logo
Zam贸wienia publiczne » Przetargi » 2015
Og艂oszenie o przetargu nieograniczonym na:

Powierzchniowe utwardzenie drogi Po艂ajewo - Z艂otowo


Adres strony internetowej, na kt贸rej
Zamawiaj膮cy udost臋pnia Specyfikacj臋 Istotnych Warunk贸w Zam贸wienia:

 

Piotrk贸w Kujawski: Powierzchniowe utwardzenie drogi
Po艂ajewo - Z艂otowo

Numer og艂oszenia: 99299 - 2015; data zamieszczenia:
03.07.2015

OG艁OSZENIE O ZAM脫WIENIU - roboty budowlane


Zamieszczanie og艂oszenia: obowi膮zkowe.


Og艂oszenie dotyczy:

V zam贸wienia publicznego

zawarcia umowy ramowej

ustanowienia dynamicznego systemu zakup贸w (DSZ)

SEKCJA I: ZAMAWIAJ膭CY


I. 1) NAZWA I ADRES: Miasto i Gmina , ul. Ko艣cielna 1, 88-230 Piotrk贸w
Kujawski, woj. kujawsko-pomorskie, tel. 054 2655123, faks 054 2655112.


 • Adres strony internetowej zamawiaj膮cego:
  www.bip.piotrkowkujawski.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJ膭CEGO: Administracja samorz膮dowa.


SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAM脫WIENIA


II.1) OKRE艢LENIE PRZEDMIOTU ZAM脫WIENIA


II.1.1) Nazwa nadana zam贸wieniu przez zamawiaj膮cego: Powierzchniowe
utwardzenie drogi Po艂ajewo - Z艂otowo.


II.1.2) Rodzaj zam贸wienia: roboty budowlane.


