logo
Zam贸wienia publiczne » Przetargi
Og艂oszenie o przetargu nieograniczonym na:

PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA UJ臉CIA I STACJI UZDATNIANIA WODY W PIOTRKOWIE KUJAWSKIM

Piotrk贸w Kujawski: PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA UJ臉CIA I STACJI UZDATNIANIA WODY W PIOTRKOWIE KUJAWSKIM
Numer og艂oszenia: 355184 - 2010; data zamieszczenia: 03.11.2010
OG艁OSZENIE O ZAM脫WIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie og艂oszenia: obowi膮zkowe.

Og艂oszenie dotyczy: zam贸wienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJ膭CY

I. 1) NAZWA I ADRES: Miasto i Gmina , ul. Ko艣cielna 1, 88-230 Piotrk贸w Kujawski, woj. kujawsko-pomorskie, tel. 054 2655123, faks 054 2655112.

  • Adres strony internetowej zamawiaj膮cego: www.bip.piotrkowkujawski.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJ膭CEGO: Administracja samorz膮dowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAM脫WIENIA

II.1) OKRE艢LENIE PRZEDMIOTU ZAM脫WIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zam贸wieniu przez zamawiaj膮cego: PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA UJ臉CIA I STACJI UZDATNIANIA WODY W PIOTRKOWIE KUJAWSKIM.

II.1.2) Rodzaj zam贸wienia: roboty budowlane.

