logo
Zam贸wienia publiczne » Przetargi » 2011
Og艂oszenie o przetargu nieograniczonym na:

PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 181090 C

Piotrk贸w Kujawski: PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 181090 C - ULICA PARKOWA W PIOTRKOWIE KUJAWSKIM OD KM 0+000,00 DO KM 1+320,15
Numer og艂oszenia: 132797 - 2011; data zamieszczenia: 09.05.2011
OG艁OSZENIE O ZAM脫WIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie og艂oszenia: obowi膮zkowe.

Og艂oszenie dotyczy: zam贸wienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJ膭CY

I. 1) NAZWA I ADRES: Miasto i Gmina , ul. Ko艣cielna 1, 88-230 Piotrk贸w Kujawski, woj. kujawsko-pomorskie, tel. 054 2655123, faks 054 2655112.

 • Adres strony internetowej zamawiaj膮cego: www.bip.piotrkowkujawski.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJ膭CEGO: Administracja samorz膮dowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAM脫WIENIA

II.1) OKRE艢LENIE PRZEDMIOTU ZAM脫WIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zam贸wieniu przez zamawiaj膮cego: PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 181090 C - ULICA PARKOWA W PIOTRKOWIE KUJAWSKIM OD KM 0+000,00 DO KM 1+320,15.

II.1.2) Rodzaj zam贸wienia: roboty budowlane.