II.1.4) Okre艣lenie przedmiotu oraz wielko艣ci lub zakresu zam贸wienia:
Przedmiotem zam贸wienia jest wykonanie zadania pod nazw膮: Powierzchniowe
utwardzenie drogi Po艂ajewo - Z艂otowo od km 0+000 do km 2+000. Przedmiotem s膮
roboty budowlane w zakres kt贸rych wchodzi wykonanie m.in. : I. JEZDNIA 1.
Mechaniczne wykonywanie koryt na ca艂ej szeroko艣ci jezdni . G艂臋boko艣膰 20 cm. 2.
Wykonywanie koryt na poszerzeniach jezdni. G艂臋boko艣膰 koryta 10 cm. 3. Wyw贸z
ziemi samochodami samowy艂adowczymi 4. Mechaniczne profilowanie i zag臋szczanie
pod艂o偶a pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni. 5. Podbudowy z kruszywa 艂amanego.
Warstwa dolna. Grubo艣膰 warstwy po zag臋szczeniu 15 cm 6. Podbudowy z kruszywa
艂amanego. Warstwa g贸rna. Grubo艣膰 warstwy po zag臋szczeniu 8 cm 7. Podbudowy z
kruszywa 艂amanego. Warstwa g贸rna. Grubo艣膰 warstwy po zag臋szczeniu 8 cm -
analogia wyr贸wnanie istniej膮cej podbudowy 艣rednia grubo艣膰 5 cm 8. Podbudowy z
kruszywa 艂amanego. Warstwa dolna. Grubo艣膰 warstwy po zag臋szczeniu 15 cm 9.
Podbudowy z kruszywa 艂amanego. Warstwa g贸rna. Grubo艣膰 warstwy po zag臋szczeniu 8
cm 10. Powierzchniowe utrwalanie nawierzchni z podw贸jnym rozsypaniem grys贸w
,transport kruszywa samochodami samowy艂adowczymi 5-10 t. Warstwa dolna grys
bazaltowy 8-11 mm, warstwa g贸rna grys bazaltowy 5-8 mm, emulsja modyfikowana.
II. ZJAZDY 1. Mechaniczne wykonywanie koryt na ca艂ej szeroko艣ci jezdni i
chodnik贸w. G艂臋boko艣膰 20 cm 2. Wyw贸z ziemi samochodami samowy艂adowczymi.
Kategoria gruntu I-II 3. Mechaniczne profilowanie i zag臋szczanie pod艂o偶a pod
warstwy konstrukcyjne nawierzchni. Kategoria gruntu I-IV 4. Podbudowy z kruszywa
艂amanego. Warstwa dolna. Grubo艣膰 warstwy po zag臋szczeniu 15 cm 5. Podbudowy z
kruszywa 艂amanego. Warstwa g贸rna. Grubo艣膰 warstwy po zag臋szczeniu 8 cm / III.
POBOCZA 1. Mechaniczne profilowanie i zag臋szczanie pod艂o偶a pod warstwy
konstrukcyjne nawierzchni. Kategoria gruntu I-IV 2. Podbudowy z kruszywa
艂amanego. Warstwa dolna. Grubo艣膰 warstwy po zag臋szczeniu 15 cm 3. Podbudowy z
kruszywa 艂amanego. Warstwa g贸rna. Grubo艣膰 warstwy po zag臋szczeniu 8 cm 4.
Podbudowy z kruszywa 艂amanego. Warstwa g贸rna. Grubo艣膰 warstwy po zag臋szczeniu 8
cm IV. ROBOTY UZUPE艁NIAJ膭CE 1. R臋czne formowanie nasyp贸w z ziemi dowo偶onej
samochodami samowy艂adowczymi. Grunt kategorii III-IV. (grunt z wykop贸w) 2.
Zag臋szczenie nasyp贸w ubijakami mechanicznymi. Grunt spoisty kategorii III-IV 3.
Czyszczenie przepust贸w o 艣rednicy 0,6 m, grubo艣膰 namu艂u w cm do 50% jego
艣rednicy 4. Czyszczenie row贸w z wyprofilowaniem dna skarp, 5. Roboty pomiarowe
przy liniowych robotach ziemnych (drogi). Trasa dr贸g w terenie r贸wninnym 6.
Mechaniczne karczowanie zakrzacze艅 wraz z odwozem poza teren budowy i utylizacj膮
- ok. 100 m. kw. ( pozycja omini臋ta w przedmiarze rob贸t i kosztorysie ofertowym)
7. Sporz膮dzenie i zatwierdzenie projektu tymczasowej organizacji ruchu 8.
Zapewnienie obs艂ugi geodezyjnej oraz wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej
powykonawczej UWAGA: Je艣li gdziekolwiek w SIWZ przedmiot zam贸wienia okre艣lony
zosta艂 przez wskazanie znak贸w towarowych lub pochodzenie urz膮dze艅 i materia艂贸w,
to Zamawiaj膮cy dopuszcza mo偶liwo艣膰 zastosowania materia艂贸w i urz膮dze艅
r贸wnowa偶nych w stosunku do zaprojektowanych z zachowaniem tych samych standard贸w
technicznych, technologicznych i jako艣ciowych. Przez poj臋cie urz膮dze艅 i
materia艂贸w r贸wnowa偶nych nale偶y rozumie膰 urz膮dzenia i materia艂y gwarantuj膮ce
realizacj臋 rob贸t zgodnie z wydanym pozwoleniem na budow臋 oraz zapewniaj膮ce
uzyskanie parametr贸w technicznych nie gorszych od za艂o偶onych w dokumentacji
projektowej, specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru rob贸t oraz w
przedmiarach rob贸t. Wykaz zastosowanych i przyj臋tych przez Wykonawc臋 do wyceny
materia艂贸w lub urz膮dze艅 r贸wnowa偶nych musi zosta膰 za艂膮czony do oferty na druku -
za艂膮czniku nr 9 do SIWZ - wykazie urz膮dze艅 r贸wnowa偶nych. Koniecznym jest podanie
nazwy producenta, precyzyjnego i jednoznacznego typu urz膮dzenia lub materia艂u
oraz za艂膮czenie niezb臋dnych dokument贸w, takich jak: atest PZH, deklaracja
zgodno艣ci producenta / aprobata techniczna, karta katalogowa producenta
zawieraj膮ca wszystkie parametry techniczno-eksploatacyjne uj臋te w dokumentacji
projektowej. 2.2. Uwagi ko艅cowe 1. Roboty musz膮 by膰 wykonane zgodnie z
obowi膮zuj膮cymi przepisami, zasadami wiedzy technicznej, sztuk膮 budowlan膮 i
polskimi normami. 2. Wykonawca b臋dzie wykonywa艂 przedmiot umowy z materia艂贸w
w艂asnych. 3. Zastosowane materia艂y powinny spe艂nia膰 wymogi prawa budowlanego i
pozostawa膰 w zgodno艣ci z Polskimi Normami lub aprobatami technicznymi. 4.
Warto艣膰 materia艂贸w u偶ytych do realizacji inwestycji jest obj臋ta cen膮 wykonania
zam贸wienia. Szczeg贸艂owy zakres i opis przedmiotu zam贸wienia okre艣la SIWZ oraz
za艂膮czony przedmiar rob贸t i kosztorys ofertowy. 2.3.. Okres gwarancji na
wykonane roboty ( materia艂y i robocizn臋) wynosi艂 b臋dzie tyle miesi臋cy ile
wybrany wykonawca wska偶e w z艂o偶onej ofercie, nie mniej jednak ni偶 24 miesi膮ce od
dnia odebrania przez Zamawiaj膮cego rob贸t budowlanych i podpisania (bez uwag)
protoko艂u odbioru ko艅cowego. 2.4. Zaleca si臋 aby oferent dokona艂 wizji lokalnej
na obiekcie b臋d膮cym elementem zam贸wienia. 2.5. Wy艂oniony w post臋powaniu
przetargowym Wykonawca najp贸藕niej w dniu podpisania umowy przed艂o偶y
Zamawiaj膮cemu kosztorys ofertowy..


