logo
Zam贸wienia publiczne » Przetargi
OG艁OSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA :

PRZEBUDOWA ULICY S艁ONECZNEJ W PIOTRKOWIE KUJAWSKIM - ETAP I

Piotrk贸w Kujawski: PRZEBUDOWA ULICY S艁ONECZNEJ W PIOTRKOWIE KUJAWSKIM - ETAP I
Numer og艂oszenia: 283524 - 2009; data zamieszczenia: 18.08.2009
OG艁OSZENIE O ZAM脫WIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie og艂oszenia: obowi膮zkowe.

Og艂oszenie dotyczy: zam贸wienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJ膭CY

I. 1) NAZWA I ADRES: Miasto i Gmina , ul. Ko艣cielna 1, 88-230 Piotrk贸w Kujawski, woj. kujawsko-pomorskie, tel. 054 2655123, faks 054 2655112.

  • Adres strony internetowej zamawiaj膮cego: www.bip.piotrkowkujawski.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJ膭CEGO: Administracja samorz膮dowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAM脫WIENIA

II.1) OKRE艢LENIE PRZEDMIOTU ZAM脫WIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zam贸wieniu przez zamawiaj膮cego: PRZEBUDOWA ULICY S艁ONECZNEJ W PIOTRKOWIE KUJAWSKIM - ETAP I.

II.1.2) Rodzaj zam贸wienia: roboty budowlane.

II.1.3) Okre艣lenie przedmiotu oraz wielko艣ci lub zakresu zam贸wienia: Przedmiotem zam贸wienia s膮 roboty budowlane - PRZEBUDOWA ULICY S艁ONECZNEJ W PIOTRKOWIE KUJAWSKIM - ETAP I. Przedmiotem s膮 roboty budowlane w zakres kt贸rych wchodzi wykonanie m.in. : 1. Roboty przygotowawcze 2. Roboty ziemne 3. Wykonanie podbudowy 4. Wykonanie nawierzchni jezdni 5. Wykonanie odwodnienia - monta偶 studzienek 艣ciekowych 6. Ustawienie kraw臋偶nik贸w i obrze偶y betonowych 7. Wykonanie chodnik贸w 8. Wykonanie zjazd贸w 9. zapewnienie obs艂ugi geodezyjnej oraz wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej . Uwagi ko艅cowe 1. Roboty musz膮 by膰 wykonane zgodnie z obowi膮zuj膮cymi przepisami, zasadami wiedzy technicznej, sztuk膮 budowlan膮 i polskimi normami. 2. Wykonawca b臋dzie wykonywa艂 przedmiot umowy z materia艂贸w w艂asnych. 3. Zastosowane materia艂y powinny spe艂nia膰 wymogi prawa budowlanego i pozostawa膰 w zgodno艣ci z Polskimi Normami lub aprobatami technicznymi. 4. Warto艣膰 materia艂贸w u偶ytych do realizacji inwestycji jest obj臋ta cen膮 wykonania zam贸wienia. Szczeg贸艂owy zakres i opis przedmiotu zam贸wienia okre艣la za艂膮czony przedmiar rob贸t oraz dokumentacja projektowa. Wymagany okres gwarancji na wykonane roboty ( materia艂y i robocizn臋) wynosi 36 miesi臋cy od dnia odebrania przez Zamawiaj膮cego rob贸t budowlanych i podpisania (bez uwag) protoko艂u ko艅cowego..

II.1.4) Wsp贸lny S艂ownik Zam贸wie艅 (CPV): 45.23.31.40-2.

II.1.5) Czy dopuszcza si臋 z艂o偶enie oferty cz臋艣ciowej: nie.

II.1.6) Czy dopuszcza si臋 z艂o偶enie oferty wariantowej: nie.


II.1.7) Czy przewiduje si臋 udzielenie zam贸wie艅 uzupe艂niaj膮cych: tak.

