logo
Zam贸wienia publiczne » Przetargi » 2013
Og艂oszenie o przetargu nieograniczonym na:

Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialno艣ci Zamawiaj膮cego

Adres strony internetowej, na kt贸rej Zamawiaj膮cy udost臋pnia Specyfikacj臋 Istotnych Warunk贸w Zam贸wienia:
www.bip.piotrkowkujawski.pl

Piotrk贸w Kujawski: Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialno艣ci Zamawiaj膮cego
Numer og艂oszenia: 479970 - 2013; data zamieszczenia: 22.11.2013
聽OG艁OSZENIE O ZAM脫WIENIU - us艂ugi


Zamieszczanie og艂oszenia: obowi膮zkowe.

Og艂oszenie dotyczy: zam贸wienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJ膭CY

I. 1) NAZWA I ADRES: Miasto i Gmina , ul. Ko艣cielna 1, 88-230 Piotrk贸w Kujawski, woj. kujawsko-pomorskie, tel. 054 2655123, faks 054 2655112.
Adres strony internetowej zamawiaj膮cego: www.bip.piotrkowkujawski.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJ膭CEGO: Administracja samorz膮dowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAM脫WIENIA

II.1) OKRE艢LENIE PRZEDMIOTU ZAM脫WIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zam贸wieniu przez zamawiaj膮cego: Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialno艣ci Zamawiaj膮cego.

II.1.2) Rodzaj zam贸wienia: us艂ugi.