II.1.5)

V przewiduje si臋 udzielenie zam贸wie艅
uzupe艂niaj膮cych:

 • Okre艣lenie przedmiotu oraz wielko艣ci lub zakresu zam贸wie艅
  uzupe艂niaj膮cych

 • Zamawiaj膮cy przewiduje udzielenie zam贸wie艅 uzupe艂niaj膮cych do 50% zam贸wienia
  podstawowego w granicach drogi gminnej Po艂ajewo- Z艂otowo

II.1.6) Wsp贸lny S艂ownik Zam贸wie艅 (CPV): 45.23.31.40-2.


II.1.7) Czy dopuszcza si臋 z艂o偶enie oferty cz臋艣ciowej: nie.


II.1.8) Czy dopuszcza si臋 z艂o偶enie oferty wariantowej: nie.II.2) CZAS TRWANIA ZAM脫WIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zako艅czenie:
11.09.2015.


SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM,
FINANSOWYM I TECHNICZNYM


III.1) WADIUM


Informacja na temat wadium: 7.1. W niniejszym post臋powaniu Zamawiaj膮cy
wymaga wniesienia wadium w wysoko艣ci 8.000,00 z艂 (s艂ownie: osiem tysi臋cy z艂otych
00/100) 7.2. Wadium mo偶e by膰 wnoszone w jednej lub kilku nast臋puj膮cych formach:
a) pieni膮dzu; b)por臋czeniach bankowych lub por臋czeniach sp贸艂dzielczej kasy
oszcz臋dno艣ciowo- kredytowej, z tym, 偶e por臋czenie kasy jest zawsze por臋czeniem
pieni臋偶nym; c) gwarancjach bankowych; d) gwarancjach ubezpieczeniowych; e)
por臋czeniach udzielanych przez podmioty, o kt贸rych mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2
ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju
Przedsi臋biorczo艣ci (Dz. U. Nr 109, poz. 1158, z p贸藕n. zm) 7.3. Wadium w formie
pieni臋偶nej nale偶y wnie艣膰 przelewem na rachunek bankowy Urz臋du Miasta i Gminy w
Piotrkowie Kujawskim BS Piotrk贸w Kujawski nr 07 9551 0002 0000 0101 2003 0011 z
dopiskiem : Przetarg nieograniczony na: Powierzchniowe utwardzenie drogi
Po艂ajewo - Z艂otowo Kopi臋 dowodu przelewu potwierdzon膮 za zgodno艣膰 z orygina艂em
nale偶y do艂膮czy膰 do oferty. 7.4. Wadium wnoszone w formie: por臋czenia bankowego,
gwarancji bankowej, gwarancji ubezpieczeniowej, por臋czeniu pieni臋偶nym SKOK lub
por臋czeniach udzielanych przez podmioty o kt贸rych mowa w art. 6b ust. 5 pkt
ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju
Przedsi臋biorczo艣ci, nale偶y w formie nienaruszonego orygina艂u zdeponowa膰 w kasie
u Zamawiaj膮cego, a kopi臋 potwierdzon膮 za zgodno艣膰 z orygina艂em za艂膮czy膰 do
oferty. 7.5. Wadium nale偶y wnie艣膰 przed up艂ywem terminu sk艂adania ofert. tj. do
dnia 20.07.2015 r. do godz. 10:00. 7.6. Wniesienie wadium w pieni膮dzu b臋dzie
skuteczne, je偶eli w podanym terminie zostanie zaliczone na rachunku bankowym
Zamawiaj膮cego. 7.7. Wykonawca, kt贸ry nie wniesie wadium lub nie zabezpieczy
oferty akceptowan膮 form膮 wadium zostanie wykluczony z post臋powania, a jego
oferta zostanie odrzucona. 7.8. Zamawiaj膮cy zwr贸ci niezw艂ocznie wadium wszystkim
Wykonawcom po wyborze oferty najkorzystniejszej lub uniewa偶nieniu post臋powania,
z wyj膮tkiem Wykonawcy, kt贸rego oferta zosta艂a wybrana jako najkorzystniejsza, z
zastrze偶eniem art. 46 ust. 4a ustawy. 7.9. Wykonawcy, kt贸rego oferta zosta艂a
wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiaj膮cy zwr贸ci niezw艂ocznie wadium po
zawarciu umowy w sprawie zam贸wienia publicznego. 7.10. Zamawiaj膮cy zwr贸ci
niezw艂ocznie wadium, na wniosek Wykonawcy, kt贸ry wycofa艂 ofert臋 przed up艂ywem
terminu sk艂adania ofert. 7.11. Zamawiaj膮cy 偶膮da ponownego wniesienia wadium
przez Wykonawc臋, kt贸remu zwr贸cono wadium na podst. art. 46 ust. 1 ustawy Pzp,
je偶eli w wyniku rozstrzygni臋cia odwo艂ania jego oferta zosta艂a wybrana jako
najkorzystniejsza. Wykonawca wniesie wadium w terminie okre艣lonym przez
Zamawiaj膮cego. 7.12. Zamawiaj膮cy zatrzyma wadium wraz z odsetkami, je偶eli
Wykonawca, kt贸rego oferta zosta艂a wybrana: a) odm贸wi podpisania umowy w sprawie
zam贸wienia publicznego na warunkach okre艣lonych w ofercie b) zawarcie umowy w
sprawie zam贸wienia publicznego sta艂o si臋 niemo偶liwe z przyczyn le偶膮cych po
stronie Wykonawcy. 7.13. Je偶eli wadium wniesiono w pieni膮dzu, Zamawiaj膮cy zwr贸ci
je wraz z odsetkami wynikaj膮cymi z umowy rachunku bankowego, na kt贸rym by艂o ono
przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz
prowizji bankowej za przelew pieni臋dzy na rachunek bankowy wskazany przez
Wykonawc臋. 7.14. Zamawiaj膮cy zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, je偶eli
wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o kt贸rym mowa w art. 26 ust. 3, z przyczyn
le偶膮cych po jego stronie, nie z艂o偶y艂 dokument贸w lub o艣wiadcze艅, o kt贸rych mowa w
art. 25 ust. 1, pe艂nomocnictw, listy podmiot贸w nale偶膮cych do tej samej grupy
kapita艂owej, o kt贸rej mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5, lub informacji o tym, 偶e nie
nale偶y do grupy kapita艂owej, lub nie wyrazi艂 zgody na poprawienie omy艂ki, o
kt贸rej mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3, co powodowa艂o brak mo偶liwo艣ci wybrania
oferty z艂o偶onej przez wykonawc臋 jako najkorzystniejszej


