logo
Zam贸wienia publiczne » Przetargi » 2011
Przeprowadzenie szkole艅 dla os贸b bezrobotnych i nieaktywnych zawodowo realizowanych przez Miejsko -

Spo艂ecznej w Piotrkowie Kujawskim w ramach projektu systemowego pt. AKTYWNI NA START

Numer og艂oszenia: 194930 - 2011; data zamieszczenia: 12.07.2011
OG艁OSZENIE O ZAM脫WIENIU - us艂ugi

Zamieszczanie og艂oszenia: obowi膮zkowe.

Og艂oszenie dotyczy: zam贸wienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJ膭CY

I. 1) NAZWA I ADRES: Miejsko-Gminny O艣rodek Pomocy Spo艂ecznej , ul. S艂oneczna 32, 88-230 Piotrk贸w Kujawski, woj. kujawsko-pomorskie, tel. 54 26 54 184, faks 54 26 54 980.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJ膭CEGO: Inny: samorz膮dowa jednostka organizacyjna.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAM脫WIENIA

II.1) OKRE艢LENIE PRZEDMIOTU ZAM脫WIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zam贸wieniu przez zamawiaj膮cego: Przeprowadzenie szkole艅 dla os贸b bezrobotnych i nieaktywnych zawodowo realizowanych przez Miejsko - Gminny O艣rodek Pomocy Spo艂ecznej w Piotrkowie Kujawskim w ramach projektu systemowego pt. AKTYWNI NA START.

II.1.2) Rodzaj zam贸wienia: us艂ugi.

