logo
Zam贸wienia publiczne » Przetargi » 2011
Og艂oszenie o przetargu nieograniczonym na:

BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ W ULICACH KASPROWICZA, MOKREJ, MOSTOWEJ, PARKOWEJ, 11 LISTOPADA, 艢W. DUCHA, S艁ONECZNEJ ORAZ KANALIZACJI DESZCZOWEJ W ULICACH MOSTOWEJ, PARKOWEJ W PIOTRKOWIE KUJAWSKIM - ETAP II

Piotrk贸w Kujawski: BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ W ULICACH KASPROWICZA, MOKREJ, MOSTOWEJ, PARKOWEJ, 11 LISTOPADA, 艢W. DUCHA, S艁ONECZNEJ ORAZ KANALIZACJI DESZCZOWEJ W ULICACH MOSTOWEJ, PARKOWEJ W PIOTRKOWIE KUJAWSKIM - ETAP II
Numer og艂oszenia: 111771 - 2011; data zamieszczenia: 11.04.2011
OG艁OSZENIE O ZAM脫WIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie og艂oszenia: obowi膮zkowe.

Og艂oszenie dotyczy: zam贸wienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJ膭CY

I. 1) NAZWA I ADRES: Miasto i Gmina , ul. Ko艣cielna 1, 88-230 Piotrk贸w Kujawski, woj. kujawsko-pomorskie, tel. 054 2655123, faks 054 2655112.

 • Adres strony internetowej zamawiaj膮cego: www.bip.piotrkowkujawski.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJ膭CEGO: Administracja samorz膮dowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAM脫WIENIA

II.1) OKRE艢LENIE PRZEDMIOTU ZAM脫WIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zam贸wieniu przez zamawiaj膮cego: BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ W ULICACH KASPROWICZA, MOKREJ, MOSTOWEJ, PARKOWEJ, 11 LISTOPADA, 艢W. DUCHA, S艁ONECZNEJ ORAZ KANALIZACJI DESZCZOWEJ W ULICACH MOSTOWEJ, PARKOWEJ W PIOTRKOWIE KUJAWSKIM - ETAP II.

II.1.2) Rodzaj zam贸wienia: roboty budowlane.

