logo
Zam贸wienia publiczne » Przetargi
OG艁OSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA :

WYKONANIE DOKUMANTACJI PROJEKTOWEJ NA NI呕EJ WYMIENIONE ZADANIA: 1. ZADANIE I: Budowa chodnika i przebudowa nawierzchni w ulicach : Kalinowa, Pogodna, Wi艣niowa w Piotrkowie Kujawskim. 2. ZADANIE II : Przebudowa ulicy Dworcowej w Piotrkowie Kujawskim 3.

Urz膮d Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski, 88-230 Piotrk贸w Kujawski ul. Ko艣cielna 1 , woj. Kujawsko -Pomorskie Tel. O54 26 55 123, fax 054 26 54 180 www.bip.piotrkowkujawski.pl Og艂asza przetarg nieograniczony o warto艣ci poni偶ej kwot okre艣lonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust.8 ustawy - Prawo Zam贸wie艅 Publicznych na : WYKONANIE DOKUMANTACJI PROJEKTOWEJ NA NI呕EJ WYMIENIONE ZADANIA: 1. ZADANIE I: Budowa chodnika i przebudowa nawierzchni w ulicach : Kalinowa, Pogodna, Wi艣niowa w Piotrkowie Kujawskim. 2. ZADANIE II : Przebudowa ulicy Dworcowej w Piotrkowie Kujawskim 3. ZADANIE III: Przebudowa drogi gminnej Nr 2833C Piotrk贸w Kujawski - Tomis艂awice 4. ZADANIE IV: Budowa chodnika w ulicy Pozna艅skiej w Piotrkowie Kujawskim. 5. ZADANIE V: Przebudowa ulic: 11 Listopada, 艢w. Ducha i cz臋艣ci ul. 1 Maja w Piotrkowie Kujawskim 1. Termin realizacji zam贸wienia : Zadanie I , III, IV i V - w terminie do 10 grudnia 2007 roku Zadanie II - w terminie do 28 wrze艣nia 2007 roku. 2. Warunki wymagane od wykonawc贸w : O udzielenie zam贸wienia mog膮 ubiega膰 si臋 wykonawcy spe艂niaj膮cy ni偶ej wymienione warunki: W przetargu mog膮 wzi膮膰 udzia艂 ( z艂o偶y膰 ofert臋 ) oferenci spe艂niaj膮cy warunki okre艣lone w art. 22 i nie podlega wykluczeniu z post臋powania o udzieleniu zam贸wienia na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy - prawo zam贸wie艅 publicznych, a tak偶e posiadaj膮 stosowne uprawnienia oraz wyka偶膮 : 1. Prowadzenie dzia艂alno艣ci gospodarczej w zakresie obj臋tym przedmiotem zam贸wienia 2. Wykonanie w okresie ostatnich pi臋ciu lat ( a je偶eli okres prowadzenia dzia艂alno艣ci jest kr贸tszy - w tym okresie minimum trzech zam贸wie艅) us艂ug projektowych , odpowiadaj膮cych swoim rodzajem i warto艣ci膮 do przedmiotu zam贸wienia. 3. Dysponowanie pracownikami posiadaj膮cymi uprawnienia niezb臋dne do wykonywania prac b臋d膮cych przedmiotem zam贸wienia, wymaganymi przepisami ustawy - Prawo budowlane. 3. Formularz zawieraj膮cy Specyfikacj臋 Istotnych Warunk贸w Zam贸wienia mo偶na uzyska膰 osobi艣cie w Urz臋dzie Miasta i Gminy w Piotrkowie Kujawskim ul. Ko艣cielna 1 , pok贸j nr 6 lub za pomoc膮 poczty. SIWZ dost臋pny b臋dzie tak偶e na stronie internetowej : www.bip.piotrkowkujawski.pl . 4. Oferta powinna by膰 z艂o偶ona w podw贸jnej kopercie zamkni臋tej w spos贸b uniemo偶liwiaj膮cy przypadkowe jej otwarcie. Koperta wewn臋trzna, w kt贸rej znajduje si臋 oferta powinna by膰 zamkni臋ta i opatrzona nazw膮 i adresem wykonawcy oraz dopiskiem -"Przetarg nieograniczony na: WYKONANIE DOKUMANTACJI PROJEKTOWEJ NA NI呕EJ WYMIENIONE ZADANIA: 1. ZADANIE I: Budowa chodnika i przebudowa nawierzchni w ulicach : Kalinowa, Pogodna, Wi艣niowa w Piotrkowie Kujawskim. 2. ZADANIE II : Przebudowa ulicy Dworcowej w Piotrkowie Kujawskim 3. ZADANIE III: Przebudowa drogi gminnej Nr 2833C Piotrk贸w Kujawski - Tomis艂awice 4. ZADANIE IV: Budowa chodnika w ulicy Pozna艅skiej w Piotrkowie Kujawskim. 5. ZADANIE V: Przebudowa ulic: 11 Listopada, 艢w. Ducha i cz臋艣ci ul. 1 Maja w Piotrkowie Kujawskim Kopert臋 t臋 nale偶y umie艣ci膰 w kopercie zewn臋trznej oznaczonej -"Przetarg nieograniczony na: WYKONANIE DOKUMANTACJI PROJEKTOWEJ NA NI呕EJ WYMIENIONE ZADANIA: 1. ZADANIE I: Budowa chodnika i przebudowa nawierzchni w ulicach : Kalinowa, Pogodna, Wi艣niowa w Piotrkowie Kujawskim. 2. ZADANIE II : Przebudowa ulicy Dworcowej w Piotrkowie Kujawskim 3. ZADANIE III: Przebudowa drogi gminnej Nr 2833C Piotrk贸w Kujawski - Tomis艂awice 4. ZADANIE IV: Budowa chodnika w ulicy Pozna艅skiej w Piotrkowie Kujawskim. 5. ZADANIE V: Przebudowa ulic: 11 Listopada, 艢w. Ducha i cz臋艣ci ul. 1 Maja w Piotrkowie Kujawskim Nie otwiera膰 przed 20.08.2007 godz. 10.15". Ofert臋 nale偶y sk艂ada膰 w Urz臋dzie Miasta i Gminy w Piotrkowie Kujawskim do dnia 20.08.2007 roku do godz. 10.00. 4. Publiczne otwarcie z艂o偶onych ofert nast膮pi w dniu 20.08.2007 roku o godz. 10.15 w pokoju nr 8 w siedzibie Zamawiaj膮cego tj. Urz臋dzie Miasta i Gminy w Piotrkowie Kujawskim , ul. Ko艣cielna 1. 5. Termin zwi膮zania z ofert膮 30 dni od up艂ywu sk艂adania ofert. 6. Zamawiaj膮cy dopuszcza sk艂adanie ofert cz臋艣ciowych - na wybrane zadania. 7. Nie przewiduje si臋 sk艂adania ofert wariantowych. 8. Zamawiaj膮cy nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. 9. Zamawiaj膮cy nie przewiduje ustanowienia dynamicznego systemu zakup贸w. 10. Zamawiaj膮cy nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej. 11. Kryteria oceny oferty: cena oferty - 100 % 13.Upowa偶niony do kontakt贸w z oferentami: TOMASZ CIESIELSKI - pok贸j nr 6,Tel. 054 26 55 123