III.2) ZALICZKI


III.3) WARUNKI UDZIA艁U W POST臉POWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY
SPE艁NIANIA TYCH WARUNK脫W • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania okre艣lonej dzia艂alno艣ci lub
  czynno艣ci, je偶eli przepisy prawa nak艂adaj膮 obowi膮zek ich posiadania


  Opis sposobu dokonywania oceny spe艂niania tego warunku  • Zamawiaj膮cy uzna, 偶e Wykonawca spe艂nia warunek posiadania uprawnie艅 do
   wykonywania okre艣lonej dzia艂alno艣ci lub czynno艣ci, je偶eli Wykonawca o艣wiadczy,
   偶e spe艂nia warunki udzia艂u w post臋powaniu okre艣lone w pkt 4 ppkt 4.1 siwz i
   art.22 ust.1 ustawy Pzp. Ocena spe艂nienia warunku nast膮pi na podstawie
   za艂膮czonego przez wykonawc臋 do oferty o艣wiadczenia wymienionego w pkt. 5 ppkt
   5.1. niniejszej siwz. • III.3.2) Wiedza i do艣wiadczenie


  Opis sposobu dokonywania oceny spe艂niania tego warunku  • Zamawiaj膮cy uzna, 偶e Wykonawca spe艂nia warunek posiadania wiedzy i
   do艣wiadczenia zapewniaj膮cego wykonanie zam贸wienia, je偶eli Wykonawca wyka偶e
   wykonanie zgodnie z zasadmi sztuki budowlanej i prawid艂owo uko艅czone w okresie
   ostatnich pi臋ciu lat przed up艂ywem terminu sk艂adania ofert, a je偶eli okres
   dzia艂alno艣ci jest kr贸tszy- w tym okresie, co najmniej jednego zadania
   polegaj膮cego na budowie, przebudowie, remoncie dr贸g, na 艂膮czn膮 kwot臋 nie
   mniejsz膮 ni偶 200.000,00 z艂 brutto. Ocena spe艂nienia warunku nast膮pi na podstawie
   za艂膮czonych przez wykonawc臋 do oferty dokument贸w i dowod贸w wymienionych w pkt. 5
   ppkt 5.3. lit. a) i b) siwz. • III.3.3) Potencja艂 techniczny