II.1.3) Okre艣lenie przedmiotu oraz wielko艣ci lub zakresu zam贸wienia: Przedmiotem zam贸wienia s膮 roboty budowlane - BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ W ULICACH KASPROWICZA, MOKREJ, MOSTOWEJ, PARKOWEJ, 11 LISTOPADA, 艢W. DUCHA, S艁ONECZNEJ ORAZ KANALIZACJI DESZCZOWEJ W ULICACH MOSTOWEJ, PARKOWEJ W PIOTRKOWIE KUJAWSKIM - ETAP II Przedmiotem s膮 roboty budowlane w zakres kt贸rych wchodzi wykonanie m.in. : 1. Roboty przygotowawcze 2. Roboty drogowe 3. Roboty ziemne 4. Wykonanie kolektora g艂贸wnego 5. Wykonanie przy艂膮czy 6. zapewnienie obs艂ugi geodezyjnej oraz wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej . Wykonawcy ponosz膮 wy艂膮czn膮 odpowiedzialno艣膰 za zbadanie z nale偶yt膮 staranno艣ci膮 SIWZ i za zapoznanie si臋 z ka偶d膮 ewentualn膮 modyfikacj膮 SIWZ wydan膮 w trakcie post臋powania o udzielenie zam贸wienia oraz za uzyskanie informacji, kt贸re b臋d膮 niezb臋dne do w艂a艣ciwego przygotowania oferty i nale偶ytego wykonania rob贸t. Uznaje si臋, i偶 z艂o偶enie oferty oznacza, 偶e Wykonawcy zapoznali si臋 ze wszelkimi odpowiednimi ustawami i innymi przepisami prawnymi obowi膮zuj膮cymi w Rzeczypospolitej Polskiej kt贸re mog膮 w jakikolwiek spos贸b wp艂yn膮膰 lub dotyczy膰 dzia艂a艅 i czynno艣ci obj臋tych ofert膮 i wynikaj膮c膮 z niej Umow膮 UWAGA: Je艣li gdziekolwiek w SIWZ przedmiot zam贸wienia okre艣lony zosta艂 przez wskazanie znak贸w towarowych lub pochodzenie urz膮dze艅 i materia艂贸w, to Zamawiaj膮cy dopuszcza mo偶liwo艣膰 zastosowania materia艂贸w i urz膮dze艅 r贸wnowa偶nych w stosunku do zaprojektowanych z zachowaniem tych samych standard贸w technicznych, technologicznych i jako艣ciowych. Przez poj臋cie urz膮dze艅 i materia艂贸w r贸wnowa偶nych nale偶y rozumie膰 urz膮dzenia i materia艂y gwarantuj膮ce realizacj臋 rob贸t zgodnie z wydanym pozwoleniem na budow臋 oraz zapewniaj膮ce uzyskanie parametr贸w technicznych nie gorszych od za艂o偶onych w dokumentacji projektowej, specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru rob贸t oraz w przedmiarach rob贸t. Wykaz zastosowanych i przyj臋tych przez Wykonawc臋 do wyceny materia艂贸w lub urz膮dze艅 r贸wnowa偶nych musi zosta膰 za艂膮czony do oferty. Koniecznym jest podanie nazwy producenta, precyzyjnego i jednoznacznego typu urz膮dzenia lub materia艂u oraz za艂膮czenie niezb臋dnych dokument贸w, takich jak: atest PZH, deklaracja zgodno艣ci producenta / aprobata techniczna, karta katalogowa producenta zawieraj膮ca wszystkie parametry techniczno-eksploatacyjne uj臋te w dokumentacji projektowej. Zamawiaj膮cy nie wyra偶a zgody, by proponowane w ofercie urz膮dzenia r贸wnowa偶ne by艂y prototypami. Wymogiem bezwzgl臋dnym jest, by by艂y to materia艂y i urz膮dzenia sprawdzone, pracuj膮ce na innych zrealizowanych obiektach ( umieszczonych w wykazie wykonanych rob贸t - za艂膮cznik nr 5 do SIWZ z zaznaczeniem, 偶e chodzi o te obiekty) przez okres nie kr贸tszy, ni偶 okres gwarancji jaki posiadaj膮 urz膮dzenia przyj臋te w dokumentacji projektowej. Zamawiaj膮cy zastrzega sobie prawo dokonania ogl臋dzin i sprawdzenia poprawno艣ci dzia艂ania urz膮dzenia r贸wnowa偶nego pracuj膮cego na wskazanym obiekcie. Zamawiaj膮cy wymaga膰 b臋dzie od Wykonawcy, kt贸rego oferta zostanie wybrana, wykonania przedmiotu zam贸wienia zgodnie z opracowanym projektem, szczeg贸lnie w zakresie niezawodno艣ci dzia艂ania. Wykonawca musi mie膰 艣wiadomo艣膰, i偶 mo偶liwo艣膰 zastosowania urz膮dze艅 r贸wnowa偶nych uzale偶niona b臋dzie od ich zgodno艣ci ze wszystkimi parametrami okre艣lonymi w projekcie, specyfikacji technicznej oraz akceptacji inspektora nadzoru i projektanta. Uwagi ko艅cowe 1. Przed przyst膮pieniem do rob贸t budowlanych Wykonawca winien opracowa膰 oraz zatwierdzi膰 projekt organizacji ruchu oraz w trakcie wykonywania rob贸t stosowa膰 si臋 do zalece艅 w/w projektu organizacji ruchu. 2. Przed przyst膮pieniem do rob贸t Wykonawca winien wyst膮pi膰 do zarz膮dc贸w dr贸g na kt贸rych b臋d膮 prowadzone roboty z wnioskiem o zaj臋cie pasa drogowego podaj膮c powierzchni臋, termin oraz nazwisko i telefon kierownika rob贸t celem uzyskania decyzji na zaj臋cie pasa drogowego. 3. Roboty musz膮 by膰 wykonane zgodnie z obowi膮zuj膮cymi przepisami, zasadami wiedzy technicznej, sztuk膮 budowlan膮 i polskimi normami. 4. Wykonawca b臋dzie wykonywa艂 przedmiot umowy z materia艂贸w w艂asnych. 5. Zastosowane materia艂y powinny spe艂nia膰 wymogi prawa budowlanego i pozostawa膰 w zgodno艣ci z Polskimi Normami lub aprobatami technicznymi. 6. Warto艣膰 materia艂贸w u偶ytych do realizacji inwestycji jest obj臋ta cen膮 wykonania zam贸wienia. Szczeg贸艂owy zakres i opis przedmiotu zam贸wienia okre艣la za艂膮czona dokumentacja projektowa oraz przedmiar rob贸t. Wymagany okres gwarancji na wykonane roboty ( materia艂y i robocizn臋) wynosi 36 miesi臋cy od dnia odebrania przez Zamawiaj膮cego rob贸t budowlanych i podpisania (bez uwag) protoko艂u ko艅cowego. Przedmiot zam贸wienia realizowany b臋dzie w ramach Dzia艂ania 2.1 Rozw贸j infrastruktury wodno - 艣ciekowej, O艣 priorytetowa 2, Zachowanie i racjonalne u偶ytkowanie 艣rodowiska, Regionalnego Programu Operacyjnego Wojew贸dztwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007 - 2013 - dotyczy projektu nr RPKP 02.01.00 - 04-010/10, umowa nr WPW.I.3043-2-42-644/2010 pn.: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Kasprowicza, Mokrej, Mostowej, Parkowej, 11 Listopada., 艢w. Ducha i S艂onecznej oraz kanalizacji deszczowej w ul. Mostowej i Parkowej w Piotrkowie Kujawskim..

II.1.4) Czy przewiduje si臋 udzielenie zam贸wie艅 uzupe艂niaj膮cych: tak.

 • Okre艣lenie przedmiotu oraz wielko艣ci lub zakresu zam贸wie艅 uzupe艂niaj膮cych
 • Zamawiaj膮cy przewiduje udzielenie zam贸wie艅 uzupe艂niaj膮cych do 20% zam贸wienia podstawowego.

II.1.5) Wsp贸lny S艂ownik Zam贸wie艅 (CPV): 45.23.24.40-8.

