logo
Zam贸wienia publiczne » Przetargi » 2013
Og艂oszenie o przetargu nieograniczonym na:

DOSTAWA I TRANSPORT WRAZ Z ROZ艁ADUNKIEM MIESZANKI WAPIENNO-呕WIROWEJ 0 - 31,5 mm

Adres strony internetowej, na kt贸rej Zamawiaj膮cy udost臋pnia Specyfikacj臋 Istotnych Warunk贸w Zam贸wienia:
www.bip.piotrkowkujawski.plPiotrk贸w Kujawski: DOSTAWA I TRANSPORT WRAZ Z ROZ艁ADUNKIEM MIESZANKI WAPIENNO-呕WIROWEJ 0 - 31,5 mm
Numer og艂oszenia: 179491 - 2013; data zamieszczenia: 05.09.2013
OG艁OSZENIE O ZAM脫WIENIU - dostawy


Zamieszczanie og艂oszenia: obowi膮zkowe.

Og艂oszenie dotyczy: zam贸wienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJ膭CY

I. 1) NAZWA I ADRES: Miasto i Gmina , ul. Ko艣cielna 1, 88-230 Piotrk贸w Kujawski, woj. kujawsko-pomorskie, tel. 054 2655123, faks 054 2655112.
Adres strony internetowej zamawiaj膮cego: www.bip.piotrkowkujawski.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJ膭CEGO: Administracja samorz膮dowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAM脫WIENIA

II.1) OKRE艢LENIE PRZEDMIOTU ZAM脫WIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zam贸wieniu przez zamawiaj膮cego: DOSTAWA I TRANSPORT WRAZ Z ROZ艁ADUNKIEM MIESZANKI WAPIENNO-呕WIROWEJ 0 - 31,5 mm.

II.1.2) Rodzaj zam贸wienia: dostawy.

II.1.4) Okre艣lenie przedmiotu oraz wielko艣ci lub zakresu zam贸wienia: Przedmiotem zam贸wienia jest wykonanie zadania pod nazw膮: DOSTAWA I TRANSPORT WRAZ Z ROZ艁ADUNKIEM MIESZANKI WAPIENNO-呕WIROWEJ 0 - 31,5 mm Przedmiotem zam贸wienia jest dostawa i transport z roz艂adunkiem mieszanki 偶wirowo-wapiennej o granulacji 0- 31,5 mm na remont dr贸g gminnych, w miejsca i w terminach uzgodnionych z Zamawiaj膮cym : Mieszanka 偶wirowo-wapienna o granulacji 0- 31,5 mm - 3100 ton Zamawiaj膮cy wymaga aby Wykonawca dostarczy艂 mieszank臋 w min. II transzach: - I transza - ok. 2800 ton w terminie i miejscu uzgodnionym z Zamawiaj膮cym ( nie d艂u偶ej jednak ni偶 w ci膮gu 30 dni od dnia zg艂oszenia faxem lub telefonicznie zapotrzebowania dostarczenia mieszanki) - II transza ok. 300 ton w terminie i miejscu uzgodnionym z Zamawiaj膮cym ( nie d艂u偶ej jednak ni偶 w ci膮gu 30 dni od dnia zg艂oszenia faxem lub telefonicznie zapotrzebowania dostarczenia mieszanki) Zamawiaj膮cy zleca膰 b臋dzie prace b臋d膮ce przedmiotem zam贸wienia w miar臋 jego bie偶膮cych potrzeb na podstawie odr臋bnych zlece艅 przekazywanych Wykonawcy w formie telefonicznej, pisemnej lub faxem z okre艣leniem zakresu i miejsca wykonania prac. Wykonawca zobowi膮zany jest w terminie 3 dni od daty zg艂oszenia rozpocz膮膰 realizacj臋 dostawy. Ka偶da dostawa winna by膰 udokumentowana dowodem WZ wraz z wydrukiem z wagi wystawionym przez kopalni臋 dodatkowo potwierdzonym przez so艂tysa/radnego miejscowo艣ci, w kt贸rej wykonywana by艂a dostawa lub pracownika UMiG. W przypadku z艂ej jako艣ci kruszywa Wykonawca na w艂asny koszt zobowi膮zany jest zebra膰 wysypane kruszywo z drogi. Podana wielko艣膰 kruszywa drogowego 艂amanego wapiennego jest ilo艣ci膮 przewidywan膮 i mo偶e ulec zmianie. W przypadku zmniejszenia w/w ilo艣ci kruszywa Wykonawca nie nabywa prawa do jakichkolwiek roszcze艅 w stosunku do Zamawiaj膮cego. Szczeg贸艂owy zakres i opis przedmiotu zam贸wienia okre艣la za艂膮czony opis przedmiotu zam贸wienia. Podwykonawcy: Wykonawca, kt贸ry zamierza powierzy膰 podwykonawcom wykonanie jakiejkolwiek cz臋艣ci zam贸wienia, zobowi膮zany jest wskaza膰 na druku oferty oraz za艂膮czniku nr do oferty zakresy zam贸wienia powierzane podwykonawcom. Brak jakiejkolwiek wzmianki w tym zakresie na formularzu oferty, b臋dzie uznawane za stwierdzenie samodzielnego wykonania zam贸wienia..