  Opis sposobu dokonywania oceny spe艂niania tego warunku  • Zamawiaj膮cy uzna, 偶e Wykonawca spe艂nia warunek dysponowania odpowiednim
   potencja艂em technicznym, je偶eli Wykonawca o艣wiadczy, 偶e spe艂nia warunki udzia艂u
   w post臋powaniu okre艣lone w pkt 4 ppkt 4.1 siwz i art.22 ust.1 ustawy Pzp. Ocena
   spe艂nienia warunku nast膮pi na podstawie za艂膮czonego przez wykonawc臋 do oferty
   o艣wiadczenia wymienionego w pkt. 5 ppkt 5.1. niniejszej siwz. • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zam贸wienia


  Opis sposobu dokonywania oceny spe艂niania tego warunku  • Zamawiaj膮cy uzna, 偶e Wykonawca spe艂nia warunek dysponowania osobami zdolnymi
   do wykonania zam贸wienia, je偶eli Wykonawca o艣wiadczy, 偶e dysponuje: -
   Kierownikiem budowy - posiadaj膮cym uprawnienia do kierowania robotami
   budowlanymi w specjalno艣ci konstrukcyjno - budowlanej lub drogowej, kt贸re
   pozwalaj膮 na wykonywanie czynno艣ci b臋d膮cych przedmiotem zam贸wienia niezale偶nie
   od momentu ich wydania Ocena spe艂nienia warunku nast膮pi na podstawie za艂膮czonych
   przez wykonawc臋 do oferty dokument贸w i o艣wiadcze艅 wymienionych w pkt. 5 ppkt
   5.4. lit. a i b siwz. • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa


  Opis sposobu dokonywania oceny spe艂niania tego warunku  • Zamawiaj膮cy uzna, 偶e Wykonawca spe艂nia warunek dotycz膮cy sytuacji
   ekonomicznej i finansowej, je偶eli Wykonawca o艣wiadczy, 偶e spe艂nia warunki
   udzia艂u w post臋powaniu okre艣lone w pkt 4 ppkt 4.1 siwz i art.22 ust.1 ustawy Pzp
   oraz przed艂o偶y op艂acon膮 polis臋, a w przypadku jej braku inny dokument
   potwierdzaj膮cy, 偶e wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialno艣ci cywilnej w
   zakresie prowadzonej dzia艂alno艣ci zwi膮zanej z przedmiotem zam贸wienia. Ocena
   spe艂nienia warunku nast膮pi na podstawie za艂膮czonego przez wykonawc臋 do oferty
   o艣wiadczenia wymienionego w pkt. 5 ppkt 5.1. siwz oraz dokumentu wymienionego w
   pkt. 5.7 lit. b


III.4) INFORMACJA O O艢WIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJ膭 DOSTARCZY膯
WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPE艁NIANIA WARUNK脫W UDZIA艁U W POST臉POWANIU ORAZ
NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY


III.4.1) W zakresie wykazania spe艂niania przez wykonawc臋 warunk贸w, o
kt贸rych mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, opr贸cz o艣wiadczenia o spe艂nianiu warunk贸w
udzia艂u w post臋powaniu nale偶y przed艂o偶y膰:


 • wykaz rob贸t budowlanych wykonanych w okresie
  ostatnich pi臋ciu lat przed up艂ywem terminu sk艂adania ofert albo wniosk贸w o
  dopuszczenie do udzia艂u w post臋powaniu, a je偶eli okres prowadzenia dzia艂alno艣ci
  jest kr贸tszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i warto艣ci, daty i
  miejsca wykonania oraz z za艂膮czeniem dowod贸w dotycz膮cych najwa偶niejszych rob贸t,
  okre艣laj膮cych, czy roboty te zosta艂y wykonane w spos贸b nale偶yty oraz
  wskazuj膮cych, czy zosta艂y wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i
  prawid艂owo uko艅czone;
 • wykaz os贸b, kt贸re b臋d膮 uczestniczy膰 w
  wykonywaniu zam贸wienia, w szczeg贸lno艣ci odpowiedzialnych za 艣wiadczenie us艂ug,
  kontrol臋 jako艣ci lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na
  temat ich kwalifikacji zawodowych, do艣wiadczenia i wykszta艂cenia niezb臋dnych do
  wykonania zam贸wienia, a tak偶e zakresu wykonywanych przez nie czynno艣ci, oraz
  informacj膮 o podstawie do dysponowania tymi osobami;
 • o艣wiadczenie, 偶e osoby, kt贸re b臋d膮 uczestniczy膰
  w wykonywaniu zam贸wienia, posiadaj膮 wymagane uprawnienia, je偶eli ustawy
  nak艂adaj膮 obowi膮zek posiadania takich uprawnie艅;
 • op艂acon膮 polis臋, a w przypadku jej braku, inny
  dokument potwierdzaj膮cy, 偶e wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialno艣ci
  cywilnej w zakresie prowadzonej dzia艂alno艣ci zwi膮zanej z przedmiotem zam贸wienia.