II.1.6) Czy dopuszcza si臋 z艂o偶enie oferty cz臋艣ciowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza si臋 z艂o偶enie oferty wariantowej: nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAM脫WIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zako艅czenie: 30.09.2011.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Ka偶dy wykonawca przyst臋puj膮cy do przetargu obowi膮zany jest wnie艣膰 wadium w wysoko艣ci 25.000 z艂., do dnia 27 kwietnia 2011 roku do godz. 10.00 Wadium wnosi si臋 przed up艂ywem terminu sk艂adania ofert. Wadium mo偶e by膰 wnoszone w pieni膮dzu lub w innej formie okre艣lonej w art. 45 ust. 6 ustawy. Wadium wnoszone w pieni膮dzu nale偶y wp艂aci膰 przelewem na rachunek bankowy Urz臋du Miasta i Gminy w Piotrkowie Kujawskim BS Piotrk贸w Kujawski nr 07 9551 0002 0000 0101 2003 0011 z dopiskiem : Przetarg nieograniczony na: BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ W ULICACH KASPROWICZA, MOKREJ, MOSTOWEJ, PARKOWEJ, 11 LISTOPADA, 艢W. DUCHA, S艁ONECZNEJ ORAZ KANALIZACJI DESZCZOWEJ W ULICACH MOSTOWEJ, PARKOWEJ W PIOTRKOWIE KUJAWSKIM - ETAP II

III.2) ZALICZKI

 • Czy przewiduje si臋 udzielenie zaliczek na poczet wykonania zam贸wienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIA艁U W POST臉POWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPE艁NIANIA TYCH WARUNK脫W

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania okre艣lonej dzia艂alno艣ci lub czynno艣ci, je偶eli przepisy prawa nak艂adaj膮 obowi膮zek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spe艂niania tego warunku

  • Warunek ten b臋dzie spe艂niony przez Wykonawc臋, je偶eli: - z艂o偶y wraz z ofert膮 o艣wiadczenie, 偶e spe艂nia warunki udzia艂u w post臋powaniu, o kt贸rych mowa w art. 22 ust.1 ustawy - Prawo zam贸wie艅 Publicznych

 • III.3.2) Wiedza i do艣wiadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spe艂niania tego warunku

  • Warunek ten b臋dzie spe艂niony przez Wykonawc臋, je偶eli: - z艂o偶y wraz z ofert膮 o艣wiadczenie, 偶e spe艂nia warunki udzia艂u w post臋powaniu, o kt贸rych mowa w art. 22 ust.1 ustawy - Prawo zam贸wie艅 Publicznych - wykonawcy s膮 zobowi膮zani wykaza膰 si臋 posiadaniem do艣wiadczenia zawodowego w zakresie rob贸t budowlanych odpowiadaj膮cych swoim rodzajem i warto艣ci膮 robotom stanowi膮cych przedmiot zam贸wienia tj. Wykonawcy s膮 zobowi膮zani wykaza膰 si臋 wykonaniem zgodnym z zasadami sztuki budowlanej i prawid艂owym uko艅czeniem (w terminie umownym deklarowanym w umowie lub aneksie do umowy) - w okresie ostatnich pi臋ciu lat przed up艂ywem terminu sk艂adania ofert, a je偶eli okres prowadzenia dzia艂alno艣ci jest kr贸tszy, to w tym okresie - budowy minimum jednej kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej lub wodoci膮gu o warto艣ci nie mniejszej ni偶 500.000,00 z艂 brutto ( s艂ownie: pi臋膰set tysi臋cy z艂otych brutto)

 • III.3.3) Potencja艂 techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spe艂niania tego warunku

  • Warunek ten b臋dzie spe艂niony przez Wykonawc臋, je偶eli: - z艂o偶y wraz z ofert膮 o艣wiadczenie, 偶e spe艂nia warunki udzia艂u w post臋powaniu, o kt贸rych mowa w art. 22 ust.1 ustawy - Prawo zam贸wie艅 Publicznych

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zam贸wienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spe艂niania tego warunku

  • Warunek ten b臋dzie spe艂niony przez Wykonawc臋, je偶eli: - z艂o偶y wraz z ofert膮 o艣wiadczenie, 偶e spe艂nia warunki udzia艂u w post臋powaniu, o kt贸rych mowa w art. 22 ust.1 ustawy - Prawo zam贸wie艅 Publicznych - wykonawcy s膮 zobowi膮zani wykaza膰 si臋 dysponowaniem nast臋puj膮cymi osobami zdolnymi do wykonywania zam贸wienia: Kierownik budowy - posiadaj膮cy, co najmniej 5 letnie do艣wiadczenie na stanowisku kierownika rob贸t lub na stanowisku kierownika budowy lub stanowisku inspektora nadzoru, w okresie ostatnich 10 lat do艣wiadczenie przy budowie minimum jednej kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej lub wodoci膮gu.

