logo
Zam贸wienia publiczne » Przetargi
Og艂oszenie o przetargu nieograniczonym na:

Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialno艣ci Zamawiaj膮cego

Piotrk贸w Kujawski: Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialno艣ci Zamawiaj膮cego Numer og艂oszenia: 410122 - 2010; data zamieszczenia: 15.12.2010 OG艁OSZENIE O ZAM脫WIENIU - us艂ugi Zamieszczanie og艂oszenia: obowi膮zkowe. Og艂oszenie dotyczy: zam贸wienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJ膭CY I. 1) NAZWA I ADRES: Miasto i Gmina , ul. Ko艣cielna 1, 88-230 Piotrk贸w Kujawski, woj. kujawsko-pomorskie, tel. 054 2655123, faks 054 2655112. I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJ膭CEGO: Administracja samorz膮dowa. SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAM脫WIENIA II.1) OKRE艢LENIE PRZEDMIOTU ZAM脫WIENIA II.1.1) Nazwa nadana zam贸wieniu przez zamawiaj膮cego: Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialno艣ci Zamawiaj膮cego. II.1.2) Rodzaj zam贸wienia: us艂ugi. II.1.3) Okre艣lenie przedmiotu oraz wielko艣ci lub zakresu zam贸wienia: Przedmiot zam贸wienia obejmuje ubezpieczenie mienia i odpowiedzialno艣ci Zamawiaj膮cego w zakresie: I cz臋艣膰 zam贸wienia: -ubezpieczenia mienia od ognia i innych zdarze艅 losowych, -ubezpieczenia mienia od kradzie偶y z w艂amaniem i rabunku oraz od kradzie偶y zwyk艂ej, -ubezpieczenia sprz臋tu elektronicznego od wszystkich ryzyk, -ubezpieczenia odpowiedzialno艣ci cywilnej, -ubezpieczenia szyb od st艂uczenia, -ubezpieczenia nast臋pstw nieszcz臋艣liwych wypadk贸w, -ubezpieczenia maszyn od uszkodze艅 od wszystkich ryzyk, -ubezpiecze艅 komunikacyjnych, -Ubezpieczenie NNW w nast臋puj膮cych jednostkach organizacyjnych: 1.Urz膮d Miasta i Gminy, 88-230 Piotrk贸w Kujawski, ul. Ko艣cielna 1 2.Warsztaty Terapii Zaj臋ciowej, Nowa Wie艣 28a, 88-230 Piotrk贸w Kujawski 3.Szko艂a Podstawowa Bycz, 88-230 Piotrk贸w Kujawski 4.Szko艂a Podstawowa D臋bo艂臋ka, 88-230 Piotrk贸w Kujawski 5.Szko艂a Podstawowa w Piotrkowie Kujawskim , 88-230 Piotrk贸w Kujawski, ul. W艂oc艂awska 37 6.Gimnazjum w Piotrkowie Kujawskim, 88-230 Piotrk贸w Kujawski, ul. W艂oc艂awska 39 7.Instytucja Kultury Miejsko Gminny O艣rodek Kultury, Sportu i Rekreacji, 88-230 Piotrk贸w Kujawski, ul. Stra偶acka 4 8.Przedszkole Samorz膮dowe, 88-230 Piotrk贸w Kujawski, ul. Targowa 2 9.Instytucja Kultury Biblioteka Publiczna, 88-230 Piotrk贸w Kujawski, Rynek 20 10. Miejsko Gminny O艣rodek Pomocy Spo艂ecznej, 88-230 Piotrk贸w Kujawski, ul. 30-lecia PRL 3 11.Zak艂ad Komunalny, 88-230 Piotrk贸w Kujawski, ul. Topolowa 1 12.Jednostki OSP i inne jednostki podlegaj膮ce Urz臋dowi Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski 13.Zesp贸艂 Ekonomiczno Administracyjny Szk贸艂, 88-230 Piotrk贸w Kujawski, ul. W艂oc艂awska 37 II cz臋艣膰 zam贸wienia: -Ubezpieczenie OC,NNW, AC jacht贸w 艣r贸dl膮dowych. w nast臋puj膮cych jednostkach organizacyjnych: 1. Urz膮d Miasta i Gminy, 88-230 Piotrk贸w Kujawski, ul. Ko艣cielna 1. II.1.4) Czy przewiduje si臋 udzielenie zam贸wie艅 uzupe艂niaj膮cych: tak. Okre艣lenie przedmiotu oraz wielko艣ci lub zakresu zam贸wie艅 uzupe艂niaj膮cych Zamawiaj膮cy przewiduje mo偶liwo艣膰 udzielenia zam贸wie艅 uzupe艂niaj膮cych w trybie z wolnej r臋ki, kt贸rych warto艣膰 nie przekroczy 50% warto艣ci zam贸wienia podstawowego, na zasadach okre艣lonych w art. 67 ust. 1 pkt 6 Ustawy II.1.5) Wsp贸lny S艂ownik Zam贸wie艅 (CPV): 66.51.00.00-8. II.1.6) Czy dopuszcza si臋 z艂o偶enie oferty cz臋艣ciowej: tak, liczba cz臋艣ci: 