II.2) CZAS TRWANIA ZAM脫WIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zako艅czenie: 27.11.2009.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI DOTYCZ膭CE ZAM脫WIENIA

Informacja na temat wadium: Wykonawca ubiegaj膮cy si臋 o udzielenie zam贸wienia zobowi膮zany jest wnie艣膰 wadium w wysoko艣ci 10.000,00 z艂. ( s艂ownie : dziesi臋膰 tysi膮cy z艂otych 00/100). Wadium mo偶e by膰 wniesione w jednej lub kilku nast臋puj膮cych formach: - pieni膮dzu; - por臋czeniach bankowych; - gwarancjach bankowych; - gwarancjach ubezpieczeniowych; - por臋czeniach udzielanych przez podmioty, o kt贸rych mowa w art. 6 ust. 3 lit. B ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsi臋biorczo艣ci (Dz. U. Nr 109, poz. 1158 oraz z 2002 r. Nr 25, poz. 253, Nr 66,poz. 596 i Nr 216, poz. 1824). Wadium wnoszone w pieni膮dzu nale偶y wp艂aci膰 przelewem na rachunek bankowy Urz臋du Miasta i Gminy w Piotrkowie Kujawskim BS Piotrk贸w Kujawski nr 07 9551 0002 0000 0101 2003 0011 . 艢rodki winny wp艂yn膮膰 na rachunek Urz臋du przed up艂ywem terminu sk艂adania ofert. Dokument potwierdzaj膮cy wniesienie wadium w formie innej ni偶 pieni臋偶na powinien by膰 za艂膮czony do oferty lub z艂o偶ony w kasie Urz臋du Gminy. Zamawiaj膮cy zwraca niezw艂ocznie wadium, je偶eli: - up艂yn膮艂 termin zwi膮zania ofert膮; - zawarto umow臋 w sprawie zam贸wienia publicznego i wniesiono zabezpieczenie nale偶ytego wykonania tej umowy; - zamawiaj膮cy uniewa偶ni艂 post臋powanie o udzielenie zam贸wienia publicznego, a protesty zosta艂y ostatecznie rozstrzygni臋te lub up艂yn膮艂 termin do ich wnoszenia. Zamawiaj膮cy zwraca niezw艂ocznie wadium na wniosek wykonawcy: - kt贸ry wycofa艂 ofert臋 przed up艂ywem terminu sk艂adania ofert; - kt贸ry zosta艂 wykluczony z post臋powania; - kt贸rego oferta zosta艂a odrzucona. Z艂o偶enie przez wykonawc臋, kt贸rego oferta zosta艂a odrzucona lub wykluczonego z post臋powania, wniosku o zwrot wadium jest r贸wnoznaczne ze zrzeczeniem si臋 przez wykonawc臋 prawa do wniesienia protestu. Je偶eli wadium wniesiono w pieni膮dzu, zamawiaj膮cy zwraca je wraz z odsetkami wynikaj膮cymi z umowy rachunku bankowego, na kt贸rym by艂o ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieni臋dzy na rachunek bankowy wskazany przez wykonawc臋. Zamawiaj膮cy zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, je偶eli wykonawca, kt贸rego oferta zosta艂a wybrana: - odm贸wi艂 podpisania umowy w sprawie zam贸wienia publicznego na warunkach okre艣lonych w ofercie; - nie wni贸s艂 wymaganego zabezpieczenia nale偶ytego wykonania umowy; - zawarcie umowy w sprawie zam贸wienia publicznego sta艂o si臋 niemo偶liwe z przyczyn le偶膮cych po stronie wykonawcy.

