logo
Zam贸wienia publiczne » Informacje o udzieleniu zam贸wie艅 » 2012
Zawiadomienie o udzieleniu zam贸wienia w przetargu nieograniczonym na:

BUDOWA SIECI WODOCI膭GOWEJ Z PRZY艁膭CZAMI PO艁AJEWO

Og艂oszenie powi膮zane:

Og艂oszenie nr 61971-2012 z dnia 2012-03-16 r. Og艂oszenie o zam贸wieniu - Piotrk贸w Kujawski
Przedmiotem zam贸wienia s膮 roboty budowlane - BUDOWA SIECI WODOCI膭GOWEJ Z PRZY艁膭CZAMI PO艁AJEWO - PRZEW脫Z Przedmiotem s膮 roboty budowlane w zakres kt贸rych wchodzi wykonanie m.in. : - sie膰 wodoci膮gowa z rur PVC ci艣n.d=90 mm o...
Termin sk艂adania ofert: 2012-04-02

--------------------------------------------------------------------------------


Piotrk贸w Kujawski: BUDOWA SIECI WODOCI膭GOWEJ Z PRZY艁膭CZAMI PO艁AJEWO - PRZEW脫Z
Numer og艂oszenia: 93131 - 2012; data zamieszczenia: 24.04.2012
OG艁OSZENIE O UDZIELENIU ZAM脫WIENIA - Roboty budowlaneZamieszczanie og艂oszenia: obowi膮zkowe.

Og艂oszenie dotyczy: zam贸wienia publicznego.

Czy zam贸wienie by艂o przedmiotem og艂oszenia w Biuletynie Zam贸wie艅 Publicznych: tak, numer og艂oszenia w BZP: 61971 - 2012r.

Czy w Biuletynie Zam贸wie艅 Publicznych zosta艂o zamieszczone og艂oszenie o zmianie og艂oszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJ膭CY

I. 1) NAZWA I ADRES: Miasto i Gmina, ul. Ko艣cielna 1, 88-230 Piotrk贸w Kujawski, woj. kujawsko-pomorskie, tel. 054 2655123, faks 054 2655112.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJ膭CEGO: Administracja samorz膮dowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAM脫WIENIA

II.1) Nazwa nadana zam贸wieniu przez zamawiaj膮cego: BUDOWA SIECI WODOCI膭GOWEJ Z PRZY艁膭CZAMI PO艁AJEWO - PRZEW脫Z.

II.2) Rodzaj zam贸wienia: Roboty budowlane.

