logo
Zam贸wienia publiczne » Przetargi
OG艁OSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA :

Budowa kompleksu dw贸ch boisk w Piotrkowie Kujawskim w ramach programu

Numer og艂oszenia: 119096 - 2010; data zamieszczenia: 29.04.2010
OG艁OSZENIE O ZAM脫WIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie og艂oszenia: obowi膮zkowe.

Og艂oszenie dotyczy: zam贸wienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJ膭CY

I. 1) NAZWA I ADRES: Miasto i Gmina , ul. Ko艣cielna 1, 88-230 Piotrk贸w Kujawski, woj. kujawsko-pomorskie, tel. 054 2655123, faks 054 2655112.

 • Adres strony internetowej zamawiaj膮cego: www.bip.piotrkowkujawski.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJ膭CEGO: Administracja samorz膮dowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAM脫WIENIA

II.1) OKRE艢LENIE PRZEDMIOTU ZAM脫WIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zam贸wieniu przez zamawiaj膮cego: Budowa kompleksu dw贸ch boisk w Piotrkowie Kujawskim w ramach programu Moje boisko - Orlik 2012..

II.1.2) Rodzaj zam贸wienia: roboty budowlane.

II.1.3) Okre艣lenie przedmiotu oraz wielko艣ci lub zakresu zam贸wienia: Przedmiotem zam贸wienia jest budowa dw贸ch boisk sportowych w ramach programu Moje Boisko - Orlik 2012 w Piotrkowie Kujawskim przy ul. 11 listopada. 1. Zam贸wienie nale偶y wykona膰 zgodnie z dokumentacj膮 projektow膮 opracowan膮 przez Projektowanie i Obs艂uga Inwestycji, 80-257 Gda艅sk ul. Trawki 17/1 oraz Maj Projekt - Artur Ja偶d偶ewski, 80-125 Gda艅sk ul. Kartuska 255, b臋d膮ce za艂膮cznikami do SIWZ oraz parametrami i wskazaniami opisanymi w dziale III SIWZ. 2. Zakres zam贸wienia obejmuje: a) Budow臋 boiska do pi艂ki no偶nej o wymiarach 30,0m x 62,0m o powierzchni 1860m2 (pole gry 26,0m x 56,0m) wyposa偶onego w dwie kompletne bramki z siatkami mocowane w tulejach monta偶owych; b) Budow臋 boiska wielofunkcyjnego o wymiarach 28,0m x 44,0m o powierzchni 1232m2 (pole gry 20,0m x 40,0m) z wyposa偶eniem wskazanym w dokumentacji projektowej (za艂膮cznik nr 7 do SIWZ) oraz przedmiarze rob贸t (za艂膮cznik nr 9 do SIWZ). c) Budow臋 modu艂owego zaplecza boisk ( budynek szatniowo- gospodarczy) d) zagospodarowanie terenu e) W ramach realizacji zam贸wienia do obowi膮zk贸w wykonawcy nale偶y: - sporz膮dzenie planu bezpiecze艅stwa i ochrony zdrowia na terenie rob贸t oraz projektu organizacji rob贸t, - urz膮dzenie i utrzymanie zaplecza budowy, - zabezpieczenie i oznakowanie terenu rob贸t, - w przypadku zapotrzebowanie zasilania placu budowy w energi臋 elektryczn膮 b膮d藕 zasilanie w wod臋 za艂atwienie formalno艣ci zwi膮zanych z pod艂膮czeniem przy艂膮cza oraz ich wykonanie a tak偶e uregulowanie nale偶no艣ci za zu偶yt膮 energi臋 i wod臋. - zapewnienie pe艂nej obs艂ugi geodezyjnej w trakcie realizacji rob贸t i po ich zako艅czeniu wraz z wykonaniem inwentaryzacji powykonawczej, - za艂atwienie formalno艣ci zwi膮zanych z pod艂膮czeniem medi贸w, - przeprowadzenie niezb臋dnych bada艅 i pr贸b zwi膮zanych z wykonaniem przedmiotu zam贸wienia, - przywr贸cenie do stanu pierwotnego sk艂adnik贸w maj膮tkowych zniszczonych lub naruszonych w czasie realizacji rob贸t. - kompletowanie w trakcie realizacji rob贸t wszelkiej dokumentacji zgodnie z przepisami Prawa budowlanego oraz przygotowanie do odbioru ko艅cowego kompletu protoko艂贸w, atest贸w, certyfikat贸w na materia艂y u偶yte podczas wykonywania przedmiotu zam贸wienia niezb臋dnych przy odbiorze - wyst膮pienie, uzyskanie i przekazanie Inwestorowi decyzji - pozwolenia na u偶ytkowanie obiektu..