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spe艂niania tego warunku

  • Warunek ten b臋dzie spe艂niony przez Wykonawc臋, je偶eli: - z艂o偶y wraz z ofert膮 o艣wiadczenie, 偶e spe艂nia warunki udzia艂u w post臋powaniu, o kt贸rych mowa w art. 22 ust.1 ustawy - Prawo zam贸wie艅 Publicznych - z艂o偶y wraz z ofert膮 informacj臋 banku lub sp贸艂dzielczej kasy oszcz臋dno艣ciowo-kredytowej, w kt贸rych wykonawca posiada rachunek, potwierdzaj膮ca wysoko艣膰 posiadanych 艣rodk贸w finansowych lub zdolno艣膰 kredytow膮 wykonawcy, wystawiona nie wcze艣niej ni偶 3 miesi膮ce przed up艂ywem terminu sk艂adania ofert- na kwot臋 nie mniejsz膮 od 500.000,00 ( Je偶eli Wykonawca, wykazuj膮c spe艂nianie tego warunku, polega na zdolno艣ciach finansowych innych podmiot贸w, Zamawiaj膮cy wymaga przed艂o偶enia w/w informacji dotycz膮cej tych podmiot贸w. Informacje o kt贸rych mowa wy偶ej , okre艣lone w walucie innej ni偶 PLN , b臋d膮 przeliczane na podstawie 艣redniego kursu NBP obowi膮zuj膮cego w dniu opublikowania og艂oszenia o zam贸wieniu BZP). - z艂o偶y wraz z ofert膮 polis臋 a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzaj膮cy, 偶e wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialno艣ci cywilnej w zakresie prowadzonej dzia艂alno艣ci

III.4) INFORMACJA O O艢WIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJ膭 DOSTARCZY膯 WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPE艁NIANIA WARUNK脫W UDZIA艁U W POST臉POWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

 • III.4.1) W zakresie wykazania spe艂niania przez wykonawc臋 warunk贸w, o kt贸rych mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, opr贸cz o艣wiadczenia o spe艂nieniu warunk贸w udzia艂u w post臋powaniu, nale偶y przed艂o偶y膰:

  • wykaz rob贸t budowlanych w zakresie niezb臋dnym do wykazania spe艂niania warunku wiedzy i do艣wiadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pi臋ciu lat przed up艂ywem terminu sk艂adania ofert albo wniosk贸w o dopuszczenie do udzia艂u w post臋powaniu, a je偶eli okres prowadzenia dzia艂alno艣ci jest kr贸tszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i warto艣ci, daty i miejsca wykonania oraz za艂膮czeniem dokumentu potwierdzaj膮cego, 偶e roboty zosta艂y wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawid艂owo uko艅czone
  • wykaz os贸b, kt贸re b臋d膮 uczestniczy膰 w wykonywaniu zam贸wienia, w szczeg贸lno艣ci odpowiedzialnych za 艣wiadczenie us艂ug, kontrol臋 jako艣ci lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, do艣wiadczenia i wykszta艂cenia niezb臋dnych dla wykonania zam贸wienia, a tak偶e zakresu wykonywanych przez nie czynno艣ci, oraz informacj膮 o podstawie do dysponowania tymi osobami
  • o艣wiadczenie, 偶e osoby, kt贸re b臋d膮 uczestniczy膰 w wykonywaniu zam贸wienia, posiadaj膮 wymagane uprawnienia, je偶eli ustawy nak艂adaj膮 obowi膮zek posiadania takich uprawnie艅
  • informacj臋 banku lub sp贸艂dzielczej kasy oszcz臋dno艣ciowo-kredytowej, w kt贸rych wykonawca posiada rachunek, potwierdzaj膮c膮 wysoko艣膰 posiadanych 艣rodk贸w finansowych lub zdolno艣膰 kredytow膮 wykonawcy, wystawion膮 nie wcze艣niej ni偶 3 miesi膮ce przed up艂ywem terminu sk艂adania wniosk贸w o dopuszczenie do udzia艂u w post臋powaniu o udzielenie zam贸wienia albo sk艂adania ofert
  • op艂acon膮 polis臋, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzaj膮cy, 偶e wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialno艣ci cywilnej w zakresie prowadzonej dzia艂alno艣ci zwi膮zanej z przedmiotem zam贸wienia
 • Wykonawca powo艂uj膮cy si臋 przy wykazywaniu spe艂nienia warunk贸w udzia艂u w post臋powaniu na zdolno艣膰 finansow膮 innych podmiot贸w, przedk艂ada informacj臋 banku lub sp贸艂dzielczej kasy oszcz臋dno艣ciowo-kredytowej, dotycz膮c膮 podmiotu, z kt贸rego zdolno艣ci finansowej korzysta na podstawie art. 26 ust. 2b ustawy, potwierdzaj膮c膮 wysoko艣膰 posiadanych przez ten podmiot 艣rodk贸w finansowych lub jego zdolno艣膰 kredytow膮, wystawion膮 nie wcze艣niej ni偶 3 miesi膮ce przed up艂ywem terminu sk艂adania wniosk贸w o dopuszczenie do udzia艂u w post臋powaniu o udzielenie zam贸wienia albo sk艂adania ofert.

