logo
Zam贸wienia publiczne » Przetargi » 2013
Og艂oszenie o przetargu nieograniczonym na:

Przebudowa drogi gminnej Piotrk贸w Kujawski- Tomis艂awice

聽 聽 Adres strony internetowej, na kt贸rej Zamawiaj膮cy udost臋pnia Specyfikacj臋 Istotnych Warunk贸w Zam贸wienia:
www.bip.piotrkowkujawski.plPiotrk贸w Kujawski: Przebudowa drogi gminnej Piotrk贸w Kujawski- Tomis艂awice - etap I.
Numer og艂oszenia: 257712 - 2013; data zamieszczenia: 03.07.2013
OG艁OSZENIE O ZAM脫WIENIU - roboty budowlane


Zamieszczanie og艂oszenia: obowi膮zkowe.

Og艂oszenie dotyczy: zam贸wienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJ膭CY

I. 1) NAZWA I ADRES: Miasto i Gmina , ul. Ko艣cielna 1, 88-230 Piotrk贸w Kujawski, woj. kujawsko-pomorskie, tel. 054 2655123, faks 054 2655112.
Adres strony internetowej zamawiaj膮cego: www.bip.piotrkowkujawski.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJ膭CEGO: Administracja samorz膮dowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAM脫WIENIA

II.1) OKRE艢LENIE PRZEDMIOTU ZAM脫WIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zam贸wieniu przez zamawiaj膮cego: Przebudowa drogi gminnej Piotrk贸w Kujawski- Tomis艂awice - etap I..

II.1.2) Rodzaj zam贸wienia: roboty budowlane.

II.1.4) Okre艣lenie przedmiotu oraz wielko艣ci lub zakresu zam贸wienia: Przedmiotem zam贸wienia jest wykonanie zadania pod nazw膮: Przebudowa drogi gminnej Piotrk贸w Kujawski- Tomis艂awice - etap I - odcinek od km 2+300 do km 3+311 Przedmiotem s膮 roboty budowlane w zakres kt贸rych wchodzi wykonanie m.in. : 1. Roboty przygotowawcze 2. Roboty ziemne 3. Podbudowa 4. Nawierzchnia 5. Odwodnienie - przepusty 6. Zjazdy 7. Oznakowanie pionowe 8. Zapewnienie obs艂ugi geodezyjnej oraz wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej . UWAGA: Je艣li gdziekolwiek w SIWZ przedmiot zam贸wienia okre艣lony zosta艂 przez wskazanie znak贸w towarowych lub pochodzenie urz膮dze艅 i materia艂贸w, to Zamawiaj膮cy dopuszcza mo偶liwo艣膰 zastosowania materia艂贸w i urz膮dze艅 r贸wnowa偶nych w stosunku do zaprojektowanych z zachowaniem tych samych standard贸w technicznych, technologicznych i jako艣ciowych. Przez poj臋cie urz膮dze艅 i materia艂贸w r贸wnowa偶nych nale偶y rozumie膰 urz膮dzenia i materia艂y gwarantuj膮ce realizacj臋 rob贸t zgodnie z wydanym pozwoleniem na budow臋 oraz zapewniaj膮ce uzyskanie parametr贸w technicznych nie gorszych od za艂o偶onych w dokumentacji projektowej, specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru rob贸t oraz w przedmiarach rob贸t. Wykaz zastosowanych i przyj臋tych przez Wykonawc臋 do wyceny materia艂贸w lub urz膮dze艅 r贸wnowa偶nych musi zosta膰 za艂膮czony do oferty na druku - za艂膮czniku nr 9 do SIWZ - wykazie urz膮dze艅 r贸wnowa偶nych. Koniecznym jest podanie nazwy producenta, precyzyjnego i jednoznacznego typu urz膮dzenia lub materia艂u oraz za艂膮czenie niezb臋dnych dokument贸w, takich jak: atest PZH, deklaracja zgodno艣ci producenta / aprobata techniczna, karta katalogowa producenta zawieraj膮ca wszystkie parametry techniczno-eksploatacyjne uj臋te w dokumentacji projektowej. 2.2. Uwagi ko艅cowe 1. Roboty musz膮 by膰 wykonane zgodnie z obowi膮zuj膮cymi przepisami, zasadami wiedzy technicznej, sztuk膮 budowlan膮 i polskimi normami. 2. Wykonawca b臋dzie wykonywa艂 przedmiot umowy z materia艂贸w w艂asnych. 3. Zastosowane materia艂y powinny spe艂nia膰 wymogi prawa budowlanego i pozostawa膰 w zgodno艣ci z Polskimi Normami lub aprobatami technicznymi. 4. Warto艣膰 materia艂贸w u偶ytych do realizacji inwestycji jest obj臋ta cen膮 wykonania zam贸wienia. Szczeg贸艂owy zakres i opis przedmiotu zam贸wienia okre艣la za艂膮czona dokumentacja projektowa, przedmiar rob贸t oraz kosztorys ofertowy. 2.3. Podwykonawcy: Wykonawca, kt贸ry zamierza powierzy膰 podwykonawcom wykonanie jakiejkolwiek cz臋艣ci zam贸wienia, zobowi膮zany jest wskaza膰 na druku oferty zakresy zam贸wienia powierzane podwykonawcom. Brak jakiejkolwiek wzmianki w tym zakresie na formularzu oferty, b臋dzie uznawane za stwierdzenie samodzielnego wykonania zam贸wienia. 2.4.. Wymagany okres gwarancji na wykonane roboty ( materia艂y i robocizn臋) wynosi 36 miesi臋cy od dnia odebrania przez Zamawiaj膮cego rob贸t budowlanych i podpisania (bez uwag) protoko艂u ko艅cowego. 2.5. Zaleca si臋 aby oferent dokona艂 wizji lokalnej na obiekcie b臋d膮cym elementem zam贸wienia..