II.1.4) Okre艣lenie przedmiotu oraz wielko艣ci lub zakresu zam贸wienia: Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialno艣ci Zamawiaj膮cego. Cz臋艣膰 I Zam贸wienia: Przedmiot zam贸wienia obejmuje ubezpieczenie mienia i odpowiedzialno艣ci Zamawiaj膮cego w zakresie: - ubezpieczenia mienia od ognia i innych zdarze艅 losowych, - ubezpieczenia mienia od kradzie偶y z w艂amaniem i rabunku oraz od kradzie偶y zwyk艂ej, - ubezpieczenia sprz臋tu elektronicznego od wszystkich ryzyk, - ubezpieczenia odpowiedzialno艣ci cywilnej, - ubezpieczenia szyb od st艂uczenia, - ubezpieczenia nast臋pstw nieszcz臋艣liwych wypadk贸w, w nast臋puj膮cych jednostkach organizacyjnych: 1.Urz膮d Miasta i Gminy, 88-230 Piotrk贸w Kujawski, ul. Ko艣cielna 1 2.Warsztaty Terapii Zaj臋ciowej, Nowa Wie艣 28a, 88-230 Piotrk贸w Kujawski 3.Szko艂a Podstawowa Bycz, 88-230 Piotrk贸w Kujawski 4.Szko艂a Podstawowa D臋bo艂臋ka, 88-230 Piotrk贸w Kujawski 5.Zesp贸艂 Szk贸艂 i Plac贸wek w Piotrkowie Kujawskim (w sk艂ad jednostki wchodzi gimnazjum oraz szko艂a podstawowa), 88-230 Piotrk贸w Kujawski, ul. W艂oc艂awska 37 6.Instytucja Kultury Miejsko Gminny O艣rodek Kultury, Sportu i Rekreacji, 88-230 Piotrk贸w Kujawski, ul. Stra偶acka 4 7.Przedszkole Samorz膮dowe, 88-230 Piotrk贸w Kujawski, ul. Targowa 2 8.Instytucja Kultury Biblioteka Publiczna, 88-230 Piotrk贸w Kujawski, Rynek 20 9. Miejsko Gminny O艣rodek Pomocy Spo艂ecznej, 88-230 Piotrk贸w Kujawski, ul. S艂oneczna 32 10. Zak艂ad Komunalny, 88-230 Piotrk贸w Kujawski, ul. Topolowa 1 11.Jednostki OSP i inne jednostki podlegaj膮ce Urz臋dowi Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski 12.Zesp贸艂 Ekonomiczno-Administracyjny Szk贸艂, 88-230 Piotrk贸w Kujawski, ul. W艂oc艂awska 37 Cz臋艣膰 II Zam贸wienia Przedmiot zam贸wienia obejmuje ubezpieczenie mienia i odpowiedzialno艣ci Zamawiaj膮cego w zakresie: - ubezpieczenia odpowiedzialno艣ci cywilnej posiadaczy pojazd贸w mechanicznych, - ubezpieczenie autocasco, - ubezpieczenia NNW kierowcy i pasa偶er贸w, - ubezpieczenia assistance. Cz臋艣膰 III Zam贸wienia Przedmiot zam贸wienia obejmuje ubezpieczenie nast臋pstw nieszcz臋艣liwych wypadk贸w cz艂onk贸w Ochotniczych Stra偶y Po偶arnych w nast臋puj膮cych jednostkach: 1.OSP Piotrk贸w Kujawski 2.OSP D臋bo艂臋ka- Rudzk Du偶y 3.OSP Bycz 4.OSP Lubsin 5.OSP Jerzyce 6.OSP 艢wi膮tniki 7.OSP Po艂ajewo 8.OSP Przew贸z Cz臋艣膰 IV Zam贸wienia Przedmiot zam贸wienia obejmuje ubezpieczenie jednostek p艂ywaj膮cych w zakresie: - ubezpieczenie casco - ubezpieczenie odpowiedzialno艣ci cywilnej - ubezpieczenie nast臋pstw nieszcz臋艣liwych wypadk贸w UWAGA: Szczeg贸艂owy opis przedmiotu zam贸wienia zawarty jest w Za艂膮czniku Nr 3 - Program Ubezpieczenia UWAGA: Zamawiaj膮cy nie dopuszcza sk艂adania ofert wariantowych. Wykonawca mo偶e z艂o偶y膰 ofert臋 na jedn膮 cz臋艣膰 zam贸wienia b膮d藕 te偶 na I, II, III i IV cz臋艣膰 zam贸wienia. Ka偶da z cz臋艣ci b臋dzie oceniana odr臋bnie. Wymagania okre艣lone przez Zamawiaj膮cego dotycz膮ce przedmiotu zam贸wienia: 1.Zamawiaj膮cy wymaga, aby Wykonawca udziela艂 pe艂nomocnikowi Zamawiaj膮cego - Maximus Broker Sp. z o.o. informacji na temat bie偶膮cej likwidacji szk贸d Zamawiaj膮cego. 2.Zamawiaj膮cy wymaga, aby Zamawiaj膮cy (jednostki Zamawiaj膮cego) nie byli zobowi膮zani do pokrywania strat Wykonawcy dzia艂aj膮cego w formie towarzystwa ubezpiecze艅 wzajemnych przez wnoszenie dodatkowej sk艂adki, zgodnie z art. 44 ust. 2 Ustawy o dzia艂alno艣ci ubezpieczeniowej (Dz. U. z 2013 r. poz. 950). 3.Wykonawca musi posiada膰 og贸lne (szczeg贸lne) warunki ubezpieczenia, zwane dalej OWU, wszystkich ubezpiecze艅 okre艣lonych w przedmiocie zam贸wienia oraz do艂膮czy膰 OWU do oferty z艂o偶onej Zamawiaj膮cemu..

II.1.5) przewiduje si臋 udzielenie zam贸wie艅 uzupe艂niaj膮cych:
Okre艣lenie przedmiotu oraz wielko艣ci lub zakresu zam贸wie艅 uzupe艂niaj膮cych
Zamawiaj膮cy przewiduje mo偶liwo艣膰 udzielenia zam贸wie艅 uzupe艂niaj膮cych w trybie z wolnej r臋ki, kt贸rych warto艣膰 nie przekroczy 50% warto艣ci zam贸wienia podstawowego, na zasadach okre艣lonych w art. 67 ust. 1 pkt 6 Ustawy w przypadku: - nabycia sk艂adnik贸w maj膮tkowych w okresie pomi臋dzy zebraniem danych a rozpocz臋ciem okresu ubezpieczenia lub nabycia sk艂adnik贸w maj膮tkowych (w tym pojazd贸w) w okresie trwania umowy, - przed艂u偶enia ochrony ubezpieczeniowej o kolejne 3 miesi膮ce oraz wznowienia polis komunikacyjnych na okres kolejnych 12 miesi臋cy dla pojazd贸w Zamawiaj膮cego, kt贸rych ubezpieczenie rozpoczyna si臋 w dodatkowym 3-miesi臋cznym okresie ubezpieczenia - w przypadku nie wy艂onienia Wykonawcy w procedurze przetargowej na kolejny okres ubezpieczenia, - w innych przypadkach niewymienionych powy偶ej, je偶eli zam贸wienie uzupe艂niaj膮ce dotyczy ryzyk ubezpieczeniowych wymienionych w zam贸wieniu podstawowym. Wykonawca, kt贸remu zostanie udzielone zam贸wienie podstawowe zobowi膮zany b臋dzie do zastosowania w zam贸wieniach uzupe艂niaj膮cych stawek nie wy偶szych ni偶 zastosowanych w zam贸wieniu podstawowym, z uwzgl臋dnieniem okresu rzeczywi艣cie udzielanej ochrony wg systemu pro rata temporis za ka偶dy dzie艅.

