logo
Zam贸wienia publiczne » Przetargi » 2013
Og艂oszenie o przetargu nieograniczonym na:

Przebudowa ulic: Ogrodowej, 艁膮kowej i Dolnej w Piotrkowie Kujawskim II etap ( dotyczy ul. 艁膮kowej ).

聽Adres strony internetowej, na kt贸rej Zamawiaj膮cy udost臋pnia Specyfikacj臋 Istotnych Warunk贸w Zam贸wienia:
www.bip.piotrkowkujawski.plPiotrk贸w Kujawski: Przebudowa ulic: Ogrodowej, 艁膮kowej i Dolnej w Piotrkowie Kujawskim II etap ( dotyczy ul. 艁膮kowej ).
Numer og艂oszenia: 56813 - 2013; data zamieszczenia: 15.04.2013
OG艁OSZENIE O ZAM脫WIENIU - roboty budowlane


Zamieszczanie og艂oszenia: obowi膮zkowe.

Og艂oszenie dotyczy: zam贸wienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJ膭CY

I. 1) NAZWA I ADRES: Miasto i Gmina , ul. Ko艣cielna 1, 88-230 Piotrk贸w Kujawski, woj. kujawsko-pomorskie, tel. 054 2655123, faks 054 2655112.
Adres strony internetowej zamawiaj膮cego: www.bip.piotrkowkujawski.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJ膭CEGO: Administracja samorz膮dowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAM脫WIENIA

II.1) OKRE艢LENIE PRZEDMIOTU ZAM脫WIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zam贸wieniu przez zamawiaj膮cego: Przebudowa ulic: Ogrodowej, 艁膮kowej i Dolnej w Piotrkowie Kujawskim II etap ( dotyczy ul. 艁膮kowej )..

II.1.2) Rodzaj zam贸wienia: roboty budowlane.

II.1.4) Okre艣lenie przedmiotu oraz wielko艣ci lub zakresu zam贸wienia: Przedmiotem zam贸wienia jest wykonanie zadania pod nazw膮: Przebudowa ulic: Ogrodowej, 艁膮kowej i Dolnej w Piotrkowie Kujawskim II etap ( dotyczy ul. 艁膮kowej). Przedmiotem s膮 roboty budowlane w zakres kt贸rych wchodzi wykonanie m.in. : Roboty przygotowawcze Roboty ziemne Wykonanie odwodnienia - kanalizacji deszczowej Wykonanie podbudowy - Zamawiaj膮cy w stosunku do projektu budowlanego dopuszcza mo偶liwo艣膰 zmiany wykonania podbudowy zamiast podbudowy z kruszywa 艂amanego grubo艣ci 15 i 8 cm wykonanie podbudowy betonowej grubo艣ci 23 cm z betonu C7,5lub C10 (poprzednie oznaczenie B-10) Wykonanie nawierzchni ulicy Zapewnienie obs艂ugi geodezyjnej oraz wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej . UWAGA: Je艣li gdziekolwiek w SIWZ przedmiot zam贸wienia okre艣lony zosta艂 przez wskazanie znak贸w towarowych lub pochodzenie urz膮dze艅 i materia艂贸w, to Zamawiaj膮cy dopuszcza mo偶liwo艣膰 zastosowania materia艂贸w i urz膮dze艅 r贸wnowa偶nych w stosunku do zaprojektowanych z zachowaniem tych samych standard贸w technicznych, technologicznych i jako艣ciowych. Przez poj臋cie urz膮dze艅 i materia艂贸w r贸wnowa偶nych nale偶y rozumie膰 urz膮dzenia i materia艂y gwarantuj膮ce realizacj臋 rob贸t zgodnie z wydanym pozwoleniem na budow臋 oraz zapewniaj膮ce uzyskanie parametr贸w technicznych nie gorszych od za艂o偶onych w dokumentacji projektowej, specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru rob贸t oraz w przedmiarach rob贸t. Wykaz zastosowanych i przyj臋tych przez Wykonawc臋 do wyceny materia艂贸w lub urz膮dze艅 r贸wnowa偶nych musi zosta膰 za艂膮czony do oferty na druku - za艂膮czniku nr 9 do SIWZ - wykazie urz膮dze艅 r贸wnowa偶nych. Koniecznym jest podanie nazwy producenta, precyzyjnego i jednoznacznego typu urz膮dzenia lub materia艂u oraz za艂膮czenie niezb臋dnych dokument贸w, takich jak: atest PZH, deklaracja zgodno艣ci producenta ( aprobata techniczna, karta katalogowa producenta zawieraj膮ca wszystkie parametry techniczno-eksploatacyjne uj臋te w dokumentacji projektowej). Uwagi ko艅cowe Roboty musz膮 by膰 wykonane zgodnie z obowi膮zuj膮cymi przepisami, zasadami wiedzy technicznej, sztuk膮 budowlan膮 i polskimi normami. Wykonawca b臋dzie wykonywa艂 przedmiot umowy z materia艂贸w w艂asnych. Zastosowane materia艂y powinny spe艂nia膰 wymogi prawa budowlanego i pozostawa膰 w zgodno艣ci z Polskimi Normami lub aprobatami technicznymi. Warto艣膰 materia艂贸w u偶ytych do realizacji inwestycji jest obj臋ta cen膮 wykonania zam贸wienia. Szczeg贸艂owy zakres i opis przedmiotu zam贸wienia okre艣la za艂膮czona dokumentacja projektowa, przedmiar rob贸t oraz kosztorys ofertowy. Podwykonawcy: Wykonawca, kt贸ry zamierza powierzy膰 podwykonawcom wykonanie jakiejkolwiek cz臋艣ci zam贸wienia, zobowi膮zany jest wskaza膰 na druku oferty zakresy zam贸wienia powierzane podwykonawcom. Brak jakiejkolwiek wzmianki w tym zakresie na formularzu oferty, b臋dzie uznawane za stwierdzenie samodzielnego wykonania zam贸wienia. Wymagany okres gwarancji na wykonane roboty ( materia艂y i robocizn臋) wynosi 36 miesi臋cy od dnia odebrania przez Zamawiaj膮cego rob贸t budowlanych i podpisania (bez uwag) protoko艂u ko艅cowego. Zaleca si臋 aby oferent dokona艂 wizji lokalnej na obiekcie b臋d膮cym elementem zam贸wienia..