Wykonawca powo艂uj膮cy si臋 przy wykazywaniu spe艂nienia warunk贸w udzia艂u w
post臋powaniu, o kt贸rych mowa w art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy, na zasoby innych
podmiot贸w przedk艂ada nast臋puj膮ce dokumenty dotycz膮ce podmiot贸w, zasobami kt贸rych
b臋dzie dysponowa艂 wykonawca:


 • op艂acon膮 polis臋, a w przypadku jej braku, inny
  dokument potwierdzaj膮cy, 偶e inny podmiot jest ubezpieczony od odpowiedzialno艣ci
  cywilnej w zakresie prowadzonej dzia艂alno艣ci zwi膮zanej z przedmiotem zam贸wienia;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie
art. 24 ust. 1 ustawy, nale偶y przed艂o偶y膰:


 • o艣wiadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z w艂a艣ciwego rejestru lub z
  centralnej ewidencji i informacji o dzia艂alno艣ci gospodarczej, je偶eli odr臋bne
  przepisy wymagaj膮 wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku
  podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie
  wcze艣niej ni偶 6 miesi臋cy przed up艂ywem terminu sk艂adania wniosk贸w o dopuszczenie
  do udzia艂u w post臋powaniu o udzielenie zam贸wienia albo sk艂adania ofert;
 • aktualne za艣wiadczenie w艂a艣ciwego naczelnika
  urz臋du skarbowego potwierdzaj膮ce, 偶e wykonawca nie zalega z op艂acaniem podatk贸w,
  lub za艣wiadczenie, 偶e uzyska艂 przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub
  roz艂o偶enie na raty zaleg艂ych p艂atno艣ci lub wstrzymanie w ca艂o艣ci wykonania
  decyzji w艂a艣ciwego organu - wystawione nie wcze艣niej ni偶 3 miesi膮ce przed
  up艂ywem terminu sk艂adania wniosk贸w o dopuszczenie do udzia艂u w post臋powaniu o
  udzielenie zam贸wienia albo sk艂adania ofert;
 • aktualne za艣wiadczenie w艂a艣ciwego oddzia艂u
  Zak艂adu Ubezpiecze艅 Spo艂ecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Spo艂ecznego
  potwierdzaj膮ce, 偶e wykonawca nie zalega z op艂acaniem sk艂adek na ubezpieczenia
  zdrowotne i spo艂eczne, lub potwierdzenie, 偶e uzyska艂 przewidziane prawem
  zwolnienie, odroczenie lub roz艂o偶enie na raty zaleg艂ych p艂atno艣ci lub
  wstrzymanie w ca艂o艣ci wykonania decyzji w艂a艣ciwego organu - wystawione nie
  wcze艣niej ni偶 3 miesi膮ce przed up艂ywem terminu sk艂adania wniosk贸w o dopuszczenie
  do udzia艂u w post臋powaniu o udzielenie zam贸wienia albo sk艂adania ofert;
 • wykonawca powo艂uj膮cy si臋 przy wykazywaniu
  spe艂niania warunk贸w udzia艂u w post臋powaniu na zasoby innych podmiot贸w, kt贸re
  b臋d膮 bra艂y udzia艂 w realizacji cz臋艣ci zam贸wienia, przedk艂ada tak偶e dokumenty
  dotycz膮ce tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, okre艣lonym w pkt
  III.4.2.

III.4.3) Dokumenty podmiot贸w zagranicznych


Je偶eli wykonawca ma siedzib臋 lub miejsce zamieszkania poza
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedk艂ada:


III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w kt贸rym ma siedzib臋 lub
miejsce zamieszkania potwierdzaj膮cy, 偶e:


 • nie otwarto jego likwidacji ani nie og艂oszono
  upad艂o艣ci - wystawiony nie wcze艣niej ni偶 6 miesi臋cy przed up艂ywem terminu
  sk艂adania wniosk贸w o dopuszczenie do udzia艂u w post臋powaniu o udzielenie
  zam贸wienia albo sk艂adania ofert;
 • nie zalega z uiszczaniem podatk贸w, op艂at,
  sk艂adek na ubezpieczenie spo艂eczne i zdrowotne albo 偶e uzyska艂 przewidziane
  prawem zwolnienie, odroczenie lub roz艂o偶enie na raty zaleg艂ych p艂atno艣ci lub
  wstrzymanie w ca艂o艣ci wykonania decyzji w艂a艣ciwego organu - wystawiony nie
  wcze艣niej ni偶 3 miesi膮ce przed up艂ywem terminu sk艂adania wniosk贸w o dopuszczenie
  do udzia艂u w post臋powaniu o udzielenie zam贸wienia albo sk艂adania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotycz膮ce przynale偶no艣ci do tej samej grupy
kapita艂owej