II.1.3) Okre艣lenie przedmiotu oraz wielko艣ci lub zakresu zam贸wienia: Przedmiotem zam贸wienia s膮 roboty budowlane - PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA UJ臉CIA I STACJI UZDATNIANIA WODY W PIOTRKOWIE KUJAWSKIM Przedmiotem zam贸wienia s膮 roboty budowlane polegaj膮ce na wykonaniu przebudowy i rozbudowy uj臋cia oraz stacji uzdatniania wody w Piotrkowie Kujawskim wg posiadanej przez Zamawiaj膮cego dokumentacji technicznej i pozwole艅 na budow臋. Stacja uzdatniania zasila w wod臋 teren miasta i gminy Piotrk贸w Kujawski oraz zak艂ady przemys艂owe. Jako艣膰 wody uzdatnionej po wykonaniu zam贸wienia musi spe艂nia膰 stale wymagania podane w Rozporz膮dzeniu Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007 roku. w sprawie jako艣ci wody przeznaczonej do spo偶ycia przez ludzi (Dz. U. Nr 61, poz. 417). Przebudowa stacji przewidywana jest przy zachowaniu ci膮g艂o艣ci w dostawie wody uzdatnionej do spo偶ycia. Podstawowym celem inwestycji jest uzyskanie jako艣ci wody uzdatnionej zgodnie z wymaganiami Rozporz膮dzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007 r. w sprawie jako艣ci wody przeznaczonej do spo偶ycia przez ludzi (Dz. U. Nr 61, poz. 417). Roboty winny zosta膰 wykonane i uko艅czone zgodnie z prawem obowi膮zuj膮cym w Rzeczypospolitej Polskiej, w szczeg贸lno艣ci: Prawem Budowlanym, Prawem ochrony 艣rodowiska, Prawem o ruchu drogowym oraz Ustaw膮 o drogach publicznych, Ustaw膮 o odpadach, Ustaw膮 o badaniach i certyfikacji i wymaganiami Zamawiaj膮cego, a kierowanie i nadzorowanie rob贸t mog膮 wykonywa膰 osoby, kt贸re posiadaj膮 wymagane prawem uprawnienia i s膮 ubezpieczone od odpowiedzialno艣ci cywilnej. Przedmiotem s膮 roboty budowlane w zakres kt贸rych wchodzi wykonanie m.in. : I. Cz臋艣膰 budowlana: 1. Roboty rozbi贸rkowe 2. Roboty murowe i konstrukcyjne 3. Pokrycie dachu 4. Stolarka okienna i drzwiowa 5. Tynki i ok艂adziny 艣cian 6. Posadzki 7. Malowanie 8. Elewacja 9. Wyposa偶enie budynku w sprz臋t ga艣niczy 10. Wymiana ogrodzenia terenu 11. Zbiornik wody czystej 12. Odstojnik pop艂uczyn 13. Zbiornik reakcji 14. Fundamenty pod filtry 15. Fundamenty pod pompy II. Cz臋艣膰 technologiczna: 1. Modernizacja studni uj艣ciowych: 2. Filtry automatyczne 3. Urz膮dzenia technologiczne - dostawa i monta偶 4. Orurowanie i armatura w budynku SUW 5. Orurowanie i armatura zestawu pomp II 6. Orurowanie i armatura zestawu pomp 7. Sieci mi臋dzyobiektowe 8. Oczyszczenie i umocnienie rowu odp艂ywowego+ wymiana kana艂u 9. Budowa nowo projektowanej studni g艂臋binowej nr 4 III. Cz臋艣膰 instalacyjna: 1. Instalacje sanitarne - wod-kan 2. Instalacja c.o. i kot艂ownia. IV. Cz臋艣膰 elektryczna : 1. Sie膰 kabli zewn臋trznych 2. Instalacje technologiczne zewn臋trzne 3. Rozdzielnia technologiczna RT, sterownik PLC 4. Instalacje technologiczne wewn臋trzne 5. Instalacja o艣wietlenia i gniazd wtykowych 6. Agregat pr膮dotw贸rczy, zasilanie obiektu 7. Instalacja odgromowa i wyr贸wnawcza V. Cz臋艣膰 drogowa: 1. Drogi i place wewn臋trzne 2. Chodniki Og贸lny zakres rob贸t stanowi膮cych przedmiot zam贸wienia, z podzia艂em na etapy i bran偶e, okre艣lony zosta艂 w dziale III niniejszej SIWZ, natomiast szczeg贸艂owy zakres rob贸t , okre艣lony zosta艂 w ni偶ej wymienionej dokumentacji projektowej, przedmiarach rob贸t i specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru rob贸t: 1. Projekt budowlany pn. Przebudowa i rozbudowa uj臋cia i SUW w Piotrkowie Kujawskim - opracowany przez Funam Sp. z o.o. , 52-407 Wroc艂aw, ul Mokronowska 2, w marcu 2008 r. 2. Projekt wykonawczy pn. Przebudowa i rozbudowa uj臋cia i SUW w Piotrkowie Kujawskim - cz臋艣膰 architektoniczno-budowlana - opracowany przez Funam Sp. z o.o. , 52-407 Wroc艂aw, ul Mokronowska 2, w marcu 2008 r. 3. Projekt wykonawczy pn. Przebudowa i rozbudowa uj臋cia i SUW w Piotrkowie Kujawskim - cz臋艣膰 konstrukcyjna - opracowany przez Funam Sp. z o.o. , 52-407 Wroc艂aw, ul Mokronowska 2, w marcu 2008 r. 4. Projekt wykonawczy pn. Przebudowa i rozbudowa uj臋cia i SUW w Piotrkowie Kujawskim - cz臋艣膰 technologiczna - opracowany przez Funam Sp. z o.o. , 52-407 Wroc艂aw, ul Mokronowska 2, w marcu 2008 r. 5. Projekt wykonawczy pn. Przebudowa i rozbudowa uj臋cia i SUW w Piotrkowie Kujawskim - cz臋艣膰 instalacyjna - opracowany przez Funam Sp. z o.o. , 52-407 Wroc艂aw, ul Mokronowska 2, w marcu 2008 r. 6. Projekt wykonawczy pn. Przebudowa i rozbudowa uj臋cia i SUW w Piotrkowie Kujawskim - cz臋艣膰 elektryczna - opracowany przez Funam Sp. z o.o. , 52-407 Wroc艂aw, ul Mokronowska 2, w marcu 2008 r. 7. Projekt wykonawczy pn. Przebudowa i rozbudowa uj臋cia i SUW w Piotrkowie Kujawskim - cz臋艣膰 drogowa - opracowany przez Funam Sp. z o.o. , 52-407 Wroc艂aw, ul Mokronowska 2, w marcu 2008 r. 8. Projekt prac geologicznych uj臋cia w贸d podziemnych z utwor贸w czwartorz臋dowych otworem nr 4 - opracowany przez Funam Sp. z o.o. , 52-407 Wroc艂aw, ul Mokronowska 2, w marcu 2008 r. 9. Przedmiar rob贸t - cz臋艣膰 budowlana - budynek SUW, ogrodzenie terenu- opracowany przez Funam Sp. z o.o. , 52-407 Wroc艂aw, ul Mokronowska 2. 10. Przedmiar rob贸t - cz臋艣膰 budowlana - zbiornik wyr贸wnawczy V= 500 m

UWAGA

WYJA艢NIENIE TRE艢CI SIWZ

Piotrk贸w Kujawski , dnia 2010-11-10

ZP - 341 - K -19 / 1 / 2010

Wykonawcy

ubiegaj膮cy si臋 o udzielenie zam贸wienia

WYJA艢NIENIE SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNK脫W ZAM脫WIENIA w przetargu na : PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA UJ臉CIAI STACJI UZDATNIANIA WODY W PIOTRKOWIE KUJAWSKIM