II.1.5) przewiduje si臋 udzielenie zam贸wie艅 uzupe艂niaj膮cych:
Okre艣lenie przedmiotu oraz wielko艣ci lub zakresu zam贸wie艅 uzupe艂niaj膮cych
Zamawiaj膮cy przewiduje udzielenie zam贸wie艅 uzupe艂niaj膮cych do 20% zam贸wienia podstawowego.

II.1.6) Wsp贸lny S艂ownik Zam贸wie艅 (CPV): 14.21.22.00-2.

II.1.7) Czy dopuszcza si臋 z艂o偶enie oferty cz臋艣ciowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza si臋 z艂o偶enie oferty wariantowej: nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAM脫WIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zako艅czenie: 20.11.2013.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: 1.W niniejszym post臋powaniu Zamawiaj膮cy wymaga wniesienia wadium w wysoko艣ci 3500,00 z艂.( s艂ownie: trzy tysi膮ce pi臋膰set z艂otych 00/100) 2. Wadium mo偶e by膰 wnoszone w jednej lub kilku nast臋puj膮cych formach: a) pieni膮dzu; b)por臋czeniach bankowych lub por臋czeniach sp贸艂dzielczej kasy oszcz臋dno艣ciowo- kredytowej, z tym, 偶e por臋czenie kasy jest zawsze por臋czeniem pieni臋偶nym; c) gwarancjach bankowych; d) gwarancjach ubezpieczeniowych; e) por臋czeniach udzielanych przez podmioty, o kt贸rych mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsi臋biorczo艣ci (Dz. U. Nr 109, poz. 1158, z p贸藕n. zm) 3. Wadium w formie pieni臋偶nej nale偶y wnie艣膰 przelewem na rachunek bankowy Urz臋du Miasta i Gminy w Piotrkowie Kujawskim BS Piotrk贸w Kujawski nr 07 9551 0002 0000 0101 2003 0011 z dopiskiem : Przetarg nieograniczony na: DOSTAWA I TRANSPORT WRAZ Z ROZ艁ADUNKIEM MIESZANKI WAPIENNO-呕WIROWEJ 0 - 31,5 mm Kopi臋 dowodu przelewu potwierdzon膮 za zgodno艣膰 z orygina艂em nale偶y do艂膮czy膰 do oferty. 4. Wadium wnoszone w formie: por臋czenia bankowego, gwarancji bankowej, gwarancji ubezpieczeniowej, por臋czeniu pieni臋偶nym SKOK lub por臋czeniach udzielanych przez podmioty o kt贸rych mowa w art. 6b ust. 5 pkt ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsi臋biorczo艣ci, nale偶y w formie nienaruszonego orygina艂u zdeponowa膰 w kasie u Zamawiaj膮cego, a kopi臋 potwierdzon膮 za zgodno艣膰 z orygina艂em za艂膮czy膰 do oferty. 5. Wadium nale偶y wnie艣膰 przed up艂ywem terminu sk艂adania ofert. tj. do dnia 16.09.2013 r. do godz. 10:00. 6. Wniesienie wadium w pieni膮dzu b臋dzie skuteczne, je偶eli w podanym terminie zostanie zaliczone na rachunku bankowym Zamawiaj膮cego. 7. Wykonawca, kt贸ry nie wniesie wadium lub nie zabezpieczy oferty akceptowan膮 form膮 wadium zostanie wykluczony z post臋powania, a jego oferta zostanie odrzucona. 8. Zamawiaj膮cy zwr贸ci niezw艂ocznie wadium wszystkim Wykonawcom po wyborze oferty najkorzystniejszej lub uniewa偶nieniu post臋powania, z wyj膮tkiem Wykonawcy, kt贸rego oferta zosta艂a wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrze偶eniem art. 46 ust. 4a ustawy. 