w zam贸wienia: www.bip.piotrkowkujawski.pl.
Specyfikacj臋 istotnych warunk贸w zam贸wienia mo偶na uzyska膰 pod adresem: Urz膮d Miasta i Gminy 88-230 Piotrk贸w Kujawski ul. Ko艣cielna 1 pok贸j nr 8a.

IV.3.4) Termin sk艂adania wniosk贸w o dopuszczenie do udzia艂u w post臋powaniu lub ofert: 07.08.2009 godzina 10:00, miejsce: Urz膮d Miasta i Gminy 88-230 Piotrk贸w Kujawski ul. Ko艣cielna 1 pok贸j nr 10.

IV.3.5) Termin zwi膮zania ofert膮: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu sk艂adania ofert).

Burmistrz Miasta i Gminy

Piotrk贸w Kujawski

mgr Miros艂aw Skonieczny

TypRozmiarPobierzKomentarzData dodaniaLicznik 
.DOC164.5 KB POBIERZsiwz29.07.2009 09:11252
.DOC70.5 KB POBIERZwz贸r oferty29.07.2009 09:11205
.DOC38.5 KB POBIERZprojekt umowy29.07.2009 09:12209
.PDF1823.7 KB POBIERZkopia mapy z zakresem zadania29.07.2009 09:13215

Autor : Tomasz Ciesielski
Zredagowa艂(a) : Tomasz Ciesielski
Data wprowadzenia : 2009-07-29 09:11:05
Data ostatniej modyfikacji : 29.07.2009 09:11
Liczba wy艣wietle艅 : 1045licznik odwiedzin: 4184962