II.1.5) przewiduje si臋 udzielenie zam贸wie艅 uzupe艂niaj膮cych:
Okre艣lenie przedmiotu oraz wielko艣ci lub zakresu zam贸wie艅 uzupe艂niaj膮cych
Zamawiaj膮cy przewiduje udzielenie zam贸wie艅 uzupe艂niaj膮cych do 50% zam贸wienia podstawowego.

II.1.6) Wsp贸lny S艂ownik Zam贸wie艅 (CPV): 45.23.31.40-2.

II.1.7) Czy dopuszcza si臋 z艂o偶enie oferty cz臋艣ciowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza si臋 z艂o偶enie oferty wariantowej: nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAM脫WIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zako艅czenie: 16.09.2013.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: 1. W niniejszym post臋powaniu Zamawiaj膮cy wymaga wniesienia wadium w wysoko艣ci 10.000,00 z艂 (s艂ownie: dziesi臋膰 tysi臋cy z艂otych 00/100) 2. Wadium mo偶e by膰 wnoszone w jednej lub kilku nast臋puj膮cych formach: a) pieni膮dzu; b)por臋czeniach bankowych lub por臋czeniach sp贸艂dzielczej kasy oszcz臋dno艣ciowo- kredytowej, z tym, 偶e por臋czenie kasy jest zawsze por臋czeniem pieni臋偶nym; c) gwarancjach bankowych; d) gwarancjach ubezpieczeniowych; e) por臋czeniach udzielanych przez podmioty, o kt贸rych mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsi臋biorczo艣ci (Dz. U. Nr 109, poz. 1158, z p贸藕n. zm) 3. Wadium w formie pieni臋偶nej nale偶y wnie艣膰 przelewem na rachunek bankowy Urz臋du Miasta i Gminy w Piotrkowie Kujawskim BS Piotrk贸w Kujawski nr 07 9551 0002 0000 0101 2003 0011 z dopiskiem : Przetarg nieograniczony na: Przebudowa drogi gminnej Piotrk贸w Kujawski- Tomis艂awice - etap I. Kopi臋 dowodu przelewu potwierdzon膮 za zgodno艣膰 z orygina艂em nale偶y do艂膮czy膰 do oferty. 4. Wadium wnoszone w formie: por臋czenia bankowego, gwarancji bankowej, gwarancji ubezpieczeniowej, por臋czeniu pieni臋偶nym SKOK lub por臋czeniach udzielanych przez podmioty o kt贸rych mowa w art. 6b ust. 5 pkt ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju PrzedUWAGA

WYJA艢NIENIE TRE艢CI SIWZ


Dnia 12 lipca 2013 roku Zamawiajacy na stronie internetowej: www.bip.piotrkowkujawski.pl zamie艣ci艂 wyja艣nienie tre艣ci SIWZ


聽 聽 聽 聽 聽 聽 聽 聽 聽 聽 聽 聽 聽 聽 聽 聽 聽 聽 聽 聽 聽 聽 聽 聽 聽 聽 聽 聽 聽 聽 聽 聽 聽 聽 聽Burmistrz Miasta i Gminy

聽 聽 聽 聽 聽 聽 聽 聽 聽 聽 聽 聽 聽 聽 聽 聽 聽 聽 聽 聽 聽 聽 聽 聽 聽 聽 聽 聽 聽 聽 聽 聽 聽 聽 mgr Miros艂aw skonieczny


TypRozmiarPobierzKomentarzData dodaniaLicznik 
?35.3 KB POBIERZog艂oszenie03.07.2013 12:03157
.DOC524.5 KB POBIERZSIWZ03.07.2013 12:03219
.PDF11228.5 KB POBIERZprojekt03.07.2013 12:05243
?136.2 KB POBIERZSST03.07.2013 12:18243
.DOC118.5 KB POBIERZkosztorys ofertowy03.07.2013 12:19226
.PDF1655.1 KB POBIERZwyja艣nienie tre艣ci siwz 112.07.2013 13:28118
.PDF690.1 KB POBIERZzg艂oszenie rob贸t12.07.2013 13:29107
.PDF2081.8 KB POBIERZdecyzja- stala organizacja ruchu12.07.2013 13:30145
.PDF756 KB POBIERZprojekt sta艂ej org ruchu12.07.2013 13:31133
.PDF4241.7 KB POBIERZrys_nr0224512.07.2013 13:32129
.PDF3789 KB POBIERZrys_nr0224612.07.2013 13:3398
.PDF2195.3 KB POBIERZdecyzja - tymczasowa organizacja ruchu12.07.2013 13:33115
.PDF1452.8 KB POBIERZprojekt tymczasowej organizacji ruchu12.07.2013 13:35157

Autor : Tomasz Ciesielski
Zredagowa艂(a) : Tomasz Ciesielski
Data wprowadzenia : 2013-07-03 12:02:35
Data ostatniej modyfikacji : 12.07.2013 13:27
Liczba wy艣wietle艅 : 722

Redaktor  Data modyfikacji 
Tomasz Ciesielski  03.07.2013 12:02poka偶 t膮 wersj臋licznik odwiedzin: 4419221