II.1.4) Czy przewiduje si臋 udzielenie zam贸wie艅 uzupe艂niaj膮cych: tak.

 • Okre艣lenie przedmiotu oraz wielko艣ci lub zakresu zam贸wie艅 uzupe艂niaj膮cych
 • Do 50% zam贸wienia podstawowego b臋d膮cego przedmiotem zam贸wienia.

II.1.5) Wsp贸lny S艂ownik Zam贸wie艅 (CPV): 45.21.22.21-1.

II.1.6) Czy dopuszcza si臋 z艂o偶enie oferty cz臋艣ciowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza si臋 z艂o偶enie oferty wariantowej: nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAM脫WIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zako艅czenie: 30.08.2010.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Ka偶dy wykonawca przyst臋puj膮cy do przetargu obowi膮zany jest wnie艣膰 wadium w wysoko艣ci 25.000 z艂., do dnia 14 maja 2010 roku do godz. 10.00

III.2) ZALICZKI

 • Czy przewiduje si臋 udzielenie zaliczek na poczet wykonania zam贸wienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIA艁U W POST臉POWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPE艁NIANIA TYCH WARUNK脫W

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania okre艣lonej dzia艂alno艣ci lub czynno艣ci, je偶eli przepisy prawa nak艂adaj膮 obowi膮zek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spe艂niania tego warunku

  • Warunek ten b臋dzie spe艂niony przez Wykonawc臋, je偶eli: - z艂o偶y wraz z ofert膮 o艣wiadczenie, 偶e spe艂nia warunki udzia艂u w post臋powaniu, o kt贸rych mowa w art. 22 ust.1 ustawy - Prawo zam贸wie艅 Publicznych

 • III.3.2) Wiedza i do艣wiadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spe艂niania tego warunku

  • Warunek ten b臋dzie spe艂niony przez Wykonawc臋, je偶eli: -wykona艂 w okresie ostatnich pi臋ciu lat przed dniem wszcz臋cia post臋powania o udzielenie zam贸wienia, a je偶eli okres prowadzenia dzia艂alno艣ci jest kr贸tszy - w tym okresie min. dw贸ch zam贸wie艅 odpowiadaj膮cych swoim rodzajem i warto艣ci膮 robotom budowlanym stanowi膮cym przedmiot zam贸wienia tj. rob贸t budowlanych polegaj膮cych na budowie boisk sportowych (CPV 45.21.22.21-1), w tym: co najmniej jednego boiska pi艂karskiego z nawierzchni膮 z trawy syntetycznej i co najmniej jednego boiska z nawierzchni膮 poliuretanow膮 (z podaniem ich warto艣ci, dat wykonania oraz odbiorc贸w -aktualny odpis z w艂a艣ciwego rejestru je偶eli odr臋bne przepisy wymagaj膮 wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp wystawiony nie wcze艣niej ni偶 6 miesi臋cy przed up艂ywem terminu sk艂adania ofert, a w stosunku do os贸b fizycznych o艣wiadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy (w przypadku sk艂adania oferty przez wykonawc贸w wyst臋puj膮cych wsp贸lnie, ww. dokument musi by膰 z艂o偶ony przez ka偶dego wykonawc臋)

 • III.3.3) Potencja艂 techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spe艂niania tego warunku