II.1.3) Okre艣lenie przedmiotu oraz wielko艣ci lub zakresu zam贸wienia: 1. Przedmiotem zam贸wienia jest przygotowanie i przeprowadzenie szkole艅/ kurs贸w przewidzianych w projekcie systemowym AKTYWNI NA START realizowanym przez Miejsko - Gminny O艣rodek Pomocy Spo艂ecznej w Piotrkowie Kujawskim wsp贸艂finansowanym przez Uni臋 Europejsk膮 ze 艣rodk贸w Europejskiego Funduszu Spo艂ecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapita艂 Ludzki, Priorytet VII Promocja integracji spo艂ecznej, Dzia艂anie 7.1 Rozw贸j i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddzia艂anie 7.1.1 Rozw贸j i upowszechnianie aktywnej integracji przez o艣rodki pomocy spo艂ecznej. Szkoleniom poddane zostan膮 艂膮cznie 32 osoby korzystaj膮ce ze 艣wiadcze艅 pomocy spo艂ecznej. Proces aktywnej integracji tych os贸b odbywa膰 si臋 b臋dzie poprzez uczestnictwo w nast臋puj膮cych szkoleniach, b臋d膮cych przedmiotem zam贸wienia: 1. Warsztaty psychologiczne - 32 osoby. 2. Warsztaty aktywnego poszukiwania pracy - 32 osoby. 3. Poradnictwo pedagogiczne - 10 os贸b. 4. Poradnictwo zdrowotne - 10 os贸b. 5. Poradnictwo terapeutyczne - 10 os贸b. 6. Warsztaty dbania o w艂asny wizerunek (z wizyt膮 w salonie fryzjersko -kosmetycznym) - 32 osoby. 7. Kurs zawodowy: operator koparko - 艂adowarki - 4 osoby 8. Kurs zawodowy: florystyka - 3 osoby (+/- 1 osoba) 9. Kurs zawodowy: opiekun os贸b chorych, starszych i niepe艂nosprawnych - 4 osoby 10. Kurs zawodowy: magazynier z obs艂ug膮 w贸zk贸w wid艂owych - 2 osoby 11. Kurs zawodowy: sprzedawca z obs艂ug膮 kas fiskalnych - 3 osoby 12. Kurs zawodowy: malarz - tapeciarz - 1 osoba 13. Kurs kosmetyczny - 3 osoby (+/- 1 osoba) 14. Kurs fryzjerski - 1 osoba 15. Kurs komputerowy - 1 osoba 2. Wymagania og贸lne realizacja przedmiotu zam贸wienia: W ramach zam贸wienia Wykonawca zobowi膮zany b臋dzie w szczeg贸lno艣ci do: 2.1. Poszczeg贸lne szkolenia/kursy zawodowe powinny obejmowa膰 wiedz臋 teoretyczn膮 i praktyczn膮 z zakresu danego kursu/szkolenia. 2.2. Zaj臋cia powinny zaczyna膰 si臋 nie wcze艣niej ni偶 o godzinie 8.00, ko艅czy膰 nie p贸藕nej ni偶 o godzinie 15.00 i trwa膰 w systemie tygodniowym (tj. od poniedzia艂ku do pi膮tku). 2.3. Szkolenia/kursy musz膮 by膰 prowadzone w siedzibie Miejsko-Gminnego O艣rodka Pomocy Spo艂ecznej w Piotrkowie Kujawskim b膮d藕 nie dalej ni偶 w odleg艂o艣ci 50 km od Piotrkowa Kujawskiego. 2.4. Wykonawca winien zapewni膰 i dostosowa膰 odpowiedni膮 ilo艣膰 i jako艣膰 pomieszcze艅 do przeprowadzenia szkole艅/kurs贸w/warsztat贸w oraz wyposa偶y膰 je w sprz臋t i pomoce dydaktyczne odpowiednie do potrzeb okre艣lonego szkolenia/kursu z uwzgl臋dnieniem przepis贸w BHP. 2.5. Materia艂y szkoleniowe oraz sale dydaktyczne powinny by膰 oznakowane przez Wykonawc臋 poprzez umieszczenie logo typ贸w UE, EFS, POKL i nazw臋 projektu. 2.6. Wyk艂adowcy i instruktorzy prowadz膮cy zaj臋cia powinni posiada膰 odpowiednie kwalifikacje i umiej臋tno艣ci oraz do艣wiadczenie zawodowe i spe艂nia膰 wymagania w tym zakresie opisane w SIWZ. 2.7. W ramach zam贸wienia Wykonawca zobowi膮zany jest do przeprowadzenia bada艅 specjalistycznych i profilaktycznych stwierdzaj膮cych zdolno艣膰 uczestnika do odbycia danego szkolenia lub wymagany stan zdrowia do podj臋cia zatrudnienia w danym zawodzie, o ile przepisy prawa tego wymagaj膮. 2.8. Wykonawca zobowi膮zany jest do ubezpieczenia uczestnik贸w szkolenia/kursu od nast臋pstw nieszcz臋艣liwych wypadk贸w powsta艂ych w trakcie trwania szkolenia/kursu oraz w drodze na i z zaj臋膰. 2.9. Wykonawca jest zobowi膮zany do zapewnienia uczestnikom szkolenia/kursu w czasie przerw mi臋dzy zaj臋ciami dydaktycznymi napoj贸w (kawa, herbata, woda mineralna) oraz pocz臋stunek. Dodatkowo dla kurs贸w zawodowych Wykonawca zapewni膰 musi uczestnikom kursu/ szkolenia ciep艂y posi艂ek. Poprzez ciep艂y posi艂ek rozumie si臋 jednodaniowy obiad. 2.10. Szkolenie powinno zako艅czy膰 si臋 egzaminem ze zdobytej wiedzy teoretycznej i praktycznej. Wykonawca powiadamia Zamawiaj膮cego o dacie, miejscu i godzinie egzaminu uczestnik贸w szkolenia. 2.11. Poszczeg贸lne szkolenia/kursy winny zako艅czy膰 si臋 wydaniem uczestnikom orygina艂u za艣wiadczenia lub certyfikatu z kolorowymi logo Programu Operacyjnego Kapita艂 Ludzki, logo Unii Europejskiej i informacji: Projekt realizowany przez Miejsko-Gminny O艣rodek Pomocy Spo艂ecznej w Piotrkowie Kujawskim pt. AKTYWNI NA START, wsp贸艂finansowany ze 艣rodk贸w Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Spo艂ecznego, Priorytet VII ,Dzia艂anie 7.1, Poddzia艂anie 7.1.1 2.12. Wykonawca zobowi膮zany jest do sporz膮dzenia i przekazania Zamawiaj膮cemu w terminie do 5 dni po zako艅czeniu szkolenia/kursu: a) kopii za艣wiadczenia lub certyfikatu z kolorowymi logo Programu Operacyjnego Kapita艂 Ludzki, logo Unii Europejskiej i informacj膮: Projekt realizowany przez Miejsko-Gminny O艣rodek Pomocy Spo艂ecznej w Piotrkowie Kujawskim pt. AKTYWNI NA START, wsp贸艂finansowany ze 艣rodk贸w Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Spo艂ecznego, Priorytet VII ,Dzia艂anie 7.1, Poddzia艂anie 7.1.1; b) kopii za艣wiadcze艅 dokumentuj膮cych nabyte przez uczestnik贸w uprawnienia zawodowe je艣li szkolenie/kurs ko艅czy si臋 ich wydaniem; c) protoko艂u odbioru materia艂贸w dydaktycznych przez uczestnik贸w szkolenia/kursu potwierdzonych ich w艂asnor臋cznymi podpisami; d) protoko艂u odbioru przez uczestnik贸w szkolenia/kursu pocz臋stunku b膮d藕 ciep艂ego posi艂ku potwierdzonego ich w艂asnor臋cznymi podpisami; e) dziennika zaj臋膰 zawieraj膮cego wymiar godzin, tematy zaj臋膰 edukacyjnych oraz listy obecno艣ci uczestnik贸w potwierdzone ich w艂asnor臋cznymi podpisami; f) prowadzenia rejestru wydanych za艣wiadcze艅 potwierdzaj膮cych uko艅czenie szkolenia/kursu i uzyskania kwalifikacji oraz listy potwierdzaj膮cych odbi贸r za艣wiadcze艅; g) kopi臋 dokumentu potwierdzaj膮cego ubezpieczenie uczestnik贸w od nast臋pstw nieszcz臋艣liwych wypadk贸w; h) kopie za艣wiadcze艅 lekarskich z bada艅 profilaktycznych i specjalistycznych przeprowadzonych w ramach organizacji szkolenia/kursu. 2.13. Wykonawca zobowi膮zuje si臋 do ochrony danych osobowych uczestnik贸w projektu oraz przetwarzania tych danych tylko dla potrzeb prowadzenia okre艣lonego szkolenia/kursu. 3. Zamawiaj膮cy zastrzega sobie prawo do kontroli prowadzonych szkole艅/kurs贸w w tym niezapowiedzianej, przez uprawnione organy nadzoru i kontroli. Kontrola mo偶e zosta膰 przeprowadzona zar贸wno w siedzibie Zamawiaj膮cego, w miejscu realizacji Projektu, jak i w innym miejscu okre艣lonym przez uprawniony podmiot dokonuj膮cy kontroli. 4. Prowadzone szkolenia zawodowe zostan膮 umieszczone przez Wykonawc臋 w bazie danych ofert szkoleniowych na stronie internetowej www.inwestycjawkadry.pl..

