logo
Zam贸wienia publiczne » Przetargi
Og艂oszenie o przetargu nieograniczonym na:

Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialno艣ci Zamawiaj膮cego

Piotrk贸w Kujawski: Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialno艣ci Zamawiaj膮cego
Numer og艂oszenia: 371249 - 2010; data zamieszczenia: 23.12.2010
OG艁OSZENIE O ZAM脫WIENIU - us艂ugi

Zamieszczanie og艂oszenia: obowi膮zkowe.

Og艂oszenie dotyczy: zam贸wienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJ膭CY

I. 1) NAZWA I ADRES: Miasto i Gmina , ul. Ko艣cielna 1, 88-230 Piotrk贸w Kujawski, woj. kujawsko-pomorskie, tel. 054 2655123, faks 054 2655112.

 • Adres strony internetowej zamawiaj膮cego: www.bip.piotrkowkujawski.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJ膭CEGO: Administracja samorz膮dowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAM脫WIENIA

II.1) OKRE艢LENIE PRZEDMIOTU ZAM脫WIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zam贸wieniu przez zamawiaj膮cego: Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialno艣ci Zamawiaj膮cego.

II.1.2) Rodzaj zam贸wienia: us艂ugi.

II.1.3) Okre艣lenie przedmiotu oraz wielko艣ci lub zakresu zam贸wienia: Przedmiot zam贸wienia obejmuje ubezpieczenie mienia i odpowiedzialno艣ci Zamawiaj膮cego w zakresie: I cz臋艣膰 zam贸wienia: -ubezpieczenia mienia od ognia i innych zdarze艅 losowych, -ubezpieczenia mienia od kradzie偶y z w艂amaniem i rabunku oraz od kradzie偶y zwyk艂ej, -ubezpieczenia sprz臋tu elektronicznego od wszystkich ryzyk, -ubezpieczenia odpowiedzialno艣ci cywilnej, -ubezpieczenia szyb od st艂uczenia, -ubezpieczenia nast臋pstw nieszcz臋艣liwych wypadk贸w, -ubezpiecze艅 komunikacyjnych, -Ubezpieczenie NNW w nast臋puj膮cych jednostkach organizacyjnych: 1.Urz膮d Miasta i Gminy, 88-230 Piotrk贸w Kujawski, ul. Ko艣cielna 1 2.Warsztaty Terapii Zaj臋ciowej, Nowa Wie艣 28a, 88-230 Piotrk贸w Kujawski 3.Szko艂a Podstawowa Bycz, 88-230 Piotrk贸w Kujawski 4.Szko艂a Podstawowa D臋bo艂臋ka, 88-230 Piotrk贸w Kujawski 5.Szko艂a Podstawowa w Piotrkowie Kujawskim , 88-230 Piotrk贸w Kujawski, ul. W艂oc艂awska 37 6.Gimnazjum w Piotrkowie Kujawskim, 88-230 Piotrk贸w Kujawski, ul. W艂oc艂awska 39 7.Instytucja Kultury Miejsko Gminny O艣rodek Kultury, Sportu i Rekreacji, 88-230 Piotrk贸w Kujawski, ul. Stra偶acka 4 8.Przedszkole Samorz膮dowe, 88-230 Piotrk贸w Kujawski, ul. Targowa 2 9.Instytucja Kultury Biblioteka Publiczna, 88-230 Piotrk贸w Kujawski, Rynek 20 10 Miejsko Gminny O艣rodek Pomocy Spo艂ecznej, 88-230 Piotrk贸w Kujawski, ul. 30-lecia PRL 3 11.Zak艂ad Komunalny, 88-230 Piotrk贸w Kujawski, ul. Topolowa 1 12.Jednostki OSP i inne jednostki podlegaj膮ce Urz臋dowi Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski 13.Zesp贸艂 Ekonomiczno Administracyjny Szk贸艂, 88-230 Piotrk贸w Kujawski, ul. W艂oc艂awska 37 II cz臋艣膰 zam贸wienia: -Ubezpieczenie OC,NNW, AC jacht贸w 艣r贸dl膮dowych. w nast臋puj膮cych jednostkach organizacyjnych: 1.Urz膮d Miasta i Gminy, 88-230 Piotrk贸w Kujawski, ul. Ko艣cielna 1.

II.1.4) Czy przewiduje si臋 udzielenie zam贸wie艅 uzupe艂niaj膮cych: tak.