9. Wykonawcy, kt贸rego oferta zosta艂a wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiaj膮cy zwr贸ci niezw艂ocznie wadium po zawarciu umowy w sprawie zam贸wienia publicznego. 10. Zamawiaj膮cy zwr贸ci niezw艂ocznie wadium, na wniosek Wykonawcy, kt贸ry wycofa艂 ofert臋 przed up艂ywem terminu sk艂adania ofert. 11. Zamawiaj膮cy 偶膮da ponownego wniesienia wadium przez Wykonawc臋, kt贸remu zwr贸cono wadium na podst. art. 46 ust. 1 ustawy Pzp, je偶eli w wyniku rozstrzygni臋cia odwo艂ania jego oferta zosta艂a wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wniesie wadium w terminie okre艣lonym przez Zamawiaj膮cego. 12. Zamawiaj膮cy zatrzyma wadium wraz z odsetkami, je偶eli Wykonawca, kt贸rego oferta zosta艂a wybrana: a) odm贸wi podpisania umowy w sprawie zam贸wienia publicznego na warunkach okre艣lonych w ofercie b) zawarcie umowy w sprawie zam贸wienia publicznego sta艂o si臋 niemo偶liwe z przyczyn le偶膮cych po stronie Wykonawcy. 13. Je偶eli wadium wniesiono w pieni膮dzu, Zamawiaj膮cy zwr贸ci je wraz z odsetkami wynikaj膮cymi z umowy rachunku bankowego, na kt贸rym by艂o ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieni臋dzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawc臋. 14. Zamawiaj膮cy zatrzyma wadium wraz z odsetkami, je偶eli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o kt贸rym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy Pzp, nie z艂o偶y艂 dokument贸w lub o艣wiadcze艅, o kt贸rych mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp, lub pe艂nomocnictw, chyba, 偶e udowodni, 偶e wynika to z przyczyn niele偶膮cych po jego stronie.

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIA艁U W POST臉POWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPE艁NIANIA TYCH WARUNK脫W

III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania okre艣lonej dzia艂alno艣ci lub czynno艣ci, je偶eli przepisy prawa nak艂adaj膮 obowi膮zek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spe艂niania tego warunku

Zamawiaj膮cy uzna, 偶e Wykonawca spe艂nia warunek posiadania uprawnie艅 do wykonywania okre艣lonej dzia艂alno艣ci lub czynno艣ci, je偶eli: - Wykonawca o艣wiadczy, 偶e spe艂nia warunki udzia艂u w post臋powaniu okre艣lone w pkt 4 ppkt 4.1 siwz i art.22 ust.1 ustawy Pzp. - Wykonawcy zobowi膮zani s膮 wykaza膰 posiadaniem stosownych koncesji, zezwole艅 lub licencji zwi膮zanych bezpo艣rednio z realizacj膮 zadania. Zakres niniejszy winien obejmowa膰 kopi臋 aktualnego zezwolenia (licencji) na 艣wiadczenie us艂ug zwi膮zanych z transportem drogowym rzeczy. Ocena spe艂nienia warunku nast膮pi na podstawie za艂膮czonego przez wykonawc臋 do oferty o艣wiadczenia wymienionego w pkt. 5 ppkt 5.1. oraz pkt. 5.2.1. niniejszej siwz.