II.1.6) Wsp贸lny S艂ownik Zam贸wie艅 (CPV): 66.51.00.00-8, 66.51.50.00-3, 66.51.60.00-0, 66.51.21.00-3, 66.51.41.10-0, 66.50.61.00-1.

II.1.7) Czy dopuszcza si臋 z艂o偶enie oferty cz臋艣ciowej: tak, liczba cz臋艣ci: 4.

II.1.8) Czy dopuszcza si臋 z艂o偶enie oferty wariantowej: nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAM脫WIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesi膮cach: 36.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiaj膮cy nie wymaga od Wykonawc贸w wnoszenia wadium.

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIA艁U W POST臉POWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPE艁NIANIA TYCH WARUNK脫W

III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania okre艣lonej dzia艂alno艣ci lub czynno艣ci, je偶eli przepisy prawa nak艂adaj膮 obowi膮zek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spe艂niania tego warunku

Zamawiaj膮cy uzna, 偶e Wykonawca spe艂nia warunek posiadania uprawnie艅 do wykonywania okre艣lonej dzia艂alno艣ci lub czynno艣ci, je偶eli: - Wykonawca przedstawi kopi臋 dokumentu potwierdzaj膮cego posiadanie zezwolenia na prowadzenie dzia艂alno艣ci ubezpieczeniowej, o kt贸rym mowa w art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 22 maja 2003 roku o dzia艂alno艣ci ubezpieczeniowej (Dz. U. z 2013 r. poz. 950)

III.3.2) Wiedza i do艣wiadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spe艂niania tego warunku

Zamawiaj膮cy uzna, 偶e Wykonawca spe艂nia warunek posiadania wiedzy i do艣wiadczenia zapewniaj膮cego wykonanie zam贸wienia, je偶eli: - Wykonawca o艣wiadczy, 偶e spe艂nia warunki udzia艂u w post臋powaniu okre艣lone w art.22 ust.1 ustawy Pzp.

III.3.3) Potencja艂 techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spe艂niania tego warunku

Zamawiaj膮cy uzna, 偶e Wykonawca spe艂nia warunek dysponowania odpowiednim potencja艂em technicznym, je偶eli: - Wykonawca o艣wiadczy, 偶e spe艂nia warunki udzia艂u w post臋powaniu okre艣lone w art.22 ust.1 ustawy Pzp

III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zam贸wienia

Opis sposobu dokonywania oceny spe艂niania tego warunku

Zamawiaj膮cy uzna, 偶e Wykonawca spe艂nia warunek dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zam贸wienia, je偶eli: -Wykonawca o艣wiadczy, 偶e spe艂nia warunki udzia艂u w post臋powaniu okre艣lone w art.22 ust.1 ustawy Pzp

III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spe艂niania tego warunku

Zamawiaj膮cy uzna, 偶e Wykonawca spe艂nia warunek dotycz膮cy sytuacji ekonomicznej i finansowej, je偶eli: -Wykonawca o艣wiadczy, 偶e spe艂nia warunki udzia艂u w post臋powaniu okre艣lone w art.22 ust.1 ustawy Pzp

