logo
Zam贸wienia publiczne » Przetargi
Og艂oszenie o przetargu nieograniczonym na:

Kredyt d艂ugoterminowy na sfinansowanie planowanego deficytu bud偶etu Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski w 2010 roku.

Piotrk贸w Kujawski: Kredyt d艂ugoterminowy na sfinansowanie planowanego deficytu bud偶etu Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski w 2010 roku.
Numer og艂oszenia: 337464 - 2010; data zamieszczenia: 19.10.2010
OG艁OSZENIE O ZAM脫WIENIU - us艂ugi

Zamieszczanie og艂oszenia: obowi膮zkowe.

Og艂oszenie dotyczy: zam贸wienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJ膭CY

I. 1) NAZWA I ADRES: Miasto i Gmina , ul. Ko艣cielna 1, 88-230 Piotrk贸w Kujawski, woj. kujawsko-pomorskie, tel. 054 2655123, faks 054 2655112.

 • Adres strony internetowej zamawiaj膮cego: www.bip.piotrkowkujawski.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJ膭CEGO: Administracja samorz膮dowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAM脫WIENIA

II.1) OKRE艢LENIE PRZEDMIOTU ZAM脫WIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zam贸wieniu przez zamawiaj膮cego: Kredyt d艂ugoterminowy na sfinansowanie planowanego deficytu bud偶etu Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski w 2010 roku..

II.1.2) Rodzaj zam贸wienia: us艂ugi.

II.1.3) Okre艣lenie przedmiotu oraz wielko艣ci lub zakresu zam贸wienia: Przedmiotem zam贸wienia jest : Udzielenie i obs艂uga kredytu d艂ugoterminowego na sfinansowanie planowanego deficytu bud偶etu Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski w 2010 roku w wysoko艣ci 1.000.000,00 z艂. ( s艂ownie: jeden milion z艂otych). Przedmiot zam贸wienia obejmuje udzielenie i obs艂ug臋 kredytu d艂ugoterminowego na sfinansowanie planowanego deficytu bud偶etu Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski w 2010 roku kt贸ry wymaga zachowania nast臋puj膮cych warunk贸w: 1. Kredyt zostanie zaci膮gni臋ty na okres 10 lat tj. do 31.12.2020 r. 2. Waluta kredytu - PLN 3. Kwota kredytu: 1 000 000 z艂 (s艂ownie: jeden milion z艂otych ), 4. Wy偶ej wymieniona kwota kredytu zostanie postawiona do dyspozycji Zamawiaj膮cego w okresie po zawarciu umowy kredytowej do dnia 31 grudnia 2010r. Uruchomienie kredyt贸w lub kredytu nast膮pi bez prowizji i op艂at. 5. Proponowane terminy i wysoko艣膰 transz: transza kwota w z艂 Data 1 850 000,00 25.11.2010 2 150 000,00 31.12.2010 6. Zamawiaj膮cy mo偶e zmieni膰 proponowane ilo艣ci transz, terminy i wysoko艣ci transz w okresie kredytowania bez prowizji i op艂at bankowych. 7. Zamawiaj膮cy zastrzega sobie prawo dokonywania zmniejszania kwoty kredytu - bez pobierania przez Wykonawc臋 prowizji i op艂at. 8. Uruchomienie transz kredytu b臋dzie nast臋powa艂o na pisemne polecenie Zamawiaj膮cego w ci膮gu 3 dni od otrzymania informacji od Zamawiaj膮cego (dopuszcza si臋 mo偶liwo艣膰 przes艂ania informacji za pomoc膮 faksu) na konto bankowe Zamawiaj膮cego. Wykorzystanie kredytu nast臋powa膰 b臋dzie bez prowizji i op艂at. 9. Oprocentowanie kredytu b臋dzie zmienne ustalone jako suma mar偶y zaproponowanej przez wykonawc臋 w ofercie i stopy redyskonta weksli. 10. Wysoko艣膰 mar偶y b臋dzie sta艂a w ca艂ym okresie obowi膮zywania umowy. 11. Stopa redyskonta weksli b臋dzie zmienna - ustalana przez RPP i obowi膮zuj膮ca od dnia og艂oszenia. 12. W okresie od zawarcia umowy do ko艅ca roku 2010 Wykonawca b臋dzie nalicza艂 odsetki od faktycznie wykorzystanych kwot kredytu. Odsetki naliczane b臋d膮 za rzeczywist膮 liczb臋 dni wykorzystania kredytu od dnia powstania zad艂u偶enia z tytu艂u udzielonych kredytu do ostatniego dnia miesi膮ca w艂膮cznie. 13. Sp艂ata odsetek, naliczanych w tym okresie nast臋powa膰 b臋dzie do ko艅ca ka偶dego miesi膮ca, na podstawie pisemnych informacji o wysoko艣ci nale偶nych kwot, przekazywanych przez Wykonawc臋 najp贸藕niej 7 dni przed terminem sp艂aty, bez obci膮偶ania Zamawiaj膮cego kosztami. 14. Sp艂ata 120 r贸wnych rat kapita艂owych z umowy kredytowej nast臋powa膰 b臋dzie miesi臋cznie pocz膮wszy od roku 2011 do roku 2020 - w terminie do ko艅ca ka偶dego miesi膮ca, a sp艂ata odsetek miesi臋cznie do ko艅ca ka偶dego miesi膮ca. a) karencja w sp艂acie kapita艂u: do dnia 31 stycznia 2011 roku b) karencja w sp艂acie odsetek: do 31 stycznia 2010 roku, c)sp艂ata kapita艂u po up艂ywie okresu karencji 15. Harmonogram sp艂aty zad艂u偶enia dostarczy Zamawiaj膮cemu Wykonawca z chwil膮 podpisania umowy, jako jej za艂膮cznik, a nast臋pnie b臋dzie go aktualizowa艂 po ka偶dej zmianie stopy redyskonta weksli 16. Za sp艂at臋 rat kredytu i odsetek przyjmuje si臋 dzie艅 wp艂ywu nale偶no艣ci na rachunek kredytowy. 17. Zamawiaj膮cy zastrzega sobie mo偶liwo艣膰 sp艂aty kredytu przed terminem bez 偶adnych op艂at i prowizji, a odsetki b臋d膮 naliczone za okres faktycznego wykorzystania kredytu. 18. Wykonawca okre艣li informacje i dokumenty odzwierciedlaj膮ce rzeczywist膮 sytuacj臋 finansow膮 Zamawiaj膮cego, kt贸re Zamawiaj膮cy zobowi膮zany b臋dzie sk艂ada膰 w okresie kredytowania. 19. Prawne zabezpieczenie sp艂aty kredytu stanowi膰 b臋dzie weksel w艂asny in blanco wraz z deklaracj膮 wekslow膮. 20. W przypadku likwidacji wska藕nika stopa redyskonta weksli zostanie on, za porozumieniem Stron, zamieniony na wska藕nik, kt贸ry go zast膮pi , albo na wska藕nik najbardziej zbli偶ony wielko艣ci膮 i charakterem do stopy redyskonta weksli, bez koszt贸w obci膮偶aj膮cych Zamawiaj膮cego. 21. Wykonawca wyznaczy pracownika upowa偶nionego do kontakt贸w z Zamawiaj膮cym w sprawach zwi膮zanych z wykorzystywanym kredytem. 22. Wykonawca nie b臋dzie nalicza艂 i pobiera艂 jakichkolwiek prowizji i op艂at zwi膮zanych z obs艂ug膮 kredytu. Uwaga: Wysoko艣膰, ilo艣膰 transz oraz data wyp艂aty ka偶dej z transz mo偶e zosta膰 zmieniona przez Zamawiaj膮cego, przy czym w takim przypadku Zamawiaj膮cy zawiadomi Bank o zmianie wyp艂aty transzy z minimum 3 dniowym wyprzedzeniem. - Zamawiaj膮cy zastrzega sobie mo偶liwo艣膰 sp艂aty kredytu wcze艣niej ni偶 okre艣lono w umowie - przy czym okres wypowiedzenia wynosi dwa tygodnie, - Zamawiaj膮cy nie dopuszcza mo偶liwo艣ci naliczania prowizji, odsetek i innych op艂at od niewykorzystanych kredyt贸w, wcze艣niejszej sp艂aty kredyt贸w oraz z tytu艂u administrowania kredytami, - Zamawiaj膮cy zastrzega sobie mo偶liwo艣膰 nie wykorzystania kredytu w pe艂nej wysoko艣ci, Informacje uzupe艂niaj膮ce Zamawiaj膮cy podaje informacje pozwalaj膮ce oceni膰 jego sytuacj臋 finansow膮 1. Uchwa艂a bud偶etowa na rok 2010 Nr XXX-172-09 z dnia 18 grudnia 2009r. 2. Za艂膮cznik nr 3 do Uchwa艂y Nr XXX-172-09 z dnia 18 grudnia 2009r. 3. Zarz膮dzenie Nr 6-2010 z dnia 10 marca 2010 r. w sprawie og艂oszenia sprawozdania z wykonania bud偶etu za 2009 rok. 4. Uchwa艂y RIO z dnia 14 grudnia 2009 roku o projekcie uchwa艂y bud偶etowej Gminy na rok 2010 5. Uchwa艂a RIO z dnia 17 marca 2010 roku 6. Uchwa艂a RIO z dnia 14 wrze艣nia 2010 roku 7. Uchwa艂a Nr XXXV-194-10 z dnia 30 czerwca 2010r. w sprawie zaci膮gni臋cia kredytu. 8. Sprawozdanie Rb-27S za 2009 rok 9. Sprawozdanie Rb-28S za 2009 rok 10. Sprawozdanie Rb-28S za I p贸艂rocze 2010 11. Sprawozdanie Rb-N za II kwarta艂 2010 roku 12. Sprawozdanie Rb-NDS za 2009 rok 13. Sprawozdanie Rb-Z za 2009 rok 14. Sprawozdanie Rb-Z za II kwarta艂 2010 roku 15. Sprawozdanie Rb-27S za I p贸艂rocze 2010 16. Uchwa艂a Nr XXXI-173-10 z dnia 17 lutego 2010r. 17. Uchwa艂a Nr XXXVIII-208-10 z dnia 17 wrze艣nia 2010r..