W zwi膮zku z pro艣b膮 o wyja艣nienie tre艣ci Specyfikacji Istotnych Warunk贸w Zam贸wienia w przedmiotowym post臋powaniu, dzia艂aj膮c na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 z dnia 29stycznia 2004 r. - Prawo Zam贸wie艅 Publicznych (tekst jednolity - Dz. U. z 2007 roku Nr 223, poz .1655 ze zm.) Zamawiaj膮cy wyja艣nia, co nast臋puje:

Zgodnie z art. 38 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo Zam贸wie艅 Publicznych (Dz. U. Nr 19 z 2004r. poz. 177 z p贸藕n. zm.), zwracamy si臋 z nast臋puj膮cym pytaniem:

1. Zamawiaj膮cy w SIWZ wymaga dla filtr贸w r贸wnowa偶nych aprobaty technicznej na kompletny filtr.

Zamawiaj膮cy nie ma prawa 偶膮da膰 Aprobaty Technicznej dla filtra jako dokumentu potwierdzaj膮cego jego r贸wnowa偶no艣膰. Zasady wprowadzenia do obrotu wyrob贸w budowlanych okre艣la Ustawa o wyrobach budowlanych z dnia 16.04.2004r. (Dz. U. Nr 92 z 20C 艂r. poz.881). Ustawa dopuszcza do stosowania przy wykonywaniu rob贸t budowlanych m.in. wyroby posiadaj膮ce Aprobat臋 Techniczn膮, kt贸r膮 wydaje si臋 dla wyrob贸w budowlanych, dla kt贸rych nie ustanowi膰 no Polskiej Normy lub w艂a艣ciwo艣ci u偶ytkowe odnosz膮ce si臋 do wymaga艅 podstawowych, r贸偶ni膮 si臋 istotnie od w艂a艣ciwo艣ci okre艣lonych w Polskiej Normie. Zatem, kryterium r贸wnowa偶no艣ci urz膮dze艅 nie mo偶e by膰 posiadania Aprobaty Technicznej, lecz czy wyr贸b dopuszczony 3st do obrotu przepisami prawa - Zamawiaj膮cy bezpodstawnie 偶膮da zatem do艂膮czenia aprobaty jako dokumentu potwierdzaj膮cego r贸wnowa偶no艣膰 proponowanego filtra.

Wnosimy zatem o dopuszczenie do zast膮pienia w przypadku oferowania filtr贸w r贸wnowa偶nych aprobaty technicznej Deklaracj膮 Zgodno艣ci.

Odp. Wykonawca winien przed艂o偶y膰 dokumenty zgodne z SIWZ.

2. Zamawiaj膮cy zawar艂 w SIWZ warunek, 偶e urz膮dzenia r贸wnowa偶nemusz膮 pracowa膰 na innych zrealizowanych obiektach przez okresnie: kr贸tszy ni偶 okres gwarancji jaki posiadaj膮 urz膮dzenia przyj臋te w dokumentacji projektowej.

Wnosimy o jednoznaczne okre艣lenie wy偶ej wspomnianego okresu gwarancji.

Odp. Zgodnie z SIWZ okres gwarancji wynosi 36 miesi臋cy.

Zamawiaj膮cy nie przewiduje przesuni臋cia terminu sk艂adania ofert.

UWAGA

MODYFIKACJA聽TRE艢CI SIWZ

Piotrk贸w Kujawski, dnia: 2010-11-10

ZP - 341 - K - 19 / 3 / 2010

Modyfikacja Specyfikacji Istotnych Warunk贸w Zam贸wienia ZP - 341 - 19 / 2010

w post臋powaniu o udzielenie zam贸wienia publicznego na: PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA UJ臉CIAI STACJI UZDATNIANIA WODY W PIOTRKOWIE KUJAWSKIM

Zamawiaj膮cy na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zam贸wie艅 publicznych (tekst jednolity - Dz. U. z 2007 roku Nr 223, poz .1655 ze zm.) wprowadza nast臋puj膮c膮 modyfikacj臋 tre艣ci SIWZ:

  1. Na stronie 15 SIWZ

Strona 15 SIWZ brzmi :

Miasto i Gmina Piotrk贸w Kujawski, 88-230 Piotrk贸w Kujawski, ul. Ko艣cielna 1.聽聽聽 Nr post臋powania : ZP 341 - 19 / 2010

e)Zamawiaj膮cy ustala podzia艂 zwrotu zabezpieczenia nale偶ytego wykonaniaumowy na dwie cz臋艣ci:

聽聽聽聽聽聽聽 - 70% warto艣ci zabezpieczenia - Zamawiaj膮cy zwr贸ci w terminie 30 dni od dnia wykonania zam贸wienia i uznania go przez Zamawiaj膮cego za nale偶ycie wykonane,

-聽聽聽聽聽聽聽 30% warto艣ci zabezpieczenia - Zamawiaj膮cy pozostawi na zabezpieczenie

roszcze艅 z tytu艂u r臋kojmi.