III.4) INFORMACJA O O艢WIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJ膭 DOSTARCZY膯 WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPE艁NIANIA WARUNK脫W UDZIA艁U W POST臉POWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spe艂niania przez wykonawc臋 warunk贸w, o kt贸rych mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, opr贸cz o艣wiadczenia o spe艂nianiu warunk贸w udzia艂u w post臋powaniu nale偶y przed艂o偶y膰:
potwierdzenie posiadania uprawnie艅 do wykonywania okre艣lonej dzia艂alno艣ci lub czynno艣ci, je偶eli przepisy prawa nak艂adaj膮 obowi膮zek ich posiadania, w szczeg贸lno艣ci koncesje, zezwolenia lub licencje;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, nale偶y przed艂o偶y膰:
o艣wiadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
aktualny odpis z w艂a艣ciwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o dzia艂alno艣ci gospodarczej, je偶eli odr臋bne przepisy wymagaj膮 wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcze艣niej ni偶 6 miesi臋cy przed up艂ywem terminu sk艂adania wniosk贸w o dopuszczenie do udzia艂u w post臋powaniu o udzielenie zam贸wienia albo sk艂adania ofert;

III.4.3) Dokumenty podmiot贸w zagranicznych

Je偶eli wykonawca ma siedzib臋 lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedk艂ada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w kt贸rym ma siedzib臋 lub miejsce zamieszkania potwierdzaj膮cy, 偶e:
nie otwarto jego likwidacji ani nie og艂oszono upad艂o艣ci - wystawiony nie wcze艣niej ni偶 6 miesi臋cy przed up艂ywem terminu sk艂adania wniosk贸w o dopuszczenie do udzia艂u w post臋powaniu o udzielenie zam贸wienia albo sk艂adania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotycz膮ce przynale偶no艣ci do tej samej grupy kapita艂owej
lista podmiot贸w nale偶膮cych do tej samej grupy kapita艂owej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsument贸w albo informacji o tym, 偶e nie nale偶y do grupy kapita艂owej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

OWU wszystkich ubezpiecze艅, kt贸re s膮 przedmiotem zam贸wienia.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAM脫WIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zam贸wienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert:

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje si臋 istotne zmiany postanowie艅 zawartej umowy w stosunku do tre艣ci oferty, na podstawie kt贸rej dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowie艅 umowy oraz okre艣lenie warunk贸w zmian