 • lista podmiot贸w nale偶膮cych do tej samej grupy
  kapita艂owej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji
  i konsument贸w albo informacji o tym, 偶e nie nale偶y do grupy kapita艂owej;

III.6) INNE DOKUMENTY


Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)


1) Dow贸d wp艂acenia wadium 2)Dowody potwierdzaj膮ce, 偶e roboty zosta艂y wykonane
w spos贸b nale偶yty oraz wskazuj膮cych, czy zosta艂y wykonane zgodnie z zasadami
sztuki budowlanej i prawid艂owo uko艅czone 3)Wykaz Urz膮dze艅 r贸wnowa偶nych 4)
Upowa偶nienie - je艣li dotyczy


SEKCJA IV: PROCEDURA


IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAM脫WIENIA


IV.1.1) Tryb udzielenia zam贸wienia: przetarg nieograniczony.


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT


IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria zwi膮zane z
przedmiotem zam贸wienia:


 • 1 - Cena - 97
 • 2 - Okres udzielonej gwarancji - 3

IV.2.2)

  przeprowadzona b臋dzie aukcja elektroniczna, adres strony, na kt贸rej
b臋dzie prowadzona:

IV.3) ZMIANA UMOWY


przewiduje si臋 istotne zmiany postanowie艅 zawartej umowy w stosunku do
tre艣ci oferty, na podstawie kt贸rej dokonano wyboru wykonawcy:


Dopuszczalne zmiany postanowie艅 umowy oraz okre艣lenie warunk贸w
zmian


Okoliczno艣ci, przy zaistnieniu kt贸rych mo偶liwa jest zmiana umowy. 16.1.
Zamawiaj膮cy przewiduje mo偶liwo艣膰 dokonania zmian postanowie艅 umowy w stosunku do
tre艣ci oferty, na podstawie kt贸rej dokonano wyboru wykonawcy, je偶eli wyst膮pi膮
nast臋puj膮ce okoliczno艣ci: a) wyst膮pi艂a konieczno艣膰 wprowadzenia zmian w
dokumentacji projektowej, sposobie lub technologii wykonania przedmiotu umowy,
b) zmiana podatku od towar贸w i us艂ug VAT, c) konieczno艣膰 zmiany terminu
wykonania zam贸wienia na skutek: - wyst膮pienia warunk贸w atmosferycznych nie
pozwalaj膮cych na wykonanie przedmiotu umowy ze wzgl臋d贸w technologicznych, co
mo偶e mie膰 wp艂yw na jako艣膰 wykonania, trwa艂o艣膰 i zachowanie okresu gwarancji, -
przed艂u偶aj膮cego si臋 oczekiwania na uzgodnienia, decyzje administracyjne, itp. -
zawieszenia rob贸t przez zamawiaj膮cego - dzia艂ania si艂y wy偶szej, d) zmiana
warunk贸w finansowania zam贸wienia, e) zmiana na stanowisku kierownika budowy lub
kierownika rob贸t, f) zmiana na stanowisku inspektora nadzoru, g) zmiana sposobu
rozliczania umowy lub dokonywania p艂atno艣ci na rzecz Wykonawcy, na skutek zmian
zawartej przez Zamawiaj膮cego umowy o dofinansowanie projektu lub wytycznych
dotycz膮cych realizacji projektu, h) przy zawieraniu umowy nie mo偶na by艂o
przewidzie膰 rozmiaru lub koszt贸w prac. i) dopuszcza si臋 mo偶liwo艣膰 powierzenia
cz臋艣ci rob贸t podwykonawcy pomimo braku wskazania podwykonawstwa w tre艣ci
z艂o偶onej oferty pod warunkiem uzyskania pisemnej zgody Zamawiaj膮cego. Zgod臋 tak膮
wykonawca mo偶e otrzyma膰, je艣li wyst膮pi do zamawiaj膮cego z pisemnym wnioskiem o
wyra偶enie zgody na powierzenie cz臋艣ci rob贸t podwykonawcy. Do wniosku wykonawca
za艂膮czy projekt umowy z podwykonawc膮 (zgodny z projektem wskazanym w SIWZ), dane
podwykonawcy oraz zestawienie rzeczowo-finansowe wskazuj膮ce zakres rob贸t jakie
wykonawca zamierza powierzy膰 podwykonawcy. Zamawiaj膮cy w terminie 7 dni od dnia
otrzymania wniosku z za艂膮cznikami mo偶e wyrazi膰 zgod臋 na powierzenie cz臋艣ci
zam贸wienia podwykonawcy lub jej odm贸wi膰 bez podania uzasadnienia. Zmiana zakresu
podwykonywanych rob贸t mo偶e by膰 uznana za nieistotn膮 zmian臋 umowy w sprawie
zam贸wienia, je偶eli wykonawca samodzielnie spe艂nia艂 warunki udzia艂u w
post臋powaniu i w odniesieniu do tej cz臋艣ci nie zosta艂a wy艂膮czona dopuszczalno艣膰
podwykonawstwa. 16.2. Zmiany zawartej umowy wskazane w pkt. 16.1 lit. a, c i h
wymagaj膮 pisemnego uzasadnienia sporz膮dzonego przez inspektora nadzoru i
przedstawiciela wykonawcy, zatwierdzonego przez kierownika Zamawiaj膮cego. Zmiana
umowy wymaga, pod rygorem niewa偶no艣ci zachowania formy pisemnej. 16.3 Zmiana
os贸b, o kt贸rych mowa w pkt. 16 ppkt 16.1 lit. e), w trakcie realizacji
przedmiotu umowy, musi by膰 uzasadniona przez Wykonawc臋 na pi艣mie i wymaga
zaakceptowania przez Zamawiaj膮cego. Zamawiaj膮cy zaakceptuje tak膮 zmian臋 w
terminie 7 dni od daty przed艂o偶enia propozycji wy艂膮cznie wtedy, gdy kwalifikacje
i do艣wiadczenie wskazanych os贸b b臋d膮 spe艂nia膰 warunki postawione w tym zakresie
w Specyfikacji Istotnych Warunk贸w Zam贸wienia. 16.4. Zaakceptowana przez
Zamawiaj膮cego zmiana os贸b, o kt贸rej mowa w pkt. 16 ppkt 16.1 lit. e) winna by膰
potwierdzona pisemnie i nie wymaga aneksu do niniejszej umowy.


IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


IV.4.1)Adres strony internetowej, na kt贸rej jest dost臋pna
specyfikacja istotnych warunk贸w zam贸wienia:

www.bip.piotrkowkujawski.pl
Specyfikacj臋 istotnych warunk贸w zam贸wienia
mo偶na uzyska膰 pod adresem:
Urz膮d Miasta i Gminy 88-230 Piotrk贸w Kujawski ul.
Ko艣cielna 1 pok贸j nr 2.


IV.4.4) Termin sk艂adania wniosk贸w o dopuszczenie do udzia艂u w post臋powaniu
lub ofert:
20.07.2015 godzina 10:00, miejsce: Urz膮d Miasta i Gminy 88-230
Piotrk贸w Kujawski ul. Ko艣cielna 1 pok贸j nr 12 ( sekretariat).


IV.4.5) Termin zwi膮zania ofert膮: okres w dniach: 30 (od ostatecznego
terminu sk艂adania ofert).


IV.4.17) Czy przewiduje si臋 uniewa偶nienie post臋powania o udzielenie
zam贸wienia, w przypadku nieprzyznania 艣rodk贸w pochodz膮cych z bud偶etu Unii
Europejskiej oraz niepodlegaj膮cych zwrotowi 艣rodk贸w z pomocy udzielonej przez
pa艅stwa cz艂onkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), kt贸re
mia艂y by膰 przeznaczone na sfinansowanie ca艂o艣ci lub cz臋艣ci zam贸wienia:
nie聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽 Burmistrz Miasta i Gminy
聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽 mgr S艂awomir Henryk Bogucki

UWAGA!!!
Dnia 22 lipca 2015 roku Zamawiaj膮cy zamie艣ci艂 zawiadomienie聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽 o uniewa偶nieniu przetargu.


聽聽聽聽 Burmistrz Miasta i Gminy
mgr S艂awomir Henryk Bogucki
TypRozmiarPobierzKomentarzData dodaniaLicznik 
?50 KB POBIERZog艂oszenie03.07.2015 12:54106
.DOC564 KB POBIERZSIWZ03.07.2015 12:55148
.DOC566 KB POBIERZSkan mapy z zaznaczonym zakresem03.07.2015 12:56165
.DOC312.5 KB POBIERZPowierzchniowe utrwalenie - Przedmiar rob贸t03.07.2015 12:56158
.DOC230.7 KB POBIERZPowierzchniowe utrwalenie - Kosztorys ofertowy03.07.2015 12:57177
.PDF184.6 KB POBIERZZg艂oszenie do Starostwa03.07.2015 12:58166
.PDF523.1 KB POBIERZZawiadomienie o uniewa偶nieniu przetargu22.07.2015 06:4995

Autor : Tomasz Ciesielski
Zredagowa艂(a) : Miroslaw Czynsz
Data wprowadzenia : 2015-07-03 13:53:41
Data ostatniej modyfikacji : 22.07.2015 06:48
Liczba wy艣wietle艅 : 659

Redaktor  Data modyfikacji 
Miroslaw Czynsz  03.07.2015 12:53poka偶 t膮 wersj臋licznik odwiedzin: 4606569