 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, nale偶y przed艂o偶y膰:

  • o艣wiadczenie o braku podstaw do wykluczenia
  • aktualny odpis z w艂a艣ciwego rejestru, je偶eli odr臋bne przepisy wymagaj膮 wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcze艣niej ni偶 6 miesi臋cy przed up艂ywem terminu sk艂adania wniosk贸w o dopuszczenie do udzia艂u w post臋powaniu o udzielenie zam贸wienia albo sk艂adania ofert, a w stosunku do os贸b fizycznych o艣wiadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
  • aktualne za艣wiadczenie w艂a艣ciwego naczelnika urz臋du skarbowego potwierdzaj膮ce, 偶e wykonawca nie zalega z op艂acaniem podatk贸w lub za艣wiadczenie, 偶e uzyska艂 przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub roz艂o偶enie na raty zaleg艂ych p艂atno艣ci lub wstrzymanie w ca艂o艣ci wykonania decyzji w艂a艣ciwego organu - wystawione nie wcze艣niej ni偶 3 miesi膮ce przed up艂ywem terminu sk艂adania wniosk贸w o dopuszczenie do udzia艂u w post臋powaniu o udzielenie zam贸wienia albo sk艂adania ofert
  • aktualne za艣wiadczenie w艂a艣ciwego oddzia艂u Zak艂adu Ubezpiecze艅 Spo艂ecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Spo艂ecznego potwierdzaj膮ce, 偶e wykonawca nie zalega z op艂acaniem sk艂adek na ubezpieczenie zdrowotne i spo艂eczne, lub potwierdzenie, 偶e uzyska艂 przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub roz艂o偶enie na raty zaleg艂ych p艂atno艣ci lub wstrzymanie w ca艂o艣ci wykonania decyzji w艂a艣ciwego organu - wystawione nie wcze艣niej ni偶 3 miesi膮ce przed up艂ywem terminu sk艂adania wniosk贸w o dopuszczenie do udzia艂u w post臋powaniu o udzielenie zam贸wienia albo sk艂adania ofert
  • wykonawca powo艂uj膮cy si臋 przy wykazywaniu spe艂niania warunk贸w udzia艂u w post臋powaniu na potencja艂 innych podmiot贸w, kt贸re b臋d膮 bra艂y udzia艂 w realizacji cz臋艣ci zam贸wienia, przedk艂ada tak偶e dokumenty dotycz膮ce tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, okre艣lonym w pkt III.4.2.
 • III.4.3) Dokumenty podmiot贸w zagranicznych

  Je偶eli wykonawca ma siedzib臋 lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedk艂ada:

  III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w kt贸rym ma siedzib臋 lub miejsce zamieszkania potwierdzaj膮cy, 偶e:

  • nie otwarto jego likwidacji ani nie og艂oszono upad艂o艣ci - wystawiony nie wcze艣niej ni偶 6 miesi臋cy przed up艂ywem terminu sk艂adania wniosk贸w o dopuszczenie do udzia艂u w post臋powaniu o udzielenie zam贸wienia albo sk艂adania ofert
  • nie zalega z uiszczaniem podatk贸w, op艂at, sk艂adek na ubezpieczenie spo艂eczne i zdrowotne albo 偶e uzyska艂 przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub roz艂o偶enie na raty zaleg艂ych p艂atno艣ci lub wstrzymanie w ca艂o艣ci wykonania decyzji w艂a艣ciwego organu - wystawiony nie wcze艣niej ni偶 3 miesi膮ce przed up艂ywem terminu sk艂adania wniosk贸w o dopuszczenie do udzia艂u w post臋powaniu o udzielenie zam贸wienia albo sk艂adania ofert
  • nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania si臋 o zam贸wienie - wystawiony nie wcze艣niej ni偶 6 miesi臋cy przed up艂ywem terminu sk艂adania wniosk贸w o dopuszczenie do udzia艂u w post臋powaniu o udzielenie zam贸wienia albo sk艂adania ofert

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Dokumenty - za艂膮czniki wskazane w SIWZ - druku oferty

III.7) Czy ogranicza si臋 mo偶liwo艣膰 ubiegania si臋 o zam贸wienie publiczne tylko dla wykonawc贸w, u kt贸rych ponad 50 % pracownik贸w stanowi膮 osoby niepe艂nosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAM脫WIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zam贸wienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najni偶sza cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona b臋dzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje si臋 istotne zmiany postanowie艅 zawartej umowy w stosunku do tre艣ci oferty, na podstawie kt贸rej dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowie艅 umowy oraz okre艣lenie warunk贸w zmian

Okre艣lone w projekcie umowy

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1)Adres strony internetowej, na kt贸rej jest dost臋pna specyfikacja istotnych warunk贸w zam贸wienia: www.bip.piotrkowkujawski.pl
Specyfikacj臋 istotnych warunk贸w zam贸wienia mo偶na uzyska膰 pod adresem: Urz膮d Miasta i Gminy 88-230 Piotrk贸w Kujawski ul. Ko艣cielna 1 pok贸j nr 2.

IV.4.4) Termin sk艂adania wniosk贸w o dopuszczenie do udzia艂u w post臋powaniu lub ofert: 27.04.2011 godzina 10:00, miejsce: Urz膮d Miasta i Gminy 88-230 Piotrk贸w Kujawski ul. Ko艣cielna 1 pok贸j nr 2 ( sekretariat).