III.3.2) Wiedza i do艣wiadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spe艂niania tego warunku

Zamawiaj膮cy uzna, 偶e Wykonawca spe艂nia warunek posiadania wiedzy i do艣wiadczenia zapewniaj膮cego wykonanie zam贸wienia, je偶eli: - Wykonawca wyka偶e si臋 wykonaniem a w przypadku 艣wiadcze艅 okresowych lub ci膮g艂ych r贸wnie偶 wykonywanych us艂ug w zakresie niezb臋dnym do wykazania spe艂nienia warunku wiedzy i do艣wiadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed up艂ywem terminu sk艂adania ofert, a je偶eli okres prowadzenia dzia艂alno艣ci jest kr贸tszy, to w tym okresie - wykonaniem min. jednego zam贸wienia odpowiadaj膮cego swoim rodzajem i warto艣ci膮 dostawom stanowi膮cym przedmiot zam贸wienia tj. takie, kt贸rych przedmiotem by艂o wykonanie dostawy kruszywa wapiennego lub kruszywa 偶wirowo- wapiennego o og贸lnej warto艣ci wykonanych dostaw nie mniejszej ni偶 80 000,00 z艂. ka偶da. Zamawiaj膮cy wymaga aby wykonawca za艂膮czy艂 dokument 艣wiadcz膮cy o tym, 偶e zam贸wienie zosta艂o wykonane lub jest wykonywane nale偶ycie. Ocena spe艂nienia warunku nast膮pi na podstawie za艂膮czonych przez wykonawc臋 do oferty dokument贸w i dowod贸w wymienionych w pkt. 5 ppkt 5.3. lit. a) i b) siwz.

III.3.3) Potencja艂 techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spe艂niania tego warunku

Zamawiaj膮cy uzna, 偶e Wykonawca spe艂nia warunek dysponowania odpowiednim potencja艂em technicznym, je偶eli: - Wykonawca o艣wiadczy, 偶e spe艂nia warunki udzia艂u w post臋powaniu okre艣lone w pkt 4 ppkt 4.1 siwz i art.22 ust.1 ustawy Pzp. - Wykonawca wyka偶e si臋 dysponowaniem nast臋puj膮cym potencja艂em technicznym do wykonywania zam贸wienia: 1. Posiadanie niezb臋dnego do wykonania zam贸wienia taboru samochodowego - minimum 5 zestaw贸w samochod贸w ci臋偶arowych z wywrotem tylnym. Ocena spe艂nienia warunku nast膮pi na podstawie za艂膮czonego przez wykonawc臋 do oferty o艣wiadczenia wymienionego w pkt. 5 ppkt 5.1. oraz pkt. 5 ppkt. 5.4 lit. c niniejszej siwz.

III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zam贸wienia

Opis sposobu dokonywania oceny spe艂niania tego warunku

Zamawiaj膮cy uzna, 偶e Wykonawca spe艂nia warunek dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zam贸wienia, je偶eli Wykonawca o艣wiadczy, 偶e dysponuje: - Minimum 1 osob膮 koordynuj膮c膮 wykonaniem zam贸wienia - Minimum 5 osobami - kierowcami Wszystkie w/w osoby musz膮 pos艂ugiwa膰 si臋 j臋zykiem polskim lub w przypadku braku znajomo艣ci j臋zyka polskiego przez ww. osoby - Wykonawca zobowi膮zany jest na w艂asny koszt do zapewnienia t艂umacza j臋zyka polskiego w celu sta艂ego t艂umaczenia w kontaktach pomi臋dzy Zamawiaj膮cym a personelem Wykonawcy. Ocena spe艂nienia warunku nast膮pi na podstawie za艂膮czonych przez wykonawc臋 do oferty dokument贸w i o艣wiadcze艅 wymienionych w pkt. 5 ppkt 5.4. lit. a i b siwz.