2. II.1.7) Czy dopuszcza si臋 z艂o偶enie oferty wariantowej: nie. II.2) CZAS TRWANIA ZAM脫WIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zako艅czenie: 31.12.2013. SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM III.2) ZALICZKI Czy przewiduje si臋 udzielenie zaliczek na poczet wykonania zam贸wienia: nie III.3) WARUNKI UDZIA艁U W POST臉POWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPE艁NIANIA TYCH WARUNK脫W III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania okre艣lonej dzia艂alno艣ci lub czynno艣ci, je偶eli przepisy prawa nak艂adaj膮 obowi膮zek ich posiadania Opis sposobu dokonywania oceny spe艂niania tego warunku Warunek ten b臋dzie spe艂niony przez Wykonawc臋, je偶eli: - z艂o偶y wraz z ofert膮 o艣wiadczenie, 偶e spe艂nia warunki udzia艂u w post臋powaniu, o kt贸rych mowa w art. 22 ust.1 ustawy - Prawo zam贸wie艅 Publicznych - z艂o偶y wraz z ofert膮 kopi臋 dokumentu potwierdzaj膮cego posiadanie uprawnie艅 do prowadzenia dzia艂alno艣ci ubezpieczeniowej, o kt贸rym mowa w art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 22 maja 2003 roku o dzia艂alno艣ci ubezpieczeniowej (Dz. U. z 2010 r., Nr 11, poz. 66 z p贸藕n. zm.) III.3.2) Wiedza i do艣wiadczenie Opis sposobu dokonywania oceny spe艂niania tego warunku Warunek ten b臋dzie spe艂niony przez Wykonawc臋, je偶eli: - z艂o偶y wraz z ofert膮 o艣wiadczenie, 偶e spe艂nia warunki udzia艂u w post臋powaniu, o kt贸rych mowa w art. 22 ust.1 ustawy - Prawo zam贸wie艅 Publicznych III.3.3) Potencja艂 techniczny Opis sposobu dokonywania oceny spe艂niania tego warunku Warunek ten b臋dzie spe艂niony przez Wykonawc臋, je偶eli: - z艂o偶y wraz z ofert膮 o艣wiadczenie, 偶e spe艂nia warunki udzia艂u w post臋powaniu, o kt贸rych mowa w art. 22 ust.1 ustawy - Prawo zam贸wie艅 Publicznych III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zam贸wienia Opis sposobu dokonywania oceny spe艂niania tego warunku Warunek ten b臋dzie spe艂niony przez Wykonawc臋, je偶eli: - z艂o偶y wraz z ofert膮 o艣wiadczenie, 偶e spe艂nia warunki udzia艂u w post臋powaniu, o kt贸rych mowa w art. 22 ust.1 ustawy - Prawo zam贸wie艅 Publicznych III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa Opis sposobu dokonywania oceny spe艂niania tego warunku Warunek ten b臋dzie spe艂niony przez Wykonawc臋, je偶eli: - z艂o偶y wraz z ofert膮 o艣wiadczenie, 偶e spe艂nia warunki udzia艂u w post臋powaniu, o kt贸rych mowa w art. 22 ust.1 ustawy - Prawo zam贸wie艅 Publicznych III.4) INFORMACJA O O艢WIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJ膭 DOSTARCZY膯 WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPE艁NIANIA WARUNK脫W UDZIA艁U W POST臉POWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY III.4.1) W zakresie wykazania spe艂niania przez wykonawc臋 warunk贸w, o kt贸rych mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, opr贸cz o艣wiadczenia o spe艂nieniu warunk贸w udzia艂u w post臋powaniu, nale偶y przed艂o偶y膰: koncesj臋, zezwolenie lub licencj臋 III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, nale偶y przed艂o偶y膰: o艣wiadczenie o braku podstaw do wykluczenia aktualny odpis z w艂a艣ciwego rejestru, je偶eli odr臋bne przepisy wymagaj膮 wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcze艣niej ni偶 6 miesi臋cy przed up艂ywem terminu sk艂adania wniosk贸w o dopuszczenie do udzia艂u w post臋powaniu o udzielenie zam贸wienia albo sk艂adania ofert, a w stosunku do os贸b fizycznych o艣wiadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy III.4.3) Dokumenty