logo
Zam贸wienia publiczne » Przetargi
OG艁OSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA :

Przebudowa i remont dr贸g : 1. Zadanie I

Piotrk贸w Kujawski: Przebudowa i remont dr贸g : 1. Zadanie I - Utwardzenie kamieniem drogi gminnej Po艂ajewek - Jerzyce 2. Zadanie II - Utwardzenie kamieniem drogi gminnej w miejscowo艣ci Kozy
Numer og艂oszenia: 262628 - 2009; data zamieszczenia: 31.07.2009
OG艁OSZENIE O ZAM脫WIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie og艂oszenia: obowi膮zkowe.

Og艂oszenie dotyczy: zam贸wienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJ膭CY

I. 1) NAZWA I ADRES: Miasto i Gmina , ul. Ko艣cielna 1, 88-230 Piotrk贸w Kujawski, woj. kujawsko-pomorskie, tel. 054 2655123, faks 054 2655112.

 • Adres strony internetowej zamawiaj膮cego: www.bip.piotrkowkujawski.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJ膭CEGO: Administracja samorz膮dowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAM脫WIENIA

II.1) OKRE艢LENIE PRZEDMIOTU ZAM脫WIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zam贸wieniu przez zamawiaj膮cego: Przebudowa i remont dr贸g : 1. Zadanie I - Utwardzenie kamieniem drogi gminnej Po艂ajewek - Jerzyce 2. Zadanie II - Utwardzenie kamieniem drogi gminnej w miejscowo艣ci Kozy.

II.1.2) Rodzaj zam贸wienia: roboty budowlane.

II.1.3) Okre艣lenie przedmiotu oraz wielko艣ci lub zakresu zam贸wienia: Przedmiotem zam贸wienia jest wykonanie: Przebudowa i remont dr贸g : 1. Zadanie I - Utwardzenie kamieniem drogi gminnej Po艂ajewek - Jerzyce 2. Zadanie II - Utwardzenie kamieniem drogi gminnej w miejscowo艣ci Kozy Przedmiotem zam贸wienia s膮 roboty budowlane - Przebudowa i remont dr贸g : 1. Zadanie I - Utwardzenie kamieniem drogi gminnej Po艂ajewek - Jerzyce d艂ugo艣ci 1640 mb (szeroko艣膰 wykonanej nawierzchni drogi w km od 1+740 do km 2+020 winna wynosi膰 3mb, natomiast w pozosta艂ym zakresie 5 mb szeroko艣ci). Przedmiotem s膮 roboty budowlane w zakres kt贸rych wchodzi wykonanie m.in. : a) roboty pomiarowe, b) mechaniczne wykonanie koryta z profilowaniem dna koryta r贸wniark膮 oraz zag臋szczeniem pod艂o偶a walcem wibracyjnym c) mechaniczne wykonanie koryta z profilowaniem dna koryta r贸wniark膮 na poszerzeniach d) wykonanie warstwy nawierzchni grubo艣ci 15 cm po zag臋szczeniu z mieszanki 偶wirowo-wapiennej o granulacji 0- 31,5 mm e) zag臋szczenie wykonanej warstwy walcem wibracyjnym 2. Zadanie II - Utwardzenie kamieniem drogi gminnej w miejscowo艣ci Kozy d艂ugo艣ci 450 mb. (szeroko艣膰 wykonanej nawierzchni drogi winna wynosi膰 3mb) Przedmiotem s膮 roboty budowlane w zakres kt贸rych wchodzi wykonanie m.in. : a) roboty pomiarowe, b) mechaniczne wykonanie koryta z profilowaniem dna koryta r贸wniark膮 oraz zag臋szczeniem pod艂o偶a walcem wibracyjnym c) mechaniczne wykonanie koryta z profilowaniem dna koryta r贸wniark膮 na poszerzeniach d) wykonanie warstwy nawierzchni grubo艣ci 15 cm po zag臋szczeniu z mieszanki 偶wirowo-wapiennej o granulacji 0- 31,5 mm e) zag臋szczenie wykonanej warstwy walcem wibracyjnym Zaleca si臋 aby oferent dokona艂 wizji lokalnej na obiekcie b臋d膮cym elementem zam贸wienia. Uwagi ko艅cowe 1. Roboty musz膮 by膰 wykonane zgodnie z obowi膮zuj膮cymi przepisami, zasadami wiedzy technicznej, sztuk膮 budowlan膮 i polskimi normami. 2. Wykonawca b臋dzie wykonywa艂 przedmiot umowy z materia艂贸w w艂asnych. 3. Zastosowane materia艂y powinny spe艂nia膰 wymogi prawa budowlanego i pozostawa膰 w zgodno艣ci z Polskimi Normami lub aprobatami technicznymi. 4. Warto艣膰 materia艂贸w u偶ytych do realizacji inwestycji jest obj臋ta cen膮 wykonania zam贸wienia. Szczeg贸艂owy zakres i opis przedmiotu zam贸wienia okre艣la za艂膮czony przedmiar rob贸t . Wymagany okres gwarancji na wykonane roboty ( materia艂y i robocizn臋) wynosi 36 miesi臋cy od dnia odebrania przez Zamawiaj膮cego rob贸t budowlanych i podpisania (bez uwag) protoko艂u ko艅cowego..