III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spe艂niania tego warunku

Zamawiaj膮cy uzna, 偶e Wykonawca spe艂nia warunek dotycz膮cy sytuacji ekonomicznej i finansowej, je偶eli: - Wykonawca o艣wiadczy, 偶e spe艂nia warunki udzia艂u w post臋powaniu okre艣lone w pkt 4 ppkt 4.1 siwz i art.22 ust.1 ustawy Pzp - Wykonawca przed艂o偶y polis臋, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzaj膮cy, 偶e wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialno艣ci cywilnej w zakresie prowadzonej dzia艂alno艣ci zwi膮zanej z przedmiotem zam贸wienia. Ocena spe艂nienia warunku nast膮pi na podstawie za艂膮czonego przez wykonawc臋 do oferty o艣wiadczenia wymienionego w pkt. 5 ppkt 5.1. siwz oraz dokument贸w wymienionych w pkt. 5.7 lit. b.

III.4) INFORMACJA O O艢WIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJ膭 DOSTARCZY膯 WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPE艁NIANIA WARUNK脫W UDZIA艁U W POST臉POWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spe艂niania przez wykonawc臋 warunk贸w, o kt贸rych mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, opr贸cz o艣wiadczenia o spe艂nianiu warunk贸w udzia艂u w post臋powaniu nale偶y przed艂o偶y膰:
potwierdzenie posiadania uprawnie艅 do wykonywania okre艣lonej dzia艂alno艣ci lub czynno艣ci, je偶eli przepisy prawa nak艂adaj膮 obowi膮zek ich posiadania, w szczeg贸lno艣ci koncesje, zezwolenia lub licencje;
wykaz wykonanych, a w przypadku 艣wiadcze艅 okresowych lub ci膮g艂ych r贸wnie偶 wykonywanych, g艂贸wnych dostaw lub us艂ug, w okresie ostatnich trzech lat przed up艂ywem terminu sk艂adania ofert albo wniosk贸w o dopuszczenie do udzia艂u w post臋powaniu, a je偶eli okres prowadzenia dzia艂alno艣ci jest kr贸tszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich warto艣ci, przedmiotu, dat wykonania i podmiot贸w, na rzecz kt贸rych dostawy lub us艂ugi zosta艂y wykonane, oraz za艂膮czeniem dowod贸w, czy zosta艂y wykonane lub s膮 wykonywane nale偶ycie;
wykaz narz臋dzi, wyposa偶enia zak艂adu i urz膮dze艅 technicznych dost臋pnych wykonawcy us艂ug lub rob贸t budowlanych w celu wykonania zam贸wienia wraz z informacj膮 o podstawie do dysponowania tymi zasobami;
wykaz os贸b, kt贸re b臋d膮 uczestniczy膰 w wykonywaniu zam贸wienia, w szczeg贸lno艣ci odpowiedzialnych za 艣wiadczenie us艂ug, kontrol臋 jako艣ci lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, do艣wiadczenia i wykszta艂cenia niezb臋dnych do wykonania zam贸wienia, a tak偶e zakresu wykonywanych przez nie czynno艣ci, oraz informacj膮 o podstawie do dysponowania tymi osobami;
o艣wiadczenie, 偶e osoby, kt贸re b臋d膮 uczestniczy膰 w wykonywaniu zam贸wienia, posiadaj膮 wymagane uprawnienia, je偶eli ustawy nak艂adaj膮 obowi膮zek posiadania takich uprawnie艅;
op艂acon膮 polis臋, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzaj膮cy, 偶e wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialno艣ci cywilnej w zakresie prowadzonej dzia艂alno艣ci zwi膮zanej z przedmiotem zam贸wienia.