II.1.6) Wsp贸lny S艂ownik Zam贸wie艅 (CPV): 45.23.31.40-2, 45.23.24.40-8.

II.1.7) Czy dopuszcza si臋 z艂o偶enie oferty cz臋艣ciowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza si臋 z艂o偶enie oferty wariantowej: nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAM脫WIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zako艅czenie: 30.08.2013.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: 7.1. W niniejszym post臋powaniu Zamawiaj膮cy wymaga wniesienia wadium w wysoko艣ci 4.000,00 z艂 (s艂ownie: cztery tysi膮ce z艂otych 00/100) 7.2. Wadium mo偶e by膰 wnoszone w jednej lub kilku nast臋puj膮cych formach: a) pieni膮dzu; b)por臋czeniach bankowych lub por臋czeniach sp贸艂dzielczej kasy oszcz臋dno艣ciowo- kredytowej, z tym, 偶e por臋czenie kasy jest zawsze por臋czeniem pieni臋偶nym; c) gwarancjach bankowych; d) gwarancjach ubezpieczeniowych; e) por臋czeniach udzielanych przez podmioty, o kt贸rych mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsi臋biorczo艣ci (Dz. U. Nr 109, poz. 1158, z p贸藕n. zm) 7.3. Wadium w formie pieni臋偶nej nale偶y wnie艣膰 przelewem na rachunek bankowy Urz臋du Miasta i Gminy w Piotrkowie Kujawskim BS Piotrk贸w Kujawski nr 07 9551 0002 0000 0101 2003 0011 z dopiskiem : Przetarg nieograniczony na: Przebudowa ulic: Ogrodowej, 艁膮kowej i Dolnej w Piotrkowie Kujawskim II etap ( dotyczy ul. 艁膮kowej). Kopi臋 dowodu przelewu potwierdzon膮 za zgodno艣膰 z orygina艂em nale偶y do艂膮czy膰 do oferty. 7.4. Wadium wnoszone w formie: por臋czenia bankowego, gwarancji bankowej, gwarancji ubezpieczeniowej, por臋czeniu pieni臋偶nym SKOK lub por臋czeniach udzielanych przez podmioty o kt贸rych mowa w art. 6b ust. 5 pkt ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przed


