logo
Zam贸wienia publiczne » Przetargi » 2013
Og艂oszenie o przetargu nieograniczonym na:

ODBI脫R I ZAGOSPODAROWANIE ODPAD脫W KOMUNALNYCH W GMINIE PIOTRK脫W KUJAWSKI

Adres strony internetowej, na kt贸rej Zamawiaj膮cy udost臋pnia Specyfikacj臋 Istotnych Warunk贸w Zam贸wienia:
www.bip.piotrkowkujawski.pl

Piotrk贸w Kujawski: ODBI脫R I ZAGOSPODAROWANIE ODPAD脫W KOMUNALNYCH W GMINIE PIOTRK脫W KUJAWSKI
Numer og艂oszenia: 524320 - 2013; data zamieszczenia: 17.12.2013
聽OG艁OSZENIE O ZAM脫WIENIU - us艂ugi


Zamieszczanie og艂oszenia: obowi膮zkowe.

Og艂oszenie dotyczy: zam贸wienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJ膭CY

I. 1) NAZWA I ADRES: Miasto i Gmina , ul. Ko艣cielna 1, 88-230 Piotrk贸w Kujawski, woj. kujawsko-pomorskie, tel. 054 2655123, faks 054 2655112.
Adres strony internetowej zamawiaj膮cego: www.bip.piotrkowkujawski.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJ膭CEGO: Administracja samorz膮dowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAM脫WIENIA

II.1) OKRE艢LENIE PRZEDMIOTU ZAM脫WIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zam贸wieniu przez zamawiaj膮cego: ODBI脫R I ZAGOSPODAROWANIE ODPAD脫W KOMUNALNYCH W GMINIE PIOTRK脫W KUJAWSKI.

II.1.2) Rodzaj zam贸wienia: us艂ugi.

II.1.4) Okre艣lenie przedmiotu oraz wielko艣ci lub zakresu zam贸wienia: 1.Przedmiotem zam贸wienia jest 艣wiadczenie us艂ug w zakresie odbierania i zagospodarowania odpad贸w komunalnych (segregowanych i niesegregowanych) magazynowanych w kontenerach min. 30 m3 z punktu prze艂adunkowego w Jerzycach oraz PSZOK w Piotrkowie Kujawskim ul. Topolowa 1 Odbi贸r ma si臋 odbywa膰 w ci膮gu 24 godzin od telefonicznego powiadomienia Wykonawcy o zape艂nieniu kontenera. 2.Wykonawca zobowi膮zany jest do przekazywania odpad贸w do regionalnej (zast臋pczej) instalacji do przetwarzania odpad贸w komunalnych oraz zagospodarowania odpad贸w ulegaj膮cych biodegradacji w spos贸b umo偶liwiaj膮cy ograniczenie tych odpad贸w do sk艂adowania, w celu osi膮gni臋cia poziom贸w okre艣lonych w rozporz膮dzeniu wydanym na podstawie art. 3c ust. 2 ustawy. 3. Roczna szacunkowa ilo艣膰 odpad贸w wynosi ok. 1500 Mg, w tym : i. odpady zmieszane - 750 Mg ii. odpady zbierane selektywnie (suche) - 250 Mg iii. odpady zbierane selektywnie (mokre - biodegradowalne ) - 400 Mg iv. odpady wielkogabarytowe - 30 Mg v. odpady - zu偶yte urz膮dzenia AGD i RTV - 20 Mg vi. gruz - 50 Mg 4. Przedmiot zam贸wienia obejmuje: 1. Zakres us艂ug i czynno艣ci, kt贸re Wykonawca b臋dzie zobowi膮zany wykonywa膰 w trakcie realizacji niniejszego zam贸wienia obejmuje: - podstawianie pod ramp臋 prze艂adunkow膮 kontener贸w na odpady komunalne zmieszane (niesegregowane) - podstawienie kontener贸w na odpady segregowane(suche) - podstawienie kontener贸w na odpady segregowane(mokre - biodegradowalne) - podstawienie kontener贸w na odpady wielkogabarytowe - podstawienie kontener贸w na odpady - zu偶yte urz膮dzenia AGD i RTV - podstawienie kontener贸w na gruz - utrzymywanie w kontenerach dobrego zabezpieczenia przed unoszeniem si臋 w powietrze nieprzyjemnych zapach贸w, - uzyskiwanie i przechowywanie wydruk贸w z wa偶enia przekazywanych do instalacji odpad贸w, - wykonywanie sprawozdawczo艣ci - raporty miesi臋czne, sprawozdania kwartalne oraz wykazu ilo艣ci odpad贸w przekazanych z instalacji do dalszego wykorzystywania. 5. W trakcie prowadzenia us艂ug nale偶y przestrzega膰 zasad bhp. Wykonawca ponosi odpowiedzialno艣膰 za prawid艂owe zabezpieczenie miejsca prowadzonych us艂ug. Podwykonawcy: Wykonawca, kt贸ry zamierza powierzy膰 podwykonawcom wykonanie jakiejkolwiek cz臋艣ci zam贸wienia, zobowi膮zany jest wskaza膰 na druku oferty zakresy zam贸wienia powierzane podwykonawcom. Brak jakiejkolwiek wzmianki w tym zakresie na formularzu oferty, b臋dzie uznawane za stwierdzenie samodzielnego wykonania zam贸wienia..

