logo
Zam贸wienia publiczne » Przetargi
OG艁OSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA :

BUDOWA HALI WIDOWISKOWO-SPORTOWEJ PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ I GIMNAZJUM W PIOTRKOWIE KUJAWSKIM

Piotrk贸w Kujawski: BUDOWA HALI WIDOWISKOWO-SPORTOWEJ PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ I GIMNAZJUM W PIOTRKOWIE KUJAWSKIM
Numer og艂oszenia: 250161 - 2008; data zamieszczenia: 03.10.2008
OG艁OSZENIE O ZAM脫WIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie og艂oszenia: obowi膮zkowe.

Og艂oszenie dotyczy: zam贸wienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJ膭CY

I. 1) NAZWA I ADRES: Miasto i Gmina , ul. Ko艣cielna 1, 88-230 Piotrk贸w Kujawski, woj. kujawsko-pomorskie, tel. 054 2655123, fax. 054 2655112.

  • Adres strony internetowej zamawiaj膮cego: www.bip.piotrkowkujawski.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJ膭CEGO: Administracja samorz膮dowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAM脫WIENIA

II.1) OPIS

II.1.1) Nazwa nadana zam贸wieniu przez zamawiaj膮cego: BUDOWA HALI WIDOWISKOWO-SPORTOWEJ PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ I GIMNAZJUM W PIOTRKOWIE KUJAWSKIM.

II.1.2) Rodzaj zam贸wienia: roboty budowlane, nie przys艂uguje odwo艂anie.

II.1.3) Okre艣lenie przedmiotu oraz wielko艣ci lub zakresu zam贸wienia: BUDOWA HALI WIDOWISKOWO-SPORTOWEJ PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ I GIMNAZJUM W PIOTRKOWIE KUJAWSKIM WRAZ Z DOSTAW膭 I MONTA呕EM SPRZ臉TU SPORTOWEGO ORAZ PRZEBUDOW膭 I BUDOW膭 PRZY艁膭CZY..

II.1.4) Wsp贸lny S艂ownik Zam贸wie艅 (CPV): 45.21.22.00-8.

II.1.5) Czy dopuszcza si臋 z艂o偶enie oferty cz臋艣ciowej: Nie.

II.1.6) Czy dopuszcza si臋 z艂o偶enie oferty wariantowej: Nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAM脫WIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zako艅czenie: 31.08.2010.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI DOTYCZ膭CE ZAM脫WIENIA

Informacja na temat wadium: Wykonawca ubiegaj膮cy si臋 o udzielenie zam贸wienia zobowi膮zany jest wnie艣膰 wadium w wysoko艣ci 160.000 z艂. ( S艂ownie : sto sze艣膰dziesi膮t tysi臋cy z艂otych 00/100)