XVIII. Istotne dla stron postanowienia zawieranej umowy w sprawie zam贸颅wienia publicznego,

1. Istotne postanowienia umowy okre艣la wz贸r umowy stanowi膮cy za艂膮cznik nr 6
do niniejszej specyfikacji.

XIX.Pouczenie o 艣rodkach ochrony prawnej.

1. Wykonawcy przys艂uguj膮 艣rodki ochrony prawnej, zgodnie z przepisami dzia艂u VI, ustawy Prawo zam贸wie艅 publicznych ( Dz. U Nr 223, poz. 1655 z p贸藕n. zm.)

33. Inne istotne postanowienia

1. Do spraw nie uregulowanych Specyfikacji maj膮 zastosowanie przepisy ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo zam贸wie艅 publicznych (Tekst jednolity: Dz. U. z 2007 r., Nr 223, poz. 1655 ze zm.)

2. Og艂oszenie o przetargu ukaza艂o si臋 :

- na tablicy og艂osze艅 UMiGPiotrk贸wKujawski

- na stronie internetowejUMiG

聽聽聽聽聽聽聽聽聽 - na stronie Urz臋du Zam贸wie艅 Publicznych - Biuletynie Zam贸wie艅 Publicznych.

Za艂膮czniki:

1.聽聽聽聽聽 Formularz ofertowy.

2.聽聽聽聽聽 O艣wiadczenie o spe艂nianiu warunk贸w udzia艂u w post臋powaniu

3.聽聽聽聽聽 O艣wiadczenie Wykonawcy

4.聽聽聽聽聽 Wykaz os贸b

5.聽聽聽聽聽 Wykaz wykonanych rob贸t

6.聽聽聽聽聽 Zaakceptowany wz贸r umowy wraz z za艂膮cznikami- za艂cznik nr 6.

7.聽聽聽聽聽 Owiadczenie Wykonawcy o zakresie prac, jakie zamierza zlecipodwykonawcom - za艂cznik nr 7.

8.聽聽聽聽聽 Wykaz urzdzer贸wnowanych - za艂cznik nr 8.

9.聽聽聽聽聽 Potwierdzenie dokonania wizji lokalnej - za艂cznik nr 9.

10.Dokumentacja projektowa - pliki PDF

11.Informacja na temat przecitnej liczby zatrudnionych pracownik贸w w okresieostatnich trzech lat lub z okresu prowadzenia dzia艂alnoci, jeli jest ona kr贸tsza ni偶3lata - wg Za艂cznika nr 10.

12.Przedmiar rob贸t - pliki pdf

13.Decyzja Starosty radziejowskiego nr 175/2009 z dnia 06.07.2009 roku ( nr pisma: GB-7351/175/2009)- pozwolenie na budow臋

14.Decyzja Marsza艂ka Wojew贸dztwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu nr pisma: 艢G.IV.am.752-1/2010 z dnia 12.10.2010 roku zatwierdzaj膮ca projekt prac geologicznych uj臋cia w贸d podziemnych utwor贸w czwartorz臋dowych otworem nr 4

Zatwierdzam dnia : 29.10.2010 r.聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽 ..............................................

Prawid艂owe brzmienie strony 15 SIWZ:

Miasto i Gmina Piotrk贸w Kujawski, 88-230 Piotrk贸w Kujawski, ul. Ko艣cielna 1.聽聽聽 Nr post臋powania : ZP 341 - 19 / 2010

e)Zamawiaj膮cy ustala podzia艂 zwrotu zabezpieczenia nale偶ytego wykonaniaumowy na dwie cz臋艣ci:

聽聽聽聽聽聽聽 - 70% warto艣ci zabezpieczenia - Zamawiaj膮cy zwr贸ci w terminie 30 dni od dnia wykonania zam贸wienia i uznania go przez Zamawiaj膮cego za nale偶ycie wykonane,

-聽聽聽聽聽聽聽 30% warto艣ci zabezpieczenia - Zamawiaj膮cy pozostawi na zabezpieczenie

roszcze艅 z tytu艂u r臋kojmi.

XVIII. Istotne dla stron postanowienia zawieranej umowy w sprawie zam贸颅wienia publicznego,

1. Istotne postanowienia umowy okre艣la wz贸r umowy stanowi膮cy za艂膮cznik nr 6
do niniejszej specyfikacji.

XIX.Pouczenie o 艣rodkach ochrony prawnej.

1. Wykonawcy przys艂uguj膮 艣rodki ochrony prawnej, zgodnie z przepisami dzia艂u VI, ustawy Prawo zam贸wie艅 publicznych ( Dz. U Nr 223, poz. 1655 z p贸藕n. zm.)

33. Inne istotne postanowienia

1. Do spraw nie uregulowanych Specyfikacji maj膮 zastosowanie przepisy ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo zam贸wie艅 publicznych (Tekst jednolity: Dz. U. z 2007 r., Nr 223, poz. 1655 ze zm.)