II.1.4) Wsp贸lny S艂ownik Zam贸wie艅 (CPV): 45.23.31.40-2.

II.1.5) Czy dopuszcza si臋 z艂o偶enie oferty cz臋艣ciowej: tak, liczba cz臋艣ci: 2.

II.1.6) Czy dopuszcza si臋 z艂o偶enie oferty wariantowej: nie.


II.1.7) Czy przewiduje si臋 udzielenie zam贸wie艅 uzupe艂niaj膮cych: tak.

II.2) CZAS TRWANIA ZAM脫WIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zako艅czenie: 30.10.2009.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI DOTYCZ膭CE ZAM脫WIENIA

Informacja na temat wadium: Wykonawca ubiegaj膮cy si臋 o udzielenie zam贸wienia zobowi膮zany jest wnie艣膰 wadium w wysoko艣ci : Zadanie I - 3 000,00 z艂. Zadanie II - 500,00 z艂.

III.2) WARUNKI UDZIA艁U

 • Opis warunk贸w udzia艂u w post臋powaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spe艂niania tych warunk贸w: 1. O udzielenie zam贸wienia mog膮 ubiega膰 si臋 wykonawcy spe艂niaj膮cy ni偶ej wymienione warunki: W przetargu mog膮 wzi膮膰 udzia艂 ( z艂o偶y膰 ofert臋 ) oferenci spe艂niaj膮cy warunki okre艣lone w art. 22 i nie podlega wykluczeniu z post臋powania o udzieleniu zam贸wienia na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy - prawo zam贸wie艅 publicznych, a tak偶e posiadaj膮 stosowne uprawnienia oraz wyka偶膮 : 1. Prowadzenie dzia艂alno艣ci gospodarczej w zakresie obj臋tym przedmiotem zam贸wienia. 2. Wykonanie w okresie ostatnich dw贸ch lat tj. 2007-2008 ( a je偶eli okres prowadzenia dzia艂alno艣ci jest kr贸tszy - w tym okresie) minimum dw贸ch zam贸wie艅 w ka偶dym roku, odpowiadaj膮cych swoim rodzajem i warto艣ci膮 do przedmiotu zam贸wienia . 3. Za艂膮czenie wymaganych o艣wiadcze艅 i dokument贸w wskazanych w SIWZ 4. Potwierdzenie wp艂acenia wadium. 2. Ocena spe艂nienia warunk贸w udzia艂u w post臋powaniu zostanie dokonana wg formu艂y (spe艂nia - nie spe艂nia), w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i o艣wiadczeniach (wymaganych przez Zamawiaj膮cego i podanych w SIWZ) do艂膮czonych do oferty. 3. Zamawiaj膮cy wezwie w trybie art.26 ust.3 Wykonawc贸w, kt贸rzy w okre艣lonym terminie nie z艂o偶yli o艣wiadcze艅 i dokument贸w potwierdzaj膮cych spe艂nianie warunk贸w udzia艂u w post臋powaniu lub, kt贸rzy z艂o偶yli dokumenty zawieraj膮ce b艂臋dy, do ich uzupe艂nienia w wyznaczonym terminie chyba, 偶e mimo ich uzupe艂nienia konieczne by艂oby uniewa偶nienie post臋powania..
 • Informacja o o艣wiadczeniach i dokumentach, jakie maj膮 dostarczy膰 wykonawcy w celu potwierdzenia spe艂niania warunk贸w udzia艂u w post臋powaniu: Wykaz o艣wiadcze艅 lub dokument贸w potwierdzaj膮cych spe艂nienie warunk贸w w niniejszym post臋powaniu. O艣wiadczenie Wykonawcy o spe艂nianiu warunk贸w udzia艂u w post臋powaniu okre艣lonych w art. 22 ust. 1 - Wykonawca sk艂ada o艣wiadczenia, kt贸rych wz贸r stanowi膮 Za艂膮cznik Nr 2 oraz Za艂膮cznik Nr 3 do niniejszej SIWZ. 1.W celu potwierdzenia, 偶e Wykonawca posiada uprawnienia do okre艣lonej dzia艂alno艣ci lub czynno艣ci oraz nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust.1 ustawy : 1)Aktualny odpis z w艂a艣ciwego rejestru albo aktualne za艣wiadczenie o wpisie do ewidencji dzia艂alno艣ci gospodarczej wystawione nie wcze艣niej ni偶 6 miesi臋cy przed up艂ywem terminu sk艂adania ofert. 