III.2) WARUNKI UDZIA艁U

  • Opis warunk贸w udzia艂u w post臋powaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spe艂niania tych warunk贸w: O udzielenie zam贸wienia mog膮 ubiega膰 si臋 wykonawcy spe艂niaj膮cy ni偶ej wymienione warunki: 1. W przetargu mog膮 wzi膮膰 udzia艂 ( z艂o偶y膰 ofert臋 ) oferenci spe艂niaj膮cy warunki okre艣lone w art. 22 i nie podlegaj膮 wykluczeniu z post臋powania o udzieleniu zam贸wienia na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy - prawo zam贸wie艅 publicznych, a tak偶e posiadaj膮 stosowne uprawnienia oraz wyka偶膮 : 1)prowadzenie dzia艂alno艣ci gospodarczej w zakresie obj臋tym przedmiotem zam贸wienia posiadaj膮 uprawnienia do wykonywania dzia艂alno艣ci okre艣lonej w przedmiocie zam贸wienia 2)udokumentowanie nale偶ytego wykonania przez Wykonawc臋, w okresie ostatnich pi臋ciu lat ( a je偶eli okres prowadzenia dzia艂alno艣ci jest kr贸tszy - w tym okresie minimum dw贸ch zam贸wie艅), odpowiadaj膮cych swoim rodzajem i warto艣ci膮 do przedmiotu zam贸wienia (warto艣膰 ka偶dego wykazywanego zadania nie mo偶e by膰 mniejsza ni偶 5 000 000,00 z艂. brutto) 3)potwierdzenie dysponowania osobami posiadaj膮cymi uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalno艣ciach: 3.1 konstrukcyjno-budowlanej, 3.2 wodno-kanalizacyjnej i co 3.3 sanitarnej 3.4 elektrycznej 4)ubezpieczenie Wykonawcy od odpowiedzialno艣ci cywilnej kontraktowej w zakresie dzia艂alno艣ci zgodnej z przedmiotem zam贸wienia o warto艣ci nie mniejszej ni偶 1.500 000,00 PLN. 5)posiadaj膮 zdolno艣膰 kredytow膮 w wysoko艣ci min 2.000,000,00 PLN Ocena spe艂nienia warunk贸w udzia艂u w post臋powaniu zostanie dokonana wg formu艂y (spe艂nia - nie spe艂nia), w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i o艣wiadczeniach (wymaganych przez Zamawiaj膮cego i podanych w SIWZ) do艂膮czonych do oferty..
  • Informacja o o艣wiadczeniach i dokumentach, jakie maj膮 dostarczy膰 wykonawcy w celu potwierdzenia spe艂niania warunk贸w udzia艂u w post臋powaniu: Wykaz o艣wiadcze艅 lub dokument贸w potwierdzaj膮cych spe艂nienie warunk贸w w niniejszym post臋powaniu: O艣wiadczenie Wykonawcy o spe艂nianiu warunk贸w udzia艂u w post臋powaniu okre艣lonych w art. 22 ust. 1 - Wykonawca sk艂ada o艣wiadczenia, kt贸rych wz贸r stanowi膮 Za艂膮cznik Nr 2 oraz Za艂膮cznik Nr 3 do niniejszej SIWZ. 1.W celu potwierdzenia, 偶e Wykonawca posiada uprawnienia do okre艣lonej dzia艂alno艣ci lub czynno艣ci oraz nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust.1 ustawy : 1)Aktualny odpis z w艂a艣ciwego rejestru albo aktualne za艣wiadczenie o wpisie do ewidencji dzia艂alno艣ci gospodarczej wystawione nie wcze艣niej ni偶 6 miesi臋cy przed up艂ywem terminu sk艂adania ofert. 