logo
Zam贸wienia publiczne » Przetargi » 2013
Og艂oszenie o przetargu nieograniczonym na:

BUDOWA SIECI WODOCI膭GOWEJ DLA MIEJSCOWO艢CI BYCZ, TROJACZEK, STAWISKA, WINCENTOWO, TEODOROWO - II ETAP


Adres strony internetowej, na kt贸rej Zamawiaj膮cy udost臋pnia Specyfikacj臋 Istotnych Warunk贸w Zam贸wienia:
www.bip.piotrkowkujawski.pl

Piotrk贸w Kujawski: BUDOWA SIECI WODOCI膭GOWEJ DLA MIEJSCOWO艢CI BYCZ, TROJACZEK, STAWISKA, WINCENTOWO, TEODOROWO - II ETAP
Numer og艂oszenia: 319042 - 2013; data zamieszczenia: 07.08.2013
聽OG艁OSZENIE O ZAM脫WIENIU - roboty budowlane


Zamieszczanie og艂oszenia: obowi膮zkowe.

Og艂oszenie dotyczy: zam贸wienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJ膭CY

I. 1) NAZWA I ADRES: Miasto i Gmina , ul. Ko艣cielna 1, 88-230 Piotrk贸w Kujawski, woj. kujawsko-pomorskie, tel. 054 2655123, faks 054 2655112.
Adres strony internetowej zamawiaj膮cego: www.bip.piotrkowkujawski.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJ膭CEGO: Administracja samorz膮dowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAM脫WIENIA

II.1) OKRE艢LENIE PRZEDMIOTU ZAM脫WIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zam贸wieniu przez zamawiaj膮cego: BUDOWA SIECI WODOCI膭GOWEJ DLA MIEJSCOWO艢CI BYCZ, TROJACZEK, STAWISKA, WINCENTOWO, TEODOROWO - II ETAP.

II.1.2) Rodzaj zam贸wienia: roboty budowlane.

II.1.4) Okre艣lenie przedmiotu oraz wielko艣ci lub zakresu zam贸wienia: Przedmiotem zam贸wienia jest wykonanie zadania pod nazw膮: BUDOWA SIECI WODOCI膭GOWEJ DLA MIEJSCOWO艢CI BYCZ, TROJACZEK, STAWISKA, WINCENTOWO, TEODOROWO - II ETAP Zamawiaj膮cy wymaga aby ca艂e zadanie zosta艂o wykonane w dw贸ch cz臋艣ciach: 2.1.1. Pierwsza cz臋艣膰 wykonana w terminie do 29 listopada 2013 roku w zakres kt贸rej ( zgodnie z za艂膮cznikiem mapowym w skali 1: 10000 oraz kosztorysami ofertowymi) wchodzi膰 b臋dzie wykonanie : a) Wykonanie sieci wodoci膮gowej o 艂膮cznej d艂ugo艣ci 17 854 mb w tym: - z rur