2. Og艂oszenie o przetargu ukaza艂o si臋 :

- na tablicy og艂osze艅 UMiGPiotrk贸wKujawski

- na stronie internetowejUMiG

聽聽聽聽聽聽聽聽聽 - na stronie Urz臋du Zam贸wie艅 Publicznych - Biuletynie Zam贸wie艅 Publicznych.

Za艂膮czniki:

15.Formularz ofertowy.

16.O艣wiadczenie o spe艂nianiu warunk贸w udzia艂u w post臋powaniu

17.O艣wiadczenie Wykonawcy

18.Wykaz os贸b

19.Wykaz wykonanych rob贸t

20.Zaakceptowany wz贸r umowy wraz z za艂膮cznikami- za艂cznik nr 6.

21.Owiadczenie Wykonawcy o zakresie prac, jakie zamierza zlecipodwykonawcom - za艂cznik nr 7.

22.Wykaz urzdzer贸wnowanych - za艂cznik nr 8.

23.Potwierdzenie dokonania wizji lokalnej - za艂cznik nr 9.

24.Dokumentacja projektowa - pliki PDF

25.Informacja na temat przecitnej liczby zatrudnionych pracownik贸w w okresieostatnich trzech lat lub z okresu prowadzenia dzia艂alnoci, jeli jest ona kr贸tsza ni偶3lata - wg Za艂cznika nr 10.

26.Przedmiar rob贸t - pliki pdf

27.Decyzja Starosty radziejowskiego nr 175/2009 z dnia 06.07.2009 roku ( nr pisma: GB-7351/175/2009)- pozwolenie na budow臋

28.Decyzja Marsza艂ka Wojew贸dztwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu nr pisma: 艢G.IV.am.752-1/2010 z dnia 12.10.2010 roku zatwierdzaj膮ca projekt prac geologicznych uj臋cia w贸d podziemnych utwor贸w czwartorz臋dowych otworem nr 4

29.WYMAGANIA DOTYCZ膭CE FILTR脫W - za艂膮cznik nr 11 do SIWZ

Zatwierdzam dnia : 29.10.2010 r.聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽 ..............................................

Pozosta艂e zapisy w SIWZ pozostaj膮 bez zmian.

Zamawiaj膮cy zamie艣ci艂 na stronie internetowej: www.bip.piotrkowkujawski.plza艂膮cznik nr 11 do SIWZ - szczeg贸艂owe parametry techniczne filtr贸w.

聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽 Burmistrz Miasta i Gminy

UWAGA

WYJA艢NIENIE TRE艢CI SIWZ

Zamawiaj膮cy poni偶ej w pliku pdf zamie艣ci艂 wyja艣nienie tre艣ci SIWZ 3

聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽 Burmistrz Miasta i Gminy

聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽 mgr Miros艂aw Skonieczy

UWAGA

WYJA艢NIENIE TRE艢CI SIWZ

Zamawiaj膮cy poni偶ej w pliku pdf zamie艣ci艂 wyja艣nienie tre艣ci SIWZ 4

聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽 Burmistrz Miasta i Gminy聽

聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽 mgr Miros艂aw Skonieczy

UWAGA

WYJA艢NIENIE TRE艢CI SIWZ

Zamawiaj膮cy poni偶ej w pliku pdf zamie艣ci艂 wyja艣nienie tre艣ci SIWZ 5

聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽 聽Burmistrz Miasta i Gminy

聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽 mgr Miros艂aw Skonieczy

UWAGA

MODYFIKACJA聽TRE艢CI SIWZ 2

Zamawiaj膮cy poni偶ej w pliku pdf zamie艣ci艂 MODYFIKACJ臉聽 tre艣ci SIWZ 2

聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽 Burmistrz Miasta i Gminy

聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽 mgr Miros艂aw Skonieczy

UWAGA

WYJA艢NIENIE TRE艢CI SIWZ 2

Piotrk贸w Kujawski , dnia 2010-11-10

ZP - 341 - K -19 / 2 / 2010

Wykonawcy

ubiegaj膮cy si臋 o udzielenie zam贸wienia

WYJA艢NIENIE SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNK脫W ZAM脫WIENIA w przetargu na :PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA UJ臉CIAI STACJI UZDATNIANIA WODY W PIOTRKOWIE KUJAWSKIM

W zwi膮zku z otrzymanym pismem w przedmiotowym post臋powaniu, dzia艂aj膮c na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 z dnia 29stycznia 2004 r. - Prawo Zam贸wie艅 Publicznych (tekst jednolity - Dz. U. z 2007 roku Nr 223, poz .1655 ze zm.) Zamawiaj膮cy wyja艣nia, co nast臋puje:

W nawi膮zaniu do og艂oszonego przetargu: PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA UJ臉CIAI STACJI UZDATNIANIA WODY W PIOTRKOWIE KUJAWSKIM prosimy o okre艣lenie szczeg贸艂owych cech technicznych zaprojektowanych filtr贸w, celem doboru odpowiednich urz膮dze艅 r贸wnowa偶nych.