II.1.4) Czy przewiduje si臋 udzielenie zam贸wie艅 uzupe艂niaj膮cych: nie.

II.1.5) Wsp贸lny S艂ownik Zam贸wie艅 (CPV): 85.53.00.00-8, 80.53.31.00-8, 80.57.00.00-0, 85.12.12.70-6.

II.1.6) Czy dopuszcza si臋 z艂o偶enie oferty cz臋艣ciowej: tak, liczba cz臋艣ci: 15.

II.1.7) Czy dopuszcza si臋 z艂o偶enie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAM脫WIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zako艅czenie: 15.11.2011.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: nie dotyczy

III.2) ZALICZKI

TypRozmiarPobierzKomentarzData dodaniaLicznik 
.PDF121.8 KB POBIERZOg艂oszenie - PDF12.07.2011 18:02175
.PDF159.6 KB POBIERZSIWZ MGOPS - PDF12.07.2011 18:02242
.PDF110.2 KB POBIERZZa艂膮cznik Nr 1 - PDF12.07.2011 18:03248
.PDF60.9 KB POBIERZZa艂膮cznik Nr 2 - PDF12.07.2011 18:03235
.PDF39.8 KB POBIERZZa艂膮cznik Nr 3 - PDF12.07.2011 18:03189
.PDF38.5 KB POBIERZZa艂膮cznik Nr 3a - PDF12.07.2011 18:03203
.PDF47.4 KB POBIERZZa艂膮cznik Nr 4 - PDF12.07.2011 18:03191
.PDF44.6 KB POBIERZZa艂膮cznik Nr 5 - PDF12.07.2011 18:03211
.PDF42.8 KB POBIERZZa艂膮cznik Nr 6 - PDF12.07.2011 18:04200
.PDF70.6 KB POBIERZZa艂膮cznik Nr 7 - PDF12.07.2011 18:04205

Autor : Andrzej Urbaczewski
Zredagowa艂(a) : Miroslaw Czynsz
Data wprowadzenia : 2011-07-12 19:00:05
Data ostatniej modyfikacji : 13.07.2011 07:33
Liczba wy艣wietle艅 : 1235licznik odwiedzin: 4606720