IV.4.5) Termin zwi膮zania ofert膮: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu sk艂adania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotycz膮ce finansowania projektu/programu ze 艣rodk贸w Unii Europejskiej: Przedmiot zam贸wienia realizowany b臋dzie w ramach Dzia艂ania 2.1 Rozw贸j infrastruktury wodno - 艣ciekowej, O艣 priorytetowa 2, Zachowanie i racjonalne u偶ytkowanie 艣rodowiska, Regionalnego Programu Operacyjnego Wojew贸dztwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007 - 2013 - dotyczy projektu nr RPKP 02.01.00 - 04-010/10, umowa nr WPW.I.3043-2-42-644/2010 pn.: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Kasprowicza, Mokrej, Mostowej, Parkowej, 11 Listopada., 艢w. Ducha i S艂onecznej oraz kanalizacji deszczowej w ul. Mostowej i Parkowej w Piotrkowie Kujawskim..

IV.4.17) Czy przewiduje si臋 uniewa偶nienie post臋powania o udzielenie zam贸wienia, w przypadku nieprzyznania 艣rodk贸w pochodz膮cych z bud偶etu Unii Europejskiej oraz niepodlegaj膮cych zwrotowi 艣rodk贸w z pomocy udzielonej przez pa艅stwa cz艂onkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), kt贸re mia艂y by膰 przeznaczone na sfinansowanie ca艂o艣ci lub cz臋艣ci zam贸wienia: tak

Burmistrz Miasta i Gminy

mgr Miros艂aw Skonieczny

UWAGA

WYJA艢NIENIE TRE艢CI SIWZ

Piotrk贸w Kujawski , dnia 2011-04-18

ZP.271.2.1.2011.TC

Wykonawcy

ubiegaj膮cy si臋 o udzielenie zam贸wienia

WYJA艢NIENIE SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNK脫W ZAM脫WIENIA w przetargu na :PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA UJ臉CIAI STACJI UZDATNIANIA WODY W PIOTRKOWIE KUJAWSKIM

W zwi膮zku z pro艣b膮 o wyja艣nienie tre艣ci Specyfikacji Istotnych Warunk贸w Zam贸wienia w przedmiotowym post臋powaniu, dzia艂aj膮c na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 z dnia 29stycznia 2004 r. - Prawo Zam贸wie艅 Publicznych (tekst jednolity - Dz. U. z 2010 roku Nr 113, poz. 759 ze zm ) Zamawiaj膮cy wyja艣nia, co nast臋puje:

Dotyczy:聽聽 budowa聽聽 kanalizacji聽聽 sanitarnej聽聽 w聽聽 ulicach聽聽 Kasprowicza,聽聽 mokrej,聽聽 mostowej,PARKOWEJ,聽聽聽 11聽聽聽 LISTOPADA,聽聽聽 W.聽聽聽 DUCHA,聽聽聽 SONECZNEJ聽聽聽 ORAZ聽聽聽 KANALIZACJI聽聽聽 DESZCZOWEJ聽聽 W 聽聽ULICACH MOSTOWEJ, PARKOWEJ W PIOTRKOWIE KUJAWSKIM - ETAP II

Prosz o udzielenia wyjanie dotyczcych przedmiotowego zagadnienia:

- Materiay przetargowe nie zawieraj koniecznoci wymiany gruntu strefy robt w ulicach i drogach. Prosz o potwierdzenie lub uzupenienie przedmiarw w tej kwestii.

Odp. Zamawiaj膮cy wymaga aby Wykonawcy w z艂o偶onej ofercie wycenili pe艂n膮 wymian臋 gruntu wraz z utwardzeniem.

-Przedmiary robt w zakresie odwadniania wykopw uwzgldniaj jedynie "pompowanie wody gruntowej pomp spalinow". Natomiast nie uwzgldniono koniecznoci stosowania igofiltrw. Prosimy o uzupenienie przedmiarw. Jednoczenie faktyczny czasu odwadniania wykopw mona okreli na etapie realizacji w oparciu o prowadzony i potwierdzony przez nadzr dziennik odwadniania. Prosimy o potwierdzenie tej formy rozliczenia odwodnie.

Odp. W odpowiedzi uzyskanej od autora projektu Zamawiaj膮cy otrzyma艂informacj臋, i偶 projekt przewiduje odprowadzenie wody z wykop贸w poprzez powierzchniowe odprowadzenie. Je艣li wykonawcy maj膮 tak膮 wiedz臋 lub przekonanie, i偶 jest to nie wystarczaj膮ce Zamawiaj膮cy prosi aby uwzgl臋dnili w cenie oferty prac臋 ig艂ofiltr贸w.

-Prosimy o przeduenie terminu realizacji zadania do koca listopada 2011 r. Prob uzasadnia konieczno艣膰 opracowania i zatwierdzenia projektw tymczasowej organizacji ruch oraz ryzyko utrudnie wynikajcych z wystpowania wyjtkowo wysokiego poziomu wd gruntowych.

Odp. Zamawiaj膮cy nie wyra偶a zgody na przesuni臋cie terminu realizacji zadania.

- W zakresie odbudowy chodnikw w ulicy Mostowej nie przewidziano warstw konstrukcyjnych -podoy. Prosimy o uzupenienie przedmiarw w tym zakresie z uwzgldnienie wystpujcych wjazdw na posesje.

