logo
Zam贸wienia publiczne » Informacje o udzieleniu zam贸wie艅 » 2012
Og艂oszenie o udzieleniu zam贸wienia na:

ZAGOSPODAROWANIE JEZIORA GOP艁O W CELACH REKREACYJNYCH - PRZEBUDOWA POMOSTU WRAZ Z INFRASTRUKTUR膭 TOWARZYSZ膭C膭 W PO艁AJEWIE.

Og艂oszenie powi膮zane:
Og艂oszenie nr 43549-2012 z dnia 2012-02-23 r. Og艂oszenie o zam贸wieniu - Piotrk贸w Kujawski
Przedmiotem zam贸wienia s膮 roboty budowlane - ZAGOSPODAROWANIE JEZIORA GOP艁O W CELACH REKREACYJNYCH - PRZEBUDOWA POMOSTU WRAZ Z INFRASTRUKTUR膭 TOWARZYSZ膭C膭 W PO艁AJEWIE. Przedmiotem s膮 roboty budowlane w zakres kt贸rych wchodzi wykonanie...
Termin sk艂adania ofert: 2012-03-09

Piotrk贸w Kujawski: ZAGOSPODAROWANIE JEZIORA GOP艁O W CELACH REKREACYJNYCH - PRZEBUDOWA POMOSTU WRAZ Z INFRASTRUKTUR膭 TOWARZYSZ膭C膭 W PO艁AJEWIE.
Numer og艂oszenia: 78863 - 2012; data zamieszczenia: 05.04.2012
OG艁OSZENIE O UDZIELENIU ZAM脫WIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie og艂oszenia: obowi膮zkowe.

Og艂oszenie dotyczy: zam贸wienia publicznego.

Czy zam贸wienie by艂o przedmiotem og艂oszenia w Biuletynie Zam贸wie艅 Publicznych: tak, numer og艂oszenia w BZP: 43549 - 2012r.

Czy w Biuletynie Zam贸wie艅 Publicznych zosta艂o zamieszczone og艂oszenie o zmianie og艂oszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJ膭CY

I. 1) NAZWA I ADRES: Miasto i Gmina, ul. Ko艣cielna 1, 88-230 Piotrk贸w Kujawski, woj. kujawsko-pomorskie, tel. 054 2655123, faks 054 2655112.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJ膭CEGO: Administracja samorz膮dowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAM脫WIENIA

II.1) Nazwa nadana zam贸wieniu przez zamawiaj膮cego: ZAGOSPODAROWANIE JEZIORA GOP艁O W CELACH REKREACYJNYCH - PRZEBUDOWA POMOSTU WRAZ Z INFRASTRUKTUR膭 TOWARZYSZ膭C膭 W PO艁AJEWIE..

II.2) Rodzaj zam贸wienia: Roboty budowlane.