II.1.5) przewiduje si臋 udzielenie zam贸wie艅 uzupe艂niaj膮cych:
Okre艣lenie przedmiotu oraz wielko艣ci lub zakresu zam贸wie艅 uzupe艂niaj膮cych
Je偶eli wyst膮pi konieczno艣膰 udzielenia zam贸wie艅 uzupe艂niaj膮cych , o kt贸rych mowa w art.67 ust. 1 pkt 7 ustawy zamawiaj膮cy udzieli ich wykonawcy na warunkach okre艣lonych w ofercie zam贸wienia podstawowego - do 50%.

II.1.6) Wsp贸lny S艂ownik Zam贸wie艅 (CPV): 90.50.00.00-2, 90.51.10.00-2, 90.51.20.00-9, 90.53.30.00-2.

II.1.7) Czy dopuszcza si臋 z艂o偶enie oferty cz臋艣ciowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza si臋 z艂o偶enie oferty wariantowej: nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAM脫WIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zako艅czenie: 31.12.2014.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Ka偶dy wykonawca przyst臋puj膮cy do przetargu obowi膮zany jest wnie艣膰 wadium w wysoko艣ci 5.000,00 z艂.( s艂ownie: pi臋膰 tysi臋cy z艂otych 00/100) do dnia 27 grudnia 2013 roku do godz. 10.00 Wadium wnosi si臋 przed up艂ywem terminu sk艂adania ofert. Wadium mo偶e by膰 wnoszone w pieni膮dzu lub w innej formie okre艣lonej w art. 45 ust.6 ustawy. Wadium wnoszone w pieni膮dzu nale偶y wp艂aci膰 przelewem na rachunek bankowy Urz臋du Miasta i Gminy w Piotrkowie Kujawskim BS Piotrk贸w Kujawski nr 07 9551 0002 0000 0101 2003 0011 z dopiskiem : Przetarg nieograniczony na: ODBI脫R I ZAGOSPODAROWANIE ODPAD脫W KOMUNALNYCH W GMINIE PIOTRK脫W KUJAWSKI 艢rodki winny wp艂yn膮膰 na rachunek Urz臋du przed up艂ywem terminu sk艂adania ofert. Dow贸d wp艂aty wadium nale偶y za艂膮czy膰 do oferty. W przypadku wniesienia wadium w innej formie ni偶 pieni膮dz do oferty nale偶y do艂膮czy膰 po艣wiadczony za zgodno艣膰 z orygina艂em dow贸d wniesienia wadium natomiast orygina艂 dowodu wniesienia wadium nale偶y z艂o偶y膰 w kasie Urz臋du przed terminem sk艂adania ofert.