  • Warunek ten b臋dzie spe艂niony przez Wykonawc臋, je偶eli: - z艂o偶y wraz z ofert膮 o艣wiadczenie, 偶e spe艂nia warunki udzia艂u w post臋powaniu, o kt贸rych mowa w art. 22 ust.1 ustawy - Prawo zam贸wie艅 Publicznych

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zam贸wienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spe艂niania tego warunku

  • Warunek ten b臋dzie spe艂niony przez Wykonawc臋, je偶eli: - z艂o偶y wraz z ofert膮 o艣wiadczenie, 偶e spe艂nia warunki udzia艂u w post臋powaniu, o kt贸rych mowa w art. 22 ust.1 ustawy - Prawo zam贸wie艅 Publicznych - z艂o偶y wraz z ofert膮 wykaz os贸b kt贸re b臋d膮 wykonywa膰 zam贸wienie lub b臋d膮 uczestniczy膰 w wykonaniu zam贸wienia (za艂膮cznik nr 4 do SIWZ). - z艂o偶y wraz z ofert膮 o艣wiadczenie, 偶e osoby kt贸re b臋d膮 uczestniczy膰 w wykonaniu zam贸wienia , posiadaj膮 wymagane uprawnienia , je偶eli ustawy nak艂adaj膮 obowi膮zek posiadania takich uprawnie艅. (za艂膮cznik nr 4a do SIWZ).

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spe艂niania tego warunku

  • Warunek ten b臋dzie spe艂niony przez Wykonawc臋, je偶eli: - z艂o偶y wraz z ofert膮 o艣wiadczenie, 偶e spe艂nia warunki udzia艂u w post臋powaniu, o kt贸rych mowa w art. 22 ust.1 ustawy - Prawo zam贸wie艅 Publicznych - z艂o偶y wraz z ofert膮 informacj臋 banku lub sp贸艂dzielczej kasy oszcz臋dno艣ciowo - kredytowej, w kt贸rych wykonawca posiada rachunek, potwierdzaj膮c膮 wysoko艣膰 posiadanych 艣rodk贸w finansowych ( min. 300.000,00 z艂) lub zdolno艣膰 kredytow膮 wykonawcy, wystawiona nie wcze艣niej ni偶 3 miesi膮ce przed up艂ywem terminu sk艂adania ofert

III.4) INFORMACJA O O艢WIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJ膭 DOSTARCZY膯 WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPE艁NIANIA WARUNK脫W UDZIA艁U W POST臉POWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

 • III.4.1) W zakresie wykazania spe艂niania przez wykonawc臋 warunk贸w, o kt贸rych mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, opr贸cz o艣wiadczenia o spe艂nieniu warunk贸w udzia艂u w post臋powaniu, nale偶y przed艂o偶y膰:

  • wykaz rob贸t budowlanych w zakresie niezb臋dnym do wykazania spe艂niania warunku wiedzy i do艣wiadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pi臋ciu lat przed up艂ywem terminu sk艂adania ofert albo wniosk贸w o dopuszczenie do udzia艂u w post臋powaniu, a je偶eli okres prowadzenia dzia艂alno艣ci jest kr贸tszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i warto艣ci, daty i miejsca wykonania oraz za艂膮czeniem dokumentu potwierdzaj膮cego, 偶e roboty zosta艂y wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawid艂owo uko艅czone
  • wykaz os贸b, kt贸re b臋d膮 uczestniczy膰 w wykonywaniu zam贸wienia, w szczeg贸lno艣ci odpowiedzialnych za 艣wiadczenie us艂ug, kontrol臋 jako艣ci lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, do艣wiadczenia i wykszta艂cenia niezb臋dnych dla wykonania zam贸wienia, a tak偶e zakresu wykonywanych przez nie czynno艣ci, oraz informacj膮 o podstawie do dysponowania tymi osobami
  • o艣wiadczenie, 偶e osoby, kt贸re b臋d膮 uczestniczy膰 w wykonywaniu zam贸wienia, posiadaj膮 wymagane uprawnienia, je偶eli ustawy nak艂adaj膮 obowi膮zek posiadania takich uprawnie艅
  • informacj臋 banku lub sp贸艂dzielczej kasy oszcz臋dno艣ciowo-kredytowej, w kt贸rych wykonawca posiada rachunek, potwierdzaj膮c膮 wysoko艣膰 posiadanych 艣rodk贸w finansowych lub zdolno艣膰 kredytow膮 wykonawcy, wystawion膮 nie wcze艣niej ni偶 3 miesi膮ce przed up艂ywem terminu sk艂adania wniosk贸w o dopuszczenie do udzia艂u w post臋powaniu o udzielenie zam贸wienia albo sk艂adania ofert
 • Wykonawca powo艂uj膮cy si臋 przy wykazywaniu spe艂nienia warunk贸w udzia艂u w post臋powaniu na zdolno艣膰 finansow膮 innych podmiot贸w, przedk艂ada informacj臋 banku lub sp贸艂dzielczej kasy oszcz臋dno艣ciowo-kredytowej, dotycz膮c膮 podmiotu, z kt贸rego zdolno艣ci finansowej korzysta na podstawie art. 26 ust. 2b ustawy, potwierdzaj膮c膮 wysoko艣膰 posiadanych przez ten podmiot 艣rodk贸w finansowych lub jego zdolno艣膰 kredytow膮, wystawion膮 nie wcze艣niej ni偶 3 miesi膮ce przed up艂ywem terminu sk艂adania wniosk贸w o dopuszczenie do udzia艂u w post臋powaniu o udzielenie zam贸wienia albo sk艂adania ofert.

 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, nale偶y przed艂o偶y膰:

  • o艣wiadczenie o braku podstaw do wykluczenia
  • aktualny odpis z w艂a艣ciwego rejestru, je偶eli odr臋bne przepisy wymagaj膮 wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcze艣niej ni偶 6 miesi臋cy przed up艂ywem terminu sk艂adania wniosk贸w o dopuszczenie do udzia艂u w post臋powaniu o udzielenie zam贸wienia albo sk艂adania ofert, a w stosunku do os贸b fizycznych o艣wiadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
  • aktualne za艣wiadczenie w艂a艣ciwego naczelnika urz臋du skarbowego potwierdzaj膮ce, 偶e wykonawca nie zalega z op艂acaniem podatk贸w lub za艣wiadczenie, 偶e uzyska艂 przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub roz艂o偶enie na raty zaleg艂ych p艂atno艣ci lub wstrzymanie w ca艂o艣ci wykonania decyzji w艂a艣ciwego organu - wystawione nie wcze艣niej ni偶 3 miesi膮ce przed up艂ywem terminu sk艂adania wniosk贸w o dopuszczenie do udzia艂u w post臋powaniu o udzielenie zam贸wienia albo sk艂adania ofert
  • aktualne za艣wiadczenie w艂a艣ciwego oddzia艂u Zak艂adu Ubezpiecze艅 Spo艂ecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Spo艂ecznego potwierdzaj膮ce, 偶e wykonawca nie zalega z op艂acaniem sk艂adek na ubezpieczenie zdrowotne i spo艂eczne, lub potwierdzenie, 偶e uzyska艂 przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub roz艂o偶enie na raty zaleg艂ych p艂atno艣ci lub wstrzymanie w ca艂o艣ci wykonania decyzji w艂a艣ciwego organu - wystawione nie wcze艣niej ni偶 3 miesi膮ce przed up艂ywem terminu sk艂adania wniosk贸w o dopuszczenie do udzia艂u w post臋powaniu o udzielenie zam贸wienia albo sk艂adania ofert
  • wykonawca powo艂uj膮cy si臋 przy wykazywaniu spe艂niania warunk贸w udzia艂u w post臋powaniu na potencja艂 innych podmiot贸w, kt贸re b臋d膮 bra艂y udzia艂 w realizacji cz臋艣ci zam贸wienia, przedk艂ada tak偶e dokumenty dotycz膮ce tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, okre艣lonym w pkt III.4.2.
 • III.4.3) Dokumenty podmiot贸w zagranicznych