聽 聽 聽 聽 聽 聽 聽 聽 聽 聽 聽 聽 聽 聽 聽 聽 聽 聽 聽 聽 聽 聽 聽 聽 聽 聽 聽 聽 聽 聽 聽Burmistrz Miasta i Gminy

聽 聽 聽 聽 聽 聽 聽 聽 聽 聽 聽 聽 聽 聽 聽 聽 聽 聽 聽 聽 聽 聽 聽 聽 聽 聽 聽 聽 聽 聽 聽mgr Miros艂aw Skonieczny

UWAGA聽

WYJA艢NIENIE TRE艢CI SIWZ

Zamawiaj膮cy dnia 18 kwietnia 2013 roku zamie艣ci艂 wyja艣nienie tre艣ci SIWZ oraz brakuj膮c膮 dokumentacj臋 projektow膮.

聽 聽 聽 聽 聽 聽 聽 聽 聽 聽 聽 聽 聽 聽 聽 聽 聽 聽 聽 聽 聽 聽 聽 聽 聽 聽 聽 聽 聽 聽 聽Burmistrz Miasta i Gminy

聽 聽 聽 聽 聽 聽 聽 聽 聽 聽 聽 聽 聽 聽 聽 聽 聽 聽 聽 聽 聽 聽 聽 聽 聽 聽 聽 聽 聽 聽 聽mgr Miros艂aw Skonieczny


TypRozmiarPobierzKomentarzData dodaniaLicznik 
?36.1 KB POBIERZog艂oszenie o zam贸wieniu15.04.2013 13:44186
.DOC1829.5 KB POBIERZSIWZ15.04.2013 13:44254
.PDF3729.8 KB POBIERZKosztorys ofertowy - drogowy15.04.2013 13:46295
.PDF5159 KB POBIERZKosztorys ofertowy - kanalizacja deszczowa15.04.2013 13:47263
.PDF7812 KB POBIERZprojekt budowlany - bran偶a drogowa15.04.2013 13:49250
.PDF25293.4 KB POBIERZprojekt budowlany - bran偶a sanitarna15.04.2013 13:54225
.PDF485.6 KB POBIERZSPECYFIKACJA TECHNICZNA - kanalizacja deszczowa15.04.2013 14:09250
.DOC177.5 KB POBIERZSST115.04.2013 14:09388
.DOC71 KB POBIERZSST215.04.2013 14:10235
.DOC139.5 KB POBIERZSST315.04.2013 14:10223
.DOC55 KB POBIERZSST415.04.2013 14:10230
.DOC88.5 KB POBIERZSST515.04.2013 14:10278
.DOC102.5 KB POBIERZSST615.04.2013 14:10217
.DOC71.5 KB POBIERZSST715.04.2013 14:11262
.DOC1278 KB POBIERZSST815.04.2013 14:11270
.PDF3883.6 KB POBIERZPozwolenie na budow臋15.04.2013 14:12236
.PDF3947.2 KB POBIERZPozwolenie Wodnoprawne15.04.2013 14:13264
.PDF1210.2 KB POBIERZWyja艣nienie tre艣ci SIWZ18.04.2013 11:03188
.PDF20808.3 KB POBIERZprojekt budowlany - bran偶a drogowa ul. 艁膮kowa18.04.2013 11:08109
.PDF10506.8 KB POBIERZprojekt budowlany - bran偶a sanitarna ul. 艁膮kowa18.04.2013 11:10138

Autor : 
Zredagowa艂(a) : Tomasz Ciesielski
Data wprowadzenia : 2013-04-15 14:43:23
Data ostatniej modyfikacji : 18.04.2013 11:03
Liczba wy艣wietle艅 : 1009

Redaktor  Data modyfikacji 
Tomasz Ciesielski  15.04.2013 13:43poka偶 t膮 wersj臋licznik odwiedzin: 4496244