fi聽110 - 15 171 mb - z rur聽fi 90 - 2 683 mb. b) Wykonanie przy艂膮czy wodoci膮gowych o 艂膮cznej d艂ugo艣ci 723 mb聽- 22 szt. w tym: - z rur聽fi 32 mm - 298 mb. - z rur聽fi 40 mm - 130 mb. - z rur聽fi 50 mm - 170 mb. - z rur聽fi 32 mm - 125 mb. c) Zapewnienie obs艂ugi geodezyjnej oraz wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej d) Przywr贸cenie nawierzchni dr贸g oraz grunt贸w przez kt贸re przebiega膰 b臋dzie sie膰 wodoci膮gowa b膮d藕 przy艂膮cza wodoci膮gowe do stanu pierwotnego. 2.1.2. Druga cz臋艣膰 wykonana w terminie od 01.01.2014 do 16 czerwca 2014 roku w zakres kt贸rej ( zgodnie z za艂膮cznikiem mapowym w skali 1: 10000 oraz kosztorysami ofertowymi) wchodzi膰 b臋dzie wykonanie : a) Wykonanie sieci wodoci膮gowej o 艂膮cznej d艂ugo艣ci 7 183 mb w tym: - z rur聽fi 110 - 6 994 mb - z rur聽fi 90 - 189 mb. b) Wykonanie przy艂膮czy wodoci膮gowych o 艂膮cznej d艂ugo艣ci 187 mb- 9 szt. w tym: - z rur聽fi 32 mm - 163 mb. - z rur聽fi 40 mm - 24 mb. c) Zapewnienie obs艂ugi geodezyjnej oraz wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej d) Przywr贸cenie nawierzchni dr贸g oraz grunt贸w przez kt贸re przebiega膰 b臋dzie sie膰 wodoci膮gowa b膮d藕 przy艂膮cza wodoci膮gowe do stanu pierwotnego. UWAGA: Je艣li gdziekolwiek w SIWZ przedmiot zam贸wienia okre艣lony zosta艂 przez wskazanie znak贸w towarowych lub pochodzenie urz膮dze艅 i materia艂贸w, to Zamawiaj膮cy dopuszcza mo偶liwo艣膰 zastosowania materia艂贸w i urz膮dze艅 r贸wnowa偶nych w stosunku do zaprojektowanych z zachowaniem tych samych standard贸w technicznych, technologicznych i jako艣ciowych. Przez poj臋cie urz膮dze艅 i materia艂贸w r贸wnowa偶nych nale偶y rozumie膰 urz膮dzenia i materia艂y gwarantuj膮ce realizacj臋 rob贸t zgodnie z wydanym pozwoleniem na budow臋 oraz zapewniaj膮ce uzyskanie parametr贸w technicznych nie gorszych od za艂o偶onych w dokumentacji projektowej, specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru rob贸t oraz w przedmiarach rob贸t. Wykaz zastosowanych i przyj臋tych przez Wykonawc臋 do wyceny materia艂贸w lub urz膮dze艅 r贸wnowa偶nych musi zosta膰 za艂膮czony do oferty na druku - za艂膮czniku nr 9 do SIWZ - wykazie urz膮dze艅 r贸wnowa偶nych. Koniecznym jest podanie nazwy producenta, precyzyjnego i jednoznacznego typu urz膮dzenia lub materia艂u oraz za艂膮czenie niezb臋dnych dokument贸w, takich jak: atest PZH, deklaracja zgodno艣ci producenta / aprobata techniczna, karta katalogowa producenta zawieraj膮ca wszystkie parametry techniczno-eksploatacyjne uj臋te w dokumentacji projektowej. 2.2. Uwagi ko艅cowe 1. Roboty musz膮 by膰 wykonane zgodnie z obowi膮zuj膮cymi przepisami, zasadami wiedzy technicznej, sztuk膮 budowlan膮 i polskimi normami. 2. Wykonawca b臋dzie wykonywa艂 przedmiot umowy z materia艂贸w w艂asnych. 3. Zastosowane materia艂y powinny spe艂nia膰 wymogi prawa budowlanego i pozostawa膰 w zgodno艣ci z Polskimi Normami lub aprobatami technicznymi. 4. Warto艣膰 materia艂贸w u偶ytych do realizacji inwestycji jest obj臋ta cen膮 wykonania zam贸wienia. Szczeg贸艂owy zakres i opis przedmiotu zam贸wienia okre艣la za艂膮czona dokumentacja projektowa, przedmiar rob贸t oraz kosztorys ofertowy. 2.3. Podwykonawcy: Wykonawca, kt贸ry zamierza powierzy膰 podwykonawcom wykonanie jakiejkolwiek cz臋艣ci zam贸wienia, zobowi膮zany jest wskaza膰 na druku oferty zakresy zam贸wienia powierzane podwykonawcom. Brak jakiejkolwiek wzmianki w tym zakresie na formularzu oferty, b臋dzie uznawane za stwierdzenie samodzielnego wykonania zam贸wienia. 2.4. Wymagany okres gwarancji na wykonane roboty ( materia艂y i robocizn臋) wynosi 36 miesi臋cy od dnia odebrania przez Zamawiaj膮cego rob贸t budowlanych i podpisania (bez uwag) protoko艂u ko艅cowego. 2.5. Zaleca si臋 aby oferent dokona艂 wizji lokalnej na obiekcie b臋d膮cym elementem zam贸wienia..

II.1.5) przewiduje si臋 udzielenie zam贸wie艅 uzupe艂niaj膮cych:
Okre艣lenie przedmiotu oraz wielko艣ci lub zakresu zam贸wie艅 uzupe艂niaj膮cych
Zamawiaj膮cy przewiduje udzielenie zam贸wie艅 uzupe艂niaj膮cych do 20% zam贸wienia podstawowego.

II.1.6) Wsp贸lny S艂ownik Zam贸wie艅 (CPV): 45.23.21.50-8.