INFORMACJA O ROZSTRZYGNI臉CIU

Na podstawie art. 93 ust 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zam贸wie艅 Publicznych (Dz. U. z 9 lutego 2004 roku Nr 19, poz. 177 ze zm.) Burmistrz Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski uniewa偶nia post臋powanie o udzielenia zam贸wienia publicznego na :

WYKONANIE DOKUMANTACJI PROJEKTOWEJ NA NI呕EJ WYMIENIONE ZADANIA:

1. ZADANIE I: Budowa chodnika i przebudowa nawierzchni w ulicach :

聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽 Kalinowa, Pogodna, Wi艣niowa w Piotrkowie Kujawskim.

2. ZADANIE II : Przebudowa ulicy Dworcowej w Piotrkowie Kujawskim

3. ZADANIE III: Przebudowa drogi gminnej Nr 2833C Piotrk贸w Kujawski -

聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽 Tomis艂awice

4. ZADANIE IV: Budowa chodnika w ulicy Pozna艅skiej w Piotrkowie Kujawskim.

5. ZADANIE V: Przebudowa ulic: 11 Listopada, 艢w. Ducha i cz臋艣ci ul. 1 Maja w

聽聽聽聽 Piotrkowie Kujawskim

przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o warto艣ci poni偶ej kwot okre艣lonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust.8 ustawy - Prawo Zam贸wie艅 Publicznych og艂oszonego :

-聽聽聽聽聽聽 na tablicy og艂osze艅 Urz臋du Miasta i Gminy

-聽聽聽聽聽聽 stronie internetowej www.bip.piotrkowkujawski.pl

-聽聽聽聽聽聽 Biuletynie Zam贸wie艅 Publicznych

UZASADNIENIE

Post臋powanie o udzielenie zam贸wienia uniewa偶niono zgodnie z art. 93 ust 1 pkt 1 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zam贸wie艅 Publicznych (Dz. U. z 9 lutego 2004 roku Nr 19, poz. 177 ze zm.), tzn. "Zamawiaj膮cy uniewa偶nia post臋powanie, je偶eli nie z艂o偶ono 偶adnej oferty niepodlegaj膮cej odrzuceniu". Wobec powy偶szego post臋powanie zostaje uniewa偶nione.

TypRozmiarPobierzKomentarzData dodaniaLicznik 
.DOC218 KB POBIERZsiwz10.08.2007 15:09295
.DOC64.5 KB POBIERZoferta10.08.2007 15:09272
.DOC38 KB POBIERZprojekt umowy10.08.2007 15:09242
.PDF873.7 KB POBIERZ10.08.2007 15:10262
.PDF273.8 KB POBIERZ10.08.2007 15:11301
.PDF1041.5 KB POBIERZ10.08.2007 15:11214
.PDF354 KB POBIERZ10.08.2007 15:12225
.PDF808.4 KB POBIERZ10.08.2007 15:12273
.DOC34 KB POBIERZzawiadomienie o uniewa偶nieniu20.08.2007 12:03303

Autor : 
Zredagowa艂(a) : Tomasz Ciesielski
Data wprowadzenia : 2007-08-10 15:08:38
Data ostatniej modyfikacji : 20.08.2007 12:00
Liczba wy艣wietle艅 : 1079

Redaktor  Data modyfikacji 
Tomasz Ciesielski  10.08.2007 15:08poka偶 t膮 wersj臋licznik odwiedzin: 4185013