logo
Og艂oszenia » Oferty pracy
MIEJSKO-GMINNY O艢RODEK POMOCY SPO艁ECZNEJ w Piotrkowie Kujawskim og艂asza nab贸r na
A R T Y K U 艁   A R C H I W A L N Y
ASYSTENT脫W RODZINNYCH w O艢RODKU POMOCY SPO艁ECZNEJ Przewidywana forma wsp贸艂pracy

KRYTERIA DOBORU KANDYDAT脫W


I. Wymagania niezb臋dne:


1. wykszta艂cenie wy偶sze na kierunku pedagogika, psychologia, socjologia, nauki o rodzinie

lub praca socjalna,

2. wykszta艂cenie wy偶sze na dowolnym kierunku uzupe艂nione szkoleniem z zakresu pracy

z dzie膰mi lub rodzin膮 i udokumentowany co najmniej roczny sta偶 pracy z dzie膰mi

lub rodzin膮 lub studia podyplomowe i udokumentowany co najmniej roczny sta偶 pracy

z dzie膰mi lub rodzin膮,

3. wykszta艂cenie 艣rednie i szkolenie z zakresu pracy z dzie膰mi lub rodzin膮, a tak偶e

udokumentowany co najmniej 3-letni sta偶 pracy z dzie膰mi lub rodzin膮,

4. posiadanie prawa jazdy i dysponowanie w艂asnym 艣rodkiem transportu,

5. kandydat/kandydatka nie jest i nie by艂/a pozbawiony/a w艂adzy rodzicielskiej oraz w艂adza

rodzicielska nie jest zawieszona ani ograniczona,

6. kandydat/kandydatka wype艂nia obowi膮zek alimentacyjny - w przypadku gdy taki

obowi膮zek w stosunku do niego/niej wynika z tytu艂u egzekucyjnego,

7. kandydat/kandydatka nie by艂/a skazany/a prawomocnym wyrokiem za umy艣lne

przest臋pstwo lub umy艣lne przest臋pstwo skarbowe.


II. Wymagania dodatkowe:


 1. Umiej臋tno艣膰 skutecznego komunikowania si臋;

 2. Umiej臋tno艣膰 organizowania pracy w 艣rodowisku;

 3. Samodzielno艣膰;


III. Zakres zada艅 wykonywanych na w/w stanowisku:


 1. opracowanie i realizacja planu pracy z rodzin膮 we wsp贸艂pracy z cz艂onkami rodziny i w konsultacji z pracownikiem socjalnym;

 2. opracowanie, we wsp贸艂pracy z cz艂onkami rodziny i koordynatorem rodzinnej pieczy

zast臋pczej, planu pracy z rodzin膮, kt贸ry jest skoordynowany z planem pomocy

dziecku umieszczonemu w pieczy zast臋pczej;

 1. udzielanie pomocy rodzinom w poprawie ich sytuacji 偶yciowej, w tym w zdobywaniu

umiej臋tno艣ci prawid艂owego prowadzenia gospodarstwa domowego;

 1. udzielanie pomocy rodzinom w rozwi膮zywaniu problem贸w socjalnych, psychologicznych i wychowawczych z dzie膰mi;

 2. wspieranie aktywno艣ci spo艂ecznej rodzin;

 3. motywowanie cz艂onk贸w rodzin do podnoszenia kwalifikacji zawodowych;

 4. udzielanie pomocy w poszukiwaniu, podejmowaniu i utrzymywaniu pracy zarobkowej;

 5. motywowanie do udzia艂u w zaj臋ciach grupowych dla rodzic贸w, maj膮cych na celu kszta艂towanie prawid艂owych wzorc贸w rodzicielskich i umiej臋tno艣ci psychospo艂ecznych;

 6. udzielanie wsparcia dzieciom, w szczeg贸lno艣ci poprzez udzia艂 w zaj臋ciach psychoedukacyjnych;

 7. podejmowanie dzia艂a艅 interwencyjnych i zaradczych w sytuacji zagro偶enia bezpiecze艅stwa dzieci i rodzin;

 8. prowadzenie indywidualnych konsultacji wychowawczych dla rodzic贸w i dzieci;

 9. prowadzenie dokumentacji dotycz膮cej pracy z rodzin膮;


IV. Wymagane dokumenty:


1. list motywacyjny,

2. CV,

3. kserokopia dokument贸w po艣wiadczaj膮cych wykszta艂cenie, dodatkowe kwalifikacje

i umiej臋tno艣ci,

4. dokumenty potwierdzaj膮ce do艣wiadczenie zawodowe ( 艣wiadectwa pracy,

kwestionariusz osobowy),

5. o艣wiadczenie o posiadaniu pe艂ni praw obywatelskich i niekaralno艣ci za przest臋pstwa

pope艂niane umy艣lnie,

6. zgoda na przetwarzanie danych osobowych dla cel贸w naboru,

7. za艣wiadczenie lekarskie o braku przeciwwskaza艅 zdrowotnych do wykonywania pracy

asystenta rodziny.

Wymagane dokumenty aplikacyjne nale偶y sk艂ada膰 w terminie do dnia 08.05.2012r. w zamkni臋tej kopercie z podanym adresem zwrotnym z dopiskiem: ,,Dotyczy naboru na Asystent贸w Rodzinnych w Miejsko - Gminnym O艣rodku Pomocy Spo艂ecznej w Piotrkowie Kujawskim" osobi艣cie w Miejsko 颅- Gminnym O艣rodku Pomocy Spo艂ecznej w Piotrkowie Kujawskim, ul. S艂oneczna 32 , pok. nr 1 lub poczt膮 na adres: Miejsko - Gminny O艣rodek Pomocy Spo艂ecznej, ul. S艂oneczna 32, 88-230 Piotrk贸w Kujawski (decyduje data dor臋czenia dokument贸w do O艣rodka).

Aplikacje, kt贸re wp艂yn膮 do O艣rodka po wy偶ej okre艣lonym terminie, nie b臋d膮 rozpatrywane.

O艣rodek Pomocy Spo艂ecznej zastrzega sobie prawo rozpatrywania wy艂膮cznie aplikacji zawieraj膮cych wymagane dokumenty i spe艂niaj膮ce wymogi konieczne i po偶膮dane.

Wymagane dokumenty tj.: list motywacyjny, CV powinny by膰 opatrzone klauzul膮: ,,wyra偶am zgod臋 na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie dla potrzeb niezb臋dnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustaw膮 z 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych ( Dz. U. z 2002r Nr 101, poz. 926)

Autor : Iwona Ma艂gorzata Bolewska - Kierownik
Zredagowa艂(a) : Miroslaw Czynsz
Data wprowadzenia : 2012-04-24 14:22:51
Data ostatniej modyfikacji : 24.04.2012 14:22
Liczba wy艣wietle艅 : 778

Redaktor  Data modyfikacji 
Miroslaw Czynsz  24.04.2012 14:31poka偶 t膮 wersj臋
Miroslaw Czynsz  24.04.2012 14:59poka偶 t膮 wersj臋
Miroslaw Czynsz  24.04.2012 15:00poka偶 t膮 wersj臋
Miroslaw Czynsz  24.04.2012 15:01poka偶 t膮 wersj臋licznik odwiedzin: 4411223