II.1.3) Okre艣lenie przedmiotu oraz wielko艣ci lub zakresu zam贸wienia: Przedmiotem zam贸wienia s膮 roboty budowlane - PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 181090 C - ULICA PARKOWA W PIOTRKOWIE KUJAWSKIM OD KM 0+000,00 DO KM 1+320,15 Przedmiotem s膮 roboty budowlane w zakres kt贸rych wchodzi wykonanie m.in. : 1. Wykonanie kanalizacji deszczowej w ul. Parkowej 2. Wykonanie przebudowy drogi gminnej 3. Wykonanie remontu przepustu w nurtach kana艂u Gop艂o-艢wiesz w km 8+405 do km 8+717 pod ulic膮 Parkow膮 w Piotrkowie Kujawskim 4. Zapewnienie obs艂ugi geodezyjnej oraz wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej . Wykonawcy ponosz膮 wy艂膮czn膮 odpowiedzialno艣膰 za zbadanie z nale偶yt膮 staranno艣ci膮 SIWZ i za zapoznanie si臋 z ka偶d膮 ewentualn膮 modyfikacj膮 SIWZ wydan膮 w trakcie post臋powania o udzielenie zam贸wienia oraz za uzyskanie informacji, kt贸re b臋d膮 niezb臋dne do w艂a艣ciwego przygotowania oferty i nale偶ytego wykonania rob贸t. Uznaje si臋, i偶 z艂o偶enie oferty oznacza, 偶e Wykonawcy zapoznali si臋 ze wszelkimi odpowiednimi ustawami i innymi przepisami prawnymi obowi膮zuj膮cymi w Rzeczypospolitej Polskiej kt贸re mog膮 w jakikolwiek spos贸b wp艂yn膮膰 lub dotyczy膰 dzia艂a艅 i czynno艣ci obj臋tych ofert膮 i wynikaj膮c膮 z niej Umow膮 UWAGA: Je艣li gdziekolwiek w SIWZ przedmiot zam贸wienia okre艣lony zosta艂 przez wskazanie znak贸w towarowych lub pochodzenie urz膮dze艅 i materia艂贸w, to Zamawiaj膮cy dopuszcza mo偶liwo艣膰 zastosowania materia艂贸w i urz膮dze艅 r贸wnowa偶nych w stosunku do zaprojektowanych z zachowaniem tych samych standard贸w technicznych, technologicznych i jako艣ciowych. Przez poj臋cie urz膮dze艅 i materia艂贸w r贸wnowa偶nych nale偶y rozumie膰 urz膮dzenia i materia艂y gwarantuj膮ce realizacj臋 rob贸t zgodnie z wydanym pozwoleniem na budow臋 oraz zapewniaj膮ce uzyskanie parametr贸w technicznych nie gorszych od za艂o偶onych w dokumentacji projektowej, specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru rob贸t oraz w przedmiarach rob贸t. Wykaz zastosowanych i przyj臋tych przez Wykonawc臋 do wyceny materia艂贸w lub urz膮dze艅 r贸wnowa偶nych musi zosta膰 za艂膮czony do oferty. Koniecznym jest podanie nazwy producenta, precyzyjnego i jednoznacznego typu urz膮dzenia lub materia艂u oraz za艂膮czenie niezb臋dnych dokument贸w, takich jak: atest PZH, deklaracja zgodno艣ci producenta / aprobata techniczna, karta katalogowa producenta zawieraj膮ca wszystkie parametry techniczno-eksploatacyjne uj臋te w dokumentacji projektowej. Zamawiaj膮cy nie wyra偶a zgody, by proponowane w ofercie urz膮dzenia r贸wnowa偶ne by艂y prototypami. Wymogiem bezwzgl臋dnym jest, by by艂y to materia艂y i urz膮dzenia sprawdzone, pracuj膮ce na innych zrealizowanych obiektach ( umieszczonych w wykazie wykonanych rob贸t - za艂膮cznik nr 5 do SIWZ z zaznaczeniem, 偶e chodzi o te obiekty) przez okres nie kr贸tszy, ni偶 okres gwarancji jaki posiadaj膮 urz膮dzenia przyj臋te w dokumentacji projektowej. Zamawiaj膮cy zastrzega sobie prawo dokonania ogl臋dzin i sprawdzenia poprawno艣ci dzia艂ania urz膮dzenia r贸wnowa偶nego pracuj膮cego na wskazanym obiekcie. Zamawiaj膮cy wymaga膰 b臋dzie od Wykonawcy, kt贸rego oferta zostanie wybrana, wykonania przedmiotu zam贸wienia zgodnie z opracowanym projektem, szczeg贸lnie w zakresie niezawodno艣ci dzia艂ania. Wykonawca musi mie膰 艣wiadomo艣膰, i偶 mo偶liwo艣膰 zastosowania urz膮dze艅 r贸wnowa偶nych uzale偶niona b臋dzie od ich zgodno艣ci ze wszystkimi parametrami okre艣lonymi w projekcie, specyfikacji technicznej oraz akceptacji inspektora nadzoru i projektanta. Uwagi ko艅cowe 1. Przed przyst膮pieniem do rob贸t budowlanych Wykonawca winien opracowa膰 oraz zatwierdzi膰 projekt organizacji ruchu oraz w trakcie wykonywania rob贸t stosowa膰 si臋 do zalece艅 w/w projektu organizacji ruchu. 2. Roboty musz膮 by膰 wykonane zgodnie z obowi膮zuj膮cymi przepisami, zasadami wiedzy technicznej, sztuk膮 budowlan膮 i polskimi normami. 3. Wykonawca b臋dzie wykonywa艂 przedmiot umowy z materia艂贸w w艂asnych. 4. Zastosowane materia艂y powinny spe艂nia膰 wymogi prawa budowlanego i pozostawa膰 w zgodno艣ci z Polskimi Normami lub aprobatami technicznymi. 5. Warto艣膰 materia艂贸w u偶ytych do realizacji inwestycji jest obj臋ta cen膮 wykonania zam贸wienia. Szczeg贸艂owy zakres i opis przedmiotu zam贸wienia okre艣la za艂膮czona dokumentacja projektowa oraz kosztorysy ofertowe. Wymagany okres gwarancji na wykonane roboty ( materia艂y i robocizn臋) wynosi 36 miesi臋cy od dnia odebrania przez Zamawiaj膮cego rob贸t budowlanych i podpisania (bez uwag) protoko艂u ko艅cowego. Przedmiot zam贸wienia realizowany b臋dzie w ramach Dzia艂ania 1.1 Infrastruktura drogowa, O艣 priorytetowa 1, Rozw贸j infrastruktury technicznej, Regionalnego Programu Operacyjnego Wojew贸dztwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007 - 2013 - dotyczy projektu nr RPKP 01.01.00 - 04-14/10, umowa nr WPW.I.3043-1-65-594/2010 pn.: PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 181090 C - ULICA PARKOWA W PIOTRKOWIE KUJAWSKIM OD KM 0+000,00 DO KM 1+320,15 Podwykonawcy: Wykonawca, kt贸ry zamierza powierzy膰 podwykonawcom wykonanie jakiejkolwiek cz臋艣ci zam贸wienia, zobowi膮zany jest wskaza膰 na druku oferty zakresy zam贸wienia powierzane podwykonawcom. Brak jakiejkolwiek wzmianki w tym zakresie na formularzu oferty, b臋dzie uznawane za stwierdzenie samodzielnego wykonania zam贸wienia..