II.3) Okre艣lenie przedmiotu zam贸wienia: Przedmiotem zam贸wienia s膮 roboty budowlane - BUDOWA SIECI WODOCI膭GOWEJ Z PRZY艁膭CZAMI PO艁AJEWO - PRZEW脫Z Przedmiotem s膮 roboty budowlane w zakres kt贸rych wchodzi wykonanie m.in. : - sie膰 wodoci膮gowa z rur PVC ci艣n.d=90 mm o d艂.=284,0 m - sie膰 wodoci膮gowa z rur PVC ci艣n.d=110 mm o d艂.=2278,0 m - hydranty po偶arowe nadziemne 艣r. 80 mm kpl.=6 - zasuwa 偶el. ko艂nierzowa 艣r. 40 mm kpl.=1 - zasuwa 偶el. bosa 艣r. 80 mm kpl.=1 - zasuwy 偶el. bose 艣r. 100 mm kpl.=4 - wszystkie kszta艂tki na sieci 偶eliwne bose 艣r. 80-100 mm szt.=11 - w艂膮czenie do istn. sieci tr贸jnikiem bosym 艣r. 150/100 mm kpl.=1 - wykonanie pr贸by szczelno艣ci i dezynfekcji sieci - oznakowanie sieci ta艣m膮 PCW z wk艂adk膮 metalow膮 - oznakowanie uzbrojenia i w臋z艂贸w tabliczkami na s艂upkach z rur stalowych - umocnienie otoczenia wok贸艂 zasuw i hydrant贸w brukiem kamiennym Ponadto zostanie wykonane: - przy艂膮cza wodoci膮gowe do budynk贸w z rur PE d=40mm na z艂膮cza zaciskowe o d艂. 336 m - wej艣cia przez 艣ciany budynk贸w rurami stalowymi ocynk d=25mm o艂膮cznej d艂. = 24m - monta偶 w budynkach wodomierzy wraz z zaworami antyska偶eniowymi i czerpalnymi d= 20mm kpl=8 - zapewnienie obs艂ugi geodezyjnej oraz wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej Wykonawcy ponosz膮 wy艂膮czn膮 odpowiedzialno艣膰 za zbadanie z nale偶yt膮 staranno艣ci膮 SIWZ i za zapoznanie si臋 z ka偶d膮 ewentualn膮 modyfikacj膮 SIWZ wydan膮 w trakcie post臋powania o udzielenie zam贸wienia oraz za uzyskanie informacji, kt贸re b臋d膮 niezb臋dne do w艂a艣ciwego przygotowania oferty i nale偶ytego wykonania rob贸t. Uznaje si臋, i偶 z艂o偶enie oferty oznacza, 偶e Wykonawcy zapoznali si臋 ze wszelkimi odpowiednimi ustawami i innymi przepisami prawnymi obowi膮zuj膮cymi w Rzeczypospolitej Polskiej kt贸re mog膮 w jakikolwiek spos贸b wp艂yn膮膰 lub dotyczy膰 dzia艂a艅 i czynno艣ci obj臋tych ofert膮 i wynikaj膮c膮 z niej Umow膮 UWAGA: Je艣li gdziekolwiek w SIWZ przedmiot zam贸wienia okre艣lony zosta艂 przez wskazanie znak贸w towarowych lub pochodzenie urz膮dze艅 i materia艂贸w, to Zamawiaj膮cy dopuszcza mo偶liwo艣膰 zastosowania materia艂贸w i urz膮dze艅 r贸wnowa偶nych w stosunku do zaprojektowanych z zachowaniem tych samych standard贸w technicznych, technologicznych i jako艣ciowych. Przez poj臋cie urz膮dze艅 i materia艂贸w r贸wnowa偶nych nale偶y rozumie膰 urz膮dzenia i materia艂y gwarantuj膮ce realizacj臋 rob贸t zgodnie z wydanym pozwoleniem na budow臋 oraz zapewniaj膮ce uzyskanie parametr贸w technicznych nie gorszych od za艂o偶onych w dokumentacji projektowej, specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru rob贸t oraz w przedmiarach rob贸t. Wykaz zastosowanych i przyj臋tych przez Wykonawc臋 do wyceny materia艂贸w lub urz膮dze艅 r贸wnowa偶nych musi zosta膰 za艂膮czony do oferty. Koniecznym jest podanie nazwy producenta, precyzyjnego i jednoznacznego typu urz膮dzenia lub materia艂u oraz za艂膮czenie niezb臋dnych dokument贸w, takich jak: atest PZH, deklaracja zgodno艣ci producenta / aprobata techniczna, karta katalogowa producenta zawieraj膮ca wszystkie parametry techniczno-eksploatacyjne uj臋te w dokumentacji projektowej. Zamawiaj膮cy nie wyra偶a zgody, by proponowane w ofercie urz膮dzenia r贸wnowa偶ne by艂y prototypami. Wymogiem bezwzgl臋dnym jest, by by艂y to materia艂y i urz膮dzenia sprawdzone, pracuj膮ce na innych zrealizowanych obiektach ( umieszczonych w wykazie wykonanych rob贸t - za艂膮cznik nr 5 do SIWZ z zaznaczeniem, 偶e chodzi o te obiekty) przez okres nie kr贸tszy, ni偶 okres gwarancji jaki posiadaj膮 urz膮dzenia przyj臋te w dokumentacji projektowej. Zamawiaj膮cy zastrzega sobie prawo dokonania ogl臋dzin i sprawdzenia poprawno艣ci dzia艂ania urz膮dzenia r贸wnowa偶nego pracuj膮cego na wskazanym obiekcie. Zamawiaj膮cy wymaga膰 b臋dzie od Wykonawcy, kt贸rego oferta zostanie wybrana, wykonania przedmiotu zam贸wienia zgodnie z opracowanym projektem, szczeg贸lnie w zakresie niezawodno艣ci dzia艂ania. Wykonawca musi mie膰 艣wiadomo艣膰, i偶 mo偶liwo艣膰 zastosowania urz膮dze艅 r贸wnowa偶nych uzale偶niona b臋dzie od ich zgodno艣ci ze wszystkimi parametrami okre艣lonymi w projekcie, specyfikacji technicznej oraz akceptacji inspektora nadzoru i projektanta. Uwagi ko艅cowe 1. Przed przyst膮pieniem do rob贸t Wykonawca winien wyst膮pi膰 do zarz膮dc贸w dr贸g na kt贸rych b臋d膮 prowadzone roboty z wnioskiem o zaj臋cie pasa drogowego podaj膮c powierzchni臋, termin oraz nazwisko i telefon kierownika rob贸t celem uzyskania decyzji na zaj臋cie pasa drogowego. 2. Roboty musz膮 by膰 wykonane zgodnie z obowi膮zuj膮cymi przepisami, zasadami wiedzy technicznej, sztuk膮 budowlan膮 i polskimi normami. 3. Wykonawca b臋dzie wykonywa艂 przedmiot umowy z materia艂贸w w艂asnych. 4. Zastosowane materia艂y powinny spe艂nia膰 wymogi prawa budowlanego i pozostawa膰 w zgodno艣ci z Polskimi Normami lub aprobatami technicznymi. 5. Warto艣膰 materia艂贸w u偶ytych do realizacji inwestycji jest obj臋ta cen膮 wykonania zam贸wienia. Szczeg贸艂owy zakres i opis przedmiotu zam贸wienia okre艣la za艂膮czona dokumentacja projektowa, szczeg贸艂owe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru rob贸t oraz kosztorysy ofertowe. Wymagany okres gwarancji na wykonane roboty ( materia艂y i robocizn臋) wynosi 36 miesi臋cy od dnia odebrania przez Zamawiaj膮cego rob贸t budowlanych i podpisania (bez uwag) protoko艂u ko艅cowego. Podwykonawcy: Wykonawca, kt贸ry zamierza powierzy膰 podwykonawcom wykonanie jakiejkolwiek cz臋艣ci zam贸wienia, zobowi膮zany jest wskaza膰 na druku oferty zakresy zam贸wienia powierzane podwykonawcom. Brak jakiejkolwiek wzmianki w tym zakresie na formularzu oferty, b臋dzie uznawane za stwierdzenie samodzielnego wykonania zam贸wienia..

