logo
Zam贸wienia publiczne » Informacje o udzieleniu zam贸wie艅 » 2012
Zawiadomienie o udzieleniu zam贸wienia na:

PRZEBUDOWA 艢WIETLICY WIEJSKIEJ W ZBOROWCU

Og艂oszenie powi膮zane:
Og艂oszenie nr 59965-2012 z dnia 2012-03-15 r. Og艂oszenie o zam贸wieniu - Piotrk贸w Kujawski
Przedmiotem zam贸wienia s膮 roboty budowlane - PRZEBUDOWA 艢WIETLICY WIEJSKIEJ W ZBOROWCU. Przedmiotem s膮 roboty budowlane w zakres kt贸rych wchodzi wykonanie m.in. : 1. Przygotowanie i zabezpieczenie terenu budowy 2. Roboty rozbi贸rkowe,...
Termin sk艂adania ofert: 2012-03-30

Piotrk贸w Kujawski: PRZEBUDOWA 艢WIETLICY WIEJSKIEJ W ZBOROWCU
Numer og艂oszenia: 90331 - 2012; data zamieszczenia: 20.04.2012
OG艁OSZENIE O UDZIELENIU ZAM脫WIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie og艂oszenia: obowi膮zkowe.

Og艂oszenie dotyczy: zam贸wienia publicznego.

Czy zam贸wienie by艂o przedmiotem og艂oszenia w Biuletynie Zam贸wie艅 Publicznych: tak, numer og艂oszenia w BZP: 59965 - 2012r.

Czy w Biuletynie Zam贸wie艅 Publicznych zosta艂o zamieszczone og艂oszenie o zmianie og艂oszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJ膭CY

I. 1) NAZWA I ADRES: Miasto i Gmina, ul. Ko艣cielna 1, 88-230 Piotrk贸w Kujawski, woj. kujawsko-pomorskie, tel. 054 2655123, faks 054 2655112.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJ膭CEGO: Administracja samorz膮dowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAM脫WIENIA

II.1) Nazwa nadana zam贸wieniu przez zamawiaj膮cego: PRZEBUDOWA 艢WIETLICY WIEJSKIEJ W ZBOROWCU.

II.2) Rodzaj zam贸wienia: Roboty budowlane.