II.1.7) Czy dopuszcza si臋 z艂o偶enie oferty cz臋艣ciowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza si臋 z艂o偶enie oferty wariantowej: nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAM脫WIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zako艅czenie: 16.06.2014.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: 1. W niniejszym post臋powaniu Zamawiaj膮cy wymaga wniesienia wadium w wysoko艣ci 30.000,00 z艂 (s艂ownie: trzydzie艣ci tysi臋cy z艂otych 00/100) 2. Wadium mo偶e by膰 wnoszone w jednej lub kilku nast臋puj膮cych formach: a) pieni膮dzu; b)por臋czeniach bankowych lub por臋czeniach sp贸艂dzielczej kasy oszcz臋dno艣ciowo- kredytowej, z tym, 偶e por臋czenie kasy jest zawsze por臋czeniem pieni臋偶nym; c) gwarancjach bankowych; d) gwarancjach ubezpieczeniowych; e) por臋czeniach udzielanych przez podmioty, o kt贸rych mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsi臋biorczo艣ci (Dz. U. Nr 109, poz. 1158, z p贸藕n. zm) 3. Wadium w formie pieni臋偶nej nale偶y wnie艣膰 przelewem na rachunek bankowy Urz臋du Miasta i Gminy w Piotrkowie Kujawskim BS Piotrk贸w Kujawski nr 07 9551 0002 0000 0101 2003 0011 z dopiskiem : Przetarg nieograniczony na: BUDOWA SIECI WODOCI膭GOWEJ DLA MIEJSCOWO艢CI BYCZ, TROJACZEK, STAWISKA, WINCENTOWO, TEODOROWO - II ETAP Kopi臋 dowodu przelewu potwierdzon膮 za zgodno艣膰 z orygina艂em nale偶y do艂膮czy膰 do oferty. 4. Wadium wnoszone w formie: por臋czenia bankowego, gwarancji bankowej, gwarancji ubezpieczeniowej, por臋czeniu pieni臋偶nym SKOK lub por臋czeniach udzielanych przez podmioty o kt贸rych mowa w art. 6b ust. 5 pkt ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsi臋biorczo艣ci, nale偶y w formie nienaruszonego orygina艂u zdeponowa膰 w kasie u Zamawiaj膮cego, a kopi臋 potwierdzon膮 za zgodno艣膰 z orygina艂em za艂膮czy膰 do oferty. 5. Wadium nale偶y wnie艣膰 przed up艂ywem terminu sk艂adania ofert. tj. do dnia 23.08.2013 r. do godz. 10:00. 6. Wniesienie wadium w pieni膮dzu b臋dzie skuteczne, je偶eli w podanym terminie zostanie zaliczone na rachunku bankowym Zamawiaj膮cego. 7. Wykonawca, kt贸ry nie wniesie wadium lub nie zabezpieczy oferty akceptowan膮 form膮 wadium zostanie wykluczony z post臋powania, a jego oferta zostanie odrzucona. 8. Zamawiaj膮cy zwr贸ci niezw艂ocznie wadium wszystkim Wykonawcom po wyborze oferty najkorzystniejszej lub uniewa偶nieniu post臋powania, z wyj膮tkiem Wykonawcy, kt贸rego oferta zosta艂a wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrze偶eniem art. 46 ust. 4a ustawy. 9. Wykonawcy, kt贸rego oferta zosta艂a wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiaj膮cy zwr贸ci niezw艂ocznie wadium po zawarciu umowy w sprawie zam贸wienia publicznego. 10. Zamawiaj膮cy zwr贸ci niezw艂ocznie wadium, na wniosek Wykonawcy, kt贸ry wycofa艂 ofert臋 przed up艂ywem terminu sk艂adania ofert. 11. Zamawiaj膮cy 偶膮da ponownego wniesienia wadium przez Wykonawc臋, kt贸remu zwr贸cono wadium na podst. art. 46 ust. 1 ustawy Pzp, je偶eli w wyniku rozstrzygni臋cia odwo艂ania jego oferta zosta艂a wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wniesie wadium w terminie okre艣lonym przez Zamawiaj膮cego. 12. Zamawiaj膮cy zatrzyma wadium wraz z odsetkami, je偶eli Wykonawca, kt贸rego oferta zosta艂a wybrana: a) odm贸wi podpisania umowy w sprawie zam贸wienia publicznego na warunkach okre艣lonych w ofercie b) zawarcie umowy w sprawie zam贸wienia publicznego sta艂o si臋 niemo偶liwe z przyczyn le偶膮cych po stronie Wykonawcy. 13. Je偶eli wadium wniesiono w pieni膮dzu, Zamawiaj膮cy zwr贸ci je wraz z odsetkami wynikaj膮cymi z umowy rachunku bankowego, na kt贸rym by艂o ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieni臋dzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawc臋. 14. Zamawiaj膮cy zatrzyma wadium wraz z odsetkami, je偶eli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o kt贸rym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy Pzp, nie z艂o偶y艂 dokument贸w lub o艣wiadcze艅, o kt贸rych mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp, lub pe艂nomocnictw, chyba, 偶e udowodni, 偶e wynika to z przyczyn niele偶膮cych po jego stronie.

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIA艁U W POST臉POWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPE艁NIANIA TYCH WARUNK脫W

III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania okre艣lonej dzia艂alno艣ci lub czynno艣ci, je偶eli przepisy prawa nak艂adaj膮 obowi膮zek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spe艂niania tego warunku

Zamawiaj膮cy uzna, 偶e Wykonawca spe艂nia warunek posiadania uprawnie艅 do wykonywania okre艣lonej dzia艂alno艣ci lub czynno艣ci, je偶eli Wykonawca o艣wiadczy, 偶e spe艂nia warunki udzia艂u w post臋powaniu okre艣lone w pkt 4 ppkt 4.1 siwz i art.22 ust.1 ustawy Pzp. Ocena spe艂nienia warunku nast膮pi na podstawie za艂膮czonego przez wykonawc臋 do oferty o艣wiadczenia wymienionego w pkt. 5 ppkt 5.1. niniejszej siwz.