II.1.4) Czy przewiduje si臋 udzielenie zam贸wie艅 uzupe艂niaj膮cych: tak.

 • Okre艣lenie przedmiotu oraz wielko艣ci lub zakresu zam贸wie艅 uzupe艂niaj膮cych
 • Zamawiaj膮cy przewiduje udzielenie zam贸wie艅 uzupe艂niaj膮cych do 20% zam贸wienia podstawowego.

II.1.5) Wsp贸lny S艂ownik Zam贸wie艅 (CPV): 45.23.31.40-2, 45.23.24.40-8.

II.1.6) Czy dopuszcza si臋 z艂o偶enie oferty cz臋艣ciowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza si臋 z艂o偶enie oferty wariantowej: nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAM脫WIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zako艅czenie: 10.10.2011.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Ka偶dy wykonawca przyst臋puj膮cy do przetargu obowi膮zany jest wnie艣膰 wadium w wysoko艣ci 40.000 z艂. do dnia 25 maja 2011 roku do godz. 10.00 Wadium wnosi si臋 przed up艂ywem terminu sk艂adania ofert. Wadium mo偶e by膰 wnoszone w pieni膮dzu lub w innej formie okre艣lonej w art. 45 ust. 6 ustawy. Wadium wnoszone w pieni膮dzu nale偶y wp艂aci膰 przelewem na rachunek bankowy Urz臋du Miasta i Gminy w Piotrkowie Kujawskim BS Piotrk贸w Kujawski nr 07 9551 0002 0000 0101 2003 0011 z dopiskiem : Przetarg nieograniczony na: PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 181090 C - ULICA PARKOWA W PIOTRKOWIE KUJAWSKIM OD KM 0+000,00 DO KM 1+320,15 艢rodki winny wp艂yn膮膰 na rachunek Urz臋du przed up艂ywem terminu sk艂adania ofert. Dow贸d wp艂aty wadium nale偶y za艂膮czy膰 do oferty. W przypadku wniesienia wadium w innej formie ni偶 pieni膮dz do oferty nale偶y do艂膮czy膰 orygina艂 dowodu wniesienia wadium.

III.2) ZALICZKI

 • Czy przewiduje si臋 udzielenie zaliczek na poczet wykonania zam贸wienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIA艁U W POST臉POWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPE艁NIANIA TYCH WARUNK脫W

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania okre艣lonej dzia艂alno艣ci lub czynno艣ci, je偶eli przepisy prawa nak艂adaj膮 obowi膮zek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spe艂niania tego warunku

  • Warunek ten b臋dzie spe艂niony przez Wykonawc臋, je偶eli: - z艂o偶y wraz z ofert膮 o艣wiadczenie, 偶e spe艂nia warunki udzia艂u w post臋powaniu, o kt贸rych mowa w art. 22 ust.1 ustawy - Prawo zam贸wie艅 Publicznych

 • III.3.2) Wiedza i do艣wiadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spe艂niania tego warunku

  • Warunek ten b臋dzie spe艂niony przez Wykonawc臋, je偶eli: - z艂o偶y wraz z ofert膮 o艣wiadczenie, 偶e spe艂nia warunki udzia艂u w post臋powaniu, o kt贸rych mowa w art. 22 ust.1 ustawy - Prawo zam贸wie艅 Publicznych - wykonawcy s膮 zobowi膮zani wykaza膰 si臋 posiadaniem do艣wiadczenia zawodowego w zakresie rob贸t budowlanych odpowiadaj膮cych swoim rodzajem i warto艣ci膮 robotom stanowi膮cych przedmiot zam贸wienia tj. Wykonawcy s膮 zobowi膮zani wykaza膰 si臋 wykonaniem zgodnym z zasadami sztuki budowlanej i prawid艂owym uko艅czeniem (w terminie umownym deklarowanym w umowie lub aneksie do umowy) - w okresie ostatnich pi臋ciu lat przed up艂ywem terminu sk艂adania ofert, a je偶eli okres prowadzenia dzia艂alno艣ci jest kr贸tszy, to w tym okresie - budowy, przebudowy lub modernizacji minimum jednej drogi o warto艣ci nie mniejszej ni偶 500.000,00 z艂 brutto ( s艂ownie: pi臋膰set tysi臋cy z艂otych brutto)