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIA艁U W POST臉POWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPE艁NIANIA TYCH WARUNK脫W

III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania okre艣lonej dzia艂alno艣ci lub czynno艣ci, je偶eli przepisy prawa nak艂adaj膮 obowi膮zek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spe艂niania tego warunku

Warunek ten b臋dzie spe艂niony przez Wykonawc臋, je偶eli: - Wykonawca o艣wiadczy, 偶e spe艂nia warunki udzia艂u w post臋powaniu okre艣lone w art.22 ust.1 ustawy Pzp. - posiada wpis do rejestru dzia艂alno艣ci regulowanej prowadzonego przez Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski zgodnie z art. 9 c ust. 1 ustawy z dnia 13 wrze艣nia 1996 r. o utrzymaniu czysto艣ci i porz膮dku w gminach (Dz. U. z 2012 r., poz. 391), - posiada zezwolenie na zbieranie i przetwarzanie odpad贸w, zgodnie art. 41 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r., poz. 21) lub zezwolenie na prowadzenie odzysku lub unieszkodliwiania odpad贸w zgodnie z art. 26 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach, - posiada wpis do rejestru, o kt贸rym mowa w art. 49 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r., poz. 21) lub zezwolenie na transport odpad贸w zgodnie z art. 28 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach, Ocena spe艂niania przez Wykonawc臋 w/w warunku udzia艂u w post臋powaniu zostanie dokonana na podstawie z艂o偶onych w tym post臋powaniu przez Wykonawc臋 - dokument贸w i o艣wiadcze艅.

III.3.2) Wiedza i do艣wiadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spe艂niania tego warunku

Zamawiaj膮cy uzna, 偶e Wykonawca spe艂nia warunek posiadania uprawnie艅 do wykonywania okre艣lonej dzia艂alno艣ci lub czynno艣ci, je偶eli Wykonawca o艣wiadczy, 偶e spe艂nia warunki udzia艂u w post臋powaniu okre艣lone w art.22 ust.1 ustawy Pzp. Zamawiaj膮cy 偶膮da o艣wiadczenia o braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z post臋powania, zgodnie ze wzorem o艣wiadczenia stanowi膮cym Za艂膮cznik do niniejszej SIWZ (w przypadku wsp贸lnego ubiegania si臋 o udzielenie zam贸wienia przez dw贸ch lub wi臋cej Wykonawc贸w w ofercie musz膮 by膰 z艂o偶one przedmiotowe dokumenty dla ka偶dego z nich), Wykonawca mo偶e polega膰 na wiedzy i do艣wiadczeniu innych podmiot贸w niezale偶nie od charakteru prawnego 艂膮cz膮cych go z nimi stosunk贸w. Wykonawca w takiej sytuacji jest zobowi膮zany udowodni膰 Zamawiaj膮cemu, 偶e b臋dzie dysponowa艂 zasobami niezb臋dnymi do realizacji zam贸wienia, w szczeg贸lno艣ci przedstawiaj膮c w tym celu pisemne zobowi膮zanie tych podmiot贸w do oddania mu do dyspozycji niezb臋dnych zasob贸w na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zam贸wienia; Ocena spe艂niania przez Wykonawc臋 w/w warunku udzia艂u w post臋powaniu zostanie dokonana na podstawie z艂o偶onych w tym post臋powaniu przez Wykonawc臋 - dokument贸w i o艣wiadcze艅.