III.3.2) Wiedza i do艣wiadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spe艂niania tego warunku

Zamawiaj膮cy uzna, 偶e Wykonawca spe艂nia warunek posiadania wiedzy i do艣wiadczenia zapewniaj膮cego wykonanie zam贸wienia, je偶eli Wykonawca wyka偶e wykonanie zgodnie z zasadmi sztuki budowlanej i prawid艂owo uko艅czone w okresie ostatnich pi臋ciu lat przed up艂ywem terminu sk艂adania ofert, a je偶eli okres dzia艂alno艣ci jest kr贸tszy- w tym okresie, co najmniej jednego zadania polegaj膮cego na budowie kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej lub wodoci膮gu o warto艣ci nie mniejszej ni偶 400.000,00 z艂 brutto ( s艂ownie: czterysta tysi臋cy z艂otych brutto) Zamawiaj膮cy wymaga aby wykonawca za艂膮czy艂 dokument 艣wiadcz膮cy o tym, 偶e w dniu odbioru zam贸wienie by艂o wykonane w spos贸b nale偶yty i kompletny tj. protok贸艂 odbioru rob贸t bez zastrze偶e艅 i uwag ze strony Zamawiaj膮cego. Ocena spe艂nienia warunku nast膮pi na podstawie za艂膮czonych przez wykonawc臋 do oferty dokument贸w i dowod贸w wymienionych w pkt. 5 ppkt 5.3. lit. a) i b) siwz.

III.3.3) Potencja艂 techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spe艂niania tego warunku

Zamawiaj膮cy uzna, 偶e Wykonawca spe艂nia warunek dysponowania odpowiednim potencja艂em technicznym, je偶eli Wykonawca o艣wiadczy, 偶e spe艂nia warunki udzia艂u w post臋powaniu okre艣lone w pkt 4 ppkt 4.1 siwz i art.22 ust.1 ustawy Pzp. Ocena spe艂nienia warunku nast膮pi na podstawie za艂膮czonego przez wykonawc臋 do oferty o艣wiadczenia wymienionego w pkt. 5 ppkt 5.1. niniejszej siwz.

III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zam贸wienia

Opis sposobu dokonywania oceny spe艂niania tego warunku

Zamawiaj膮cy uzna, 偶e Wykonawca spe艂nia warunek dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zam贸wienia, je偶eli Wykonawca o艣wiadczy, 偶e dysponuje: - Kierownikiem budowy - posiadaj膮cym uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w w zakresie sieci i instalacji sanitarnych, kt贸re pozwalaj膮 na wykonywanie czynno艣ci b臋d膮cych przedmiotem zam贸wienia niezale偶nie od momentu ich wydania Ocena spe艂nienia warunku nast膮pi na podstawie za艂膮czonych przez wykonawc臋 do oferty dokument贸w i o艣wiadcze艅 wymienionych w pkt. 5 ppkt 5.4. lit. a i b siwz.

III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spe艂niania tego warunku

e) Zamawiaj膮cy uzna, 偶e Wykonawca spe艂nia warunek dotycz膮cy sytuacji ekonomicznej i finansowej, je偶eli: - Wykonawca o艣wiadczy, 偶e spe艂nia warunki udzia艂u w post臋powaniu okre艣lone w pkt 4 ppkt 4.1 siwz i art.22 ust.1 ustawy Pzp - Wykonawca wyka偶e si臋 posiadaniem 艣rodk贸w finansowych lub zdolno艣ci膮 kredytow膮 na kwot臋 nie ni偶sz膮 od 400.000,00 z艂 ( s艂ownie: czterysta tysi臋cy z艂otych) - Wykonawca przed艂o偶y polis臋, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzaj膮cy, 偶e wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialno艣ci cywilnej w zakresie prowadzonej dzia艂alno艣ci zwi膮zanej z przedmiotem zam贸wienia. Ocena spe艂nienia warunku nast膮pi na podstawie za艂膮czonego przez wykonawc臋 do oferty o艣wiadczenia wymienionego w pkt. 5 ppkt 5.1. siwz oraz dokument贸w wymienionych w pkt. 5.7 lit. b i c.