2)Aktualne za艣wiadczenie w艂a艣ciwego naczelnika Urz臋du Skarbowego, potwierdzaj膮ce, 偶e Wykonawca nie zalega z op艂acaniem podatk贸w, lub za艣wiadczenie, 偶e uzyska艂 przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub roz艂o偶enie na raty zaleg艂ych p艂atno艣ci lub wstrzymanie w ca艂o艣ci wykonania decyzji w艂a艣ciwego organu wystawione nie wcze艣niej ni偶 3 miesi膮ce przed up艂ywem terminu sk艂adania ofert, 3)Aktualne za艣wiadczenie oddzia艂u Zak艂adu Ubezpiecze艅 Spo艂ecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Spo艂ecznego potwierdzaj膮ce, 偶e Wykonawca nie zalega z op艂acaniem op艂at oraz sk艂adek na ubezpieczenie zdrowotne i spo艂eczne, lub za艣wiadczenie 偶e uzyska艂 przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub roz艂o偶enie na raty zaleg艂ych p艂atno艣ci lub wstrzymanie w ca艂o艣ci wykonania decyzji w艂a艣ciwego organu wystawione nie wcze艣niej ni偶 3 miesi膮ce przed up艂ywem terminu sk艂adania ofert. 2.W celu potwierdzenia spe艂nienia warunku posiadania przez Wykonawc臋 niezb臋dnej wiedzy i do艣wiadczenia oraz dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zam贸wienia: 1.Wykaz wykonanych w okresie ostatnich 5 lat przed dniem wszcz臋cia post臋powania o udzielenie zam贸wienia publicznego tj. przed terminem publikacji og艂oszenia o zam贸wieniu., a je偶eli okres prowadzenia dzia艂alno艣ci jest kr贸tszy - w tym okresie, co najmniej dw贸ch zam贸wie艅 odpowiadaj膮cych swoim rodzajem i warto艣ci膮 do przedmiotu zam贸wienia (warto艣膰 ka偶dego wykazywanego zadania nie mo偶e by膰 mniejsza ni偶 5 000 000,00 z艂. brutto) Do wykazu Wykonawca zobowi膮zany jest do艂膮czy膰 dokumenty potwierdzaj膮ce, 偶e roboty te zosta艂y wykonane nale偶ycie (referencje, protoko艂y odbioru, itp.) . Wykaz nale偶y sporz膮dzi膰 zgodnie ze wzorem stanowi膮cym Za艂膮cznik Nr 5 do niniejszej SIWZ. 2.Dokumenty potwierdzaj膮ce posiadanie uprawnie艅 budowlanych do kierowania robotami budowlanymi przez wskazane osoby w zakresie niezb臋dnym do wykonania zam贸wienia w specjalno艣ciach: 1 konstrukcyjno-budowlanej, 2 wodno-kanalizacyjnej i co 3 sanitarnej 4 elektrycznej oraz za艣wiadczenia, wydane przez w艂a艣ciw膮 izb臋 samorz膮du zawodowego (Okr臋gow膮 Izb臋 In偶ynier贸w Budownictwa), potwierdzaj膮ce wpis danej osoby na list臋 cz艂onk贸w w艂a艣ciwej izby. 3.W celu potwierdzenia spe艂nienia warunku znajdowania si臋 przez Wykonawc臋 w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniaj膮cej wykonanie zam贸wienia: 1)Polis臋 , 偶e Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialno艣ci cywilnej w zakresie prowadzonej dzia艂alno艣ci gospodarczej we wskazanej wysoko艣ci. Przy sk艂adaniu ofert przez Wykonawc贸w wsp贸lnie ubiegaj膮cych si臋 o udzielenie zam贸wienia Wykonawcy mog膮 z艂o偶y膰 jedn膮 wsp贸ln膮 polis臋 potwierdzaj膮c膮, 偶e wszyscy Wykonawcy s膮 ubezpieczeni od odpowiedzialno艣ci cywilnej w zakresie prowadzonej dzia艂alno艣ci gospodarczej. Warunek ten mo偶e by膰 r贸wnie偶 spe艂niony 艂膮cznie . 2)Opini臋 ( za艣wiadczenie) z banku o zdolno艣ci kredytowej na kwot臋 min 2.000,000,00 PLN wystawion膮 nie wcze艣niej ni偶 3 miesi膮ce przed up艂ywem terminu sk艂adania ofert ..