II.1.4) Czy przewiduje si臋 udzielenie zam贸wie艅 uzupe艂niaj膮cych: nie.

II.1.5) Wsp贸lny S艂ownik Zam贸wie艅 (CPV): 66.11.30.00-5.

II.1.6) Czy dopuszcza si臋 z艂o偶enie oferty cz臋艣ciowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza si臋 z艂o偶enie oferty wariantowej: nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAM脫WIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zako艅czenie: 31.12.2010.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Ka偶dy wykonawca przyst臋puj膮cy do przetargu obowi膮zany jest wnie艣膰 wadium w wysoko艣ci 4.000 z艂., do dnia 27 pa藕dziernika 2010 roku do godz. 10.00

III.2) ZALICZKI

 • Czy przewiduje si臋 udzielenie zaliczek na poczet wykonania zam贸wienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIA艁U W POST臉POWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPE艁NIANIA TYCH WARUNK脫W

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania okre艣lonej dzia艂alno艣ci lub czynno艣ci, je偶eli przepisy prawa nak艂adaj膮 obowi膮zek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spe艂niania tego warunku

  • Warunek ten b臋dzie spe艂niony przez Wykonawc臋, je偶eli: - z艂o偶y wraz z ofert膮 o艣wiadczenie, 偶e spe艂nia warunki udzia艂u w post臋powaniu, o kt贸rych mowa w art. 22 ust.1 ustawy - Prawo zam贸wie艅 Publicznych

 • III.3.2) Wiedza i do艣wiadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spe艂niania tego warunku