2)Aktualne za艣wiadczenie w艂a艣ciwego naczelnika Urz臋du Skarbowego, potwierdzaj膮ce, 偶e Wykonawca nie zalega z op艂acaniem podatk贸w, lub za艣wiadczenie, 偶e uzyska艂 przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub roz艂o偶enie na raty zaleg艂ych p艂atno艣ci lub wstrzymanie w ca艂o艣ci wykonania decyzji w艂a艣ciwego organu wystawione nie wcze艣niej ni偶 3 miesi膮ce przed up艂ywem terminu sk艂adania ofert, 3)Aktualne za艣wiadczenie oddzia艂u Zak艂adu Ubezpiecze艅 Spo艂ecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Spo艂ecznego potwierdzaj膮ce, 偶e Wykonawca nie zalega z op艂acaniem op艂at oraz sk艂adek na ubezpieczenie zdrowotne i spo艂eczne, lub za艣wiadczenie 偶e uzyska艂 przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub roz艂o偶enie na raty zaleg艂ych p艂atno艣ci lub wstrzymanie w ca艂o艣ci wykonania decyzji w艂a艣ciwego organu wystawione nie wcze艣niej ni偶 3 miesi膮ce przed up艂ywem terminu sk艂adania ofert. 2.W celu potwierdzenia spe艂nienia warunku posiadania przez Wykonawc臋 niezb臋dnej wiedzy i do艣wiadczenia oraz dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zam贸wienia: 1.Wykaz wykonanych w okresie ostatnich dw贸ch lat tj. 2007-2008 ( a je偶eli okres prowadzenia dzia艂alno艣ci jest kr贸tszy - w tym okresie) minimum dw贸ch zam贸wie艅 w ka偶dym roku, odpowiadaj膮cych swoim rodzajem i warto艣ci膮 do przedmiotu zam贸wienia. Wykaz nale偶y sporz膮dzi膰 zgodnie ze wzorem stanowi膮cym Za艂膮cznik Nr 5 do niniejszej SIWZ. 2.Dokumenty potwierdzaj膮ce posiadanie uprawnie艅 budowlanych do kierowania robotami budowlanymi przez wskazane osoby w zakresie niezb臋dnym do wykonania zam贸wienia oraz za艣wiadczenia, wydane przez w艂a艣ciw膮 izb臋 samorz膮du zawodowego (Okr臋gow膮 Izb臋 In偶ynier贸w Budownictwa), potwierdzaj膮ce wpis danej osoby na list臋 cz艂onk贸w w艂a艣ciwej izby. 3.W celu potwierdzenia spe艂nienia warunku znajdowania si臋 przez Wykonawc臋 w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniaj膮cej wykonanie zam贸wienia: 1)Polis臋 , 偶e Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialno艣ci cywilnej w zakresie prowadzonej dzia艂alno艣ci gospodarczej we wskazanej wysoko艣ci. Przy sk艂adaniu ofert przez Wykonawc贸w wsp贸lnie ubiegaj膮cych si臋 o udzielenie zam贸wienia Wykonawcy mog膮 z艂o偶y膰 jedn膮 wsp贸ln膮 polis臋 potwierdzaj膮c膮, 偶e wszyscy Wykonawcy s膮 ubezpieczeni od odpowiedzialno艣ci cywilnej w zakresie prowadzonej dzia艂alno艣ci gospodarczej. Warunek ten mo偶e by膰 r贸wnie偶 spe艂niony 艂膮cznie ..