  Je偶eli wykonawca ma siedzib臋 lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedk艂ada:

  III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w kt贸rym ma siedzib臋 lub miejsce zamieszkania potwierdzaj膮cy, 偶e:

  • nie otwarto jego likwidacji ani nie og艂oszono upad艂o艣ci - wystawiony nie wcze艣niej ni偶 6 miesi臋cy przed up艂ywem terminu sk艂adania wniosk贸w o dopuszczenie do udzia艂u w post臋powaniu o udzielenie zam贸wienia albo sk艂adania ofert
  • nie zalega z uiszczaniem podatk贸w, op艂at, sk艂adek na ubezpieczenie spo艂eczne i zdrowotne albo 偶e uzyska艂 przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub roz艂o偶enie na raty zaleg艂ych p艂atno艣ci lub wstrzymanie w ca艂o艣ci wykonania decyzji w艂a艣ciwego organu - wystawiony nie wcze艣niej ni偶 3 miesi膮ce przed up艂ywem terminu sk艂adania wniosk贸w o dopuszczenie do udzia艂u w post臋powaniu o udzielenie zam贸wienia albo sk艂adania ofert
 • III.4.3.2) za艣wiadczenie w艂a艣ciwego organu s膮dowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, kt贸rej dokumenty dotycz膮, w zakresie okre艣lonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy - wystawione nie wcze艣niej ni偶 6 miesi臋cy przed up艂ywem terminu sk艂adania wniosk贸w o dopuszczenie do udzia艂u w post臋powaniu o udzielenie zam贸wienia albo sk艂adania ofert - albo o艣wiadczenie z艂o偶one przed notariuszem, w艂a艣ciwym organem s膮dowym, administracyjnym albo organem samorz膮du zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w kt贸rym wykonawca ma siedzib臋 lub miejsce zamieszkania, je偶eli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w kt贸rym wykonawca ma siedzib臋 lub miejsce zamieszkania, nie wydaje si臋 takiego za艣wiadczenia

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Wykaz o艣wiadcze艅 lub dokument贸w potwierdzaj膮cych spe艂nianie warunk贸w jako艣ciowych, kt贸re nale偶y do艂膮czy膰 do oferty: 1. Dokumenty dotycz膮ce nawierzchni poliuretanowej: a) Certyfikat lub deklaracja zgodno艣ci z norm膮 PN-EN 14877:2008, lub aprobata techniczna ITB, lub rekomendacja techniczna ITB, lub wyniki bada艅 specjalistycznego laboratorium potwierdzaj膮ce parametry oferowanej nawierzchni np. Labosport, lub dokument r贸wnowa偶ny. b) Karta techniczna oferowanej nawierzchni potwierdzona przez jej producenta. c) Atest PZH lub r贸wnowa偶ny dla oferowanej nawierzchni. d) Autoryzacja producenta nawierzchni poliuretanowej, wystawiona dla wykonawcy na realizowan膮 inwestycj臋 wraz z potwierdzeniem gwarancji udzielonej przez producenta na t膮 nawierzchni臋. 2. Dokumenty dotycz膮ce nawierzchni z trawy syntetycznej: a) Raport z bada艅 przeprowadzonych przez laboratorium (Labosport lub ISA-Sport lub Sports Labs Ltd), dotycz膮cy oferowanej nawierzchni, potwierdzaj膮cy zgodno艣膰 jej parametr贸w z FIFA Quality Concept for Football Turf (dost臋pny na www. FIFA.com). b) Certyfikat lub deklaracja zgodno艣ci z norm膮 PN-EN 15330-1:2008, lub aprobata techniczna ITB, lub rekomendacja techniczna ITB. c) Karta techniczna oferowanej nawierzchni potwierdzona przez jej producenta. d) Atest PZH lub r贸wnowa偶ny dla oferowanej nawierzchni i wype艂nienia. e) Autoryzacja producenta trawy syntetycznej, wystawiona dla Wykonawcy na realizowan膮 inwestycj臋 wraz z potwierdzeniem gwarancji udzielonej przez producenta na t臋 nawierzchni臋.