  • Warunek ten b臋dzie spe艂niony przez Wykonawc臋, je偶eli: - z艂o偶y wraz z ofert膮 o艣wiadczenie, 偶e spe艂nia warunki udzia艂u w post臋powaniu, o kt贸rych mowa w art. 22 ust.1 ustawy - Prawo zam贸wie艅 Publicznych

 • III.3.3) Potencja艂 techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spe艂niania tego warunku

  • Warunek ten b臋dzie spe艂niony przez Wykonawc臋, je偶eli: - z艂o偶y wraz z ofert膮 o艣wiadczenie, 偶e spe艂nia warunki udzia艂u w post臋powaniu, o kt贸rych mowa w art. 22 ust.1 ustawy - Prawo zam贸wie艅 Publicznych

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zam贸wienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spe艂niania tego warunku

  • Warunek ten b臋dzie spe艂niony przez Wykonawc臋, je偶eli: - z艂o偶y wraz z ofert膮 o艣wiadczenie, 偶e spe艂nia warunki udzia艂u w post臋powaniu, o kt贸rych mowa w art. 22 ust.1 ustawy - Prawo zam贸wie艅 Publicznych - z艂o偶y wraz z ofert膮 wykaz os贸b kt贸re b臋d膮 wykonywa膰 zam贸wienie lub b臋d膮 ucze stniczy膰 w wykonaniu zam贸wienia (za艂膮cznik nr 4 do SIWZ). - z艂o偶y wraz z ofert膮 o艣wiadczenie, 偶e osoby kt贸re b臋d膮 uczestniczy膰 w wykonaniu zam贸wienia , posiadaj膮 wymagane uprawnienia , je偶eli ustawy nak艂adaj膮 obowi膮zek posiadania takich uprawnie艅. (za艂膮cznik nr 4a do SIWZ).

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spe艂niania tego warunku

  • Warunek ten b臋dzie spe艂niony przez Wykonawc臋, je偶eli: - z艂o偶y wraz z ofert膮 o艣wiadczenie, 偶e spe艂nia warunki udzia艂u w post臋powaniu, o kt贸rych mowa w art. 22 ust.1 ustawy - Prawo zam贸wie艅 Publicznych

III.4) INFORMACJA O O艢WIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJ膭 DOSTARCZY膯 WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPE艁NIANIA WARUNK脫W UDZIA艁U W POST臉POWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

 • III.4.1) W zakresie wykazania spe艂niania przez wykonawc臋 warunk贸w, o kt贸rych mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, opr贸cz o艣wiadczenia o spe艂nieniu warunk贸w udzia艂u w post臋powaniu, nale偶y przed艂o偶y膰:

  • wykaz os贸b, kt贸re b臋d膮 uczestniczy膰 w wykonywaniu zam贸wienia, w szczeg贸lno艣ci odpowiedzialnych za 艣wiadczenie us艂ug, kontrol臋 jako艣ci lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, do艣wiadczenia i wykszta艂cenia niezb臋dnych dla wykonania zam贸wienia, a tak偶e zakresu wykonywanych przez nie czynno艣ci, oraz informacj膮 o podstawie do dysponowania tymi osobami
  • o艣wiadczenie, 偶e osoby, kt贸re b臋d膮 uczestniczy膰 w wykonywaniu zam贸wienia, posiadaj膮 wymagane uprawnienia, je偶eli ustawy nak艂adaj膮 obowi膮zek posiadania takich uprawnie艅
 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, nale偶y przed艂o偶y膰:

  • o艣wiadczenie o braku podstaw do wykluczenia
  • aktualny odpis z w艂a艣ciwego rejestru, je偶eli odr臋bne przepisy wymagaj膮 wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcze艣niej ni偶 6 miesi臋cy przed up艂ywem terminu sk艂adania wniosk贸w o dopuszczenie do udzia艂u w post臋powaniu o udzielenie zam贸wienia albo sk艂adania ofert, a w stosunku do os贸b fizycznych o艣wiadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
  • aktualne za艣wiadczenie w艂a艣ciwego naczelnika urz臋du skarbowego potwierdzaj膮ce, 偶e wykonawca nie zalega z op艂acaniem podatk贸w lub za艣wiadczenie, 偶e uzyska艂 przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub roz艂o偶enie na raty zaleg艂ych p艂atno艣ci lub wstrzymanie w ca艂o艣ci wykonania decyzji w艂a艣ciwego organu - wystawione nie wcze艣niej ni偶 3 miesi膮ce przed up艂ywem terminu sk艂adania wniosk贸w o dopuszczenie do udzia艂u w post臋powaniu o udzielenie zam贸wienia albo sk艂adania ofert
  • aktualne za艣wiadczenie w艂a艣ciwego oddzia艂u Zak艂adu Ubezpiecze艅 Spo艂ecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Spo艂ecznego potwierdzaj膮ce, 偶e wykonawca nie zalega z op艂acaniem sk艂adek na ubezpieczenie zdrowotne i spo艂eczne, lub potwierdzenie, 偶e uzyska艂 przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub roz艂o偶enie na raty zaleg艂ych p艂atno艣ci lub wstrzymanie w ca艂o艣ci wykonania decyzji w艂a艣ciwego organu - wystawione nie wcze艣niej ni偶 3 miesi膮ce przed up艂ywem terminu sk艂adania wniosk贸w o dopuszczenie do udzia艂u w post臋powaniu o udzielenie zam贸wienia albo sk艂adania ofert
 • III.4.3) Dokumenty podmiot贸w zagranicznych

  Je偶eli wykonawca ma siedzib臋 lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedk艂ada:

  III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w kt贸rym ma siedzib臋 lub miejsce zamieszkania potwierdzaj膮cy, 偶e:

  • nie otwarto jego likwidacji ani nie og艂oszono upad艂o艣ci - wystawiony nie wcze艣niej ni偶 6 miesi臋cy przed up艂ywem terminu sk艂adania wniosk贸w o dopuszczenie do udzia艂u w post臋powaniu o udzielenie zam贸wienia albo sk艂adania ofert
  • nie zalega z uiszczaniem podatk贸w, op艂at, sk艂adek na ubezpieczenie spo艂eczne i zdrowotne albo 偶e uzyska艂 przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub roz艂o偶enie na raty zaleg艂ych p艂atno艣ci lub wstrzymanie w ca艂o艣ci wykonania decyzji w艂a艣ciwego organu - wystawiony nie wcze艣niej ni偶 3 miesi膮ce przed up艂ywem terminu sk艂adania wniosk贸w o dopuszczenie do udzia艂u w post臋powaniu o udzielenie zam贸wienia albo sk艂adania ofert
 • III.4.3.2) za艣wiadczenie w艂a艣ciwego organu s膮dowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, kt贸rej dokumenty dotycz膮, w zakresie okre艣lonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy - wystawione nie wcze艣niej ni偶 6 miesi臋cy przed up艂ywem terminu sk艂adania wniosk贸w o dopuszczenie do udzia艂u w post臋powaniu o udzielenie zam贸wienia albo sk艂adania ofert - albo o艣wiadczenie z艂o偶one przed notariuszem, w艂a艣ciwym organem s膮dowym, administracyjnym albo organem samorz膮du zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w kt贸rym wykonawca ma siedzib臋 lub miejsce zamieszkania, je偶eli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w kt贸rym wykonawca ma siedzib臋 lub miejsce zamieszkania, nie wydaje si臋 takiego za艣wiadczenia

III.7) Czy ogranicza si臋 mo偶liwo艣膰 ubiegania si臋 o zam贸wienie publiczne tylko dla wykonawc贸w, u kt贸rych ponad 50 % pracownik贸w stanowi膮 osoby niepe艂nosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAM脫WIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zam贸wienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najni偶sza cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona b臋dzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje si臋 istotne zmiany postanowie艅 zawartej umowy w stosunku do tre艣ci oferty, na podstawie kt贸rej dokonano wyboru wykonawcy: nie

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1)Adres strony internetowej, na kt贸rej jest dost臋pna specyfikacja istotnych warunk贸w zam贸wienia: www.bip.piotrkowkujawski.pl
Specyfikacj臋 istotnych warunk贸w zam贸wienia mo偶na uzyska膰 pod adresem: Urz膮d Miasta i Gminy 88-230 Piotrk贸w Kujawski ul. Ko艣cielna 1 pok贸j nr 2.

IV.4.4) Termin sk艂adania wniosk贸w o dopuszczenie do udzia艂u w post臋powaniu lub ofert: 27.10.2010 godzina 10:00, miejsce: Urz膮d Miasta i Gminy 88-230 Piotrk贸w Kujawski ul. Ko艣cielna 1 pok贸j nr 12.

IV.4.5) Termin zwi膮zania ofert膮: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu sk艂adania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje si臋 uniewa偶nienie post臋powania o udzielenie zam贸wienia, w przypadku nieprzyznania 艣rodk贸w pochodz膮cych z bud偶etu Unii Europejskiej oraz niepodlegaj膮cych zwrotowi 艣rodk贸w z pomocy udzielonej przez pa艅stwa cz艂onkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), kt贸re mia艂y by膰 przeznaczone na sfinansowanie ca艂o艣ci lub cz臋艣ci zam贸wienia: nie

Burmistrz

Miasta i Gminy

mgr Miros艂aw Skonieczny

UWAGA

MODYFIKACJA TRE艢CI SIWZ

Piotrk贸w Kujawski, dnia: 2010-10-22

ZP - 341 - K - 17 / 1 / 2010

Modyfikacja Specyfikacji Istotnych Warunk贸w Zam贸wienia ZP - 341 - 17 / 2010

w post臋powaniu o udzielenie zam贸wienia publicznego na: Kredyt d艂ugoterminowy na sfinansowanie planowanego deficytu bud偶etu Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski w 2010 roku.

Zamawiaj膮cy na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zam贸wie艅 publicznych (tekst jednolity - Dz. U. z 2007 roku Nr 223, poz .1655 ze zm.) wprowadza nast臋puj膮c膮 modyfikacj臋 tre艣ci SIWZ:

1. W dziale X SIWZ - Wymagania dotycz膮ce wadium.

Dzia艂 X SIWZ brzmi:

X. Wymagania dotycz膮ce wadium.

Ka偶dy wykonawca przyst臋puj膮cy do przetargu obowi膮zany jest wnie艣膰 wadium w wysoko艣ci 4.000 z艂., do dnia 27 pa藕dziernika 2010 roku do godz. 10.00

Wadium wnosi si臋 przed up艂ywem terminu sk艂adania ofert.

Wadium mo偶e by膰 wnoszone w pieni膮dzu lub w innej formie okre艣lonej w art. 45 ust. 6 ustawy.

Wadium wnoszone w pieni膮dzu nale偶y wp艂aci膰 przelewem na rachunek bankowy Urz臋du Miasta i Gminy w PiotrkowieKujawskim BS Piotrk贸wKujawski nr 07 9551 0002 0000 0101 2003 0011 z dopiskiem : "Przetarg nieograniczony na: Kredyt d艂ugoterminowy na sfinansowanie planowanego deficytu bud偶etu Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski w 2010 roku.

艢rodki winny wp艂yn膮膰 na rachunek Urz臋du przed up艂ywem terminu sk艂adania ofert. Dow贸d wp艂aty wadium nale偶y za艂膮czy膰 do oferty. W przypadku wniesienia wadium w innej formie ni偶 pieni膮dz do oferty nale偶y do艂膮czy膰 orygina艂 dowodu wniesienia wadium.

Prawid艂owe brzmienie dzia艂u X SIWZ:

Ka偶dy wykonawca przyst臋puj膮cy do przetargu obowi膮zany jest wnie艣膰 wadium w wysoko艣ci 4.000 z艂., do dnia 05 listopada 2010 roku do godz. 10.00

Wadium wnosi si臋 przed up艂ywem terminu sk艂adania ofert.