III.2) WARUNKI UDZIA艁U

  • Opis warunk贸w udzia艂u w post臋powaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spe艂niania tych warunk贸w: 1. O udzielenie zam贸wienia mog膮 ubiega膰 si臋 wykonawcy spe艂niaj膮cy ni偶ej wymienione warunki: W przetargu mog膮 wzi膮膰 udzia艂 ( z艂o偶y膰 ofert臋 ) oferenci spe艂niaj膮cy warunki okre艣lone w art. 22 i nie podlega wykluczeniu z post臋powania o udzieleniu zam贸wienia na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy - prawo zam贸wie艅 publicznych, a tak偶e posiadaj膮 stosowne uprawnienia oraz wyka偶膮 : 1. Prowadzenie dzia艂alno艣ci gospodarczej w zakresie obj臋tym przedmiotem zam贸wienia. 2. Wykonanie w okresie ostatnich dw贸ch lat tj. 2007-2008 ( a je偶eli okres prowadzenia dzia艂alno艣ci jest kr贸tszy - w tym okresie) minimum dw贸ch zam贸wie艅 w ka偶dym roku, odpowiadaj膮cych swoim rodzajem i warto艣ci膮 do przedmiotu zam贸wienia . 3. Za艂膮czenie wymaganych o艣wiadcze艅 i dokument贸w wskazanych w SIWZ 4. Potwierdzenie wp艂acenia wadium. 2. Ocena spe艂nienia warunk贸w udzia艂u w post臋powaniu zostanie dokonana wg formu艂y (spe艂nia - nie spe艂nia), w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i o艣wiadczeniach (wymaganych przez Zamawiaj膮cego i podanych w SIWZ) do艂膮czonych do oferty..
  • Informacja o o艣wiadczeniach i dokumentach, jakie maj膮 dostarczy膰 wykonawcy w celu potwierdzenia spe艂niania warunk贸w udzia艂u w post臋powaniu: Wykaz o艣wiadcze艅 lub dokument贸w potwierdzaj膮cych spe艂nienie warunk贸w w niniejszym post臋powaniu. O艣wiadczenie Wykonawcy o spe艂nianiu warunk贸w udzia艂u w post臋powaniu okre艣lonych w art. 22 ust. 1 - Wykonawca sk艂ada o艣wiadczenia, kt贸rych wz贸r stanowi膮 Za艂膮cznik Nr 2 oraz Za艂膮cznik Nr 3 do niniejszej SIWZ. 1. W celu potwierdzenia, 偶e Wykonawca posiada uprawnienia do okre艣lonej dzia艂alno艣ci lub czynno艣ci oraz nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust.1 ustawy : 1) Aktualny odpis z w艂a艣ciwego rejestru albo aktualne za艣wiadczenie o wpisie do ewidencji dzia艂alno艣ci gospodarczej wystawione nie wcze艣niej ni偶 6 miesi臋cy przed up艂ywem terminu sk艂adania ofert. 2) Aktualne za艣wiadczenie w艂a艣ciwego naczelnika Urz臋du Skarbowego, potwierdzaj膮ce, 偶e Wykonawca nie zalega z op艂acaniem podatk贸w, lub za艣wiadczenie, 偶e uzyska艂 przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub roz艂o偶enie na raty zaleg艂ych p艂atno艣ci lub wstrzymanie w ca艂o艣ci wykonania decyzji w艂a艣ciwego organu wystawione nie wcze艣niej ni偶 3 miesi膮ce przed up艂ywem terminu sk艂adania ofert, 3) Aktualne za艣wiadczenie oddzia艂u Zak艂adu Ubezpiecze艅 Spo艂ecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Spo艂ecznego potwierdzaj膮ce, 偶e Wykonawca nie zalega z op艂acaniem op艂at oraz sk艂adek na ubezpieczenie zdrowotne i spo艂eczne, lub za艣wiadczenie 偶e uzyska艂 przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub roz艂o偶enie na raty zaleg艂ych p艂atno艣ci lub wstrzymanie w ca艂o艣ci wykonania decyzji w艂a艣ciwego organu wystawione nie wcze艣niej ni偶 3 miesi膮ce przed up艂ywem terminu sk艂adania ofert. 2. W celu potwierdzenia spe艂nienia warunku posiadania przez Wykonawc臋 niezb臋dnej wiedzy i do艣wiadczenia oraz dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zam贸wienia: 1. Wykaz wykonanych w okresie ostatnich dw贸ch lat tj. 2007-2008 ( a je偶eli okres prowadzenia dzia艂alno艣ci jest kr贸tszy - w tym okresie) minimum dw贸ch zam贸wie艅 w ka偶dym roku, odpowiadaj膮cych swoim rodzajem i warto艣ci膮 do przedmiotu zam贸wienia. Wykaz nale偶y sporz膮dzi膰 zgodnie ze wzorem stanowi膮cym Za艂膮cznik Nr 5 do niniejszej SIWZ. 2. Dokumenty potwierdzaj膮ce posiadanie uprawnie艅 budowlanych do kierowania robotami budowlanymi przez wskazane osoby w zakresie niezb臋dnym do wykonania zam贸wienia oraz za艣wiadczenia, wydane przez w艂a艣ciw膮 izb臋 samorz膮du zawodowego (Okr臋gow膮 Izb臋 In偶ynier贸w Budownictwa), potwierdzaj膮ce wpis danej osoby na list臋 cz艂onk贸w w艂a艣ciwej izby. 3. W celu potwierdzenia spe艂nienia warunku znajdowania si臋 przez Wykonawc臋 w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniaj膮cej wykonanie zam贸wienia: 1) Polis臋 , 偶e Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialno艣ci cywilnej w zakresie prowadzonej dzia艂alno艣ci gospodarczej we wskazanej wysoko艣ci. Przy sk艂adaniu ofert przez Wykonawc贸w wsp贸lnie ubiegaj膮cych si臋 o udzielenie zam贸wienia Wykonawcy mog膮 z艂o偶y膰 jedn膮 wsp贸ln膮 polis臋 potwierdzaj膮c膮, 偶e wszyscy Wykonawcy s膮 ubezpieczeni od odpowiedzialno艣ci cywilnej w zakresie prowadzonej dzia艂alno艣ci gospodarczej. Warunek ten mo偶e by膰 r贸wnie偶 spe艂niony 艂膮cznie.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAM脫WIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zam贸wienia: przetarg nieograniczony.