III.4) INFORMACJA O O艢WIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJ膭 DOSTARCZY膯 WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPE艁NIANIA WARUNK脫W UDZIA艁U W POST臉POWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spe艂niania przez wykonawc臋 warunk贸w, o kt贸rych mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, opr贸cz o艣wiadczenia o spe艂nianiu warunk贸w udzia艂u w post臋powaniu nale偶y przed艂o偶y膰:
wykaz rob贸t budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pi臋ciu lat przed up艂ywem terminu sk艂adania ofert albo wniosk贸w o dopuszczenie do udzia艂u w post臋powaniu, a je偶eli okres prowadzenia dzia艂alno艣ci jest kr贸tszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i warto艣ci, daty i miejsca wykonania oraz z za艂膮czeniem dowod贸w dotycz膮cych najwa偶niejszych rob贸t, okre艣laj膮cych, czy roboty te zosta艂y wykonane w spos贸b nale偶yty oraz wskazuj膮cych, czy zosta艂y wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawid艂owo uko艅czone;
wykaz os贸b, kt贸re b臋d膮 uczestniczy膰 w wykonywaniu zam贸wienia, w szczeg贸lno艣ci odpowiedzialnych za 艣wiadczenie us艂ug, kontrol臋 jako艣ci lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, do艣wiadczenia i wykszta艂cenia niezb臋dnych do wykonania zam贸wienia, a tak偶e zakresu wykonywanych przez nie czynno艣ci, oraz informacj膮 o podstawie do dysponowania tymi osobami;
o艣wiadczenie, 偶e osoby, kt贸re b臋d膮 uczestniczy膰 w wykonywaniu zam贸wienia, posiadaj膮 wymagane uprawnienia, je偶eli ustawy nak艂adaj膮 obowi膮zek posiadania takich uprawnie艅;
informacj臋 banku lub sp贸艂dzielczej kasy oszcz臋dno艣ciowo-kredytowej potwierdzaj膮c膮 wysoko艣膰 posiadanych 艣rodk贸w finansowych lub zdolno艣膰 kredytow膮 wykonawcy, wystawion膮 nie wcze艣niej ni偶 3 miesi膮ce przed up艂ywem terminu sk艂adania ofert albo sk艂adania wniosk贸w o dopuszczenie do udzia艂u w post臋powaniu o udzielenie zam贸wienia;
op艂acon膮 polis臋, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzaj膮cy, 偶e wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialno艣ci cywilnej w zakresie prowadzonej dzia艂alno艣ci zwi膮zanej z przedmiotem zam贸wienia.

Wykonawca powo艂uj膮cy si臋 przy wykazywaniu spe艂nienia warunk贸w udzia艂u w post臋powaniu, o kt贸rych mowa w art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy, na zasoby innych podmiot贸w przedk艂ada nast臋puj膮ce dokumenty dotycz膮ce podmiot贸w, zasobami kt贸rych b臋dzie dysponowa艂 wykonawca:
informacj臋 banku lub sp贸艂dzielczej kasy oszcz臋dno艣ciowo-kredytowej potwierdzaj膮cej wysoko艣膰 posiadanych 艣rodk贸w finansowych lub zdolno艣膰 kredytow膮 innego podmiotu, wystawion膮 nie wcze艣niej ni偶 3 miesi膮ce przed up艂ywem terminu sk艂adania ofert albo sk艂adania wniosk贸w o dopuszczenie do udzia艂u w post臋powaniu o udzielenie zam贸wienia;
op艂acon膮 polis臋, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzaj膮cy, 偶e inny podmiot jest ubezpieczony od odpowiedzialno艣ci cywilnej w zakresie prowadzonej dzia艂alno艣ci zwi膮zanej z przedmiotem zam贸wienia;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, nale偶y przed艂o偶y膰:
o艣wiadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
aktualny odpis z w艂a艣ciwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o dzia艂alno艣ci gospodarczej, je偶eli odr臋bne przepisy wymagaj膮 wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcze艣niej ni偶 6 miesi臋cy przed up艂ywem terminu sk艂adania wniosk贸w o dopuszczenie do udzia艂u w post臋powaniu o udzielenie zam贸wienia albo sk艂adania ofert;
aktualne za艣wiadczenie w艂a艣ciwego naczelnika urz臋du skarbowego potwierdzaj膮ce, 偶e wykonawca nie zalega z op艂acaniem podatk贸w, lub za艣wiadczenie, 偶e uzyska艂 przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub roz艂o偶enie na raty zaleg艂ych p艂atno艣ci lub wstrzymanie w ca艂o艣ci wykonania decyzji w艂a艣ciwego organu - wystawione nie wcze艣niej ni偶 3 miesi膮ce przed up艂ywem terminu sk艂adania wniosk贸w o dopuszczenie do udzia艂u w post臋powaniu o udzielenie zam贸wienia albo sk艂adania ofert;
aktualne za艣wiadczenie w艂a艣ciwego oddzia艂u Zak艂adu Ubezpiecze艅 Spo艂ecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Spo艂ecznego potwierdzaj膮ce, 偶e wykonawca nie zalega z op艂acaniem sk艂adek na ubezpieczenia zdrowotne i spo艂eczne, lub potwierdzenie, 偶e uzyska艂 przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub roz艂o偶enie na raty zaleg艂ych p艂atno艣ci lub wstrzymanie w ca艂o艣ci wykonania decyzji w艂a艣ciwego organu - wystawione nie wcze艣niej ni偶 3 miesi膮ce przed up艂ywem terminu sk艂adania wniosk贸w o dopuszczenie do udzia艂u w post臋powaniu o udzielenie zam贸wienia albo sk艂adania ofert;
wykonawca powo艂uj膮cy si臋 przy wykazywaniu spe艂niania warunk贸w udzia艂u w post臋powaniu na zasoby innych podmiot贸w, kt贸re b臋d膮 bra艂y udzia艂 w realizacji cz臋艣ci zam贸wienia, przedk艂ada tak偶e dokumenty dotycz膮ce tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, okre艣lonym w pkt III.4.2.