Wadium mo偶e by膰 wnoszone w pieni膮dzu lub w innej formie okre艣lonej w art. 45 ust. 6 ustawy.

Wadium wnoszone w pieni膮dzu nale偶y wp艂aci膰 przelewem na rachunek bankowy Urz臋du Miasta i Gminy w PiotrkowieKujawskim BS Piotrk贸wKujawski nr 07 9551 0002 0000 0101 2003 0011 z dopiskiem : "Przetarg nieograniczony na: Kredyt d艂ugoterminowy na sfinansowanie planowanego deficytu bud偶etu Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski w 2010 roku.

艢rodki winny wp艂yn膮膰 na rachunek Urz臋du przed up艂ywem terminu sk艂adania ofert. Dow贸d wp艂aty wadium nale偶y za艂膮czy膰 do oferty. W przypadku wniesienia wadium w innej formie ni偶 pieni膮dz do oferty nale偶y do艂膮czy膰 orygina艂 dowodu wniesienia wadium.

1. W dziale XIIISIWZ - Miejsce oraz termin sk艂adania i otwarcia ofert.

Dzia艂 XIII SIWZ brzmi:

XIII. Miejsce oraz termin sk艂adania i otwarcia ofert.

1. Oferty nale偶y sk艂ada膰 w siedzibie Zamawiaj膮cego - w sekretariacie -
w nieprzekraczalnym terminie do dnia
27 pa藕dziernika 2010 r. do godz. 1000.

2.Zgodnie z art. 84 ust. 2 ustawy Prawo zam贸wie艅 publicznych oferty z艂o偶one po tym terminie zostan膮 niezw艂ocznie zwr贸cone Wykonawcom bez otwierania.

3.Oferty przes艂ane poczt膮 zostan膮 zakwalifikowane do post臋powania pod warunkiem dostarczenia ich przez poczt臋 do siedziby Zamawiaj膮cego (za potwierdzeniem) do dnia 27 pa藕dziernika 2010 r. do godz. 1000.

4.Mo偶liwo艣膰 przed艂u偶enia terminu sk艂adania ofert dopuszcza si臋 jedynie w sytuacjach i trybie wynikaj膮cym z art. 38 ust. 6 ustawy Prawozam贸wie艅 publicznych.

5.Otwarcie ofert nast膮pi w dniu 27 pa藕dziernika 2010 r. o godz. 1015w siedzibie Zamawiaj膮cego w sali konferencyjnej ( salanr 8 ). Otwarcie ofert jest jawne.

Prawid艂owe brzmienie dzia艂u XIII SIWZ:

XIII. Miejsce oraz termin sk艂adania i otwarcia ofert.

1. Oferty nale偶y sk艂ada膰 w siedzibie Zamawiaj膮cego - w sekretariacie -
w nieprzekraczalnym terminie do dnia
05 listopada 2010 r. do godz. 1000.

2.Zgodnie z art. 84 ust. 2 ustawy Prawo zam贸wie艅 publicznych oferty z艂o偶one po tym terminie zostan膮 niezw艂ocznie zwr贸cone Wykonawcom bez otwierania.

3.Oferty przes艂ane poczt膮 zostan膮 zakwalifikowane do post臋powania pod warunkiem dostarczenia ich przez poczt臋 do siedziby Zamawiaj膮cego (za potwierdzeniem) do dnia 05 listopada 2010 r. do godz. 1000.

4.Mo偶liwo艣膰 przed艂u偶enia terminu sk艂adania ofert dopuszcza si臋 jedynie w sytuacjach i trybie wynikaj膮cym z art. 38 ustawy Prawozam贸wie艅 publicznych.

5.Otwarcie ofert nast膮pi w dniu 05 listopada 2010 r. o godz. 1015w siedzibie Zamawiaj膮cego w sali konferencyjnej ( salanr 8 ). Otwarcie ofert jest jawne.

Pozosta艂e zapisy w SIWZ pozostaj膮 bez zmian.

UWAGA

WYJA艢NIENIE 聽TRE艢CI SIWZ

Piotrk贸w Kujawski , dnia 2010-10-22

ZP - 341 - K -17 / 3 / 2010

Wykonawcy

ubiegaj膮cy si臋 o udzielenie zam贸wienia

WYJA艢NIENIE SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNK脫W ZAM脫WIENIA przetargu na : Kredyt d艂ugoterminowy na sfinansowanie planowanego deficytu bud偶etu Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski w 2010 roku.

W zwi膮zku z pro艣b膮 o wyja艣nienie tre艣ci Specyfikacji Istotnych Warunk贸w Zam贸wienia w przedmiotowym post臋powaniu, dzia艂aj膮c na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 z dnia 29stycznia 2004 r. - Prawo Zam贸wie艅 Publicznych (tekst jednolity - Dz. U. z 2007 roku Nr 223, poz .1655 ze zm.) Zamawiaj膮cy wyja艣nia, co nast臋puje:

Miasto i Gmina Piotrk贸w Kujawski

88-230 Piotrk贸w Kujawski ul. Ko艣cielna 1

W zwi膮zku z zamiarem przyst膮pienia do og艂oszonego przez Pa艅stwa przetargu zwraca si臋 z pro艣b膮 o przed艂u偶enie terminu sk艂adania ofert do dnia 05.11.2010r.

Bank uzasadnia j膮 zbyt kr贸tkim okresem, w jakim musia艂by dokona膰 zbadania sytuacji ekonomiczno - finansowej Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski. Poza tym, aby Bank m贸g艂 przyst膮pi膰 do przedmiotowego przetargu musi dokona膰 kompleksowej oceny zdolno艣ci kredytowej jednostki zgodnie z wymaganymi procedurami, a zamieszczone na stronie BIP dokumenty w ocenie Banku s膮 niewystarczaj膮ce.

W przypadku uwzgl臋dnienia naszej pro艣by prosimy o uzupe艂nienie dokumentacji zamieszczonej na stronie BIP o nast臋puj膮ce dokumenty i informacje:

聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽 聽聽聽聽聽聽聽聽 1. sprawozdania Rb-NDS, Rb-27S (zbior贸wki), Rb-28S (zbior贸wki), Rb-2, Rb-N za 2QQ8r.

聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽 聽聽聽聽聽聽聽聽 2. uchwa艂臋 RM wykonania bud偶etu za 2008r. wraz z za艂膮cznikami,

聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽 3. uchwa艂臋 RIO zatwierdzaj膮c膮 wykonanie bud偶etu za 2008r.

聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽 4. uchwa艂臋 RM z wykonania bud偶etu za 2009r. wTaz z za艂膮cznikami,

聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽 5. uchwa艂臋 RM z wykonania bud偶etu za I p贸艂rocze 2010r. wraz z za艂膮cznikami,

聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽 6.uchwa艂臋 RIO w sprawie mo偶liwo艣ci zaci膮gni臋cia i sp艂aty przedmiotowego kredytu,

7.聽聽聽聽聽 aktualn膮 prognoz臋 d艂ugu za艂膮czon膮 do wniosku skierowanego do RIO,

8.聽聽聽聽聽 w za艂膮czeniu przesy艂amy za艂膮cznik BGK z pro艣b膮 o jego wype艂nienie,

9.聽聽聽聽聽聽 wykaz jednostek powi膮zanych kapita艂o i organizacyjnie z Miastem (z podaniem adresu, nr NIP 1聽聽聽聽聽聽聽聽 REGON) - stan aktualnie obowi膮zuj膮cy,

10.o艣wiadczenie, 偶e Miasto nic posiada zaleg艂o艣ci wobec ZUS i US,

11.wykaz jednostek kredytuj膮cych, z podzia艂em na nazw臋 instytucji, kwot臋 zaci膮gni臋tego zobowi膮zania, aktualnym saldem, terminem i kwot膮 sp艂at - stan aktualnie obowi膮zuj膮cy,

12.dokumenty po艣wiadczaj膮ce.uprawnienia os贸b do podpisania umowy kredytowej (Burmistrz,
Skarbnik),

13.aktualny REGON i NIP jednostki, nie urz臋du),

14. Bank zwraca si臋 r贸wnie'/: z zapytaniem czy zamawiaj膮cy wyrazi zgod臋 aby, zabezpieczeniem
sp艂aty wnioskowanego kredytu by艂y:

1)聽聽聽 weksel w艂asny in blanco przy kontrasygnacie Skarbnika wraz z deklaracj膮 wekslow膮,

2)聽聽聽 o艣wiadczenie o poddaniu si臋 egzekucji,

Odp.: W zwi膮zku z brakiem niekt贸rych dokument贸w niezb臋dnych do oceny zdolno艣ci kredytowej Zamawiaj膮cego informujemy, i偶 przed艂u偶amy termin sk艂adania wniosk贸w do dnia 05 listopada 2010 roku do godz. 10.00.

Brakuj膮ce dokumenty zostan膮 zamieszczone na Naszej stronie internetowej.

Zamawiaj膮cy wyra偶a zgod臋 aby zabezpieczeniemsp艂aty wnioskowanego kredytu by艂 weksel w艂asny in blanco przy kontrasygnacie Skarbnika wraz z deklaracj膮 wekslow膮 oraz o艣wiadczenie o poddaniu si臋 egzekucji.

Piotrk贸w Kujawski , dnia 2010-10-26

ZP - 341 - K -17 / 4 / 2010

Wykonawcy

ubiegaj膮cy si臋 o udzielenie zam贸wienia

WYJA艢NIENIE SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNK脫W ZAM脫WIENIA przetargu na : Kredyt d艂ugoterminowy na sfinansowanie planowanego deficytu bud偶etu Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski w 2010 roku.

W zwi膮zku z pro艣b膮 o wyja艣nienie tre艣ci Specyfikacji Istotnych Warunk贸w Zam贸wienia w przedmiotowym post臋powaniu, dzia艂aj膮c na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 z dnia 29stycznia 2004 r. - Prawo Zam贸wie艅 Publicznych (tekst jednolity - Dz. U. z 2007 roku Nr 223, poz .1655 ze zm.) Zamawiaj膮cy wyja艣nia, co nast臋puje:

Urz膮d Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski

ul. Ko艣cielna 1

88-230 Piotrk贸w Kujawski

W zwi膮zku z og艂oszeniem przetargu na udzielenie kredytu w kwocie 1.000.000,00z艂. z przeznaczeniem na pokrycie planowanego deficytu uprzejmie prosimy o: L przesianie do banku nast臋puj膮cych dokument贸w:

a. za 艂膮cznika do uchwa艂y Rady Miasta i Gminy o bud偶ecie, dotycz膮cego prognozy dochod贸w; wydatk贸w, d艂ugu i obs艂ugi zad艂u偶enia na 2G10r. i lata nast臋pne

2.pisemne potwierdzenie,偶e w przypadku wyboru naszej oferty Zamawiaj膮cy dostarczy przed podpisaniem umowy kredytowej nast臋puj膮ce dokumenty:

L聽聽 Sprawozdania Rb~Nds, Rb-27, Rb-28, Rb~Z, RI>N wg stanu za ostatnie dwa lata obrachunkowe i bie偶膮cy kwarta艂 (tylko te , kt贸re nie s膮 wymienione w SIWZ)

1)聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽 Opinie RIO o wykonaniu bud偶etu na 20Q8r.i 2009r.

2)聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽 Opini臋 RIO o mo偶liwo艣ci sp艂aty kredytu

3)聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽 NIP

4)聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽 REGON

5)聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽 Statut

6)聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽 Informacj臋 o stanie mienia komunalnego

7)聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽 Dokument potwierdzaj膮cy wyb贸r W贸jta i Skarbnika

8)聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽 Aktualne za艣wiadczenia ZUS i US (nie starsze ni偶 1 miesi膮c)

9)聽聽聽聽聽聽聽聽 Potwierdzenie,偶e聽聽 wobec postanowie艅 cz臋艣ci III punkt 6 i 22, Zamawiaj膮cy dopuszcza聽聽 postawienie kredytu w wykorzystania od dnia podpisania umowy do dnia 31.12.201 Or.