Odp. W odpowiedzi uzyskanej od autora projektu Zamawiaj膮cy otrzyma艂informacj臋, i偶 projekt przewiduje u艂o偶enie kostki Polbruk na podsypce cementowo piaskowej. W przejazdach zastosowa膰 podbudowy z bet. B10 gr. 10 cm. Zamawiaj膮cy prosi aby Wykonawcy do wyceny uwzgl臋dnili powy偶sze wyja艣nienie.

- W dotychczasowych realizacjach na terenie Piotrkowa Kuj. zastosowano przepompownie przydomowe jednakowego typu. Ze wzgldw eksploatacyjnych wskazane byo by dalsze ich montowanie, jednak w wietle prawa nie jest to zobowizujce. Prosimy o podanie tupu stosowanych przepompowni przydomowych.

Odp. Przydomowe przepompownie nale偶y przyj膮膰 zgodne z projektem, lub przepompownie r贸wnowa偶ne w stosunku do zaprojektowanych z zachowaniem tych samych standard贸w technicznych, technologicznych i jakociowych.

Jednocze艣nie Zamawiaj膮cy przypomina, i偶 jeli gdziekolwiek w SIWZ przedmiot zam贸wienia okrelony zosta艂 przez wskazanie znak贸w towarowych lub pochodzenie urzdzei materia艂贸w, to Zamawiajcy dopuszcza moliwo艣膰 zastosowania materia艂贸w i urzdzer贸wnowanych w stosunku do zaprojektowanych z zachowaniem tych samych standard贸w technicznych, technologicznych i jakociowych.

Zamawiaj膮cy nie przewiduje przesuni臋cia terminu sk艂adania ofert.

Zgodnie z art. 27 ust.2 Zamawiaj膮cy 偶膮da potwierdzenia za pomoc膮 faxu lub drog膮 elektroniczn膮 otrzymania niniejszego pisma.

Nr faxu: 054 2655 112 ,

Adres email: zpos@piotrkowkujawski.pl

UWAGA

WYJA艢NIENIE TRE艢CI SIWZ

Piotrk贸w Kujawski , dnia 2011-04-21

ZP.271.2.2.2011.TC

Wykonawcy

ubiegaj膮cy si臋 o udzielenie zam贸wienia

WYJA艢NIENIE SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNK脫W ZAM脫WIENIA w przetargu na :budowa聽聽 kanalizacji聽聽 sanitarnej聽聽 w聽聽 ulicach聽聽 Kasprowicza,聽聽 mokrej,聽聽 mostowej, PARKOWEJ,聽聽聽 11聽聽聽 LISTOPADA,聽聽聽 W.聽聽聽 DUCHA,聽聽聽 SONECZNEJ聽聽聽 ORAZ聽聽聽 KANALIZACJI聽聽聽 DESZCZOWEJ聽聽 W聽聽 ULICACH MOSTOWEJ, PARKOWEJ W PIOTRKOWIE KUJAWSKIM - ETAP II

Dzia艂aj膮c na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 z dnia 29stycznia 2004 r. - Prawo Zam贸wie艅 Publicznych (tekst jednolity - Dz. U. z 2010 roku Nr 113, poz. 759 ze zm ) Zamawiaj膮cy wyja艣nia, co nast臋puje:

1. W wyja艣nieniu nr ZP.271.2.1.2011.TC z dnia 18.04.2011 roku Zamawiaj膮cy pomy艂kowo wpisa艂, i偶 wyja艣nienie dotyczy przetargu na : PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA UJ臉CIAI STACJI UZDATNIANIA WODY W PIOTRKOWIE KUJAWSKIM, wyja艣nienie to dotyczy przetargu na: budowa聽聽 kanalizacji聽聽 sanitarnej聽聽 w聽聽 ulicach聽聽 Kasprowicza,聽聽 mokrej,聽聽 mostowej, PARKOWEJ,聽聽聽 11聽聽聽 LISTOPADA,聽聽聽 W.聽聽聽 DUCHA,聽聽聽 SONECZNEJ聽聽聽 ORAZ聽聽聽 KANALIZACJI聽聽聽 DESZCZOWEJ聽聽 W聽聽 ULICACH MOSTOWEJ, PARKOWEJ W PIOTRKOWIE KUJAWSKIM - ETAP II

Zamawiaj膮cy nie przewiduje przesuni臋cia terminu sk艂adania ofert.

Zgodnie z art. 27 ust.2 Zamawiaj膮cy 偶膮da potwierdzenia za pomoc膮 faxu lub drog膮 elektroniczn膮 otrzymania niniejszego pisma.

Nr faxu: 054 2655 112 ,

Adres email: zpos@piotrkowkujawski.pl

Burmistrz Miasta i Gminy

mgr Miros艂aw Skonieczny

UWAGA

MODYFIKACJA聽聽TRE艢CI SIWZ

Piotrk贸w Kujawski, dnia: 2011-04-21

ZP.271.2.3.2011.TC

Modyfikacja Specyfikacji Istotnych Warunk贸w Zam贸wienia ZP.271.2.2011.TC

w post臋powaniu o udzielenie zam贸wienia publicznego na: BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ W ULICACH KASPROWICZA, MOKREJ, MOSTOWEJ, PARKOWEJ, 11 LISTOPADA, 艢W. DUCHA, S艁ONECZNEJ ORAZ KANALIZACJI DESZCZOWEJ W ULICACHMOSTOWEJ, PARKOWEJ W PIOTRKOWIE KUJAWSKIM - ETAP II聽聽