II.3) Okre艣lenie przedmiotu zam贸wienia: Przedmiotem zam贸wienia s膮 roboty budowlane - PRZEBUDOWA 艢WIETLICY WIEJSKIEJ W ZBOROWCU. Przedmiotem s膮 roboty budowlane w zakres kt贸rych wchodzi wykonanie m.in. : 1. Przygotowanie i zabezpieczenie terenu budowy 2. Roboty rozbi贸rkowe, murowe i 偶elbetowe 3. Pokrycie dachu 4. Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej 5. Prace wewn膮trz budynku ( tynkowanie, szpachlowanie, malowanie , posadzki, glazura) 6. Wymiana instalacji elektrycznej 7. Ocieplenie budynku 8. Instalacje wodno-kanalizacyjne wewn膮trz budynku 9. Wykonanie przydomowej oczyszczalni 艣ciek贸w 10. Wykonanie utwardzenia kostk膮 brukow膮 11. Uporz膮dkowanie terenu budowy oraz utylizacja odpad贸w powsta艂ych w wyniku prowadzenia rob贸t budowlanych. 12. Zapewnienie obs艂ugi geodezyjnej oraz wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej . Wykonawcy ponosz膮 wy艂膮czn膮 odpowiedzialno艣膰 za zbadanie z nale偶yt膮 staranno艣ci膮 SIWZ i za zapoznanie si臋 z ka偶d膮 ewentualn膮 modyfikacj膮 SIWZ wydan膮 w trakcie post臋powania o udzielenie zam贸wienia oraz za uzyskanie informacji, kt贸re b臋d膮 niezb臋dne do w艂a艣ciwego przygotowania oferty i nale偶ytego wykonania rob贸t. Uznaje si臋, i偶 z艂o偶enie oferty oznacza, 偶e Wykonawcy zapoznali si臋 ze wszelkimi odpowiednimi ustawami i innymi przepisami prawnymi obowi膮zuj膮cymi w Rzeczypospolitej Polskiej kt贸re mog膮 w jakikolwiek spos贸b wp艂yn膮膰 lub dotyczy膰 dzia艂a艅 i czynno艣ci obj臋tych ofert膮 i wynikaj膮c膮 z niej Umow膮 UWAGA: Je艣li gdziekolwiek w SIWZ, dokumentacji projektowej, przedmiarze rob贸t b膮d藕 kosztorysach przedmiot zam贸wienia okre艣lony zosta艂 przez wskazanie znak贸w towarowych lub pochodzenie urz膮dze艅 i materia艂贸w, to Zamawiaj膮cy dopuszcza mo偶liwo艣膰 zastosowania materia艂贸w i urz膮dze艅 r贸wnowa偶nych w stosunku do zaprojektowanych z zachowaniem tych samych standard贸w technicznych, technologicznych i jako艣ciowych. Przez poj臋cie urz膮dze艅 i materia艂贸w r贸wnowa偶nych nale偶y rozumie膰 urz膮dzenia i materia艂y gwarantuj膮ce realizacj臋 rob贸t zgodnie z wydanym pozwoleniem na budow臋 oraz zapewniaj膮ce uzyskanie parametr贸w technicznych nie gorszych od za艂o偶onych w dokumentacji projektowej, specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru rob贸t oraz w przedmiarach rob贸t. Wykaz zastosowanych i przyj臋tych przez Wykonawc臋 do wyceny materia艂贸w lub urz膮dze艅 r贸wnowa偶nych musi zosta膰 za艂膮czony do oferty. Koniecznym jest podanie nazwy producenta, precyzyjnego i jednoznacznego typu urz膮dzenia lub materia艂u oraz za艂膮czenie niezb臋dnych dokument贸w, takich jak: atest PZH, deklaracja zgodno艣ci producenta / aprobata techniczna, karta katalogowa producenta zawieraj膮ca wszystkie parametry techniczno-eksploatacyjne uj臋te w dokumentacji projektowej. Zamawiaj膮cy nie wyra偶a zgody, by proponowane w ofercie urz膮dzenia r贸wnowa偶ne by艂y prototypami. Wymogiem bezwzgl臋dnym jest, by by艂y to materia艂y i urz膮dzenia sprawdzone, pracuj膮ce na innych zrealizowanych obiektach ( umieszczonych w wykazie wykonanych rob贸t - za艂膮cznik nr 5 do SIWZ z zaznaczeniem, 偶e chodzi o te obiekty) przez okres nie kr贸tszy, ni偶 okres gwarancji jaki posiadaj膮 urz膮dzenia przyj臋te w dokumentacji projektowej. Zamawiaj膮cy zastrzega sobie prawo dokonania ogl臋dzin i sprawdzenia poprawno艣ci dzia艂ania urz膮dzenia r贸wnowa偶nego pracuj膮cego na wskazanym obiekcie. Zamawiaj膮cy wymaga膰 b臋dzie od Wykonawcy, kt贸rego oferta zostanie wybrana, wykonania przedmiotu zam贸wienia zgodnie z opracowanym projektem, szczeg贸lnie w zakresie niezawodno艣ci dzia艂ania. Wykonawca musi mie膰 艣wiadomo艣膰, i偶 mo偶liwo艣膰 zastosowania urz膮dze艅 r贸wnowa偶nych uzale偶niona b臋dzie od ich zgodno艣ci ze wszystkimi parametrami okre艣lonymi w projekcie, specyfikacji technicznej oraz akceptacji inspektora nadzoru i projektanta. Uwagi ko艅cowe 1. Roboty musz膮 by膰 wykonane zgodnie z obowi膮zuj膮cymi przepisami, zasadami wiedzy technicznej, sztuk膮 budowlan膮 i polskimi normami. 2. Wykonawca b臋dzie wykonywa艂 przedmiot umowy z materia艂贸w w艂asnych. 3. Zastosowane materia艂y powinny spe艂nia膰 wymogi prawa budowlanego i pozostawa膰 w zgodno艣ci z Polskimi Normami lub aprobatami technicznymi. 4. Warto艣膰 materia艂贸w u偶ytych do realizacji inwestycji jest obj臋ta cen膮 wykonania zam贸wienia. 5. Zamawiaj膮cy wymaga aby okna oraz drzwi wej艣ciowe do budynku od strony zewn臋trznej by艂y w kolorze - br膮z. 6. Zamawiaj膮cy wymaga aby montowana stolarka drzwiowa wewn膮trz budynku by艂a w kolorze - buk. 7. Przed przyst膮pieniem do prac wyko艅czeniowych Zamawiaj膮cy zastrzega sobie prawo wskazania Wykonawcy kolorystyki zak艂adanej glazury, koloru 艣cian, paneli PCV zewn臋trznych itp. 8. Zamawiaj膮cy wymaga aby okna podawcze OP1 opiera艂y si臋 na podziale ca艂ej konstrukcji na cz臋艣膰 sta艂膮 i przesuwn膮. Podzia艂 konstrukcji ma odbywa膰 si臋 w pionie (g贸rne okno sta艂e i unosz膮ca si臋 do g贸ry cz臋艣膰 przesuwna), Szczeg贸艂owy zakres i opis przedmiotu zam贸wienia okre艣la za艂膮czona dokumentacja projektowa, szczeg贸艂owe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru rob贸t oraz kosztorysy ofertowe. Wymagany okres gwarancji na wykonane roboty ( materia艂y i robocizn臋) wynosi 36 miesi臋cy od dnia odebrania przez Zamawiaj膮cego rob贸t budowlanych i podpisania (bez uwag) protoko艂u ko艅cowego. Zamawiaj膮cy zaleca aby Wykonawcy dokonali wizji lokalnej przysz艂ego terenu budowy oraz zapoznali si臋 z jego otoczeniem, a tak偶e dokonali oszacowania na w艂asn膮 odpowiedzialno艣膰, kosztu i ryzyka wszelkich danych, jakie mog膮 okaza膰 si臋 niezb臋dne do przygotowania oferty i podpisania umowy. Wizja lokalna przeprowadzona jest na koszt w艂asny Wykonawcy. Zamawiaj膮cy nie b臋dzie bra艂 pod uwag臋 偶adnych roszcze艅 Wykonawcy b臋d膮cych skutkiem zaniechania ogl臋dzin terenu budowy. Podwykonawcy: Wykonawca, kt贸ry zamierza powierzy膰 podwykonawcom wykonanie jakiejkolwiek cz臋艣ci zam贸wienia, zobowi膮zany jest wskaza膰 na druku oferty zakresy zam贸wienia powierzane podwykonawcom. Brak jakiejkolwiek wzmianki w tym zakresie na formularzu oferty, b臋dzie uznawane za stwierdzenie samodzielnego wykonania zam贸wienia..