10)聽聽聽聽 Ustalenie konkretnej daty wyp艂aty kredyt dla wyliczenia ceny kredytu.

Odp.:Brakuj膮ce dokumenty zostan膮 zamieszczone na Naszej stronie internetowej.

Do wyliczenia ceny kredytu nale偶y przyj膮膰 dwie transze z wyp艂at膮 transzy z dat膮 zgodn膮 w dziale III SIWZ.

Wysoko艣膰 kredytu oraz jego wykorzystanie zgodnie z dzia艂em III SIWZ

聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽 Burmistrz Miasta i Gminy

聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽 mgr Miros艂aw Skonieczny

Piotrk贸w Kujawski , dnia 2010-10-27

ZP - 341 - K -17 / 5 / 2010

聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽

WYJA艢NIENIE SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNK脫W ZAM脫WIENIA przetargu na : Kredyt d艂ugoterminowy na sfinansowanie planowanego deficytu bud偶etu Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski w 2010 roku.

W zwi膮zku z pro艣b膮 o wyja艣nienie tre艣ci Specyfikacji Istotnych Warunk贸w Zam贸wienia w przedmiotowym post臋powaniu, dzia艂aj膮c na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 z dnia 29stycznia 2004 r. - Prawo Zam贸wie艅 Publicznych (tekst jednolity - Dz. U. z 2007 roku Nr 223, poz .1655 ze zm.) Zamawiaj膮cy wyja艣nia, co nast臋puje:

Miasto i Gmina Piotrk贸w Kujawski

88-230 Piotrk贸w Kujawski ul. Ko艣cielna I

W zwi膮zku z rozpatrywaniem wniosku kredytowego i przygotowaniem stosownej oferty zwraca si臋 z uprzejm膮 si臋 pro艣b膮 o:

a) 聽聽 za艂膮czenie na stronic BIP n/w dokument贸w

1)聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽 aktualnej prognozy d艂ugu na okres kredytowania (poprzednia zamieszczona na stronie BIP nie
obejmuje zad艂u偶enia jednostki - 60%, tylko obs艂ug臋 zad艂u偶enia- 15%),

2)聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽 aktualnych sprawozdali Rb-NDS, Rb-Z, Rb-N, Rb-27S, Rb-28S (zbior贸wki) za III kwarta!
2010r"

b) 聽聽 i udzielenie odpowiedzi na nast臋puj膮ce pytania:

3)聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽 wysoko艣膰 dochod贸w w艂asnych w dochodach og贸艂em, subwencji i dotacji na koniec III kwarta艂u
2010i\ (wykonanie),

4)聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽 w dokumencie pn. "Sytuacja finansowa Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski - wnioskowany
kredyt w kwocie 1.900.000,00 zT, wymieniona jest pozycja: "pozosta艂e dochody maj膮tkowe"
- w 2012r. jednostka planuje uzyskanie kwoty 3,691.902,00 z艂. Prosimy o wskazanie 藕r贸d艂a
pozyskania tego dochodu.

Odp.: 1. Brakuj膮ce dokumenty zostan膮 zamieszczone na Naszej stronie internetowej.

2. Wysoko艣膰 dochod贸w w艂asnych w dochodach og贸艂em, subwencji i dotacji na koniec III kwarta艂u 2010ROKU (wykonanie):

Dochody( wykonane) :聽聽聽 21.153.534,60

Subwencje:聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽 10.132.927,00

Dotacje:聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽 6.433.403,91

W艂asne:聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽 4.587.203,69聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽

3. 殴r贸d艂o pozyskania dochodu 3.691.902,00 - 艣rodki unijne PROW - dofinansowanie zadania " Przebudowa i rozbudowa uj臋cia i stacji uzdatniania wody w Piotrkowie Kujawskim"