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najni偶sza cena.

IV.2.2) Wykorzystana b臋dzie aukcja elektroniczna: nie.


IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.3.1)Adres strony internetowej, na kt贸rej dost臋pna jest specyfikacja istotnych warunk贸w zam贸wienia: www.bip.piotrkowkujawski.pl.
Specyfikacj臋 istotnych warunk贸w zam贸wienia mo偶na uzyska膰 pod adresem: Urz膮d Miasta i Gminy 88-230 Piotrk贸w Kujawski ul. Ko艣cielna 1 pok贸j nr 2.

IV.3.4) Termin sk艂adania wniosk贸w o dopuszczenie do udzia艂u w post臋powaniu lub ofert: 08.09.2009 godzina 11:00, miejsce: Urz膮d Miasta i Gminy 88-230 Piotrk贸w Kujawski ul. Ko艣cielna 1 pok贸j nr 10.

IV.3.5) Termin zwi膮zania ofert膮: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu sk艂adania ofert).

Burmistrz Miasta i Gminy

Piotrk贸w Kujawski

mgr Miros艂aw Skonieczny

UWAGA

WYJA艢NIENIE TRE艢CI SIWZ

Piotrk贸w Kujawski , dnia 2009-09-03

ZP - 341 - K - 17 / 1 / 09

Wykonawcy

ubiegaj膮cy si臋 o udzielenie zam贸wienia

WYJA艢NIENIE SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNK脫W ZAM脫WIENIA przetargu na :PRZEBUDOWA ULICY S艁ONECZNEJ W PIOTRKOWIE KUJAWSKIM - ETAP I

W zwi膮zku z pro艣b膮 o wyja艣nienie tre艣ci Specyfikacji Istotnych Warunk贸w Zam贸wienia w przedmiotowym post臋powaniu, dzia艂aj膮c na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 z dnia 29stycznia 2004 r. - Prawo Zam贸wie艅 Publicznych (tekst jednolity - Dz. U. z 2007 roku Nr 223, poz .1655 ze zm.) Zamawiaj膮cy wyja艣nia, co nast臋puje:

1)Prosimy o okre艣lenie czy Zamawiaj膮cy zamierza pobiera膰 op艂aty za zaj臋cie pasa
drogowego (搂3 Projektu Umowy).

Odp.: Zamawiaj膮cy nie b臋dzie pobiera膰 op艂at za zaj臋cie pasa drogowego.