III.4.3) Dokumenty podmiot贸w zagranicznych

Je偶eli wykonawca ma siedzib臋 lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedk艂ada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w kt贸rym ma siedzib臋 lub miejsce zamieszkania potwierdzaj膮cy, 偶e:
nie otwarto jego likwidacji ani nie og艂oszono upad艂o艣ci - wystawiony nie wcze艣niej ni偶 6 miesi臋cy przed up艂ywem terminu sk艂adania wniosk贸w o dopuszczenie do udzia艂u w post臋powaniu o udzielenie zam贸wienia albo sk艂adania ofert;
nie zalega z uiszczaniem podatk贸w, op艂at, sk艂adek na ubezpieczenie spo艂eczne i zdrowotne albo 偶e uzyska艂 przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub roz艂o偶enie na raty zaleg艂ych p艂atno艣ci lub wstrzymanie w ca艂o艣ci wykonania decyzji w艂a艣ciwego organu - wystawiony nie wcze艣niej ni偶 3 miesi膮ce przed up艂ywem terminu sk艂adania wniosk贸w o dopuszczenie do udzia艂u w post臋powaniu o udzielenie zam贸wienia albo sk艂adania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotycz膮ce przynale偶no艣ci do tej samej grupy kapita艂owej
lista podmiot贸w nale偶膮cych do tej samej grupy kapita艂owej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsument贸w albo informacji o tym, 偶e nie nale偶y do grupy kapita艂owej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1) Dow贸d wp艂acenia wadium 2)Dowody potwierdzaj膮ce, 偶e roboty zosta艂y wykonane w spos贸b nale偶yty oraz wskazuj膮cych, czy zosta艂y wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawid艂owo uko艅czone 3)Wykaz Urz膮dze艅 r贸wnowa偶nych 4)Kosztorys ofertowy uproszczony 5) Zaakceptowany wz贸r umowy 6) Upowa偶nienie - je艣li dotyczy

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAM脫WIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zam贸wienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najni偶sza cena.

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje si臋 istotne zmiany postanowie艅 zawartej umowy w stosunku do tre艣ci oferty, na podstawie kt贸rej dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowie艅 umowy oraz okre艣lenie warunk贸w zmian

1.Zamawiaj膮cy przewiduje mo偶liwo艣膰 dokonania zmian postanowie艅 umowy w stosunku do tre艣ci oferty, na podstawie kt贸rej dokonano wyboru wykonawcy zgodnie z zapisami w projekcie umowy oraz je偶eli wyst膮pi膮 nast臋puj膮ce okoliczno艣ci: a) wyst膮pi艂a konieczno艣膰 wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej, sposobie lub technologii wykonania przedmiotu umowy, b) zmiana podatku od towar贸w i us艂ug VAT, c) konieczno艣膰 zmiany terminu wykonania zam贸wienia na skutek: - wyst膮pienia warunk贸w atmosferycznych nie pozwalaj膮cych na wykonanie przedmiotu umowy ze wzgl臋d贸w technologicznych, co mo偶e mie膰 wp艂yw na jako艣膰 wykonania, trwa艂o艣膰 i zachowanie okresu gwarancji, - przed艂u偶aj膮cego si臋 oczekiwania na uzgodnienia, decyzje administracyjne, itp. - wyst膮pienia rob贸t dodatkowych, - zawieszenia rob贸t przez zamawiaj膮cego - dzia艂ania si艂y wy偶szej, d) zmiana warunk贸w finansowania zam贸wienia, e) zmiana na stanowisku kierownika budowy lub kierownika rob贸t, f) zmiana na stanowisku inspektora nadzoru, g) zmiana sposobu rozliczania umowy lub dokonywania p艂atno艣ci na rzecz Wykonawcy, na skutek zmian zawartej przez Zamawiaj膮cego umowy o dofinansowanie projektu lub wytycznych dotycz膮cych realizacji projektu, h) przy zawieraniu umowy nie mo偶na by艂o przewidzie膰 rozmiaru lub koszt贸w prac. 5.2. Zmiany zawartej umowy wymagaj膮 pisemnego uzasadnienia sporz膮dzonego przez inspektora nadzoru i przedstawiciela wykonawcy, zatwierdzonego przez kierownika Zamawiaj膮cego. Zmiana umowy wymaga, pod rygorem niewa偶no艣ci zachowania formy pisemnej. 5.3 Zmiana os贸b, o kt贸rych mowa w pkt. 15 ppkt 15.1 lit. e), w trakcie realizacji przedmiotu umowy, musi by膰 uzasadniona przez Wykonawc臋 na pi艣mie i wymaga zaakceptowania przez Zamawiaj膮cego. Zamawiaj膮cy zaakceptuje tak膮 zmian臋 w terminie 7 dni od daty przed艂o偶enia propozycji wy艂膮cznie wtedy, gdy kwalifikacje i do艣wiadczenie wskazanych os贸b b臋d膮 spe艂nia膰 warunki postawione w tym zakresie w Specyfikacji Istotnych Warunk贸w Zam贸wienia. 15.4. Zaakceptowana przez Zamawiaj膮cego zmiana os贸b, o kt贸rej mowa w pkt. 15 ppkt 15.1 lit. e) winna by膰 potwierdzona pisemnie i nie wymaga aneksu do niniejszej umowy. 15.5.Wszelkie zmiany i uzupe艂nienia tre艣ci niniejszej umowy, wymagaj膮 aneksu sporz膮dzonego z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem niewa偶no艣ci za wyj膮tkiem wskazanym w pkt 4.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na kt贸rej jest dost臋pna specyfikacja istotnych warunk贸w zam贸wienia: www.bip.piotrkowkujawski.pl
Specyfikacj臋 istotnych warunk贸w zam贸wienia mo偶na uzyska膰 pod adresem: Urz膮d Miasta i Gminy 88-230 Piotrk贸w Kujawski ul. Ko艣cielna 1 pok贸j nr 2.