Wykonawca powo艂uj膮cy si臋 przy wykazywaniu spe艂nienia warunk贸w udzia艂u w post臋powaniu, o kt贸rych mowa w art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy, na zasoby innych podmiot贸w przedk艂ada nast臋puj膮ce dokumenty dotycz膮ce podmiot贸w, zasobami kt贸rych b臋dzie dysponowa艂 wykonawca:
op艂acon膮 polis臋, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzaj膮cy, 偶e inny podmiot jest ubezpieczony od odpowiedzialno艣ci cywilnej w zakresie prowadzonej dzia艂alno艣ci zwi膮zanej z przedmiotem zam贸wienia;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, nale偶y przed艂o偶y膰:
o艣wiadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
aktualny odpis z w艂a艣ciwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o dzia艂alno艣ci gospodarczej, je偶eli odr臋bne przepisy wymagaj膮 wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcze艣niej ni偶 6 miesi臋cy przed up艂ywem terminu sk艂adania wniosk贸w o dopuszczenie do udzia艂u w post臋powaniu o udzielenie zam贸wienia albo sk艂adania ofert;
aktualne za艣wiadczenie w艂a艣ciwego naczelnika urz臋du skarbowego potwierdzaj膮ce, 偶e wykonawca nie zalega z op艂acaniem podatk贸w, lub za艣wiadczenie, 偶e uzyska艂 przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub roz艂o偶enie na raty zaleg艂ych p艂atno艣ci lub wstrzymanie w ca艂o艣ci wykonania decyzji w艂a艣ciwego organu - wystawione nie wcze艣niej ni偶 3 miesi膮ce przed up艂ywem terminu sk艂adania wniosk贸w o dopuszczenie do udzia艂u w post臋powaniu o udzielenie zam贸wienia albo sk艂adania ofert;
aktualne za艣wiadczenie w艂a艣ciwego oddzia艂u Zak艂adu Ubezpiecze艅 Spo艂ecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Spo艂ecznego potwierdzaj膮ce, 偶e wykonawca nie zalega z op艂acaniem sk艂adek na ubezpieczenia zdrowotne i spo艂eczne, lub potwierdzenie, 偶e uzyska艂 przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub roz艂o偶enie na raty zaleg艂ych p艂atno艣ci lub wstrzymanie w ca艂o艣ci wykonania decyzji w艂a艣ciwego organu - wystawione nie wcze艣niej ni偶 3 miesi膮ce przed up艂ywem terminu sk艂adania wniosk贸w o dopuszczenie do udzia艂u w post臋powaniu o udzielenie zam贸wienia albo sk艂adania ofert;
wykonawca powo艂uj膮cy si臋 przy wykazywaniu spe艂niania warunk贸w udzia艂u w post臋powaniu na zasoby innych podmiot贸w, kt贸re b臋d膮 bra艂y udzia艂 w realizacji cz臋艣ci zam贸wienia, przedk艂ada tak偶e dokumenty dotycz膮ce tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, okre艣lonym w pkt III.4.2.

III.4.3) Dokumenty podmiot贸w zagranicznych

Je偶eli wykonawca ma siedzib臋 lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedk艂ada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w kt贸rym ma siedzib臋 lub miejsce zamieszkania potwierdzaj膮cy, 偶e:
nie otwarto jego likwidacji ani nie og艂oszono upad艂o艣ci - wystawiony nie wcze艣niej ni偶 6 miesi臋cy przed up艂ywem terminu sk艂adania wniosk贸w o dopuszczenie do udzia艂u w post臋powaniu o udzielenie zam贸wienia albo sk艂adania ofert;
nie zalega z uiszczaniem podatk贸w, op艂at, sk艂adek na ubezpieczenie spo艂eczne i zdrowotne albo 偶e uzyska艂 przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub roz艂o偶enie na raty zaleg艂ych p艂atno艣ci lub wstrzymanie w ca艂o艣ci wykonania decyzji w艂a艣ciwego organu - wystawiony nie wcze艣niej ni偶 3 miesi膮ce przed up艂ywem terminu sk艂adania wniosk贸w o dopuszczenie do udzia艂u w post臋powaniu o udzielenie zam贸wienia albo sk艂adania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotycz膮ce przynale偶no艣ci do tej samej grupy kapita艂owej
lista podmiot贸w nale偶膮cych do tej samej grupy kapita艂owej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsument贸w albo informacji o tym, 偶e nie nale偶y do grupy kapita艂owej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1) Dow贸d wp艂acenia wadium 2)Dowody i dokumenty wskazana w pkt. 5 SIWZ 3) Zaakceptowany wz贸r umowy 4) Upowa偶nienie - je艣li dotyczy

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAM脫WIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zam贸wienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najni偶sza cena.