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAM脫WIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zam贸wienia: przetarg nieograniczony.


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najni偶sza cena.

IV.2.2) Wykorzystana b臋dzie aukcja elektroniczna: Nie.


IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.3.1)Adres strony internetowej, na kt贸rej dost臋pna jest specyfikacja istotnych warunk贸w zam贸wienia: www.bip.piotrkowkujawski.pl.
Specyfikacj臋 istotnych warunk贸w zam贸wienia mo偶na uzyska膰 pod adresem: Urz膮d Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski 88-230 Piotrk贸w Kujawski ul. Ko艣cielna1.

IV.3.4) Termin sk艂adania wniosk贸w o dopuszczenie do udzia艂u w post臋powaniu lub ofert: 24.10.2008 godzina 10:00, miejsce: Urz膮d Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski 88-230 Piotrk贸w Kujawski ul. Ko艣cielna1 pok贸j nr 10.

IV.3.5) Termin zwi膮zania ofert膮: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu sk艂adania ofert).

IV.3.6) Informacje dodatkowe, w tym dotycz膮ce finansowania projektu/programu ze 艣rodk贸w Unii Europejskiej: Zam贸wienie nie b臋dzie finansowane ze 艣rodk贸w Unii Europejskiej..


UWAGA!!!!

WYJA艢NIENIE TRE艢CI SIWZ

Piotrk贸w Kujawski , dnia 2008-10-15

ZP - 341 - K - 14 / 1 / 08

Wykonawcy

ubiegaj膮cy si臋 o udzielenie zam贸wienia

WYJA艢NIENIA SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNK脫W ZAM脫WIENIA przetargu na : BUDOWA HALI WIDOWISKOWO-SPORTOWEJ PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ I GIMNAZJUM W PIOTRKOWIE KUJAWSKIM.

W zwi膮zku z pro艣b膮 o wyja艣nienie tre艣ci Specyfikacji Istotnych Warunk贸w Zam贸wienia w przedmiotowym post臋powaniu, dzia艂aj膮c na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 z dnia 29stycznia 2004 r. - Prawo Zam贸wie艅 Publicznych (Dz. U. nr 19, poz. 177 z p贸藕n. zm.), Zamawiaj膮cy wyja艣nia, co nast臋puje:

"Przedsi臋biorstwo

UWAGA!!!!

Piotrk贸w Kujawski , dnia 2008-10-16

ZP - 341 - K - 14 / 2 / 08

Wykonawcy

ubiegaj膮cy si臋 o udzielenie zam贸wienia

WYJA艢NIENIA SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNK脫W ZAM脫WIENIA przetargu na : BUDOWA HALI WIDOWISKOWO-SPORTOWEJ PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ I GIMNAZJUM W PIOTRKOWIE KUJAWSKIM.

W zwi膮zku z pro艣b膮 o wyja艣nienie tre艣ci Specyfikacji Istotnych Warunk贸w Zam贸wienia w przedmiotowym post臋powaniu, dzia艂aj膮c na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 z dnia 29stycznia 2004 r. - Prawo Zam贸wie艅 Publicznych (Dz. U. nr 19, poz. 177 z p贸藕n. zm.), Zamawiaj膮cy wyja艣nia, co nast臋puje:

"Przedsi臋biorstwo

UWAGA!!!!

MODYFIKACJA聽 TRE艢CI SIWZ:

Piotrk贸w Kujawski, dnia: 2008-10-16

ZP - 341 - K - 14 - 3 -08

Dot. Modyfikacji Specyfikacji Istotnych Warunk贸w Zam贸wieniaZP 341 - 14 - 08

w post臋powaniu o udzielenie zam贸wienia publicznego na: "BUDOWA HALI WIDOWISKOWO-SPORTOWEJ PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ I GIMNAZJUM W PIOTRKOWIE KUJAWSKIM".

Zamawiaj膮cy na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zam贸wie艅 publicznych ( Dz. U. z 2006r. Nr 164, poz. 1163 tekst jednolity ) wprowadzanast臋puj膮c膮 modyfikacj臋 tre艣ci SIWZ:

1.聽聽聽聽聽聽聽聽 W 搂1聽聽 projektu umowy :

a) 搂 1projektu umowy brzmi:

搂 1

Przedmiot umowy

1.聽聽聽聽聽聽聽聽 Przedmiotem niniejszej umowy jest wykonanie:

BUDOWA HALI WIDOWISKOWO-SPORTOWEJ PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ I GIMNAZJUM W PIOTRKOWIE KUJAWSKIM ,zgodniezwymaganiami okre艣lonymi przez Zamawiaj膮cego i zasadami wiedzy technicznej, na warunkach wskazanych w ofercie z dnia

UWAGA

WYJA艢NIENIE SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNK脫W ZAM脫WIENIA

Piotrk贸w Kujawski , dnia 2009-10-09

ZP - 341 - K - 20 / 1 / 09

Wykonawcy

ubiegaj膮cy si臋 o udzielenie zam贸wienia

WYJA艢NIENIE SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNK脫W ZAM脫WIENIA przetargu na : MONTA呕聽聽 PLATFORMY聽聽 SCHODOWEJWBUDYNKU WARSZTAT脫W TERAPII ZAJ臉CIOWEJ W NOWEJ WSI.