2)聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽 Czy na w-wy podbudowy z kruszywa 艂amanego 艣redniotwardego (kategoria ruchu
KR-1-2) mo偶na zastosowa膰 kruszywo wapienne?

Odp.: Zamawiaj膮cy nie wyra偶a zgody zastosowania na warstwy podbudowy kamienia wapiennego.

3)聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽 Opis techniczny pkt 4 Uwagi ko艅cowe m贸wi i偶 "Przed przyst膮pieniem do rob贸t
drogowych nale偶y wykona膰 projekt tymczasowej organizacji ruchu zatwierdzony
przez zarz膮dzaj膮cego ruchem i go stosowa膰 w trakcie realizacji" natomiast zakres
okre艣lony w SIWZ oraz Projekcie Umowy tego nie przewiduje. Prosimy o podanie
jednoznacznego wymogu.

Odp.: Zgodnie z obowi膮zuj膮cymi przepisami Wykonawca winien wykona膰,uzgodni膰 i stosowa膰 w trakcie realizacji rob贸t projekt tymczasowej organizacji ruchu. Koszt wykonania organizacji nale偶y doliczy膰 do kosztu ca艂kowitego zadania.

4)聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽 Zar贸wno formularz kosztorysu ofertowego jak i przedmiar zak艂ada na ul. XXX-
Lecia PRL oraz ul. S艂onecznej, ode 0+000 - 0+175 wykonanie w-wy wi膮偶膮cej gr
6 cm natomiast przekroje konstrukcyjne podaj膮 gr. 5 cm. Prosimy o podanie
jednoznacznego rozwi膮zania i ewentualn膮 korekt臋, formularza kosztorysu
ofertowego.

Odp.: Warstw臋 wi膮偶膮c膮 na ul.XXX-Lecia PRL oraz ul. S艂onecznej, odc. 0+000 - 0+175 nale偶y wykona膰 zgodnie z za艂o偶eniami kosztorysu ofertowego oraz przedmiaru rob贸t czyli grubo艣ci 6 cm.

5)聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽 Za艂膮czony przedmiarrob贸t (ikosztorys)doetapu,kt贸ry jest przedmiotem
przetargu zak艂ada w dziale VI Chodniki poz. 4 Prze艂o偶enie istniej膮cej trylinki na
placu postojowym ul. XXX-Lecia PRL na pow. 187,5m2, zakresu tego brak
w kosztorysie ofertowym. SIWZ oraz za艂膮czonym przedmiarze na ca艂y zakres
rob贸t. Prosimy o jednoznaczne okre艣lenie zakresu i ewentualn膮 korekt臋
formularza kosztorysu ofertowego.

Odp.: Nale偶y przyj膮膰 prze艂o偶enie istniej膮cej trylinki na
placu postojowym ul. XXX-Lecia PRL na pow. 187,5m2 , poprawiony kosztorys ofertowy zostanie zamieszczony na stronie internetowej Zamawiaj膮cego.

6)聽聽聽聽聽 Dokumentacja projektowa zak艂ada wykonanie na chodnikach pod kostk臋 warstwy
podsypki cementowo - piaskowej gr. 5 cm, natomiast przedmiar i kosztorys
ofertowy odpowiednio 5聽聽 +4 cm (dzia艂 6 Chodniki poz. nr l i 2). Prosimy o
korekt臋.

Odp.: Nale偶y przyj膮膰 wykonanie na chodnikach pod kostk臋 warstwy
podsypki cementowo - piaskowej gr. 5 cm + 4 cm zgodnie z przedmiarem i kosztorysem ofertowym.

BURMISTRZ MIASTA I GMINY

PIOTRK脫W KUJAWSKI

mgr MIROS艁AW SKONIECZNY

UWAGA

MODYFIKACJA TRE艢CI SIWZ

Piotrk贸w Kujawski, dnia: 2009-09-03

ZP - 341 - K - 17 / 2 / 09

Dot. Modyfikacji Specyfikacji Istotnych Warunk贸w Zam贸wienia ZP 341 - 17 / 09

w post臋powaniu o udzielenie zam贸wienia publicznego na: PRZEBUDOWA ULICY S艁ONECZNEJ W PIOTRKOWIE KUJAWSKIM - ETAP I.