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje si臋 istotne zmiany postanowie艅 zawartej umowy w stosunku do tre艣ci oferty, na podstawie kt贸rej dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowie艅 umowy oraz okre艣lenie warunk贸w zmian

1.Zamawiaj膮cy przewiduje mo偶liwo艣膰 dokonania zmian postanowie艅 umowy w stosunku do tre艣ci oferty, na podstawie kt贸rej dokonano wyboru wykonawcy, je偶eli wyst膮pi膮 nast臋puj膮ce okoliczno艣ci: a) wyst膮pi艂a konieczno艣膰 wprowadzenia zmian w sposobie lub technologii wykonania przedmiotu umowy, b) zmiana podatku od towar贸w i us艂ug VAT, c) konieczno艣膰 zmiany terminu wykonania zam贸wienia na skutek: - wyst膮pienia warunk贸w atmosferycznych nie pozwalaj膮cych na wykonanie przedmiotu umowy ze wzgl臋d贸w technologicznych, co mo偶e mie膰 wp艂yw na jako艣膰 wykonania, trwa艂o艣膰 i zachowanie okresu gwarancji, - przed艂u偶aj膮cego si臋 oczekiwania na uzgodnienia, decyzje administracyjne, itp. - wyst膮pienia rob贸t dodatkowych, - zawieszenia rob贸t przez zamawiaj膮cego - dzia艂ania si艂y wy偶szej, d) zmiana warunk贸w finansowania zam贸wienia, e) zmiana sposobu rozliczania umowy lub dokonywania p艂atno艣ci na rzecz Wykonawcy, na skutek zmian zawartej przez Zamawiaj膮cego umowy o dofinansowanie projektu lub wytycznych dotycz膮cych realizacji projektu, f) przy zawieraniu umowy nie mo偶na by艂o przewidzie膰 rozmiaru lub koszt贸w prac. 2. Zmiany zawartej umowy wymagaj膮 pisemnego uzasadnienia sporz膮dzonego przez przedstawiciela wykonawcy, zatwierdzonego przez kierownika Zamawiaj膮cego. Zmiana umowy wymaga, pod rygorem niewa偶no艣ci zachowania formy pisemnej.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na kt贸rej jest dost臋pna specyfikacja istotnych warunk贸w zam贸wienia: www.bip.piotrkowkujawski.pl
Specyfikacj臋 istotnych warunk贸w zam贸wienia mo偶na uzyska膰 pod adresem: Urz膮d Miasta i Gminy 88-230 Piotrk贸w Kujawski ul. Ko艣cielna 1 pok贸j nr 2.

IV.4.4) Termin sk艂adania wniosk贸w o dopuszczenie do udzia艂u w post臋powaniu lub ofert: 16.09.2013 godzina 10:00, miejsce: Urz膮d Miasta i Gminy 88-230 Piotrk贸w Kujawski ul. Ko艣cielna 1 pok贸j nr 12 ( sekretariat).

IV.4.5) Termin zwi膮zania ofert膮: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu sk艂adania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje si臋 uniewa偶nienie post臋powania o udzielenie zam贸wienia, w przypadku nieprzyznania 艣rodk贸w pochodz膮cych z bud偶etu Unii Europejskiej oraz niepodlegaj膮cych zwrotowi 艣rodk贸w z pomocy udzielonej przez pa艅stwa cz艂onkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), kt贸re mia艂y by膰 przeznaczone na sfinansowanie ca艂o艣ci lub cz臋艣ci zam贸wienia: nie


Burmistrz Miasta i Gminy

mgr Miros艂aw Skonieczny


TypRozmiarPobierzKomentarzData dodaniaLicznik 
?35.4 KB POBIERZog艂oszenie2013-09-05 15:42:49195
.DOC454 KB POBIERZSIWZ2013-09-05 15:47:07283

Autor : Tomasz Ciesielski
Zredagowa艂(a) : Tomasz Ciesielski
Data wprowadzenia : 2013-09-05 15:42:12
Data ostatniej modyfikacji : 2013-09-05 15:42:12
Liczba wy艣wietle艅 : 1093licznik odwiedzin: 7003709