III.3.3) Potencja艂 techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spe艂niania tego warunku

Zamawiaj膮cy uzna, 偶e Wykonawca spe艂nia warunek posiadania uprawnie艅 do wykonywania okre艣lonej dzia艂alno艣ci lub czynno艣ci, je偶eli Wykonawca o艣wiadczy, 偶e spe艂nia warunki udzia艂u w post臋powaniu okre艣lone w art.22 ust.1 ustawy Pzp. Wykonawca mo偶e polega膰 na wiedzy i do艣wiadczeniu innych podmiot贸w niezale偶nie od charakteru prawnego 艂膮cz膮cych go z nimi stosunk贸w. Wykonawca w takiej sytuacji jest zobowi膮zany udowodni膰 Zamawiaj膮cemu, 偶e b臋dzie dysponowa艂 zasobami niezb臋dnymi do realizacji zam贸wienia, w szczeg贸lno艣ci przedstawiaj膮c w tym celu pisemne zobowi膮zanie tych podmiot贸w do oddania mu do dyspozycji niezb臋dnych zasob贸w na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zam贸wienia; Ocena spe艂niania przez Wykonawc臋 w/w warunku udzia艂u w post臋powaniu zostanie dokonana na podstawie z艂o偶onych w tym post臋powaniu przez Wykonawc臋 - dokument贸w i o艣wiadcze艅.

III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zam贸wienia

Opis sposobu dokonywania oceny spe艂niania tego warunku

Zamawiaj膮cy uzna, 偶e Wykonawca spe艂nia warunek posiadania uprawnie艅 do wykonywania okre艣lonej dzia艂alno艣ci lub czynno艣ci, je偶eli Wykonawca o艣wiadczy, 偶e spe艂nia warunki udzia艂u w post臋powaniu okre艣lone w art.22 ust.1 ustawy Pzp. Wykonawca mo偶e polega膰 na wiedzy i do艣wiadczeniu innych podmiot贸w niezale偶nie od charakteru prawnego 艂膮cz膮cych go z nimi stosunk贸w. Wykonawca w takiej sytuacji jest zobowi膮zany udowodni膰 Zamawiaj膮cemu, 偶e b臋dzie dysponowa艂 zasobami niezb臋dnymi do realizacji zam贸wienia, w szczeg贸lno艣ci przedstawiaj膮c w tym celu pisemne zobowi膮zanie tych podmiot贸w do oddania mu do dyspozycji niezb臋dnych zasob贸w na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zam贸wienia; Ocena spe艂niania przez Wykonawc臋 w/w warunku udzia艂u w post臋powaniu zostanie dokonana na podstawie z艂o偶onych w tym post臋powaniu przez Wykonawc臋 - dokument贸w i o艣wiadcze艅.

III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spe艂niania tego warunku

Zamawiaj膮cy uzna, 偶e Wykonawca spe艂nia warunek posiadania uprawnie艅 do wykonywania okre艣lonej dzia艂alno艣ci lub czynno艣ci, je偶eli: a) Wykonawca o艣wiadczy, 偶e spe艂nia warunki udzia艂u w post臋powaniu okre艣lone w art.22 ust.1 ustawy Pzp. b) Wykonawcy s膮 zobowi膮zani posiada膰 ubezpieczenie od odpowiedzialno艣ci cywilnej w zakresie prowadzonej dzia艂alno艣ci zwi膮zanej z przedmiotem zam贸wienia. Ocena spe艂niania przez Wykonawc臋 w/w warunku udzia艂u w post臋powaniu zostanie dokonana na podstawie z艂o偶onych w tym post臋powaniu przez Wykonawc臋 - dokument贸w i o艣wiadcze艅.

III.4) INFORMACJA O O艢WIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJ膭 DOSTARCZY膯 WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPE艁NIANIA WARUNK脫W UDZIA艁U W POST臉POWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spe艂niania przez wykonawc臋 warunk贸w, o kt贸rych mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, opr贸cz o艣wiadczenia o spe艂nianiu warunk贸w udzia艂u w post臋powaniu nale偶y przed艂o偶y膰:
potwierdzenie posiadania uprawnie艅 do wykonywania okre艣lonej dzia艂alno艣ci lub czynno艣ci, je偶eli przepisy prawa nak艂adaj膮 obowi膮zek ich posiadania, w szczeg贸lno艣ci koncesje, zezwolenia lub licencje;
op艂acon膮 polis臋, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzaj膮cy, 偶e wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialno艣ci cywilnej w zakresie prowadzonej dzia艂alno艣ci zwi膮zanej z przedmiotem zam贸wienia.