Zamawiaj膮cy przewiduje mo偶liwo艣膰 wprowadzenia ni偶ej wymienionych zmian postanowie艅 zawartej umowy w stosunku do tre艣ci oferty, na podstawie kt贸rej dokonano wyboru wykonawcy: 1)zmiany termin贸w p艂atno艣ci, wysoko艣ci i liczby rat sk艂adki - taka zmiana zostanie dokonana, bez dodatkowej zwy偶ki sk艂adki, na pisemny wniosek Zamawiaj膮cego z艂o偶ony przed up艂ywem terminu p艂atno艣ci sk艂adki przewidzianym w umowie oraz dokumentach ubezpieczenia po uprzedniej zgodzie Wykonawcy; 2)zmiany wysoko艣ci sk艂adki lub raty sk艂adki w ubezpieczeniach maj膮tkowych w przypadku zmiany sumy ubezpieczenia - w przypadku zmiany warto艣ci maj膮tku w okresie ubezpieczenia oraz w wyniku nabycia sk艂adnik贸w maj膮tkowych w okresie pomi臋dzy zebraniem danych a rozpocz臋ciem okresu ubezpieczenia. Sk艂adka b臋dzie rozliczna zgodnie z okre艣lonymi w specyfikacji zapisami klauzuli warunk贸w i taryf oraz klauzul automatycznego pokrycia; 3)zmiany wysoko艣ci sk艂adki w ubezpieczeniu mienia od ognia i innych zdarze艅 losowych w przypadku zmiany sumy ubezpieczenia budynk贸w i budowli - w przypadku zmiany rodzaju warto艣ci budynk贸w/budowli (np. z warto艣ci ksi臋gowej brutto na warto艣膰 odtworzeniow膮). Sk艂adka b臋dzie rozliczna zgodnie z, okre艣lonymi w specyfikacji, zapisami klauzuli warunk贸w i taryf; 4)zmiany wysoko艣ci sk艂adki w ubezpieczeniach komunikacyjnych w przypadku zmiany sumy ubezpieczenia w ubezpieczeniu autocasco oraz w przypadku ubezpieczenia pojazd贸w nabywanych przez Zamawiaj膮cego (jednostki Zamawiaj膮cego) w trakcie trwania umowy o udzielenie zam贸wienia publicznego oraz sprzeda偶y lub likwidacji pojazd贸w przez Zamawiaj膮cego (jednostki Zamawiaj膮cego) i zmiany posiadacza pojazd贸w w tym okresie. Ostatnim dniem umo偶liwiaj膮cym ubezpieczenie pojazdu na warunkach umowy o udzielenie zam贸wienia publicznego jest ostatni dzie艅 obowi膮zywania umowy to jest 31.12.2016 r. Maksymalnie okres ubezpieczenia pojazd贸w zako艅czy si臋 dnia 27.12.2017 r. Sk艂adka b臋dzie rozliczna zgodnie z zapisami klauzuli warunk贸w i taryf; 5)zmiany dotycz膮ce liczby jednostek organizacyjnych Zamawiaj膮cego podlegaj膮cych ubezpieczeniu i ich formy prawnej - w przypadku: a)powstania nowych jednostek (w wyniku utworzenia, po艂膮czenia lub wyodr臋bniania) - sk艂adka b臋dzie rozliczna b膮d藕 naliczana zgodnie z, okre艣lonymi w specyfikacjami, zapisami klauzuli warunk贸w i taryf; b)przekszta艂cenia jednostki - warunki ubezpieczenia b臋d膮 nie gorsze jak dla jednostki pierwotnej; c)likwidacji jednostki - jednostka zostanie wy艂膮czona z ochrony ubezpieczeniowej, a je偶eli jej mienie zostanie przekazane innym jednostkom organizacyjnym Zamawiaj膮cego, to zostanie ono obj臋te ochron膮 przez Wykonawc臋 na warunkach ubezpieczenia nie gorszych jak dla jednostki zlikwidowanej. d)w艂膮czenia dodatkowych jednostek do ubezpieczenia w okresie realizacji zam贸wienia, na wniosek Zamawiaj膮cego i za zgod膮 Wykonawcy - dotyczy to jednostek, kt贸re nie by艂y wykazane do ubezpieczenia w chwili udzielenia zam贸wienia publicznego Wykonawcy. 6)korzystnej dla Zamawiaj膮cego zmiany zakresu ubezpieczenia wynikaj膮ce ze zmian OWU Wykonawcy oraz wprowadzenia nowych klauzul za zgod膮 Zamawiaj膮cego i Wykonawcy bez dodatkowej zwy偶ki sk艂adki, 7)zmiany zakresu ubezpieczenia wynikaj膮ca ze zmian przepis贸w prawnych.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na kt贸rej jest dost臋pna specyfikacja istotnych warunk贸w zam贸wienia: www.bip.piotrkowkujawski.pl
Specyfikacj臋 istotnych warunk贸w zam贸wienia mo偶na uzyska膰 pod adresem: Urz膮d Miasta i Gminy 88-230 Piotrk贸w Kujawski ul. Ko艣cielna 1 pok贸j nr 2.

IV.4.4) Termin sk艂adania wniosk贸w o dopuszczenie do udzia艂u w post臋powaniu lub ofert: 06.12.2013 godzina 10:00, miejsce: Urz膮d Miasta i Gminy 88-230 Piotrk贸w Kujawski ul. Ko艣cielna 1 pok贸j nr 12 ( sekretariat).

IV.4.5) Termin zwi膮zania ofert膮: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu sk艂adania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje si臋 uniewa偶nienie post臋powania o udzielenie zam贸wienia, w przypadku nieprzyznania 艣rodk贸w pochodz膮cych z bud偶etu Unii Europejskiej oraz niepodlegaj膮cych zwrotowi 艣rodk贸w z pomocy udzielonej przez pa艅stwa cz艂onkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), kt贸re mia艂y by膰 przeznaczone na sfinansowanie ca艂o艣ci lub cz臋艣ci zam贸wienia:聽 nie

ZA艁膭CZNIK I - INFORMACJE DOTYCZ膭CE OFERT CZ臉艢CIOWYCH

CZ臉艢膯 Nr: 1 NAZWA: Ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarze艅 losowych, Ubezpieczenie mienia od kradzie偶y z w艂amaniem i rabunku oraz od kradzie偶y zwyk艂ej, Ubezpieczenie sprz臋tu elektronicznego od wszystkich ryzyk, Ubezpieczenie odpowiedzialno艣ci cywilnej, Ubezpieczenie szyb od st艂uczenia, Ubezpieczenie nast臋pstw nieszcz臋艣liwych wypadk贸w,.