 • III.3.3) Potencja艂 techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spe艂niania tego warunku

  • Warunek ten b臋dzie spe艂niony przez Wykonawc臋, je偶eli: - z艂o偶y wraz z ofert膮 o艣wiadczenie, 偶e spe艂nia warunki udzia艂u w post臋powaniu, o kt贸rych mowa w art. 22 ust.1 ustawy - Prawo zam贸wie艅 Publicznych

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zam贸wienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spe艂niania tego warunku

  • Warunek ten b臋dzie spe艂niony przez Wykonawc臋, je偶eli: - z艂o偶y wraz z ofert膮 o艣wiadczenie, 偶e spe艂nia warunki udzia艂u w post臋powaniu, o kt贸rych mowa w art. 22 ust.1 ustawy - Prawo zam贸wie艅 Publicznych - wykonawcy s膮 zobowi膮zani wykaza膰 si臋 dysponowaniem nast臋puj膮cymi osobami zdolnymi do wykonywania zam贸wienia: 1. Kierownik budowy - posiadaj膮cy, co najmniej 5 letnie do艣wiadczenie na stanowisku kierownika rob贸t lub na stanowisku kierownika budowy lub stanowisku inspektora nadzoru, w okresie ostatnich 5 lat do艣wiadczenie przy budowie, przebudowie dr贸g posiadaj膮cy uprawnienia w 偶膮danej specjalno艣ci, kt贸re pozwalaj膮 na wykonywanie czynno艣ci b臋d膮cych przedmiotem zam贸wienia niezale偶nie od momentu ich wydania 2. Kierownik rob贸t sanitarnych - posiadaj膮cy, co najmniej 5 letnie do艣wiadczenie na stanowisku kierownika rob贸t sanitarnych lub stanowisku inspektora nadzoru lub stanowisku r贸wnowa偶nym, w okresie ostatnich 10 lat do艣wiadczenie jako kierownik rob贸t podczas budowy, przebudowy kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej lub wodoci膮gu posiadaj膮cy uprawnienia w 偶膮danej specjalno艣ci, kt贸re pozwalaj膮 na wykonywanie czynno艣ci b臋d膮cych przedmiotem zam贸wienia niezale偶nie od momentu ich wydania.

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spe艂niania tego warunku

  • Warunek ten b臋dzie spe艂niony przez Wykonawc臋, je偶eli: - z艂o偶y wraz z ofert膮 o艣wiadczenie, 偶e spe艂nia warunki udzia艂u w post臋powaniu, o kt贸rych mowa w art. 22 ust.1 ustawy - Prawo zam贸wie艅 Publicznych - z艂o偶y wraz z ofert膮 informacj臋 banku lub sp贸艂dzielczej kasy oszcz臋dno艣ciowo-kredytowej, w kt贸rych wykonawca posiada rachunek, potwierdzaj膮ca wysoko艣膰 posiadanych 艣rodk贸w finansowych lub zdolno艣膰 kredytow膮 wykonawcy, wystawiona nie wcze艣niej ni偶 3 miesi膮ce przed up艂ywem terminu sk艂adania ofert na kwot臋 nie mniejsz膮 od 500.000,00 z艂. Je偶eli Wykonawca, wykazuj膮c spe艂nianie tego warunku, polega na zdolno艣ciach finansowych innych podmiot贸w, Zamawiaj膮cy wymaga przed艂o偶enia w/w informacji dotycz膮cej tych podmiot贸w. Informacje o kt贸rych mowa wy偶ej , okre艣lone w walucie innej ni偶 PLN , b臋d膮 przeliczane na podstawie 艣redniego kursu NBP obowi膮zuj膮cego w dniu opublikowania og艂oszenia o zam贸wieniu BZP). - z艂o偶y wraz z ofert膮 polis臋 a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzaj膮cy, 偶e wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialno艣ci cywilnej w zakresie prowadzonej dzia艂alno艣ci zwi膮zanej z przedmiotem zam贸wienia

III.4) INFORMACJA O O艢WIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJ膭 DOSTARCZY膯 WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPE艁NIANIA WARUNK脫W UDZIA艁U W POST臉POWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