Wykonawca powo艂uj膮cy si臋 przy wykazywaniu spe艂nienia warunk贸w udzia艂u w post臋powaniu, o kt贸rych mowa w art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy, na zasoby innych podmiot贸w przedk艂ada nast臋puj膮ce dokumenty dotycz膮ce podmiot贸w, zasobami kt贸rych b臋dzie dysponowa艂 wykonawca:
op艂acon膮 polis臋, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzaj膮cy, 偶e inny podmiot jest ubezpieczony od odpowiedzialno艣ci cywilnej w zakresie prowadzonej dzia艂alno艣ci zwi膮zanej z przedmiotem zam贸wienia;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, nale偶y przed艂o偶y膰:
o艣wiadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
aktualny odpis z w艂a艣ciwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o dzia艂alno艣ci gospodarczej, je偶eli odr臋bne przepisy wymagaj膮 wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcze艣niej ni偶 6 miesi臋cy przed up艂ywem terminu sk艂adania wniosk贸w o dopuszczenie do udzia艂u w post臋powaniu o udzielenie zam贸wienia albo sk艂adania ofert;
aktualne za艣wiadczenie w艂a艣ciwego naczelnika urz臋du skarbowego potwierdzaj膮ce, 偶e wykonawca nie zalega z op艂acaniem podatk贸w, lub za艣wiadczenie, 偶e uzyska艂 przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub roz艂o偶enie na raty zaleg艂ych p艂atno艣ci lub wstrzymanie w ca艂o艣ci wykonania decyzji w艂a艣ciwego organu - wystawione nie wcze艣niej ni偶 3 miesi膮ce przed up艂ywem terminu sk艂adania wniosk贸w o dopuszczenie do udzia艂u w post臋powaniu o udzielenie zam贸wienia albo sk艂adania ofert;
aktualne za艣wiadczenie w艂a艣ciwego oddzia艂u Zak艂adu Ubezpiecze艅 Spo艂ecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Spo艂ecznego potwierdzaj膮ce, 偶e wykonawca nie zalega z op艂acaniem sk艂adek na ubezpieczenia zdrowotne i spo艂eczne, lub potwierdzenie, 偶e uzyska艂 przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub roz艂o偶enie na raty zaleg艂ych p艂atno艣ci lub wstrzymanie w ca艂o艣ci wykonania decyzji w艂a艣ciwego organu - wystawione nie wcze艣niej ni偶 3 miesi膮ce przed up艂ywem terminu sk艂adania wniosk贸w o dopuszczenie do udzia艂u w post臋powaniu o udzielenie zam贸wienia albo sk艂adania ofert;