W zwi膮zku z pro艣b膮 o wyja艣nienie tre艣ci Specyfikacji Istotnych Warunk贸w Zam贸wienia w przedmiotowym post臋powaniu, dzia艂aj膮c na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 z dnia 29stycznia 2004 r. - Prawo Zam贸wie艅 Publicznych (tekst jednolity - Dz. U. z 2007 roku Nr 223, poz .1655 ze zm.) Zamawiaj膮cy wyja艣nia, co nast臋puje:

1. Pytanie I.

Punkt 5. Opis przedmiotu zam贸wienia, podpunkt 1. Rodzaj nap臋du: Elektryczny / linowy.

Powy偶sze nazewnictwo zaci膮gni臋te jest z opisu windy a nie platformy. Pytanie: Czy mo偶na zastosowa膰 nap臋d elektryczny z臋batkowy?

Odp.: Zamawiaj膮cy, wyra偶a zgod臋 na zastosowanie nap臋du elektrycznego z臋batkowego.

2. Pytanie II.

Punkt 5. Opis przedmiotu zam贸wienia, podpunkt 10. Zasilanie: Tr贸jfazowe 400 V.

Pytanie: Czy mo偶na zastosowa膰 zasilanie batcryjne 艂adowane napi臋ciem 230 V ?

Odp.: Zamawiaj膮cy nie wyra偶a zgody zastosowania zasilanie bateryjnego 艂adowanego napi臋ciem 230 V. Zamawiaj膮cy 偶膮da monta偶u platformy zasilanej napi臋ciem 400V.

3. Pytanie III.

Punkt 5. Opis przedmiotu zam贸wienia, podpunkt 12 h). Kolor: bia艂y (ca艂o艣膰 platformy schodowej 艂膮cznie z szyn膮).

Pytanie: Czy mo偶na zastosowa膰 inn膮 kolorystyk臋 ni偶 przedstawion膮 w SIWS?

Odp.: Nie, Zamawiaj膮cy nie wyra偶a zgody na zmian臋 kolorystyki platformy przychodowej.

Pytanie IV

Punkt 5. Opis przedmiotu zam贸wienia. Platforma musi posiada膰 dopuszczenie polskiego Urz臋du Dozoru Technicznego.

Z chwil膮 wej艣cia Polski do Unii Europejskiej Urz膮d Dozoru Technicznego przesta艂 wystawia膰 takie dopuszczenia. Na dzie艅 dzisiejszy nie istnieje taki dokument. Dostawca platformy przychodowej lub d藕wigu wystawia Deklaracj臋 Zgodno艣ci oraz nadaje znak CE, co wystarcza do zarejestrowania urz膮dzenia w Dozorze Technicznym. Deklaracja Zgodno艣ci jak i znak CE mog膮 by膰 wystawione w chwili zamontowania platformy - nic wcze艣niej.

Pytanie: Czy konieczne jest dostarczenie dopuszczenia Urz臋du Dozoru Technicznego.

Odp.: Tak, Zamawiaj膮cy wymaga odbioru urz膮dzenia przez Urz膮d Dozoru Technicznego.

Zamawiaj膮cy nie przewiduje przesuni臋cia terminu sk艂adania ofert.聽聽聽聽

聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽 Burmistrz

聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽 Miasta i Gminy

聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽 聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽Piotrk贸w KujawskI

聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽 mgr Miros艂aw Skonieczny

TypRozmiarPobierzKomentarzData dodaniaLicznik 
?315 KB POBIERZsiwz03.10.2008 17:35165
.PDF4469.1 KB POBIERZprojekt planu zagospodarowania03.10.2008 17:41190
.PDF1129.1 KB POBIERZprojekt budowlany03.10.2008 17:51259
.PDF381.2 KB POBIERZ03.10.2008 17:53329
.PDF1192.2 KB POBIERZ03.10.2008 17:54577
.PDF54.7 KB POBIERZ03.10.2008 17:54219
.PDF53.7 KB POBIERZ03.10.2008 17:54274
.PDF17.9 KB POBIERZ03.10.2008 17:54319
.PDF51.9 KB POBIERZ03.10.2008 17:55232
.PDF14.4 KB POBIERZ03.10.2008 17:55233
.PDF20.7 KB POBIERZ03.10.2008 17:55187
.PDF13.7 KB POBIERZ03.10.2008 17:55214
.PDF12.3 KB POBIERZ03.10.2008 17:55302
.PDF15.5 KB POBIERZ03.10.2008 17:56172
.PDF917.3 KB POBIERZ03.10.2008 17:57525
.PDF14.6 KB POBIERZ03.10.2008 17:58176
.PDF15.4 KB POBIERZ03.10.2008 17:58210
.PDF15.1 KB POBIERZ03.10.2008 17:59177
.PDF14.8 KB POBIERZ03.10.2008 17:59201
.PDF35 KB POBIERZ03.10.2008 17:59168
.PDF237.7 KB POBIERZ03.10.2008 17:59212
.PDF1175.2 KB POBIERZ03.10.2008 18:00531
.PDF237.5 KB POBIERZ03.10.2008 18:01196
.PDF32.4 KB POBIERZ03.10.2008 18:02204
.PDF1158 KB POBIERZ03.10.2008 18:04243
.PDF154.9 KB POBIERZ03.10.2008 18:07238
.PDF161 KB POBIERZ03.10.2008 18:08157
.PDF221.6 KB POBIERZ03.10.2008 18:09247
.PDF164.6 KB POBIERZ03.10.2008 18:09319
.PDF186.2 KB POBIERZ03.10.2008 18:10386
.PDF118.6 KB POBIERZ03.10.2008 18:10244
.PDF215.2 KB POBIERZ03.10.2008 18:11190
.PDF218 KB POBIERZ03.10.2008 18:14317
.PDF92.4 KB POBIERZ03.10.2008 18:14372
.PDF71 KB POBIERZ03.10.2008 18:15343
.PDF50.3 KB POBIERZ03.10.2008 18:15248
.PDF38 KB POBIERZ03.10.2008 18:15464
.PDF57.2 KB POBIERZ03.10.2008 18:15284
.PDF81.9 KB POBIERZ03.10.2008 18:15367
.PDF44.3 KB POBIERZ03.10.2008 18:16360
.PDF2960.3 KB POBIERZ08.10.2008 10:42243
.PDF5722.3 KB POBIERZprojekt budowlany - rysunki techniczne14.10.2008 15:10165
.PDF3452.5 KB POBIERZprojekt konstrukcji- rysunki techniczne14.10.2008 15:13130
.PDF1420.1 KB POBIERZinstalacjo co- rysunki techniczne14.10.2008 16:16147
.PDF1370.6 KB POBIERZinstalacja wod. kan- rysunki techniczne14.10.2008 16:17140
.PDF814.2 KB POBIERZinstalacja elektryczna- rysunki techniczne14.10.2008 16:19145
.DOC36.5 KB POBIERZwyja艣nie tre艣ci siwz15.10.2008 15:04172
graf.799.3 KB POBIERZOPARCIE D殴WIGARA15.10.2008 15:07108
graf.846.6 KB POBIERZRYSUNEK D殴WIGARA15.10.2008 15:08171
?28 KB POBIERZwyja艣nie tre艣ci siwz NR 216.10.2008 13:49176
?43 KB POBIERZMODYFIKACJA SIWZ NR 116.10.2008 13:49150
.PDF18.8 KB POBIERZKOSZTORY NAK艁ADCZY ZAMIENNY-BR.BUDOWLANA POZ. 122,12316.10.2008 13:54300
.PDF19.4 KB POBIERZKOSZTORY NAK艁ADCZY ZAMIENNY-BR.BUDOWLANA POZ. 149,150,15116.10.2008 13:56227

Autor : Tomasz Ciesielski
Zredagowa艂(a) : Tomasz Ciesielski
Data wprowadzenia : 2008-10-03 17:34:50
Data ostatniej modyfikacji : 09.10.2009 15:27
Liczba wy艣wietle艅 : 660

Redaktor  Data modyfikacji 
Tomasz Ciesielski  16.10.2008 14:03poka偶 t膮 wersj臋
Tomasz Ciesielski  16.10.2008 13:47poka偶 t膮 wersj臋
Tomasz Ciesielski  15.10.2008 15:03poka偶 t膮 wersj臋
Tomasz Ciesielski  03.10.2008 17:34poka偶 t膮 wersj臋licznik odwiedzin: 4175312