1) Kr贸tki opis ze wskazaniem wielko艣ci lub zakresu zam贸wienia: Przedmiot zam贸wienia obejmuje ubezpieczenie mienia i odpowiedzialno艣ci Zamawiaj膮cego w zakresie: - ubezpieczenia mienia od ognia i innych zdarze艅 losowych, - ubezpieczenia mienia od kradzie偶y z w艂amaniem i rabunku oraz od kradzie偶y zwyk艂ej, - ubezpieczenia sprz臋tu elektronicznego od wszystkich ryzyk, - ubezpieczenia odpowiedzialno艣ci cywilnej, - ubezpieczenia szyb od st艂uczenia, - ubezpieczenia nast臋pstw nieszcz臋艣liwych wypadk贸w, w nast臋puj膮cych jednostkach organizacyjnych: 1.Urz膮d Miasta i Gminy, 88-230 Piotrk贸w Kujawski, ul. Ko艣cielna 1 2.Warsztaty Terapii Zaj臋ciowej, Nowa Wie艣 28a, 88-230 Piotrk贸w Kujawski 3.Szko艂a Podstawowa Bycz, 88-230 Piotrk贸w Kujawski 4.Szko艂a Podstawowa D臋bo艂臋ka, 88-230 Piotrk贸w Kujawski 5.Zesp贸艂 Szk贸艂 i Plac贸wek w Piotrkowie Kujawskim (w sk艂ad jednostki wchodzi gimnazjum oraz szko艂a podstawowa), 88-230 Piotrk贸w Kujawski, ul. W艂oc艂awska 37 6.Instytucja Kultury Miejsko Gminny O艣rodek Kultury, Sportu i Rekreacji, 88-230 Piotrk贸w Kujawski, ul. Stra偶acka 4 7.Przedszkole Samorz膮dowe, 88-230 Piotrk贸w Kujawski, ul. Targowa 2 8.Instytucja Kultury Biblioteka Publiczna, 88-230 Piotrk贸w Kujawski, Rynek 20 9. Miejsko Gminny O艣rodek Pomocy Spo艂ecznej, 88-230 Piotrk贸w Kujawski, ul. S艂oneczna 32 10. Zak艂ad Komunalny, 88-230 Piotrk贸w Kujawski, ul. Topolowa 1 11.Jednostki OSP i inne jednostki podlegaj膮ce Urz臋dowi Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski 12.Zesp贸艂 Ekonomiczno-Administracyjny Szk贸艂, 88-230 Piotrk贸w Kujawski, ul. W艂oc艂awska 37.

2) Wsp贸lny S艂ownik Zam贸wie艅 (CPV): 66.51.00.00-8, 66.51.50.00-3, 66.51.60.00-0, 66.51.21.00-3.
3) Czas trwania lub termin wykonania: Zako艅czenie: 31.12.2016.

4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria zwi膮zane z przedmiotem zam贸wienia:
1. Cena - 80
2. Zaakceptowanie klauzul dodatkowych - 20


CZ臉艢膯 Nr: 2 NAZWA: Ubezpieczenia komunikacyjne w zakresie OC, AC, NNW, ASSISTANCE.

1) Kr贸tki opis ze wskazaniem wielko艣ci lub zakresu zam贸wienia: Przedmiot zam贸wienia obejmuje ubezpieczenie mienia i odpowiedzialno艣ci Zamawiaj膮cego w zakresie: - ubezpieczenia odpowiedzialno艣ci cywilnej posiadaczy pojazd贸w mechanicznych, - ubezpieczenie autocasco, - ubezpieczenia NNW kierowcy i pasa偶er贸w, - ubezpieczenia assistance..

2) Wsp贸lny S艂ownik Zam贸wie艅 (CPV): 66.51.00.00-8, 66.51.21.00-3, 66.51.41.10-0, 66.51.61.00-1.
3) Czas trwania lub termin wykonania: Zako艅czenie: 31.12.2016.