 • III.4.1) W zakresie wykazania spe艂niania przez wykonawc臋 warunk贸w, o kt贸rych mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, opr贸cz o艣wiadczenia o spe艂nieniu warunk贸w udzia艂u w post臋powaniu, nale偶y przed艂o偶y膰:

  • wykaz rob贸t budowlanych w zakresie niezb臋dnym do wykazania spe艂niania warunku wiedzy i do艣wiadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pi臋ciu lat przed up艂ywem terminu sk艂adania ofert albo wniosk贸w o dopuszczenie do udzia艂u w post臋powaniu, a je偶eli okres prowadzenia dzia艂alno艣ci jest kr贸tszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i warto艣ci, daty i miejsca wykonania oraz za艂膮czeniem dokumentu potwierdzaj膮cego, 偶e roboty zosta艂y wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawid艂owo uko艅czone
  • wykaz os贸b, kt贸re b臋d膮 uczestniczy膰 w wykonywaniu zam贸wienia, w szczeg贸lno艣ci odpowiedzialnych za 艣wiadczenie us艂ug, kontrol臋 jako艣ci lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, do艣wiadczenia i wykszta艂cenia niezb臋dnych dla wykonania zam贸wienia, a tak偶e zakresu wykonywanych przez nie czynno艣ci, oraz informacj膮 o podstawie do dysponowania tymi osobami
  • o艣wiadczenie, 偶e osoby, kt贸re b臋d膮 uczestniczy膰 w wykonywaniu zam贸wienia, posiadaj膮 wymagane uprawnienia, je偶eli ustawy nak艂adaj膮 obowi膮zek posiadania takich uprawnie艅
  • informacj臋 banku lub sp贸艂dzielczej kasy oszcz臋dno艣ciowo-kredytowej, w kt贸rych wykonawca posiada rachunek, potwierdzaj膮c膮 wysoko艣膰 posiadanych 艣rodk贸w finansowych lub zdolno艣膰 kredytow膮 wykonawcy, wystawion膮 nie wcze艣niej ni偶 3 miesi膮ce przed up艂ywem terminu sk艂adania wniosk贸w o dopuszczenie do udzia艂u w post臋powaniu o udzielenie zam贸wienia albo sk艂adania ofert
  • op艂acon膮 polis臋, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzaj膮cy, 偶e wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialno艣ci cywilnej w zakresie prowadzonej dzia艂alno艣ci zwi膮zanej z przedmiotem zam贸wienia
 • Wykonawca powo艂uj膮cy si臋 przy wykazywaniu spe艂nienia warunk贸w udzia艂u w post臋powaniu na zdolno艣膰 finansow膮 innych podmiot贸w, przedk艂ada informacj臋 banku lub sp贸艂dzielczej kasy oszcz臋dno艣ciowo-kredytowej, dotycz膮c膮 podmiotu, z kt贸rego zdolno艣ci finansowej korzysta na podstawie art. 26 ust. 2b ustawy, potwierdzaj膮c膮 wysoko艣膰 posiadanych przez ten podmiot 艣rodk贸w finansowych lub jego zdolno艣膰 kredytow膮, wystawion膮 nie wcze艣niej ni偶 3 miesi膮ce przed up艂ywem terminu sk艂adania wniosk贸w o dopuszczenie do udzia艂u w post臋powaniu o udzielenie zam贸wienia albo sk艂adania ofert.

 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, nale偶y przed艂o偶y膰:

  • o艣wiadczenie o braku podstaw do wykluczenia
  • aktualny odpis z w艂a艣ciwego rejestru, je偶eli odr臋bne przepisy wymagaj膮 wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcze艣niej ni偶 6 miesi臋cy przed up艂ywem terminu sk艂adania wniosk贸w o dopuszczenie do udzia艂u w post臋powaniu o udzielenie zam贸wienia albo sk艂adania ofert, a w stosunku do os贸b fizycznych o艣wiadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
  • aktualne za艣wiadczenie w艂a艣ciwego naczelnika urz臋du skarbowego potwierdzaj膮ce, 偶e wykonawca nie zalega z op艂acaniem podatk贸w lub za艣wiadczenie, 偶e uzyska艂 przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub roz艂o偶enie na raty zaleg艂ych p艂atno艣ci lub wstrzymanie w ca艂o艣ci wykonania decyzji w艂a艣ciwego organu - wystawione nie wcze艣niej ni偶 3 miesi膮ce przed up艂ywem terminu sk艂adania wniosk贸w o dopuszczenie do udzia艂u w post臋powaniu o udzielenie zam贸wienia albo sk艂adania ofert
  • aktualne za艣wiadczenie w艂a艣ciwego oddzia艂u Zak艂adu Ubezpiecze艅 Spo艂ecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Spo艂ecznego potwierdzaj膮ce, 偶e wykonawca nie zalega z op艂acaniem sk艂adek na ubezpieczenie zdrowotne i spo艂eczne, lub potwierdzenie, 偶e uzyska艂 przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub roz艂o偶enie na raty zaleg艂ych p艂atno艣ci lub wstrzymanie w ca艂o艣ci wykonania decyzji w艂a艣ciwego organu - wystawione nie wcze艣niej ni偶 3 miesi膮ce przed up艂ywem terminu sk艂adania wniosk贸w o dopuszczenie do udzia艂u w post臋powaniu o udzielenie zam贸wienia albo sk艂adania ofert
  • wykonawca powo艂uj膮cy si臋 przy wykazywaniu spe艂niania warunk贸w udzia艂u w post臋powaniu na potencja艂 innych podmiot贸w, kt贸re b臋d膮 bra艂y udzia艂 w realizacji cz臋艣ci zam贸wienia, przedk艂ada tak偶e dokumenty dotycz膮ce tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, okre艣lonym w pkt III.4.2.
 • III.4.3) Dokumenty podmiot贸w zagranicznych

  Je偶eli wykonawca ma siedzib臋 lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedk艂ada:

  III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w kt贸rym ma siedzib臋 lub miejsce zamieszkania potwierdzaj膮cy, 偶e:

  • nie otwarto jego likwidacji ani nie og艂oszono upad艂o艣ci - wystawiony nie wcze艣niej ni偶 6 miesi臋cy przed up艂ywem terminu sk艂adania wniosk贸w o dopuszczenie do udzia艂u w post臋powaniu o udzielenie zam贸wienia albo sk艂adania ofert
  • nie zalega z uiszczaniem podatk贸w, op艂at, sk艂adek na ubezpieczenie spo艂eczne i zdrowotne albo 偶e uzyska艂 przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub roz艂o偶enie na raty zaleg艂ych p艂atno艣ci lub wstrzymanie w ca艂o艣ci wykonania decyzji w艂a艣ciwego organu - wystawiony nie wcze艣niej ni偶 3 miesi膮ce przed up艂ywem terminu sk艂adania wniosk贸w o dopuszczenie do udzia艂u w post臋powaniu o udzielenie zam贸wienia albo sk艂adania ofert
  • nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania si臋 o zam贸wienie - wystawiony nie wcze艣niej ni偶 6 miesi臋cy przed up艂ywem terminu sk艂adania wniosk贸w o dopuszczenie do udzia艂u w post臋powaniu o udzielenie zam贸wienia albo sk艂adania ofert

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Dokumenty - za艂膮czniki wskazane w SIWZ - druku oferty

III.7) Czy ogranicza si臋 mo偶liwo艣膰 ubiegania si臋 o zam贸wienie publiczne tylko dla wykonawc贸w, u kt贸rych ponad 50 % pracownik贸w stanowi膮 osoby niepe艂nosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAM脫WIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zam贸wienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najni偶sza cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona b臋dzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje si臋 istotne zmiany postanowie艅 zawartej umowy w stosunku do tre艣ci oferty, na podstawie kt贸rej dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowie艅 umowy oraz okre艣lenie warunk贸w zmian

Okre艣lone w projekcie umowy

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1)Adres strony internetowej, na kt贸rej jest dost臋pna specyfikacja istotnych warunk贸w zam贸wienia: www.bip.piotrkowkujawski.pl
Specyfikacj臋 istotnych warunk贸w zam贸wienia mo偶na uzyska膰 pod adresem: Urz膮d Miasta i Gminy 88-230 Piotrk贸w Kujawski ul. Ko艣cielna 1 pok贸j nr 2..

IV.4.4) Termin sk艂adania wniosk贸w o dopuszczenie do udzia艂u w post臋powaniu lub ofert: 25.05.2011 godzina 10:00, miejsce: Urz膮d Miasta i Gminy 88-230 Piotrk贸w Kujawski ul. Ko艣cielna 1 pok贸j nr 12 ( sekretariat)..