II.3) Okre艣lenie przedmiotu zam贸wienia: Przedmiotem zam贸wienia s膮 roboty budowlane - ZAGOSPODAROWANIE JEZIORA GOP艁O W CELACH REKREACYJNYCH - PRZEBUDOWA POMOSTU WRAZ Z INFRASTRUKTUR膭 TOWARZYSZ膭C膭 W PO艁AJEWIE. Przedmiotem s膮 roboty budowlane w zakres kt贸rych wchodzi wykonanie m.in. : 1. Przygotowanie i zabezpieczenie terenu budowy 2. Rozebranie istniej膮cego pomostu 3. Wykonanie i monta偶 pomostu p艂ywaj膮cego o wymiarach 28mx2,40m i 16mx 4,80m oraz trapu 艂膮cz膮cego o wymiarach 5mx1,2m wyko艅czonego obustronnie barierkami ochronnymi 4. Wykonanie remontu istniej膮cego pomostu betonowego 5. Wykonanie chodnika szeroko艣ci 3,0m 6. Wykonanie rob贸t wyko艅czeniowych 7. Ustawienie znaku 偶eglugowego informacyjnego E.5 z tabliczk膮 uzupe艂nion膮 o napis jakiej kategorii statk贸w dotyczy. 8. Uporz膮dkowanie terenu budowy oraz utylizacja odpad贸w powsta艂ych w wyniku prowadzenia rob贸t budowlanych. 9. Zapewnienie obs艂ugi geodezyjnej oraz wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej . 10. Uzyskanie 艢wiadectwa Uznania Typu Wyrobu od Polskiego Rejestru Statk贸w. 11. Uzyskanie orzeczenia o zdolno艣ci 偶eglugowej Wykonawcy ponosz膮 wy艂膮czn膮 odpowiedzialno艣膰 za zbadanie z nale偶yt膮 staranno艣ci膮 SIWZ i za zapoznanie si臋 z ka偶d膮 ewentualn膮 modyfikacj膮 SIWZ wydan膮 w trakcie post臋powania o udzielenie zam贸wienia oraz za uzyskanie informacji, kt贸re b臋d膮 niezb臋dne do w艂a艣ciwego przygotowania oferty i nale偶ytego wykonania rob贸t. Uznaje si臋, i偶 z艂o偶enie oferty oznacza, 偶e Wykonawcy zapoznali si臋 ze wszelkimi odpowiednimi ustawami i innymi przepisami prawnymi obowi膮zuj膮cymi w Rzeczypospolitej Polskiej kt贸re mog膮 w jakikolwiek spos贸b wp艂yn膮膰 lub dotyczy膰 dzia艂a艅 i czynno艣ci obj臋tych ofert膮 i wynikaj膮c膮 z niej Umow膮 UWAGA: Je艣li gdziekolwiek w SIWZ, dokumentacji projektowej, przedmiarze rob贸t b膮d藕 kosztorysach przedmiot zam贸wienia okre艣lony zosta艂 przez wskazanie znak贸w towarowych lub pochodzenie urz膮dze艅 i materia艂贸w, to Zamawiaj膮cy dopuszcza mo偶liwo艣膰 zastosowania materia艂贸w i urz膮dze艅 r贸wnowa偶nych w stosunku do zaprojektowanych z zachowaniem tych samych standard贸w technicznych, technologicznych i jako艣ciowych. Przez poj臋cie urz膮dze艅 i materia艂贸w r贸wnowa偶nych nale偶y rozumie膰 urz膮dzenia i materia艂y gwarantuj膮ce realizacj臋 rob贸t zgodnie z wydanym pozwoleniem na budow臋 oraz zapewniaj膮ce uzyskanie parametr贸w technicznych nie gorszych od za艂o偶onych w dokumentacji projektowej, specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru rob贸t oraz w przedmiarach rob贸t. Wykaz zastosowanych i przyj臋tych przez Wykonawc臋 do wyceny materia艂贸w lub urz膮dze艅 r贸wnowa偶nych musi zosta膰 za艂膮czony do oferty. Koniecznym jest podanie nazwy producenta, precyzyjnego i jednoznacznego typu urz膮dzenia lub materia艂u oraz za艂膮czenie niezb臋dnych dokument贸w, takich jak: atest PZH, deklaracja zgodno艣ci producenta / aprobata techniczna, karta katalogowa producenta zawieraj膮ca wszystkie parametry techniczno-eksploatacyjne uj臋te w dokumentacji projektowej. Zamawiaj膮cy nie wyra偶a zgody, by proponowane w ofercie urz膮dzenia r贸wnowa偶ne by艂y prototypami. Wymogiem bezwzgl臋dnym jest, by by艂y to materia艂y i urz膮dzenia sprawdzone, pracuj膮ce na innych zrealizowanych obiektach ( umieszczonych w wykazie wykonanych rob贸t - za艂膮cznik nr 5 do SIWZ z zaznaczeniem, 偶e chodzi o te obiekty) przez okres nie kr贸tszy, ni偶 okres gwarancji jaki posiadaj膮 urz膮dzenia przyj臋te w dokumentacji projektowej. Zamawiaj膮cy zastrzega sobie prawo dokonania ogl臋dzin i sprawdzenia poprawno艣ci dzia艂ania urz膮dzenia r贸wnowa偶nego pracuj膮cego na wskazanym obiekcie. Zamawiaj膮cy wymaga膰 b臋dzie od Wykonawcy, kt贸rego oferta zostanie wybrana, wykonania przedmiotu zam贸wienia zgodnie z opracowanym projektem, szczeg贸lnie w zakresie niezawodno艣ci dzia艂ania. Wykonawca musi mie膰 艣wiadomo艣膰, i偶 mo偶liwo艣膰 zastosowania urz膮dze艅 r贸wnowa偶nych uzale偶niona b臋dzie od ich zgodno艣ci ze wszystkimi parametrami okre艣lonymi w projekcie, specyfikacji technicznej oraz akceptacji inspektora nadzoru i projektanta. Uwagi ko艅cowe 1. Roboty musz膮 by膰 wykonane zgodnie z obowi膮zuj膮cymi przepisami, zasadami wiedzy technicznej, sztuk膮 budowlan膮 i polskimi normami. 2. Wykonawca b臋dzie wykonywa艂 przedmiot umowy z materia艂贸w w艂asnych. 3. Zastosowane materia艂y powinny spe艂nia膰 wymogi prawa budowlanego i pozostawa膰 w zgodno艣ci z Polskimi Normami lub aprobatami technicznymi. 4. Warto艣膰 materia艂贸w u偶ytych do realizacji inwestycji jest obj臋ta cen膮 wykonania zam贸wienia. Szczeg贸艂owy zakres i opis przedmiotu zam贸wienia okre艣la za艂膮czona dokumentacja projektowa oraz kosztorysy ofertowe. Wymagany okres gwarancji na wykonane roboty ( materia艂y i robocizn臋) wynosi 36 miesi臋cy od dnia odebrania przez Zamawiaj膮cego rob贸t budowlanych i podpisania (bez uwag) protoko艂u ko艅cowego. Zamawiaj膮cy zaleca aby Wykonawcy dokonali wizji lokalnej przysz艂ego terenu budowy oraz zapoznali si臋 z jego otoczeniem, a tak偶e dokonali oszacowania na w艂asn膮 odpowiedzialno艣膰, kosztu i ryzyka wszelkich danych, jakie mog膮 okaza膰 si臋 niezb臋dne do przygotowania oferty i podpisania umowy. Wizja lokalna przeprowadzona jest na koszt w艂asny Wykonawcy. Zamawiaj膮cy nie b臋dzie bra艂 pod uwag臋 偶adnych roszcze艅 Wykonawcy b臋d膮cych skutkiem zaniechania ogl臋dzin terenu budowy. Podwykonawcy: Wykonawca, kt贸ry zamierza powierzy膰 podwykonawcom wykonanie jakiejkolwiek cz臋艣ci zam贸wienia, zobowi膮zany jest wskaza膰 na druku oferty zakresy zam贸wienia powierzane podwykonawcom. Brak jakiejkolwiek wzmianki w tym zakresie na formularzu oferty, b臋dzie uznawane za stwierdzenie samodzielnego wykonania zam贸wienia..