Odp. Zamawiaj膮cy zamie艣ci艂 na stronie internetowej: www.bip.piotrkowkujawski.plszczeg贸艂owe parametry techniczne filtr贸w.

Zamawiaj膮cy nie przewiduje przesuni臋cia terminu sk艂adania ofert.

TypRozmiarPobierzKomentarzData dodaniaLicznik 
.DOC181.5 KB POBIERZprojekt umowy03.11.2010 14:05391
?49.2 KB POBIERZog艂oszenie03.11.2010 14:05191
.PDF9230.4 KB POBIERZPrzedmiar rob贸t 103.11.2010 14:09269
.PDF12213.1 KB POBIERZprzedmiar rob贸t 203.11.2010 14:20476
.PDF9954 KB POBIERZprzedmiar rob贸t 303.11.2010 14:23506
.PDF2154.7 KB POBIERZprzedmiar rob贸t 403.11.2010 14:24312
.PDF7602.2 KB POBIERZprzedmiar rob贸t 503.11.2010 14:26339
.PDF8677.7 KB POBIERZprzedmiar rob贸t 603.11.2010 14:29302
.PDF2650.3 KB POBIERZprzedmiar rob贸t 703.11.2010 14:30288
.PDF63363 KB POBIERZProjekt budowlany - opis03.11.2010 14:47292
.PDF504.8 KB POBIERZrys. 1 cz. proj. zagosp. terenu03.11.2010 14:48307
.PDF2630.8 KB POBIERZrys. 2 cz. proj. zagosp. terenu03.11.2010 14:49278
.PDF263.2 KB POBIERZrys. 1 cz. konstrukcyjna03.11.2010 14:50276
.PDF344.6 KB POBIERZrys. 2 cz. konstrukcyjna03.11.2010 14:51311
.PDF2047.9 KB POBIERZrys. 3,4,5 cz. konstrukcyjna03.11.2010 14:52255
.PDF1415.3 KB POBIERZrys.1,4,16 cz. technologiczna03.11.2010 14:53274
.PDF4413.6 KB POBIERZrys.2,3,8,9,10,11,12,13 cz. technologiczna03.11.2010 14:54275
.PDF322.7 KB POBIERZrys. 5 cz. technologiczna03.11.2010 14:55247
.PDF212 KB POBIERZrys. 6 cz. technologiczna03.11.2010 14:55313
.PDF177.8 KB POBIERZrys. 7 cz. technologiczna03.11.2010 14:55283
.PDF100.4 KB POBIERZrys. 14 cz. technologiczna03.11.2010 14:56299
.PDF130.1 KB POBIERZrys. 15 cz. technologiczna03.11.2010 14:56269
.PDF195.3 KB POBIERZrys. 1IS cz. instalacyjna03.11.2010 14:57266
.PDF166.1 KB POBIERZrys. 2IS cz. instalacyjna03.11.2010 14:57305
.PDF6354.1 KB POBIERZrys. cz. elektryczna03.11.2010 15:00258
.PDF1467.2 KB POBIERZrys. 1,2 cz. drogowa03.11.2010 15:00304
graf.1546.6 KB POBIERZmapa03.11.2010 15:30273
graf.694 KB POBIERZmapa 203.11.2010 15:30220
.PDF5426.4 KB POBIERZprojekt wykonawczy opis03.11.2010 15:32389
.PDF59.4 KB POBIERZrys. 1A projekt wykonawczy03.11.2010 15:33302
.PDF65.9 KB POBIERZrys. 2A projekt wykonawczy03.11.2010 15:34268
.PDF173.3 KB POBIERZrys. 3A projekt wykonawczy03.11.2010 15:34243
.PDF59.9 KB POBIERZrys. 4A projekt wykonawczy03.11.2010 15:34226
.PDF80.5 KB POBIERZrys. 5A projekt wykonawczy03.11.2010 15:35273
.PDF88.4 KB POBIERZrys. 6A projekt wykonawczy03.11.2010 15:35238
.PDF101.4 KB POBIERZrys. 7A projekt wykonawczy03.11.2010 15:36269
.PDF763.7 KB POBIERZrys. 8A projekt wykonawczy03.11.2010 15:36294
.PDF83 KB POBIERZrys. 9A projekt wykonawczy03.11.2010 15:37269
.PDF367.2 KB POBIERZrys. 10A projekt wykonawczy03.11.2010 15:37238
.PDF80.1 KB POBIERZrys. 11A projekt wykonawczy03.11.2010 15:38298