Zamawiaj膮cy na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zam贸wie艅 publicznych (tekst jednolity - Dz. U. z 2010 roku Nr 113, poz. 759 ze zm ) wprowadza nast臋puj膮c膮 modyfikacj臋 tre艣ci SIWZ - dzia艂u III Opis przedmiotu zam贸wienia:

Dzia艂 III opis przedmiotu zam贸wienia brzmi :

III. Opis przedmiotu zam贸wienia.

Przedmiotem zam贸wienia s膮 roboty budowlane - BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ W ULICACH KASPROWICZA, MOKREJ, MOSTOWEJ, PARKOWEJ, 11 LISTOPADA, 艢W. DUCHA, S艁ONECZNEJ ORAZ KANALIZACJI DESZCZOWEJ W ULICACHMOSTOWEJ, PARKOWEJ W PIOTRKOWIE KUJAWSKIM - ETAP II聽聽

Przedmiotem s膮 roboty budowlane w zakres kt贸rych wchodzi wykonanie m.in. :

1.聽聽聽 Robotyprzygotowawcze

2.聽聽聽 Roboty drogowe 

3.聽聽聽 Robotyziemne

4.聽聽聽 Wykonanie kolektora g艂贸wnego

5.聽聽聽 Wykonanie przy艂膮czy

6.聽聽聽 zapewnienie obs艂ugi聽聽聽 geodezyjnejoraz wykonanie聽聽 inwentaryzacji聽聽 geodezyjnej聽聽 powykonawczej .

TypRozmiarPobierzKomentarzData dodaniaLicznik 
?40.3 KB POBIERZog艂oszenie11.04.2011 13:46196
?509.5 KB POBIERZSIWZ11.04.2011 13:46307
.PDF37.2 KB POBIERZprojekt11.04.2011 14:15320
.PDF71.5 KB POBIERZprojekt11.04.2011 14:15366
.PDF48.6 KB POBIERZprojekt11.04.2011 14:15528
.PDF1081.2 KB POBIERZprojekt11.04.2011 14:16300
.PDF557.8 KB POBIERZprojekt11.04.2011 14:16332
.PDF1035.2 KB POBIERZprojekt11.04.2011 14:17300
.PDF1083.7 KB POBIERZprojekt11.04.2011 14:17298
.PDF862.5 KB POBIERZprojekt11.04.2011 14:18303
.PDF567.2 KB POBIERZprojekt11.04.2011 14:18334
.PDF559.5 KB POBIERZprojekt11.04.2011 14:19294
.PDF22.1 KB POBIERZprojekt11.04.2011 14:19311
.PDF18.4 KB POBIERZprojekt11.04.2011 14:20296
.PDF23.9 KB POBIERZprojekt11.04.2011 14:20448
.PDF31.6 KB POBIERZprojekt11.04.2011 14:20308
.DOC509.5 KB POBIERZPrzedmiar11.04.2011 14:21321
.DOC40 KB POBIERZPrzy艂膮cza - Przedmiar rob贸t11.04.2011 14:21304
.DOC593 KB POBIERZKosztorys ofertowy11.04.2011 14:22299
.DOC47.5 KB POBIERZPrzy艂膮cza - Kosztorys 艣lepy11.04.2011 14:22300
.PDF650.6 KB POBIERZSZCZEG脫艁OWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA11.04.2011 14:23379
.PDF1433.1 KB POBIERZPozwolenie na budow臋11.04.2011 14:24537
.PDF462.2 KB POBIERZUchwa艂a - stawki op艂at z zaj臋cie pasa drogowego- drogi gminne11.04.2011 14:25319
.PDF1134 KB POBIERZwyja艣nienie tre艣ci SIWZ19.04.2011 15:39271
?29.2 KB POBIERZzmiana ogloszenia21.04.2011 14:32207
.PDF201.8 KB POBIERZWyja艣nienie tre艣ci SIWZ II21.04.2011 14:44220
.PDF1723.9 KB POBIERZModyfikacja tre艣ci SIWZ21.04.2011 14:45276
.DOC259.5 KB POBIERZOPIS PRZEPOMPOWNI PRZYDOMOWEJ PKS800 JUNG PUMPEN z UFK 25-2ME21.04.2011 14:45530
.PDF188.7 KB POBIERZPrzep. przyd. PKSA800_40 pompa jednofazowa21.04.2011 14:47931
.PDF1303.7 KB POBIERZwyja艣nienie tre艣ci siwz III22.04.2011 09:55277

Autor : Tomasz Ciesielski
Zredagowa艂(a) : Tomasz Ciesielski
Data wprowadzenia : 2011-04-11 13:45:07
Data ostatniej modyfikacji : 22.04.2011 09:53
Liczba wy艣wietle艅 : 934

Redaktor  Data modyfikacji 
Tomasz Ciesielski  21.04.2011 14:30poka偶 t膮 wersj臋
Tomasz Ciesielski  19.04.2011 15:35poka偶 t膮 wersj臋
Tomasz Ciesielski  11.04.2011 13:45poka偶 t膮 wersj臋
licznik odwiedzin: 4426873