II.4) Wsp贸lny S艂ownik Zam贸wie艅 (CPV): 45.00.00.00-7, 34.51.50.00-0, 45.24.20.00-5, 45.23.31.40-2.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAM脫WIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  • Zam贸wienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze 艣rodk贸w Unii Europejskiej: tak, projekt/program: Przedmiot zam贸wienia realizowany b臋dzie w ramach Dzia艂ania 413 Wdra偶anie Lokalnych Strategii Rozwoju w zakresie operacji odpowiadaj膮cych warunkom przyznawania pomocy w ramach dzia艂ania ODNOWA I ROZW脫J WSI obj臋tego PROW na lata 2007 - 2013..

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAM脫WIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAM脫WIENIA: 05.04.2012.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KT脫REMU UDZIELONO ZAM脫WIENIA:

  • Mosty Kujawy Krzysztof Szyma艅ski, Mostki 1B, 87-815 Sm贸lnik, kraj/woj. kujawsko-pomorskie.

IV.5) Szacunkowa warto艣膰 zam贸wienia (bez VAT): 194373,52 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNI呕SZ膭 I NAJWY呕SZ膭 CEN膭

  • Cena wybranej oferty: 258788,78

  • Oferta z najni偶sz膮 cen膮: 258788,78 / Oferta z najwy偶sz膮 cen膮: 258788,78

  • Waluta: PLN.


聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽 Burmistrz Miasta i Gminy

聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽 mgr Miros艂aw Skonieczny

Autor : Tomasz Ciesielski
Zredagowa艂(a) : Tomasz Ciesielski
Data wprowadzenia : 2012-04-05 13:01:19
Data ostatniej modyfikacji : 2012-04-05 13:01:19
Liczba wy艣wietle艅 : 1039licznik odwiedzin: 7019256