logo
Zam贸wienia publiczne » Przetargi
OG艁OSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA :WYKONANIE DOKUMANTACJI PROJEKTOWEJ NA NI呕EJ WYMIENIO

1. ZADANIE I: MODRNIZACJA DROGI GMINNEJ KACZEWO - ROGALIN 2. ZADANIE II : PRZEBUDOWA CHODNIKA W ULICY WYZWOLENIA 3. ZADANIE III: BUDOWA CHODNIKA W ULICY STRA呕ACKIEJ

Urz膮d Miasta i GminyPiotrk贸w Kujawski, 88-230 Piotrk贸wKujawski ul.Ko艣cielna 1 , woj. Kujawsko -PomorskieTel. O54 26 55 123,聽聽 fax054 26 54 180www.bip.piotrkowkujawski.pl

Og艂asza przetarg nieograniczony o warto艣ci poni偶ej kwot okre艣lonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust.8 ustawy - Prawo Zam贸wie艅 Publicznych na :

WYKONANIE DOKUMANTACJI PROJEKTOWEJ NA NI呕EJ WYMIENIONE ZADANIA:

1. ZADANIE I: MODRNIZACJA DROGI GMINNEJ KACZEWO - ROGALIN

2. ZADANIE II : PRZEBUDOWA CHODNIKA W ULICYWYZWOLENIA

3. ZADANIE III: BUDOWA CHODNIKA W ULICY STRA呕ACKIEJ

1.聽聽聽聽聽 Termin realizacji zam贸wienia :

Zadanie I - w terminie do 07 wrze艣nia 2007 roku

Zadanie II i Zadanie III - w terminie do 15 listopada 2007 roku.

2.聽聽聽聽聽 Warunki wymagane odwykonawc贸w :

O udzielenie zam贸wienia mog膮 ubiega膰 si臋 wykonawcy spe艂niaj膮cy ni偶ej wymienione warunki:

W przetargu mog膮 wzi膮膰 udzia艂 ( z艂o偶y膰 ofert臋 ) oferenci spe艂niaj膮cy warunki okre艣lone w art. 22i nie podlega wykluczeniu z post臋powania o udzieleniu zam贸wienia na podstawie art. 24 ust. 1 i 2ustawy - prawo zam贸wie艅 publicznych, a tak偶eposiadaj膮 stosowne uprawnienia oraz wyka偶膮 :

聽聽 1. Prowadzenie dzia艂alno艣ci gospodarczej w zakresie obj臋tym przedmiotem聽聽聽聽 zam贸wienia聽聽聽聽

2. Wykonanie w okresie ostatnich pi臋ciu lat ( a je偶eli okres prowadzenia dzia艂alno艣ci jest kr贸tszy - w tym okresie minimum trzech zam贸wie艅) us艂ug projektowych , odpowiadaj膮cych swoim rodzajem i warto艣ci膮 do przedmiotuzam贸wienia.

3. Dysponowanie pracownikami posiadaj膮cymi uprawnienia niezb臋dne do wykonywania prac b臋d膮cych przedmiotem zam贸wienia, wymaganymiprzepisami ustawy - Prawo budowlane.

3. Formularz zawieraj膮cy Specyfikacj臋 Istotnych Warunk贸w Zam贸wienia mo偶na uzyska膰聽聽聽聽聽 聽聽聽聽osobi艣cie w Urz臋dzie Miasta i Gminy w Piotrkowie Kujawskim ul. Ko艣cielna 1 , pok贸j聽聽聽 nr 6lub za pomoc膮 poczty.SIWZ dost臋pny b臋dzie tak偶e na stronie internetowej : www.bip.piotrkowkujawski.pl .

4. Oferta powinna by膰 z艂o偶ona w podw贸jnej kopercie zamkni臋tej w spos贸b uniemo偶liwiaj膮cy przypadkowe jej otwarcie. Koperta wewn臋trzna, w kt贸rej znajduje si臋 oferta powinna by膰 zamkni臋ta i opatrzona nazw膮 i adresem wykonawcy oraz dopiskiem -"Przetarg nieograniczony na: WYKONANIE DOKUMANTACJI PROJEKTOWEJ NA NI呕EJ WYMIENIONE ZADANIA:

1. ZADANIE I: MODRNIZACJA DROGI GMINNEJ KACZEWO - ROGALIN

2. ZADANIE II : PRZEBUDOWA CHODNIKA W ULICYWYZWOLENIA

3. ZADANIE III: BUDOWA CHODNIKA W ULICY STRA呕ACKIEJ

Kopert臋 t臋 nale偶y umie艣ci膰 w kopercie zewn臋trznej oznaczonej -"Przetarg nieograniczony na: WYKONANIE DOKUMANTACJI PROJEKTOWEJ NA NI呕EJ WYMIENIONE ZADANIA:

1. ZADANIE I: MODRNIZACJA DROGI GMINNEJ KACZEWO - ROGALIN

2. ZADANIE II : PRZEBUDOWA CHODNIKA W ULICYWYZWOLENIA

3. ZADANIE III: BUDOWA CHODNIKA W ULICY STRA呕ACKIEJ

Nie otwiera膰 przed 07.08.2007 godz. 10.15".

Ofert臋 nale偶y sk艂ada膰 w Urz臋dzie Miasta i Gminy w Piotrkowie Kujawskim do dnia 07.08.2007 roku do godz. 10.00.

4.聽聽聽 Publiczne otwarcie z艂o偶onych ofert nast膮pi w dniu 07.08.2007 rokuo godz. 10.15 w pokoju nr 8 w siedzibieZamawiaj膮cego tj. Urz臋dzie Miasta i Gminy w Piotrkowie Kujawskim , ul. Ko艣cielna 1.

5.聽聽聽 Termin zwi膮zania z ofert膮 30 dni od up艂ywu sk艂adania ofert.

6.聽聽聽 Zamawiaj膮cy dopuszcza sk艂adanie ofert cz臋艣ciowych - na wybrane zadania.

7.聽聽聽 Nie przewiduje si臋 sk艂adania ofert wariantowych.

8.聽聽聽 Zamawiaj膮cy nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

9.聽聽聽 Zamawiaj膮cy nie przewiduje ustanowienia dynamicznego systemu zakup贸w.

10.聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽 Zamawiaj膮cy nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji聽聽聽聽 elektronicznej.

11.聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽 Kryteria oceny oferty: cena oferty - 100 %

13.Upowa偶niony do kontakt贸w z oferentami: TOMASZ CIESIELSKI - pok贸j nr 6,Tel. 054 26 55 123

UWAGA聽 ZMIANA聽 S. I. W. Z.

Zamawiaj膮cy na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zam贸wie艅 publicznych ( Dz. U. z 2006r. Nr 164, poz. 1163 tekst jednolity ze zm. ) wprowadza nast臋puj膮c膮 modyfikacj臋 w tre艣ci punktu 24 SIWZ:

Pkt 24 SIWZ brzmi:

24.聽聽聽聽聽 Opis sposobu obliczania ceny

Cen臋 oferty nale偶y obliczy膰 na podstawie za艂膮czonego do specyfikacji przedmiaru rob贸t oraz dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej. Kosztorys

ofertowy nale偶y sporz膮dzi膰 zgodnie z rozporz膮dzeniem Ministra Rozwoju Regionalnegoi聽聽聽聽聽聽 Budownictwa聽聽聽聽 z 聽聽聽聽聽dnia 聽聽聽聽13 聽聽lipca 2001r. w sprawie metod kosztorysowania obiekt贸w i rob贸t budowlanych (Dz.U. Nr 80, poz.867) metod膮 kalkulacji uproszczonej lub szczeg贸艂owej.

Cena powinna obejmowa膰 wszystkie koszty zwi膮zane z realizacj膮 zam贸wienia mi臋dzy innymi roboty przygotowawcze, porz膮dkowe, zabezpieczaj膮ce, organizacj臋 zaplecza budowy, koszty zamiany organizacji mchu na drogach wojew贸dzkich, powiatowych i gminnych, op艂aty za zaj臋cie pasa drogowego dr贸g wojew贸dzkich, powiatowych i gminnych, geodezyjn膮 inwentaryzacj臋 powykonawcz膮,

koszty ubezpiecze艅 placu budowy, koszty wyp艂aty odszkodowa艅 za zniszczone w czasie budowy mienie lub koszty naprawienia szkody przy realizacji zam贸wienia i inne. Powy偶sze sk艂adniki ceny oferty nale偶y uwzgl臋dni膰 w kosztach po艣rednich kosztorysu ofertowego.