IV.4.4) Termin sk艂adania wniosk贸w o dopuszczenie do udzia艂u w post臋powaniu lub ofert: 23.08.2013 godzina 10:00, miejsce: Urz膮d Miasta i Gminy 88-230 Piotrk贸w Kujawski ul. Ko艣cielna 1 pok贸j nr 12 ( sekretariat).

IV.4.5) Termin zwi膮zania ofert膮: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu sk艂adania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje si臋 uniewa偶nienie post臋powania o udzielenie zam贸wienia, w przypadku nieprzyznania 艣rodk贸w pochodz膮cych z bud偶etu Unii Europejskiej oraz niepodlegaj膮cych zwrotowi 艣rodk贸w z pomocy udzielonej przez pa艅stwa cz艂onkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), kt贸re mia艂y by膰 przeznaczone na sfinansowanie ca艂o艣ci lub cz臋艣ci zam贸wienia:聽 nie

Burmistrz Miasta i Gminy

mgr Miros艂aw SkoniecznyUWAGA

MODYFIKACJA聽 TRE艢CI 聽SIWZ

Zamawiaj膮cy dnia 09 sierpnia 2013 roku zamie艣ci艂 modyfikacj臋 tre艣ci SIWZ.


聽 聽 聽 聽 聽 聽 聽 聽 聽 聽 聽 聽 聽 聽 聽 聽 聽 聽 聽 聽 聽 聽 聽Burmistrz Miasta i Gminy

聽 聽 聽 聽 聽 聽 聽 聽 聽 聽 聽 聽 聽 聽 聽 聽 聽 聽 聽 聽 聽 聽 聽mgr 聽Miros艂aw Skonieczny 
TypRozmiarPobierzKomentarzData dodaniaLicznik 
?38.3 KB POBIERZog艂oszenie07.08.2013 14:09150
.DOC553 KB POBIERZSIWZ07.08.2013 14:10254
.PDF2300.1 KB POBIERZmapa pogl膮dowa07.08.2013 14:11240
.PDF606.1 KB POBIERZprojekt budowlany strona tytu艂owa07.08.2013 14:12238
.DOC95.5 KB POBIERZOPIS TECHNICZNY07.08.2013 14:13328
.PDF7084.1 KB POBIERZ365.344.02107.08.2013 14:15239
.PDF4172.5 KB POBIERZ365.344.16407.08.2013 14:15208
.PDF6669.5 KB POBIERZ365.344.21207.08.2013 14:18215
.PDF6424.7 KB POBIERZ365.344.21407.08.2013 14:20227
.PDF8578.9 KB POBIERZ365.344.22207.08.2013 14:21216
.PDF31020.7 KB POBIERZ365.344.22307.08.2013 14:27212
.PDF20939.8 KB POBIERZ365.344.22407.08.2013 14:37221
.PDF8727.1 KB POBIERZ365.344.23107.08.2013 14:40222
.PDF13692.7 KB POBIERZ365.344.23307.08.2013 14:46213
.PDF9402.6 KB POBIERZ375.122.01207.08.2013 14:48216
.PDF7888.4 KB POBIERZ375.122.01307.08.2013 14:50207
.PDF7818.6 KB POBIERZ375.122.01407.08.2013 14:52220
.PDF7804.1 KB POBIERZ375.122.02207.08.2013 14:54210
.PDF4939.1 KB POBIERZ375.122.02307.08.2013 14:55228
.PDF5085.3 KB POBIERZ375.122.02407.08.2013 14:57219
.PDF7978.3 KB POBIERZ375.122.03107.08.2013 15:05230
.PDF8134.4 KB POBIERZ375.122.03307.08.2013 15:09219
.PDF12877 KB POBIERZ375.122.06207.08.2013 15:12218
.PDF5646.6 KB POBIERZ375.122.06407.08.2013 15:14218