II.4) Wsp贸lny S艂ownik Zam贸wie艅 (CPV): 45.23.21.50-8.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAM脫WIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

Zam贸wienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze 艣rodk贸w Unii Europejskiej: tak, projekt/program: Przedmiot zam贸wienia realizowany b臋dzie w ramach Programu , o艣 3 Jako艣膰 偶ycia na obszarach wiejskich i r贸偶nicowanie gospodarki wiejskiej, dzia艂anie 321 Podstawowe us艂ugi dla gospodarki i ludno艣ci wiejskiej obj臋tego Programem Rozwoju Obszar贸w Wiejskich na lata 2007 - 2013.
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAM脫WIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAM脫WIENIA: 24.04.2012.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 12.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KT脫REMU UDZIELONO ZAM脫WIENIA:

Zak艂ad Us艂ugowy Wodno-Kanalizacyjny i C.O. Dariusz Bartczak, ul. Sienkiewicza 1, 88-220 Osi臋ciny, kraj/woj. kujawsko-pomorskie.
IV.5) Szacunkowa warto艣膰 zam贸wienia (bez VAT): 403265,90 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNI呕SZ膭 I NAJWY呕SZ膭 CEN膭

Cena wybranej oferty: 116723,42

Oferta z najni偶sz膮 cen膮: 116723,42 / Oferta z najwy偶sz膮 cen膮: 294150,90

Waluta: PLNBurmistrz Miasta i Gminy
mgr Miros艂aw Skonieczny
TypRozmiarPobierzKomentarzData dodaniaLicznik 
?23.8 KB POBIERZZawiadomienie o udzieleniu zam贸wienia24.04.2012 15:11125

Autor : Tomasz Ciesielski
Zredagowa艂(a) : Tomasz Ciesielski
Data wprowadzenia : 2012-04-24 15:10:43
Data ostatniej modyfikacji : 24.04.2012 15:10
Liczba wy艣wietle艅 : 565licznik odwiedzin: 4175286