Wykonawcy

ubiegaj膮cy si臋 o udzielenie zam贸wienia

聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽 mgr Miros艂aw Skonieczny

聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽 Burmistrz Miasta i Gminy

<

TypRozmiarPobierzKomentarzData dodaniaLicznik 
.DOC320.5 KB POBIERZsiwz19.10.2010 15:40301
?34 KB POBIERZog艂oszenie19.10.2010 15:40155
.PDF5071.8 KB POBIERZSprawozdanie Rb-27S za 2009 rok19.10.2010 15:42278
.PDF13481 KB POBIERZSprawozdanie Rb-28S za 2009 rok19.10.2010 15:46252
.PDF12307.1 KB POBIERZSprawozdanie Rb-28S za I p贸艂rocze 201019.10.2010 15:50282
.PDF1119 KB POBIERZSprawozdanie Rb-N za II kwarta艂 2010 roku19.10.2010 15:52298
.PDF813.3 KB POBIERZSprawozdanie Rb-NDS za 2009 rok19.10.2010 15:52340
.PDF830.9 KB POBIERZSprawozdanie Rb-NDS za I p贸艂rocze 201019.10.2010 15:53300
.PDF746.1 KB POBIERZSprawozdanie Rb-PDP za 2009 rok19.10.2010 15:53291
.PDF1296.4 KB POBIERZSprawozdanie Rb-UZ za 2009 rok19.10.2010 15:54299
.PDF1281.8 KB POBIERZSprawozdanie Rb-Z za 2009 rok19.10.2010 15:55291
.PDF1160.8 KB POBIERZSprawozdanie Rb-Z za II kwarta艂 2010 roku19.10.2010 15:56286
.PDF5521.6 KB POBIERZSprwaozdanie Rb-27S za I p贸艂rocze 201019.10.2010 15:57300
.PDF11329.8 KB POBIERZUchwa艂a Nr XXX-172-09 z dnia 18 grudnia 2009r.19.10.2010 16:01263
.PDF9141.6 KB POBIERZUchwa艂a Nr XXXI-173-10 z dnia 17 lutego 2010r.19.10.2010 16:03306
.PDF726.4 KB POBIERZUchwa艂a Nr XXXV-194-10 z dnia 30 czerwca 2010r. w sprawiezaci膮gni臋cia kredytu19.10.2010 16:05296
.PDF12661.3 KB POBIERZUchwa艂a Nr XXXVIII-208-10 z dnia 17 wrze艣nia 2010r.19.10.2010 16:08271
.PDF1242.3 KB POBIERZUchwa艂a RIO z dnia 14 wrze艣nia 2010 roku19.10.2010 16:09359
.PDF1234.5 KB POBIERZUchwa艂a RIO z dnia 17 marca 2010 roku19.10.2010 16:10308
.PDF2307.1 KB POBIERZUchwa艂y RIO z dnia 14 grudnia 2009r.19.10.2010 16:11286
.PDF2922.5 KB POBIERZza艂膮cznik nr 3 do Uchwa艂y Nr XXX-172-09 z dnia 18 grudnia 2009r.19.10.2010 16:12274
.PDF647.8 KB POBIERZZarz膮dzenie Nr 6-2010 z dnia 10 marca 2010 r.19.10.2010 16:12314
.PDF28176.2 KB POBIERZInformacja z wykonania bud偶etu Miasta i Gminy za I p贸艂rocze 2010 roku22.10.2010 13:44221
.PDF106.7 KB POBIERZNIP22.10.2010 13:46252
.PDF231.9 KB POBIERZREGON22.10.2010 13:46260
.PDF1154.1 KB POBIERZSprawozdanie Rb-27S za 2008 rok22.10.2010 13:47250
.PDF1369.4 KB POBIERZSprawozdanie Rb-28S za 2008 rok22.10.2010 13:48241
.PDF928.4 KB POBIERZSprawozdanie Rb-N za 2008 rok22.10.2010 13:49231
.PDF849.1 KB POBIERZSprawozdanie Rb-NDS za 2008 rok22.10.2010 13:50281
.PDF1319.9 KB POBIERZSprawozdanie Rb-Z za 2008 rok22.10.2010 13:51229
.PDF27270.9 KB POBIERZSprawozdanie z wykonania bud偶etu Miasta i Gminy za 2008 rok22.10.2010 13:59242
.PDF148.6 KB POBIERZStatut Miasta i Gminy Piotrkow Kujawski22.10.2010 13:59223
.PDF961.6 KB POBIERZSytuacja finansowa Miasta i Gminy - wnioskowany kredyt w kwocie 1.900.000,00 z艂22.10.2010 14:00234
.PDF54.3 KB POBIERZuchwala w sprawie powo艂ania Skarbnika22.10.2010 14:01221
.PDF1342.3 KB POBIERZUchwa艂a nr 59 RIO z dnia 7 kwietnia 2009 roku22.10.2010 14:02285
.PDF1794.4 KB POBIERZUchwa艂a RIO z dnia 12.07.2010 roku 1.900.000,0022.10.2010 14:03252
.PDF129.7 KB POBIERZWykaz jednostek organizacyjnych22.10.2010 14:03281
.PDF15666.2 KB POBIERZzarzadzenie_nr_6_2010_sprawozdanie22.10.2010 14:08213
.PDF617 KB POBIERZZarz膮dzenie nr 7-2009 Burmistrza Miasta i Gminy z dnia 16 marca 2009r.22.10.2010 14:09274
.PDF98.5 KB POBIERZzaswiadczenie o wyborze22.10.2010 14:09257
.PDF609.7 KB POBIERZZa艣wiadczenie o numerze identyfikacyjnym REGON22.10.2010 14:10287
.PDF1033.2 KB POBIERZModyfikacja SIWZ ZP-341-17-201022.10.2010 14:11255
?14.9 KB POBIERZzmiana og艂oszenia22.10.2010 14:18263
.PDF160.6 KB POBIERZO艣wiadczenie - brak zaleg艂o艣ci wobec Urz臋du Skarbowego i ZUS22.10.2010 14:41252
.PDF1156.6 KB POBIERZSprawozdanie Rb-27S za pierwsze 3 kwarta艂y 2010r.26.10.2010 14:46233
.PDF1223.7 KB POBIERZSprawozdanie Rb-28S za pierwsze 3 kwarta艂y 2010r.26.10.2010 14:47259
.PDF1129.9 KB POBIERZSprawozdanie Rb-N za pierwsze 3 kwarta艂y 2010r.26.10.2010 14:47245
.PDF916.5 KB POBIERZSprawozdanie Rb-NDS za pierwsze 3 kwarta艂y 2010r.26.10.2010 14:48262
.PDF1206.8 KB POBIERZSprawozdanie Rb-Z za pierwsze 3 kwarta艂y 2010r.26.10.2010 14:49227
.PDF6714.5 KB POBIERZUchwa艂a Nr XXXVII-200-10 z dnia 6 wrze艣nia 2010r.26.10.2010 14:51207
.PDF669.9 KB POBIERZWyja艣nienie tre艣ci SIWZ 126.10.2010 14:51275
.PDF509.8 KB POBIERZWyja艣nienie tre艣ci SIWZ 226.10.2010 14:52219
.PDF524.2 KB POBIERZWyja艣nienie tre艣ci SIWZ 326.10.2010 14:52281
.PDF581.6 KB POBIERZWyja艣nienie tre艣ci SIWZ 17-627.10.2010 12:58226

Autor : Tomasz Ciesielski
Zredagowa艂(a) : Tomasz Ciesielski
Data wprowadzenia : 2010-10-19 15:39:53
Data ostatniej modyfikacji : 27.10.2010 12:57
Liczba wy艣wietle艅 : 900

Redaktor  Data modyfikacji 
Tomasz Ciesielski  26.10.2010 13:14poka偶 t膮 wersj臋
Tomasz Ciesielski  22.10.2010 13:35poka偶 t膮 wersj臋
Tomasz Ciesielski  19.10.2010 15:39poka偶 t膮 wersj臋licznik odwiedzin: 4419024