Zamawiaj膮cy na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zam贸wie艅 publicznych ((tekst jednolity - Dz. U. z 2007 roku Nr 223, poz .1655 ze zm.) wprowadza nast臋puj膮c膮 modyfikacj臋 tre艣ci SIWZ:

  1. W za艂膮czniku nr 4 do SIWZ - projekcie umowy w 搂3 :

a) 搂 3projektu umowy brzmi:

搂 3

Kwota okre艣lona w 搂 2 zawiera wszystkie koszty zwi膮zane z realizacj膮 zadania nie uj臋te w projekcie technicznym, a niezb臋dne do wykonania zadania tj. w szczeg贸lno艣ci wszelkie roboty przygotowawcze, porz膮dkowe, zagospodarowanie i zabezpieczenie terenu budowy, uporz膮dkowanie placu budowy po zako艅czeniu rob贸t, op艂aty za zaj臋cie pasa drogowego.

b) prawid艂owe brzmienie 搂 3:

搂 3

Kwota okre艣lona w 搂 2 zawiera wszystkie koszty zwi膮zane z realizacj膮 zadania nie uj臋te w projekcie technicznym, a niezb臋dne do wykonania zadania tj. w szczeg贸lno艣ci wszelkie roboty przygotowawcze, porz膮dkowe, zagospodarowanie i zabezpieczenie terenu budowy, uporz膮dkowanie placu budowy po zako艅czeniu rob贸t, koszt przygotowania i uzgodnienia projektu tymczasowej organizacji ruchu, oraz wszelkie inne koszty niezb臋dne do wykonania zadania.

2. W za艂膮czniku nr 6 do SIWZ - kosztorysie ofertowymw dziale VI - chodnikipo pkt. 3 dodano pomini臋ty pkt. 4 o nast臋puj膮cym brzmieniu:

Lp

SST

O p i s聽聽聽 r o b 贸 t

J.m.

Ilo艣膰

Cena

Warto艣膰

4

Prze艂o偶enie istniej膮cej trylinki na podsypce cementowo-piaskowej na placu postojowym ulicy XXX-Lecia PRL dla zachowania spadk贸w poprzecznych i pod艂u偶nych z uzupe艂nieniem podsypki cementowo-piaskowej, spoiny zamulone piaskiem

M2

187,5

Pozosta艂e zapisy w SIWZ pozostaj膮 bez zmian.

Zamawiaj膮cy nie przewiduje przesuni臋cia terminu sk艂adania ofert.

Z up. Burmistrza

Sekretarz Miasta i Gminy

mgr Jaros艂aw Waszak

TypRozmiarPobierzKomentarzData dodaniaLicznik 
.DOC242 KB POBIERZsiwz18.08.2009 14:48272
.DOC132.5 KB POBIERZkosztorys ofertowy18.08.2009 14:48283
.DOC130.5 KB POBIERZprzedmiar rob贸t18.08.2009 14:48224
.PDF21994.5 KB POBIERZprojekt budowlany18.08.2009 14:54146
.PDF345.7 KB POBIERZwyja艣nie tre艣ci siwz03.09.2009 15:01221
.DOC125.5 KB POBIERZkosztorys ofertowy - POPRAWIONY03.09.2009 15:01214
.PDF256.7 KB POBIERZMODYFIKACJA TRE艢CI SIWZ04.09.2009 08:56251

Autor : Tomasz Ciesielski
Zredagowa艂(a) : Tomasz Ciesielski
Data wprowadzenia : 2009-08-18 15:47:27
Data ostatniej modyfikacji : 04.09.2009 08:34
Liczba wy艣wietle艅 : 936

Redaktor  Data modyfikacji 
Tomasz Ciesielski  03.09.2009 15:00poka偶 t膮 wersj臋
Tomasz Ciesielski  18.08.2009 14:47poka偶 t膮 wersj臋licznik odwiedzin: 4605768