podmiot贸w zagranicznych Je偶eli wykonawca ma siedzib臋 lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedk艂ada: III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w kt贸rym ma siedzib臋 lub miejsce zamieszkania potwierdzaj膮cy, 偶e: nie otwarto jego likwidacji ani nie og艂oszono upad艂o艣ci - wystawiony nie wcze艣niej ni偶 6 miesi臋cy przed up艂ywem terminu sk艂adania wniosk贸w o dopuszczenie do udzia艂u w post臋powaniu o udzielenie zam贸wienia albo sk艂adania ofert nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania si臋 o zam贸wienie - wystawiony nie wcze艣niej ni偶 6 miesi臋cy przed up艂ywem terminu sk艂adania wniosk贸w o dopuszczenie do udzia艂u w post臋powaniu o udzielenie zam贸wienia albo sk艂adania ofert III.4.3.2) za艣wiadczenie w艂a艣ciwego organu s膮dowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, kt贸rej dokumenty dotycz膮, w zakresie okre艣lonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy - wystawione nie wcze艣niej ni偶 6 miesi臋cy przed up艂ywem terminu sk艂adania wniosk贸w o dopuszczenie do udzia艂u w post臋powaniu o udzielenie zam贸wienia albo sk艂adania ofert - albo o艣wiadczenie z艂o偶one przed notariuszem, w艂a艣ciwym organem s膮dowym, administracyjnym albo organem samorz膮du zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w kt贸rym wykonawca ma siedzib臋 lub miejsce zamieszkania, je偶eli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w kt贸rym wykonawca ma siedzib臋 lub miejsce zamieszkania, nie wydaje si臋 takiego za艣wiadczenia III.6) INNE DOKUMENTY Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5) Og贸lne warunki wszystkich ubezpiecze艅, kt贸re s膮 przedmiotem zam贸wienia. III.7) Czy ogranicza si臋 mo偶liwo艣膰 ubiegania si臋 o zam贸wienie publiczne tylko dla wykonawc贸w, u kt贸rych ponad 50 % pracownik贸w stanowi膮 osoby niepe艂nosprawne: nie SEKCJA IV: PROCEDURA IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAM脫WIENIA IV.1.1) Tryb udzielenia zam贸wienia: przetarg nieograniczony. IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz dodatkowe kryteria i ich znaczenie: 1 - Cena - 60 2 - Zaakceptowanie klauzul dodatkowych - 40 IV.2.2) Czy przeprowadzona b臋dzie aukcja elektroniczna: nie. IV.3) ZMIANA UMOWY Czy przewiduje si臋 istotne zmiany postanowie艅 zawartej umowy w stosunku do tre艣ci oferty, na podstawie kt贸rej dokonano wyboru wykonawcy: nie IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE IV.4.1) Adres strony internetowej, na kt贸rej jest dost臋pna specyfikacja istotnych warunk贸w zam贸wienia: www.bip.piotrkowkujawski.pl Specyfikacj臋 istotnych warunk贸w zam贸wienia mo偶na uzyska膰 pod adresem: Urz膮d Miasta i Gminy 88-230 Piotrk贸w Kujawski ul. Ko艣cielna 1 pok贸j nr 2. IV.4.4) Termin sk艂adania wniosk贸w o dopuszczenie do udzia艂u w post臋powaniu lub ofert: 23.12.2010 godzina 11:00, miejsce: Urz膮d Miasta i Gminy 88-230 Piotrk贸w Kujawski ul. Ko艣cielna 1 pok贸j nr 8. IV.4.5) Termin zwi膮zania ofert膮: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu sk艂adania ofert). IV.4.17) Czy przewiduje si臋 uniewa偶nienie post臋powania o udzielenie zam贸wienia, w przypadku nieprzyznania 艣rodk贸w pochodz膮cych z bud偶etu Unii Europejskiej oraz niepodlegaj膮cych zwrotowi 艣rodk贸w z pomocy udzielonej przez pa艅stwa cz艂onkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), kt贸re mia艂y by膰 przeznaczone na sfinansowanie ca艂o艣ci lub cz臋艣ci zam贸wienia: nie Burmistrz Miasta i Gminy mgr Miros艂aw Skonieczny