.PDF302.7 KB POBIERZrys. 12A projekt wykonawczy03.11.2010 15:38270
.PDF3209.1 KB POBIERZpiotrk贸w-drogi-PW-0103.11.2010 15:40293
.PDF150.9 KB POBIERZpiotrk贸w-drogi-PW-0203.11.2010 15:40256
.PDF207 KB POBIERZpiotrk贸w-drogi-PW-0303.11.2010 15:40323
.PDF30.6 KB POBIERZpiotrk贸w-drogi-PW-OT03.11.2010 15:40312
.PDF306.1 KB POBIERZpiotrk贸w-drogi-PW-Str tyt03.11.2010 15:41316
.PDF13041.7 KB POBIERZopis cz. elektr. PW03.11.2010 15:45433
.PDF2590.8 KB POBIERZrys 1-4 cz. elektr. PW03.11.2010 15:46251
.PDF10597.7 KB POBIERZrys 5-43 cz. elektr. PW03.11.2010 15:49258
.PDF6237.8 KB POBIERZopis cz instalacyjna03.11.2010 15:52620
.PDF148 KB POBIERZrys. 1IS03.11.2010 15:53238
.PDF139.5 KB POBIERZrys. 2IS03.11.2010 15:53286
.PDF103.8 KB POBIERZrys. 3IS03.11.2010 15:53254
.PDF94 KB POBIERZrys. 4IS03.11.2010 15:54251
.PDF145.4 KB POBIERZrys. 5IS03.11.2010 15:54297
.PDF85.1 KB POBIERZrys. 6IS03.11.2010 15:54280
.PDF2584.5 KB POBIERZopis cz konstrukcyjna03.11.2010 15:55487
.PDF252 KB POBIERZrys. 1K03.11.2010 15:57295
.PDF174 KB POBIERZrys. 2K03.11.2010 15:57274
.PDF47.8 KB POBIERZrys. 3K03.11.2010 15:57239
.PDF124.8 KB POBIERZrys. 4K03.11.2010 15:57312
.PDF64 KB POBIERZrys. 5K03.11.2010 15:58229
.PDF57.4 KB POBIERZrys. 6K03.11.2010 15:58271
.PDF55.4 KB POBIERZrys. 7K03.11.2010 15:58306
.PDF258.6 KB POBIERZrys. 8K03.11.2010 15:58285
.PDF509.3 KB POBIERZrys. 9K03.11.2010 15:59238
.PDF4118.5 KB POBIERZrys. 10K,13K,14K,15K,16K,19K03.11.2010 16:00251
.PDF222.8 KB POBIERZrys. 11K03.11.2010 16:00259
.PDF197.3 KB POBIERZrys. 12K03.11.2010 16:01302
.PDF133.3 KB POBIERZrys. 17K03.11.2010 16:01287
.PDF204 KB POBIERZrys. 18K03.11.2010 16:01265
.PDF79.5 KB POBIERZrys. 20K03.11.2010 16:01301
.PDF622.6 KB POBIERZrys. 21K03.11.2010 16:02243
.PDF531.8 KB POBIERZrys. 22K03.11.2010 16:02290
.PDF13170.2 KB POBIERZopis cz technologiczna03.11.2010 16:06843
.PDF1032.8 KB POBIERZrys. 1T03.11.2010 16:07299
.PDF638.2 KB POBIERZrys. 2T03.11.2010 16:07288
.PDF226.1 KB POBIERZrys. 3T03.11.2010 16:08308
.PDF403.5 KB POBIERZrys. 4T03.11.2010 16:08304
.PDF321.8 KB POBIERZrys. 5T03.11.2010 16:08319
.PDF213.7 KB POBIERZrys. 6T03.11.2010 16:09262
.PDF178.6 KB POBIERZrys. 7T03.11.2010 16:09303
.PDF57.3 KB POBIERZrys. 8T03.11.2010 16:09238
.PDF402.7 KB POBIERZrys. 9T03.11.2010 16:10249
.PDF560.1 KB POBIERZrys. 10T03.11.2010 16:10254
.PDF483.1 KB POBIERZrys. 11T03.11.2010 16:10255
.PDF499.3 KB POBIERZrys. 12T03.11.2010 16:11273
.PDF330.5 KB POBIERZrys. 13T03.11.2010 16:11283
.PDF100.2 KB POBIERZrys. 14T03.11.2010 16:11238
.PDF128.2 KB POBIERZrys. 15T03.11.2010 16:12279
.PDF307.8 KB POBIERZrys. 16T03.11.2010 16:12245
.PDF238.7 KB POBIERZrys. 17T03.11.2010 16:13316
.PDF207.9 KB POBIERZrys. 18T03.11.2010 16:13287