4) Kryteria oceny ofert: najni偶sza cena.


CZ臉艢膯 Nr: 3 NAZWA: Ubezpieczenie nast臋pstw nieszcz臋艣liwych wypadk贸w cz艂onk贸w Ochotniczych Stra偶y Po偶arnych.

1) Kr贸tki opis ze wskazaniem wielko艣ci lub zakresu zam贸wienia: Przedmiot zam贸wienia obejmuje ubezpieczenie nast臋pstw nieszcz臋艣liwych wypadk贸w cz艂onk贸w Ochotniczych Stra偶y Po偶arnych w nast臋puj膮cych jednostkach: 1. OSP Piotrk贸w Kujawski 2. OSP D臋bo艂臋ka- Rudzk Du偶y 3. OSP Bycz 4. OSP Lubsin 5. OSP Jerzyce 6. OSP 艢wi膮tniki 7. OSP Po艂ajewo 8. OSP Przew贸z.

2) Wsp贸lny S艂ownik Zam贸wie艅 (CPV): 66.51.00.00-8, 66.51.21.00-3.
3) Czas trwania lub termin wykonania: Zako艅czenie: 31.12.2016.

4) Kryteria oceny ofert: najni偶sza cena.


CZ臉艢膯 Nr: 4 NAZWA: Ubezpieczenie jednostek p艂ywaj膮cych w zakresie: 1)ubezpieczenie casco 2)ubezpieczenie odpowiedzialno艣ci cywilnej 3)ubezpieczenie nast臋pstw nieszcz臋艣liwych wypadk贸w.

1) Kr贸tki opis ze wskazaniem wielko艣ci lub zakresu zam贸wienia: Ubezpieczenie jednostek p艂ywaj膮cych w zakresie: - ubezpieczenie casco - ubezpieczenie odpowiedzialno艣ci cywilnej - ubezpieczenie nast臋pstw nieszcz臋艣liwych wypadk贸w.

2) Wsp贸lny S艂ownik Zam贸wie艅 (CPV): 66.51.00.00-8, 66.51.60.00-0, 66.51.21.00-3.
3) Czas trwania lub termin wykonania: Zako艅czenie: 18.01.2017.

4) Kryteria oceny ofert: najni偶sza cena.

聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽 Burmistrz Miasta i Gminy

聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽 mgr Miros艂aw Skonieczny

UWAGA

WYJA艢NIENIE TRE艢CI SIWZ

Zamawiaj膮cy dnia 29 listopada 2013 roku zamie艣ci艂 wyja艣nienie tre艣ci SIWZ 1 i 2.Burmistrz Miasta i Gminy

mgr Miros艂aw Skonieczny


UWAGA

WYJA艢NIENIE TRE艢CI SIWZ

Zamawiaj膮cy dnia 02 grudnia 2013 roku zamie艣ci艂 wyja艣nienie tre艣ci SIWZ 3.Burmistrz Miasta i Gminy

mgr Miros艂aw Skonieczny
TypRozmiarPobierzKomentarzData dodaniaLicznik 
?33.9 KB POBIERZog艂oszenie22.11.2013 12:43204
.DOC824 KB POBIERZSIWZ22.11.2013 12:44275
.XLS123.5 KB POBIERZza艂acznik nr 422.11.2013 12:44210
.PDF608.4 KB POBIERZwyja艣nienie tre艣ci SIWZ 129.11.2013 12:25156
.PDF458 KB POBIERZwyja艣nienie tre艣ci SIWZ 229.11.2013 12:26114
.PDF3547.3 KB POBIERZWyja艣nienia tre艣ci SIWZ 302.12.2013 13:32128

Autor : Tomasz Ciesielski
Zredagowa艂(a) : Tomasz Ciesielski
Data wprowadzenia : 2013-11-22 13:43:09
Data ostatniej modyfikacji : 02.12.2013 13:31
Liczba wy艣wietle艅 : 694

Redaktor  Data modyfikacji 
Tomasz Ciesielski  29.11.2013 12:24poka偶 t膮 wersj臋
Tomasz Ciesielski  22.11.2013 12:43poka偶 t膮 wersj臋licznik odwiedzin: 4605525