Wykonawca w formularzu oferty powinien zaoferowa膰 cen臋 rycza艂tow膮, kompletn膮, jednoznaczn膮 i ostateczn膮. W formularzu oferty do ceny netto nale偶y doliczy膰 nale偶ny podatek VAT.

Prawid艂owe brzmienie pkt 24 SIWZ :

24.聽聽聽聽聽 Opis sposobu obliczania ceny

Cen臋 oferty nale偶y obliczy膰 i przedstawi膰 zgodnie z przedstawionym formularzem ofertowym. Cena powinna obejmowa膰 wszystkie koszty zwi膮zane z realizacj膮 zam贸wienia.

Wykonawca w formularzu oferty powinien zaoferowa膰 cen臋 rycza艂tow膮, kompletn膮, jednoznaczn膮 i ostateczn膮. W formularzu oferty do ceny netto nale偶y doliczy膰 nale偶ny podatek VAT.

Pozosta艂e zapisy w SIWZ pozostaj膮 bez zmian. Zamawiaj膮cy nie przewiduje przesuni臋cia terminu sk艂adania ofert.

INFORMACJE聽O聽 ROZSTRZYGNI臉CIU聽:

Na podstawie art. 93 ust 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zam贸wie艅 Publicznych (Dz. U. z 9 lutego 2004 roku Nr 19, poz. 177 ze zm.) Burmistrz Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski uniewa偶nia post臋powanie o udzielenia zam贸wienia publicznego na :

WYKONANIE DOKUMANTACJI PROJEKTOWEJ NA NI呕EJ WYMIENIONE ZADANIA: 

1. ZADANIE I: MODRNIZACJA DROGI GMINNEJ KACZEWO - ROGALIN 

2. ZADANIE II : PRZEBUDOWA CHODNIKA W ULICYWYZWOLENIA 

3. ZADANIE III: BUDOWA CHODNIKA W ULICY STRA呕ACKIEJ 

przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o warto艣ci poni偶ej kwot okre艣lonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust.8 ustawy - Prawo Zam贸wie艅 Publicznych og艂oszonego :

-聽聽聽聽聽聽 na tablicy og艂osze艅 Urz臋du Miasta i Gminy

-聽聽聽聽聽聽 stronie internetowej www.bip.piotrkowkujawski.pl

-聽聽聽聽聽聽 Biuletynie Zam贸wie艅 Publicznych

UZASADNIENIE

Post臋powanie o udzielenie zam贸wienia uniewa偶niono zgodnie z art. 93 ust 1 pkt 1 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zam贸wie艅 Publicznych (Dz. U. z 9 lutego 2004 roku Nr 19, poz. 177 ze zm.), tzn. "Zamawiaj膮cy uniewa偶nia post臋powanie, je偶eli nie z艂o偶ono 偶adnej oferty niepodlegaj膮cej odrzuceniu". Wobec powy偶szego post臋powanie zostaje uniewa偶nione.

TypRozmiarPobierzKomentarzData dodaniaLicznik 
?178.5 KB POBIERZ30.07.2007 13:06300
?56 KB POBIERZ30.07.2007 13:06207
.DOC38 KB POBIERZ30.07.2007 13:07193
.PDF267.1 KB POBIERZza艂acznik nr 330.07.2007 13:08247
.PDF280.7 KB POBIERZza艂acznik nr 330.07.2007 13:08252
.PDF500.6 KB POBIERZza艂膮cznik nr 430.07.2007 13:09217
.PDF426.6 KB POBIERZza艂膮cznik nr 530.07.2007 13:10212
.DOC31 KB POBIERZMODYFIKACJA SIWZ02.08.2007 11:38247
.DOC33 KB POBIERZZawiadomienie o uniewa偶nieniu07.08.2007 11:05250

Autor : Tomasz Ciesielski
Zredagowa艂(a) : Tomasz Ciesielski
Data wprowadzenia : 2007-07-30 14:06:08
Data ostatniej modyfikacji : 07.08.2007 11:04
Liczba wy艣wietle艅 : 1061

Redaktor  Data modyfikacji 
Tomasz Ciesielski  02.08.2007 11:35poka偶 t膮 wersj臋
Tomasz Ciesielski  30.07.2007 13:06poka偶 t膮 wersj臋licznik odwiedzin: 4496841