III.4.3) Dokumenty podmiot贸w zagranicznych

Je偶eli wykonawca ma siedzib臋 lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedk艂ada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w kt贸rym ma siedzib臋 lub miejsce zamieszkania potwierdzaj膮cy, 偶e:
nie otwarto jego likwidacji ani nie og艂oszono upad艂o艣ci - wystawiony nie wcze艣niej ni偶 6 miesi臋cy przed up艂ywem terminu sk艂adania wniosk贸w o dopuszczenie do udzia艂u w post臋powaniu o udzielenie zam贸wienia albo sk艂adania ofert;
nie zalega z uiszczaniem podatk贸w, op艂at, sk艂adek na ubezpieczenie spo艂eczne i zdrowotne albo 偶e uzyska艂 przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub roz艂o偶enie na raty zaleg艂ych p艂atno艣ci lub wstrzymanie w ca艂o艣ci wykonania decyzji w艂a艣ciwego organu - wystawiony nie wcze艣niej ni偶 3 miesi膮ce przed up艂ywem terminu sk艂adania wniosk贸w o dopuszczenie do udzia艂u w post臋powaniu o udzielenie zam贸wienia albo sk艂adania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotycz膮ce przynale偶no艣ci do tej samej grupy kapita艂owej
lista podmiot贸w nale偶膮cych do tej samej grupy kapita艂owej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsument贸w albo informacji o tym, 偶e nie nale偶y do grupy kapita艂owej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1. Za艣wiadczenie o wpisie do rejestru dzia艂alno艣ci regulowanej w Gminie Piotrk贸w Kujawski w zakresie odbierania odpad贸w komunalnych od w艂a艣cicieli nieruchomo艣ci, zgodnie z art. 9b i 9c ustawy o utrzymaniu czysto艣ci i porz膮dku w gminach (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 391 ze zm.), 2. Wpis do rejestru, o kt贸rym mowa w art. 49 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. 2013, poz. 21) lub posiada zezwolenie na transport odpad贸w, zgodnie z art. 28 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. 2010 nr 185, poz. 1243 z p贸藕n. zm.), o ile s膮 wa偶ne zgodnie z art. 233 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. 2013, poz. 21),3. dow贸d wniesienia wadium

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAM脫WIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zam贸wienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najni偶sza cena.

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje si臋 istotne zmiany postanowie艅 zawartej umowy w stosunku do tre艣ci oferty, na podstawie kt贸rej dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowie艅 umowy oraz okre艣lenie warunk贸w zmian

Zgodnie z projektem umowy.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na kt贸rej jest dost臋pna specyfikacja istotnych warunk贸w zam贸wienia: www.bip.piotrkowkujawski.pl
Specyfikacj臋 istotnych warunk贸w zam贸wienia mo偶na uzyska膰 pod adresem: Urz膮d Miasta i Gminy 88-230 Piotrk贸w Kujawski ul. Ko艣cielna 1 pok贸j nr 2.

IV.4.4) Termin sk艂adania wniosk贸w o dopuszczenie do udzia艂u w post臋powaniu lub ofert: 27.12.2013 godzina 10:00, miejsce: Urz膮d Miasta i Gminy 88-230 Piotrk贸w Kujawski ul. Ko艣cielna 1 pok贸j nr 12 (sekretariat).

IV.4.5) Termin zwi膮zania ofert膮: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu sk艂adania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje si臋 uniewa偶nienie post臋powania o udzielenie zam贸wienia, w przypadku nieprzyznania 艣rodk贸w pochodz膮cych z bud偶etu Unii Europejskiej oraz niepodlegaj膮cych zwrotowi 艣rodk贸w z pomocy udzielonej przez pa艅stwa cz艂onkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), kt贸re mia艂y by膰 przeznaczone na sfinansowanie ca艂o艣ci lub cz臋艣ci zam贸wienia:聽 nie

Burmistrz Miasta i Gminy

mgr Miros艂aw Skonieczny

TypRozmiarPobierzKomentarzData dodaniaLicznik 
?35.1 KB POBIERZog艂oszenie17.12.2013 13:43155
.DOC216 KB POBIERZSIWZ17.12.2013 13:43258
.DOC50 KB POBIERZza艂膮cznik-nr117.12.2013 13:44245
.DOC43.5 KB POBIERZza艂膮cznik nr 2 - formularz cenowy17.12.2013 13:44291
.DOC34 KB POBIERZZa艂膮cznik nr 317.12.2013 13:44243
.DOC45 KB POBIERZZa艂膮cznik nr 417.12.2013 13:44275
.DOC134.5 KB POBIERZza艂膮cznik nr-5- projekt umowy17.12.2013 13:45282
.DOC30 KB POBIERZZa艂膮cznik nr 617.12.2013 13:45238

Autor : Tomasz Ciesielski
Zredagowa艂(a) : Tomasz Ciesielski
Data wprowadzenia : 2013-12-17 14:42:56
Data ostatniej modyfikacji : 17.12.2013 13:42
Liczba wy艣wietle艅 : 766licznik odwiedzin: 4605474