III.7) Czy ogranicza si臋 mo偶liwo艣膰 ubiegania si臋 o zam贸wienie publiczne tylko dla wykonawc贸w, u kt贸rych ponad 50 % pracownik贸w stanowi膮 osoby niepe艂nosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAM脫WIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zam贸wienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najni偶sza cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona b臋dzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje si臋 istotne zmiany postanowie艅 zawartej umowy w stosunku do tre艣ci oferty, na podstawie kt贸rej dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowie艅 umowy oraz okre艣lenie warunk贸w zmian

Termin wykonania umowy mo偶e ulec zmianie w przypadku panuj膮cych wybitnie niekorzystnych warunkach atmosferycznych ( ci膮g艂e opady deszczu trwaj膮ce powy偶ej 14 dni) lub w przypadku wyst膮pienia okoliczno艣ci kt贸rych nie mo偶na by艂o przewidzie膰 na etapie projektowania tylko w przypadku akceptacji przez Zamawiaj膮cego.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1)Adres strony internetowej, na kt贸rej jest dost臋pna specyfikacja istotnych warunk贸w zam贸wienia: www.bip.piotrkowkujawski.pl
Specyfikacj臋 istotnych warunk贸w zam贸wienia mo偶na uzyska膰 pod adresem: Urz膮d Miastai Gminy 88-230 Piotrk贸w Kujawski ul. Ko艣cielna 1 pok贸j nr 2.

IV.4.4) Termin sk艂adania wniosk贸w o dopuszczenie do udzia艂u w post臋powaniu lub ofert: 14.05.2010 godzina 10:00, miejsce: Urz膮d Miastai Gminy 88-230 Piotrk贸w Kujawski ul. Ko艣cielna 1 pok贸j nr 2.

IV.4.5) Termin zwi膮zania ofert膮: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu sk艂adania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje si臋 uniewa偶nienie post臋powania o udzielenie zam贸wienia, w przypadku nieprzyznania 艣rodk贸w pochodz膮cych z bud偶etu Unii Europejskiej oraz niepodlegaj膮cych zwrotowi 艣rodk贸w z pomocy udzielonej przez pa艅stwa cz艂onkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), kt贸re mia艂y by膰 przeznaczone na sfinansowanie ca艂o艣ci lub cz臋艣ci zam贸wienia: nie

聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽 Burmistrz Miasta i Gminy

聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽mgr Miros艂aw Skonieczny

UWAGA

WYJA艢NIENIE TRE艢CI SIWZ ( za艂膮czniki) - 07.05.2010

聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽

聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽 Burmistrz Miasta i Gminy

聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽mgr Miros艂aw Skonieczny

UWAGA

MODYFIKACJA聽TRE艢CI SIWZ ( za艂膮cznik) - 07.05.2010

聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽 Burmistrz Miasta i Gminy

聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽mgr Miros艂aw Skonieczny

TypRozmiarPobierzKomentarzData dodaniaLicznik 
.DOC366 KB POBIERZ29.04.2010 14:54361
.PDF122.4 KB POBIERZ29.04.2010 14:55354
.PDF2680.5 KB POBIERZ29.04.2010 14:56295
.PDF1645 KB POBIERZ29.04.2010 14:57294
.PDF248.7 KB POBIERZ29.04.2010 14:57335
.PDF180.1 KB POBIERZ29.04.2010 14:57308
.PDF114.5 KB POBIERZ29.04.2010 14:57288
.PDF245.8 KB POBIERZ29.04.2010 14:58322
.PDF315.4 KB POBIERZ29.04.2010 14:58295
.PDF317.7 KB POBIERZ29.04.2010 14:59311
.PDF654.1 KB POBIERZ29.04.2010 15:00309
.PDF300.1 KB POBIERZ29.04.2010 15:00208
.PDF302.1 KB POBIERZ29.04.2010 15:00179
.PDF359.3 KB POBIERZ29.04.2010 15:00200
.PDF372 KB POBIERZ29.04.2010 15:01209
.PDF315.4 KB POBIERZ29.04.2010 15:01185
.PDF317.7 KB POBIERZ29.04.2010 15:01232
.PDF654.1 KB POBIERZ29.04.2010 15:02181
.PDF300.1 KB POBIERZ29.04.2010 15:02298
.PDF302.1 KB POBIERZ29.04.2010 15:02295
.PDF359.3 KB POBIERZ29.04.2010 15:02251
.PDF372 KB POBIERZ29.04.2010 15:03268
.PDF903.2 KB POBIERZ29.04.2010 15:03297
.PDF455.4 KB POBIERZ29.04.2010 15:03273
.PDF135.8 KB POBIERZ29.04.2010 15:04307
.PDF182.6 KB POBIERZ29.04.2010 15:04304
.PDF530 KB POBIERZ29.04.2010 15:04280
.PDF3974.6 KB POBIERZ29.04.2010 15:06295
.PDF87 KB POBIERZ29.04.2010 15:06324
.PDF187.9 KB POBIERZ29.04.2010 15:06320
.PDF100.7 KB POBIERZ29.04.2010 15:06281
.PDF95.3 KB POBIERZ29.04.2010 15:07320
.PDF74.7 KB POBIERZ29.04.2010 15:07307
.PDF115.2 KB POBIERZ29.04.2010 15:07326
.PDF90.1 KB POBIERZ29.04.2010 15:07316
.PDF93 KB POBIERZ29.04.2010 15:07306
.PDF99 KB POBIERZ29.04.2010 15:07291
.PDF81.8 KB POBIERZ29.04.2010 15:07299
.PDF67 KB POBIERZ29.04.2010 15:07329
.PDF23.9 KB POBIERZ29.04.2010 15:08343
.PDF55.2 KB POBIERZ29.04.2010 15:08385
.PDF104.5 KB POBIERZ29.04.2010 15:08278
.PDF119 KB POBIERZ29.04.2010 15:08388
.PDF95.2 KB POBIERZ29.04.2010 15:08317
.PDF2204.9 KB POBIERZ29.04.2010 15:10292
.PDF79.9 KB POBIERZ29.04.2010 15:10307
.PDF32.8 KB POBIERZ29.04.2010 15:10292
.PDF1125.5 KB POBIERZ29.04.2010 15:11281
.PDF230.6 KB POBIERZ29.04.2010 15:11322
.PDF556.4 KB POBIERZ29.04.2010 15:11266
.PDF294.3 KB POBIERZ29.04.2010 15:12300
.PDF7545.9 KB POBIERZ29.04.2010 15:14297
.PDF210.1 KB POBIERZ29.04.2010 15:14294
.PDF165.8 KB POBIERZ29.04.2010 15:15291
.PDF106.8 KB POBIERZprzedmiar rob贸t29.04.2010 15:15362
.PDF1957.4 KB POBIERZpozwolenie na budow臋 - decyzja29.04.2010 15:20412
.PDF1012.4 KB POBIERZ30.04.2010 15:21347
.PDF1030.8 KB POBIERZ30.04.2010 15:22335
.PDF1350.4 KB POBIERZ30.04.2010 15:22346
.PDF677.6 KB POBIERZ30.04.2010 15:23284
.PDF1105.8 KB POBIERZwyja艣nie tre艣ci siwz nr 107.05.2010 14:59289
.PDF813.1 KB POBIERZwyja艣nie tre艣ci siwz 207.05.2010 14:59309
.PDF598.9 KB POBIERZMODYFIKACJA TRE艢CI SIWZ07.05.2010 15:01269

Autor : Tomasz Ciesielski
Zredagowa艂(a) : Tomasz Ciesielski
Data wprowadzenia : 2010-04-29 14:45:25
Data ostatniej modyfikacji : 07.05.2010 14:57
Liczba wy艣wietle艅 : 1038

Redaktor  Data modyfikacji 
Tomasz Ciesielski  29.04.2010 14:45poka偶 t膮 wersj臋licznik odwiedzin: 4314723