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAM脫WIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zam贸wienia: przetarg nieograniczony.


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najni偶sza cena.

IV.2.2) Wykorzystana b臋dzie aukcja elektroniczna: nie.


IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.3.1)Adres strony internetowej, na kt贸rej dost臋pna jest specyfikacja istotnych warunk贸w zam贸wienia: www.bip.piotrkowkujawski.pl.
Specyfikacj臋 istotnych warunk贸w zam贸wienia mo偶na uzyska膰 pod adresem: Urzad Miasta i Gminy 88-230 Piotrk贸w Kujawski ul. Ko艣cielna 1 pok贸j nr 2.

IV.3.4) Termin sk艂adania wniosk贸w o dopuszczenie do udzia艂u w post臋powaniu lub ofert: 21.08.2009 godzina 10:00, miejsce: Urzad Miasta i Gminy 88-230 Piotrk贸w Kujawski ul. Ko艣cielna 1 pok贸j nr 10.

IV.3.5) Termin zwi膮zania ofert膮: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu sk艂adania ofert).

ZA艁膭CZNIK I - INFORMACJE DOTYCZ膭CE OFERT CZ臉艢CIOWYCH

CZ臉艢膯 Nr: 1 NAZWA: Przebudowa i remont dr贸g : 1. Zadanie I - Utwardzenie kamieniem drogi gminnej Po艂ajewek - Jerzyce.

 • 1) Kr贸tki opis ze wskazaniem wielko艣ci lub zakresu zam贸wienia: 1. Zadanie I - Utwardzenie kamieniem drogi gminnej Po艂ajewek - Jerzyce d艂ugo艣ci 1640 mb (szeroko艣膰 wykonanej nawierzchni drogi w km od 1+740 do km 2+020 winna wynosi膰 3mb, natomiast w pozosta艂ym zakresie 5 mb szeroko艣ci). Przedmiotem s膮 roboty budowlane w zakres kt贸rych wchodzi wykonanie m.in. : a) roboty pomiarowe, b) mechaniczne wykonanie koryta z profilowaniem dna koryta r贸wniark膮 oraz zag臋szczeniem pod艂o偶a walcem wibracyjnym c) mechaniczne wykonanie koryta z profilowaniem dna koryta r贸wniark膮 na poszerzeniach d) wykonanie warstwy nawierzchni grubo艣ci 15 cm po zag臋szczeniu z mieszanki 偶wirowo-wapiennej o granulacji 0- 31,5 mm e) zag臋szczenie wykonanej warstwy walcem wibracyjnym.
 • 2) Wsp贸lny S艂ownik Zam贸wie艅 (CPV): 45.23.31.40-2.
 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zako艅czenie: 30.10.2009.
 • 4) Kryteria oceny ofert:najni偶sza cena.