 • Okre艣lenie przedmiotu oraz wielko艣ci lub zakresu zam贸wie艅 uzupe艂niaj膮cych
 • Zamawiaj膮cy przewiduje mo偶liwo艣膰 udzielenia zam贸wie艅 uzupe艂niaj膮cych w trybie z wolnej r臋ki, kt贸rych warto艣膰 nie przekroczy 50% warto艣ci zam贸wienia podstawowego, na zasadach okre艣lonych w art. 67 ust. 1 pkt 6 Ustawy

II.1.5) Wsp贸lny S艂ownik Zam贸wie艅 (CPV): 66.51.00.00-8.

II.1.6) Czy dopuszcza si臋 z艂o偶enie oferty cz臋艣ciowej: tak, liczba cz臋艣ci: 2.

II.1.7) Czy dopuszcza si臋 z艂o偶enie oferty wariantowej: nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAM脫WIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zako艅czenie: 31.12.2013.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.2) ZALICZKI

 • Czy przewiduje si臋 udzielenie zaliczek na poczet wykonania zam贸wienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIA艁U W POST臉POWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPE艁NIANIA TYCH WARUNK脫W

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania okre艣lonej dzia艂alno艣ci lub czynno艣ci, je偶eli przepisy prawa nak艂adaj膮 obowi膮zek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spe艂niania tego warunku

  • Warunek ten b臋dzie spe艂niony przez Wykonawc臋, je偶eli: - z艂o偶y wraz z ofert膮 o艣wiadczenie, 偶e spe艂nia warunki udzia艂u w post臋powaniu, o kt贸rych mowa w art. 22 ust.1 ustawy - Prawo zam贸wie艅 Publicznych - z艂o偶y wraz z ofert膮 kopi臋 dokumentu potwierdzaj膮cego posiadanie uprawnie艅 do prowadzenia dzia艂alno艣ci ubezpieczeniowej, o kt贸rym mowa w art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 22 maja 2003 roku o dzia艂alno艣ci ubezpieczeniowej (Dz. U. z 2010 r., Nr 11, poz. 66 z p贸藕n. zm.)

 • III.3.2) Wiedza i do艣wiadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spe艂niania tego warunku

  • Warunek ten b臋dzie spe艂niony przez Wykonawc臋, je偶eli: - z艂o偶y wraz z ofert膮 o艣wiadczenie, 偶e spe艂nia warunki udzia艂u w post臋powaniu, o kt贸rych mowa w art. 22 ust.1 ustawy - Prawo zam贸wie艅 Publicznych

 • III.3.3) Potencja艂 techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spe艂niania tego warunku

  • Warunek ten b臋dzie spe艂niony przez Wykonawc臋, je偶eli: - z艂o偶y wraz z ofert膮 o艣wiadczenie, 偶e spe艂nia warunki udzia艂u w post臋powaniu, o kt贸rych mowa w art. 22 ust.1 ustawy - Prawo zam贸wie艅 Publicznych

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zam贸wienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spe艂niania tego warunku

  • Warunek ten b臋dzie spe艂niony przez Wykonawc臋, je偶eli: - z艂o偶y wraz z ofert膮 o艣wiadczenie, 偶e spe艂nia warunki udzia艂u w post臋powaniu, o kt贸rych mowa w art. 22 ust.1 ustawy - Prawo zam贸wie艅 Publicznych

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spe艂niania tego warunku

  • Warunek ten b臋dzie spe艂niony przez Wykonawc臋, je偶eli: - z艂o偶y wraz z ofert膮 o艣wiadczenie, 偶e spe艂nia warunki udzia艂u w post臋powaniu, o kt贸rych mowa w art. 22 ust.1 ustawy - Prawo zam贸wie艅 Publicznych

III.4) INFORMACJA O O艢WIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJ膭 DOSTARCZY膯 WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPE艁NIANIA WARUNK脫W UDZIA艁U W POST臉POWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

 • III.4.1) W zakresie wykazania spe艂niania przez wykonawc臋 warunk贸w, o kt贸rych mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, opr贸cz o艣wiadczenia o spe艂nieniu warunk贸w udzia艂u w post臋powaniu, nale偶y przed艂o偶y膰:

  • koncesj臋, zezwolenie lub licencj臋
 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, nale偶y przed艂o偶y膰:

  • o艣wiadczenie o braku podstaw do wykluczenia
  • aktualny odpis z w艂a艣ciwego rejestru, je偶eli odr臋bne przepisy wymagaj膮 wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcze艣niej ni偶 6 miesi臋cy przed up艂ywem terminu sk艂adania wniosk贸w o dopuszczenie do udzia艂u w post臋powaniu o udzielenie zam贸wienia albo sk艂adania ofert, a w stosunku do os贸b fizycznych o艣wiadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
 • III.4.3) Dokumenty podmiot贸w zagranicznych