IV.4.5) Termin zwi膮zania ofert膮: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu sk艂adania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotycz膮ce finansowania projektu/programu ze 艣rodk贸w Unii Europejskiej: Przedmiot zam贸wienia realizowany b臋dzie w ramach Dzia艂ania 1.1 Infrastruktura drogowa, O艣 priorytetowa 1, Rozw贸j infrastruktury technicznej, Regionalnego Programu Operacyjnego Wojew贸dztwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007 - 2013 - dotyczy projektu nr RPKP 01.01.00 - 04-14/10, umowa nr WPW.I.3043-1-65-594/2010 pn.: PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 181090 C - ULICA PARKOWA W PIOTRKOWIE KUJAWSKIM OD KM 0+000,00 DO KM 1+320,15.

IV.4.17) Czy przewiduje si臋 uniewa偶nienie post臋powania o udzielenie zam贸wienia, w przypadku nieprzyznania 艣rodk贸w pochodz膮cych z bud偶etu Unii Europejskiej oraz niepodlegaj膮cych zwrotowi 艣rodk贸w z pomocy udzielonej przez pa艅stwa cz艂onkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), kt贸re mia艂y by膰 przeznaczone na sfinansowanie ca艂o艣ci lub cz臋艣ci zam贸wienia: nie


聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽 Burmistrz Miasta i Gminy

聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽 mgr Miros艂aw Skonieczny

UWAGA

WYJA艢NIENIE TRE艢CI聽 SIWZ聽 !!!

Piotrk贸w Kujawski , dnia 2011-05-20

ZP.271.4.1.2011.TC

Wykonawcy

ubiegaj膮cy si臋 o udzielenie zam贸wienia

WYJA艢NIENIE SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNK脫W ZAM脫WIENIA w przetargu na : PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 181090 C - ULICA PARKOWA W PIOTRKOWIE KUJAWSKIM OD KM 0+000,00 DO KM 1+320,15

W zwi膮zku z pro艣b膮 o wyja艣nienie tre艣ci Specyfikacji Istotnych Warunk贸w Zam贸wienia w przedmiotowym post臋powaniu, dzia艂aj膮c na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 z dnia 29stycznia 2004 r. - Prawo Zam贸wie艅 Publicznych (tekst jednolity - Dz. U. z 2010 roku Nr 113, poz. 759 ze zm ) Zamawiaj膮cy wyja艣nia, co nast臋puje:

Zgodnie z rozdzia艂em IX Specyfikacji Istotnych Warunk贸w Zam贸wienia na zadanie pn. Przebudowa ulicy Parkowej w Piotrkowie Kujawskim, firma