U W A G聽A !!!聽

Dnia 17 grudnia 2010 roku zamiszczono na stronie Zamawiaj膮cego og艂oszenie o zmianie og艂oszenia oraz modyfikacje tre艣ci SIWZ.

Burmistrz Miasta i Gminy

mgr Miros艂aw Skonieczny

U W A G聽A !!!聽

Dnia聽23 grudnia 2010 roku zamiszczono na stronie Zamawiaj膮cego zawiadomienie o uniewa偶nieniu przetargu.

Piotrk贸wKujawski, dnia 2010-12-23

ZP - 341 - K - 21 / 2 / 2010

聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽

聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽 Na podstawie art. 93 ust 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zam贸wie艅 Publicznych (tekst jednolity - Dz. U. z 2010 roku Nr 113, poz. 759 ze zm) Zamawiaj膮cy uniewa偶nia post臋powanie o udzielenia zam贸wienia publicznego na :

Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialno艣ci Zamawiaj膮cego

przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o warto艣ci poni偶ej kwot okre艣lonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust.8 ustawy - Prawo Zam贸wie艅 Publicznych og艂oszonego :

-聽聽聽 na tablicy og艂osze艅 Urz臋du Miasta i Gminy

-聽聽聽 stronie internetowej www.bip.piotrkowkujawski.pl

-聽聽聽 Biuletynie Zam贸wie艅 Publicznych

UZASADNIENIE

Post臋powanie o udzielenie zam贸wienia uniewa偶niono zgodnie z art. 93 ust 1 pkt 1 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zam贸wie艅 Publicznych (tekst jednolity - Dz. U. z 2010 roku Nr 113, poz. 759 ze zm) , tzn. "Zamawiaj膮cy uniewa偶nia post臋powanie, je偶eli nie z艂o偶ono 偶adnej oferty niepodlegaj膮cej odrzuceniu albo聽nie wp艂yn膮艂 偶aden wniosek o dopuszczenie do udzia艂u w post臋powaniu od wykonawcy niepodlegaj膮cego wykluczeniu, z zastrze偶eniem pkt 2 i 3.

Wobec powy偶szego post臋powanie zostaje uniewa偶nione.

TypRozmiarPobierzKomentarzData dodaniaLicznik 
?26.5 KB POBIERZog艂oszenie15.12.2010 12:39163
?594.5 KB POBIERZsiwz15.12.2010 12:40187
.XLS160.5 KB POBIERZZa艂acznik nr 415.12.2010 12:40232
?18.6 KB POBIERZzmiana og艂oszenia17.12.2010 14:15151
.PDF309.9 KB POBIERZmodyfikacja SIWZ ZP-341-21-201017.12.2010 14:16167
.PDF365.2 KB POBIERZuniewa偶nienie przetargu ZP-341-21-1023.12.2010 13:51176

Autor : Tomasz Ciesielski
Zredagowa艂(a) : Tomasz Ciesielski
Data wprowadzenia : 2010-12-15 13:39:19
Data ostatniej modyfikacji : 23.12.2010 13:50
Liczba wy艣wietle艅 : 947

Redaktor  Data modyfikacji 
Tomasz Ciesielski  17.12.2010 14:11poka偶 t膮 wersj臋
Tomasz Ciesielski  15.12.2010 12:39poka偶 t膮 wersj臋licznik odwiedzin: 4496389