.PDF390.6 KB POBIERZrys. 19T03.11.2010 16:13240
.PDF526.4 KB POBIERZrys. 20T03.11.2010 16:14297
.PDF343.6 KB POBIERZrys. 21T03.11.2010 16:14247
.PDF55557.6 KB POBIERZSPECYFIKACJA TECHNICZNA - CZ. I03.11.2010 16:28273
.PDF51610.9 KB POBIERZSPECYFIKACJA TECHNICZNA - CZ. II03.11.2010 16:41275
.PDF14569.7 KB POBIERZProjekt prac geologicznych03.11.2010 16:46237
.PDF810.5 KB POBIERZrys. 203.11.2010 16:47249
.PDF1147.1 KB POBIERZrys. 303.11.2010 16:47302
.PDF737.3 KB POBIERZrys. 4 - otw贸r wiertniczy nr 203.11.2010 16:48276
.PDF440.2 KB POBIERZrys. 4 - otw贸rr wiertniczy nr 303.11.2010 16:48312
.PDF11139 KB POBIERZopis operat wodnoprawny03.11.2010 16:52686
.PDF1589.5 KB POBIERZZa艂膮cznik nr 103.11.2010 16:53248
.PDF932.3 KB POBIERZZa艂膮cznik nr 203.11.2010 16:53306
.PDF728.2 KB POBIERZZa艂膮cznik nr 303.11.2010 16:54276
.PDF737.3 KB POBIERZZa艂膮cznik nr 4 - otw贸r nr203.11.2010 16:54301
.PDF440.2 KB POBIERZZa艂膮cznik nr 4 - otw贸r nr303.11.2010 16:54278
.PDF475.5 KB POBIERZZa艂膮cznik nr 503.11.2010 16:55277
.PDF385.4 KB POBIERZZa艂膮cznik nr 603.11.2010 16:55248
.PDF262.1 KB POBIERZZa艂膮cznik nr 703.11.2010 16:55324
.PDF446.7 KB POBIERZZa艂膮cznik nr 803.11.2010 16:55245
.PDF858.1 KB POBIERZZa艂膮cznik nr 903.11.2010 16:56242
.PDF287.2 KB POBIERZZa艂膮cznik nr 1003.11.2010 16:56236
.PDF824.3 KB POBIERZZa艂膮cznik nr 1103.11.2010 16:57552
.PDF4716 KB POBIERZZa艂膮cznik nr 1203.11.2010 16:58278
.PDF2771.4 KB POBIERZZa艂膮cznik nr 1303.11.2010 16:59292
.PDF1381 KB POBIERZZa艂膮cznik nr 1403.11.2010 17:00260
.PDF442.4 KB POBIERZDecyzja Urz臋du Marsza艂kowskiego zatwierdzaj膮ca projekt prac geologicznych03.11.2010 17:00258
.PDF1432.1 KB POBIERZDecyzja - pozwolenie na budow臋03.11.2010 17:01263
.DOC431 KB POBIERZSIWZ03.11.2010 17:08212
.DOC431 KB POBIERZSIWZ03.11.2010 17:09344
.PDF593.3 KB POBIERZWyja艣nienie tre艣ci SIWZ - 19-1-201010.11.2010 15:56204
.PDF410.9 KB POBIERZWyja艣nienie tre艣ci SIWZ 19-2-201010.11.2010 15:56241
.PDF1484.1 KB POBIERZModyfikacja tre艣ci SIWZ1 19-3-201010.11.2010 15:58229
.PDF604.1 KB POBIERZZa艂膮cznik nr 11 do SIWZ10.11.2010 15:58291
.PDF2099.2 KB POBIERZWyja艣nienie tre艣ci SIWZ 3 19-4-201012.11.2010 15:56205
.PDF1237 KB POBIERZWyja艣nienie tre艣ci SIWZ 4 19-5-201012.11.2010 15:57203
.PDF398.4 KB POBIERZWyja艣nienie tre艣ci SIWZ 5 19-6-201012.11.2010 15:58225
.PDF1718.7 KB POBIERZModyfikacja tre艣ci SIWZ 2 19-7-201012.11.2010 16:00194

Autor : Tomasz Ciesielski
Zredagowa艂(a) : Tomasz Ciesielski
Data wprowadzenia : 2010-11-03 14:04:18
Data ostatniej modyfikacji : 12.11.2010 16:05
Liczba wy艣wietle艅 : 1193

Redaktor  Data modyfikacji 
Tomasz Ciesielski  12.11.2010 15:54poka偶 t膮 wersj臋
Tomasz Ciesielski  10.11.2010 15:54poka偶 t膮 wersj臋
Tomasz Ciesielski  03.11.2010 14:04poka偶 t膮 wersj臋licznik odwiedzin: 4175336