TypRozmiarPobierzKomentarzData dodaniaLicznik 
?40.9 KB POBIERZog艂oszenie09.05.2011 15:38184
.DOC519 KB POBIERZSIWZ09.05.2011 15:39329
.PDF199.2 KB POBIERZOPIS TECHNICZNY ,ZAGOSPODAROWANIA TERENU, BIOZ - Piotrk贸w Kujawski - ul. Parkowa09.05.2011 15:39366
.PDF57.9 KB POBIERZProfil pod艂u偶ny D-1 C.D. ul. Parkowa09.05.2011 15:40260
.PDF99.1 KB POBIERZProfil pod艂u偶ny D-1 ul. Parkowa09.05.2011 15:40275
.PDF68.5 KB POBIERZRurociagi deszczowe zest. rob贸t ziemnych09.05.2011 15:41278
.PDF119.8 KB POBIERZZestawienie studni na ruroci膮gach09.05.2011 15:41313
.PDF26091.5 KB POBIERZ09.05.2011 15:48254
.PDF30396 KB POBIERZ09.05.2011 15:56268
.PDF24335.1 KB POBIERZ09.05.2011 16:03236
.PDF475.2 KB POBIERZSPECYFIKACJA TECHNICZNA - kanalizacja deszczowa -Piotrk贸w Kujawski ul. Parkowa09.05.2011 16:03291
.PDF219.9 KB POBIERZK.Ofert.Kd. Piotrk贸w Kuj. ul. Parkowa09.05.2011 16:05309
.PDF221.1 KB POBIERZPrzedmiar Kd. Piotrk贸w Kuj. ul. ParkowaA09.05.2011 16:05373
.PDF2522.8 KB POBIERZplan syt09.05.2011 16:06293
.PDF819.1 KB POBIERZopis_ok_piotrk贸w Parkowa09.05.2011 16:07315
.PDF904.3 KB POBIERZ09.05.2011 16:07275
.PDF537 KB POBIERZ09.05.2011 16:08305
.PDF245.7 KB POBIERZ09.05.2011 16:08273
.PDF536.4 KB POBIERZ09.05.2011 16:08274
.PDF510.1 KB POBIERZ09.05.2011 16:08271
.PDF588 KB POBIERZ09.05.2011 16:09291
.PDF1364.9 KB POBIERZ09.05.2011 16:10275
.PDF2522.8 KB POBIERZ09.05.2011 16:11270
.DOC31.5 KB POBIERZSPECYFIKACJA TECHNICZNA09.05.2011 16:12255
.DOC177.5 KB POBIERZSPECYFIKACJA TECHNICZNA09.05.2011 16:12363
.DOC71 KB POBIERZSPECYFIKACJA TECHNICZNA09.05.2011 16:13247
.DOC139.5 KB POBIERZSPECYFIKACJA TECHNICZNA09.05.2011 16:13229
.DOC50.5 KB POBIERZSPECYFIKACJA TECHNICZNA09.05.2011 16:13265
.DOC55 KB POBIERZSPECYFIKACJA TECHNICZNA09.05.2011 16:13311
.DOC102.5 KB POBIERZSPECYFIKACJA TECHNICZNA09.05.2011 16:13240
.DOC127 KB POBIERZSPECYFIKACJA TECHNICZNA09.05.2011 16:14285
.DOC67 KB POBIERZSPECYFIKACJA TECHNICZNA09.05.2011 16:14248
.DOC89.5 KB POBIERZ09.05.2011 16:14266
.DOC67.5 KB POBIERZSPECYFIKACJA TECHNICZNA09.05.2011 16:14274
.DOC58.5 KB POBIERZSPECYFIKACJA TECHNICZNA09.05.2011 16:14284
.DOC588 KB POBIERZSPECYFIKACJA TECHNICZNA09.05.2011 16:15251
.PDF607 KB POBIERZkosztorys ofertowy - ul. Parkowa09.05.2011 16:16356
.PDF425.1 KB POBIERZkosztorys ofertowy - ul. Parkowa - roboty uzupe艂niaj膮ce09.05.2011 16:16319
.PDF187.2 KB POBIERZprojekt budowlany - bran偶a drogowa09.05.2011 16:16290
.PDF193.4 KB POBIERZprojekt budowlany - bran偶a sanitarna09.05.2011 16:17279
.PDF686.4 KB POBIERZpozwolenie na budow臋09.05.2011 16:17309
.PDF4713.5 KB POBIERZoperat wodnoprawny09.05.2011 16:19458
.PDF788.8 KB POBIERZpozwolenie wodnoprawne - przebudowa przepustu09.05.2011 16:19292
.PDF891 KB POBIERZpozwolenie wodnoprawne - wprowadzenie w贸d opadowych09.05.2011 16:20329
.PDF171.5 KB POBIERZzg艂oszenie rob贸t budowlanych09.05.2011 16:20293
.PDF313.5 KB POBIERZWyja艣nienie tre艣ci SIWZ 4-201120.05.2011 14:23222
.PDF73 KB POBIERZSST wykonanie przepust贸w pod koron膮 drogi20.05.2011 14:26202
.PDF83.8 KB POBIERZSST przepusty pod zjazdami20.05.2011 14:26200
graf.2176.8 KB POBIERZrysynek20.05.2011 14:27139
graf.2053.4 KB POBIERZrysynek20.05.2011 14:28134
.PDF245.9 KB POBIERZrysynek20.05.2011 14:28188

Autor : Tomasz Ciesielski
Zredagowa艂(a) : Tomasz Ciesielski
Data wprowadzenia : 2011-05-09 15:36:40
Data ostatniej modyfikacji : 20.05.2011 14:17
Liczba wy艣wietle艅 : 1122

Redaktor  Data modyfikacji 
Tomasz Ciesielski  09.05.2011 15:36poka偶 t膮 wersj臋licznik odwiedzin: 4419085