CZ臉艢膯 Nr: 2 NAZWA: Przebudowa i remont dr贸g : 2. Zadanie II - Utwardzenie kamieniem drogi gminnej w miejscowo艣ci Kozy.

 • 1) Kr贸tki opis ze wskazaniem wielko艣ci lub zakresu zam贸wienia: 2. Zadanie II - Utwardzenie kamieniem drogi gminnej w miejscowo艣ci Kozy d艂ugo艣ci 450 mb. (szeroko艣膰 wykonanej nawierzchni drogi winna wynosi膰 3mb) Przedmiotem s膮 roboty budowlane w zakres kt贸rych wchodzi wykonanie m.in. : a) roboty pomiarowe, b) mechaniczne wykonanie koryta z profilowaniem dna koryta r贸wniark膮 oraz zag臋szczeniem pod艂o偶a walcem wibracyjnym c) mechaniczne wykonanie koryta z profilowaniem dna koryta r贸wniark膮 na poszerzeniach d) wykonanie warstwy nawierzchni grubo艣ci 15 cm po zag臋szczeniu z mieszanki 偶wirowo-wapiennej o granulacji 0- 31,5 mm e) zag臋szczenie wykonanej warstwy walcem wibracyjnym Zaleca si臋 aby oferent dokona艂 wizji lokalnej na obiekcie b臋d膮cym elementem zam贸wienia. Uwagi ko艅cowe 1. Roboty musz膮 by膰 wykonane zgodnie z obowi膮zuj膮cymi przepisami, zasadami wiedzy technicznej, sztuk膮 budowlan膮 i polskimi normami. 2. Wykonawca b臋dzie wykonywa艂 przedmiot umowy z materia艂贸w w艂asnych. 3. Zastosowane materia艂y powinny spe艂nia膰 wymogi prawa budowlanego i pozostawa膰 w zgodno艣ci z Polskimi Normami lub aprobatami technicznymi. 4. Warto艣膰 materia艂贸w u偶ytych do realizacji inwestycji jest obj臋ta cen膮 wykonania zam贸wienia. Szczeg贸艂owy zakres i opis przedmiotu zam贸wienia okre艣la za艂膮czony przedmiar rob贸t . Wymagany okres gwarancji na wykonane roboty ( materia艂y i robocizn臋) wynosi 36 miesi臋cy od dnia odebrania przez Zamawiaj膮cego rob贸t budowlanych i podpisania (bez uwag) protoko艂u ko艅cowego..
 • 2) Wsp贸lny S艂ownik Zam贸wie艅 (CPV): 45.23.31.40-2.
 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zako艅czenie: 30.10.2009.
 • 4) Kryteria oceny ofert:najni偶sza cena.

Burmistrz Miasta i Gminy

Piotrk贸w Kujawski

mgr Miros艂aw Skonieczny

TypRozmiarPobierzKomentarzData dodaniaLicznik 
?280.5 KB POBIERZsiwz31.07.2009 14:47187
.PDF377.9 KB POBIERZkosztorys ofertowy -zadanie I31.07.2009 14:47257
.PDF373.3 KB POBIERZkosztorys ofertowy -zadanie II31.07.2009 14:48229
.PDF1560.7 KB POBIERZkopia mapy z zakresem zadania I31.07.2009 14:48200
.PDF858.1 KB POBIERZkopia mapy z zakresem zadania II31.07.2009 14:49247

Autor : Tomasz Ciesielski
Zredagowa艂(a) : Tomasz Ciesielski
Data wprowadzenia : 2009-07-31 14:46:44
Data ostatniej modyfikacji : 31.07.2009 14:46
Liczba wy艣wietle艅 : 1225licznik odwiedzin: 4175357