II.4) Wsp贸lny S艂ownik Zam贸wie艅 (CPV): 45.00.00.00-7, 45.10.00.00-8, 45.11.00.00-1, 45.21.00.00-2, 45.23.24.10-9, 45.26.10.00-4, 45.26.27.00-8, 45.30.00.00-0, 45.31.12.00-2, 45.40.00.00-1, 45.42.10.00-4, 45.23.31.40-2.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAM脫WIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  • Zam贸wienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze 艣rodk贸w Unii Europejskiej: tak, projekt/program: Przedmiot zam贸wienia realizowany b臋dzie w ramach Programu , o艣 3 Jako艣膰 偶ycia na obszarach wiejskich i r贸偶nicowanie gospodarki wiejskiej, dzia艂anie 313, 322, 323 Odnowa i rozw贸j wsi obj臋tego Programem Rozwoju Obszar贸w Wiejskich na lata 2007 - 2013.

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAM脫WIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAM脫WIENIA: 20.04.2012.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 4.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KT脫REMU UDZIELONO ZAM脫WIENIA:

  • FIRMA OG脫LNOBUDOWLANA INSTALTECH J贸zef S艂awianowski, ul.Budowlanych 5/12, 87-800 W艂oc艂awek, kraj/woj. kujawsko-pomorskie.

IV.5) Szacunkowa warto艣膰 zam贸wienia (bez VAT): 373746,46 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNI呕SZ膭 I NAJWY呕SZ膭 CEN膭

  • Cena wybranej oferty: 299234,06

  • Oferta z najni偶sz膮 cen膮: 299234,06 / Oferta z najwy偶sz膮 cen膮: 420892,23

  • Waluta: PLN.


聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽 Burmistrz Miasta i Gminy

聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽 mgr Miros艂aw Skonieczny

TypRozmiarPobierzKomentarzData dodaniaLicznik 
?24.3 KB POBIERZzawiadomienie o udzieleniu zam贸wienia20.04.2012 12:41152

Autor : Tomasz Ciesielski
Zredagowa艂(a) : Tomasz Ciesielski
Data wprowadzenia : 2012-04-20 12:40:11
Data ostatniej modyfikacji : 20.04.2012 12:40
Liczba wy艣wietle艅 : 712licznik odwiedzin: 4422388