.PDF6333 KB POBIERZ375.122.07107.08.2013 15:16217
.PDF20575 KB POBIERZ375.122.07207.08.2013 15:20237
.PDF6171.1 KB POBIERZ375.122.07307.08.2013 15:22211
.PDF15168.3 KB POBIERZ375.122.07407.08.2013 15:25238
.PDF7347.1 KB POBIERZ375.122.08107.08.2013 15:27197
.PDF5565.2 KB POBIERZschematy wezlow07.08.2013 15:28216
.PDF116.3 KB POBIERZRuroci膮gi wodoci膮gowe - zestawienie rob贸t ziemnych ETAP II cz臋艣膰 107.08.2013 15:29255
.PDF96 KB POBIERZRuroci膮gi wodoci膮gowe - zestawienie rob贸t ziemnych ETAP II cz臋艣膰 207.08.2013 15:29258
.PDF117.6 KB POBIERZPrzy艂膮cza wodoci膮gowe - zestawienie rob贸t ziemnych ETAP II cz臋艣膰 107.08.2013 15:29283
.PDF104.1 KB POBIERZPrzy艂膮cza wodoci膮gowe - zestawienie rob贸t ziemnych ETAP II cz臋艣膰 207.08.2013 15:30268
.PDF183 KB POBIERZKosztorys Ofertowy - Sie膰 wodoc.gm.Piotrk贸w Kuj.m.Bycz E.II cz.107.08.2013 15:30286
.PDF173.8 KB POBIERZKosztorys Ofertowy - Sie膰 wodoc.gm.Piotrk贸w Kuj.m.Bycz E.II cz.207.08.2013 15:31271
.PDF177.6 KB POBIERZKosztorys Ofertowy - przy艂膮cz.wodoc.gm.Piotrk贸w Kuj.m.Bycz E.II cz.107.08.2013 15:31189
.PDF173.7 KB POBIERZKosztorys Ofertowy - przy艂膮cz.wodoc.gm.Piotrk贸w Kuj.m.Bycz E.II cz.207.08.2013 15:32273
.PDF245.6 KB POBIERZPrzedmiar Rob贸t - Sie膰 wodoc.gm.Piotrk贸w Kuj.m.Bycz E.II cz.107.08.2013 15:32375
.PDF234.9 KB POBIERZPrzedmiar Rob贸t - Sie膰 wodoc.gm.Piotrk贸w Kuj.m.Bycz E.II cz.207.08.2013 15:32300
.PDF229.8 KB POBIERZPrzedmiar Rob贸t - przy艂膮cz. wodoc.gm.Piotrk贸w Kuj.m.Bycz E.II cz.107.08.2013 15:32282
.PDF229.1 KB POBIERZPrzedmiar Rob贸t - przy艂膮cz. wodoc.gm.Piotrk贸w Kuj.m.Bycz E.II cz.207.08.2013 15:33294
.DOC210 KB POBIERZSpecyfikacja techniczna07.08.2013 15:34261
.PDF2179.9 KB POBIERZDecyzja - pozwolenie na budow臋07.08.2013 15:35282
.PDF1368.3 KB POBIERZModyfikacja tre艣ci SIWZ09.08.2013 14:00172

Autor : Tomasz Ciesielski
Zredagowa艂(a) : Tomasz Ciesielski
Data wprowadzenia : 2013-08-07 14:08:30
Data ostatniej modyfikacji : 09.08.2013 14:03
Liczba wy艣wietle艅 : 997

Redaktor  Data modyfikacji 
Tomasz Ciesielski  09.08.2013 13:59poka偶 t膮 wersj臋
Tomasz Ciesielski  08.08.2013 07:55poka偶 t膮 wersj臋
Tomasz Ciesielski  08.08.2013 07:41poka偶 t膮 wersj臋
Tomasz Ciesielski  07.08.2013 15:44poka偶 t膮 wersj臋
Tomasz Ciesielski  07.08.2013 15:40poka偶 t膮 wersj臋
Tomasz Ciesielski  07.08.2013 14:08poka偶 t膮 wersj臋licznik odwiedzin: 4312363