  Je偶eli wykonawca ma siedzib臋 lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedk艂ada:

  III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w kt贸rym ma siedzib臋 lub miejsce zamieszkania potwierdzaj膮cy, 偶e:

  • nie otwarto jego likwidacji ani nie og艂oszono upad艂o艣ci - wystawiony nie wcze艣niej ni偶 6 miesi臋cy przed up艂ywem terminu sk艂adania wniosk贸w o dopuszczenie do udzia艂u w post臋powaniu o udzielenie zam贸wienia albo sk艂adania ofert
  • nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania si臋 o zam贸wienie - wystawiony nie wcze艣niej ni偶 6 miesi臋cy przed up艂ywem terminu sk艂adania wniosk贸w o dopuszczenie do udzia艂u w post臋powaniu o udzielenie zam贸wienia albo sk艂adania ofert
 • III.4.3.2) za艣wiadczenie w艂a艣ciwego organu s膮dowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, kt贸rej dokumenty dotycz膮, w zakresie okre艣lonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy - wystawione nie wcze艣niej ni偶 6 miesi臋cy przed up艂ywem terminu sk艂adania wniosk贸w o dopuszczenie do udzia艂u w post臋powaniu o udzielenie zam贸wienia albo sk艂adania ofert - albo o艣wiadczenie z艂o偶one przed notariuszem, w艂a艣ciwym organem s膮dowym, administracyjnym albo organem samorz膮du zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w kt贸rym wykonawca ma siedzib臋 lub miejsce zamieszkania, je偶eli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w kt贸rym wykonawca ma siedzib臋 lub miejsce zamieszkania, nie wydaje si臋 takiego za艣wiadczenia

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Og贸lne warunki wszystkich ubezpiecze艅, kt贸re s膮 przedmiotem zam贸wienia

III.7) Czy ogranicza si臋 mo偶liwo艣膰 ubiegania si臋 o zam贸wienie publiczne tylko dla wykonawc贸w, u kt贸rych ponad 50 % pracownik贸w stanowi膮 osoby niepe艂nosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAM脫WIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zam贸wienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz dodatkowe kryteria i ich znaczenie:

 • 1 - Cena - 60
 • 2 - Zaakceptowanie klauzul dodatkowych - 40

IV.2.2) Czy przeprowadzona b臋dzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje si臋 istotne zmiany postanowie艅 zawartej umowy w stosunku do tre艣ci oferty, na podstawie kt贸rej dokonano wyboru wykonawcy: nie

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1)Adres strony internetowej, na kt贸rej jest dost臋pna specyfikacja istotnych warunk贸w zam贸wienia: www.bip.piotrkowkujawski.pl
Specyfikacj臋 istotnych warunk贸w zam贸wienia mo偶na uzyska膰 pod adresem: Urz膮d Miasta i Gminy 88-230 Piotrk贸w Kujawski ul. Ko艣cielna 1 pok贸j nr 2..

IV.4.4) Termin sk艂adania wniosk贸w o dopuszczenie do udzia艂u w post臋powaniu lub ofert: 31.12.2010 godzina 11:00, miejsce: Urz膮d Miasta i Gminy 88-230 Piotrk贸w Kujawski ul. Ko艣cielna 1 pok贸j nr 12..

IV.4.5) Termin zwi膮zania ofert膮: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu sk艂adania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje si臋 uniewa偶nienie post臋powania o udzielenie zam贸wienia, w przypadku nieprzyznania 艣rodk贸w pochodz膮cych z bud偶etu Unii Europejskiej oraz niepodlegaj膮cych zwrotowi 艣rodk贸w z pomocy udzielonej przez pa艅stwa cz艂onkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), kt贸re mia艂y by膰 przeznaczone na sfinansowanie ca艂o艣ci lub cz臋艣ci zam贸wienia: nie

Burmistrz Miasta i Gminy

mgr Miros艂aw Skonieczny

TypRozmiarPobierzKomentarzData dodaniaLicznik 
?26.8 KB POBIERZog艂oszenie23.12.2010 14:20169
.DOC593.5 KB POBIERZSIWZ ubezpieczenie mienia23.12.2010 14:20267
.XLS160.5 KB POBIERZza艂膮czniki23.12.2010 14:21278

Autor : Tomasz Ciesielski
Zredagowa艂(a) : Tomasz Ciesielski
Data wprowadzenia : 2010-12-23 15:19:30
Data ostatniej modyfikacji : 23.12.2010 14:19
Liczba wy艣wietle艅 : 1002licznik odwiedzin: 4607931