logo
Zam贸wienia publiczne » Przetargi » 2015
Og艂oszenie o przetargu nieograniczonym na:

ODBI脫R I ZAGOSPODAROWANIE ODPAD脫W KOMUNALNYCH W GMINIE PIOTRK脫W KUJAWSKI


Adres strony internetowej, na kt贸rej Zamawiaj膮cy udost臋pnia Specyfikacj臋 Istotnych Warunk贸w Zam贸wienia:

Piotrk贸w Kujawski: ODBI脫R I ZAGOSPODAROWANIE ODPAD脫W KOMUNALNYCH W GMINIE PIOTRK脫W KUJAWSKI

Numer og艂oszenia: 181821 - 2015; data zamieszczenia: 09.12.2015

OG艁OSZENIE O ZAM脫WIENIU - us艂ugiZamieszczanie og艂oszenia: obowi膮zkowe.


Og艂oszenie dotyczy:


V zam贸wienia publicznego

zawarcia umowy ramowej

ustanowienia dynamicznego systemu zakup贸w (DSZ)SEKCJA I: ZAMAWIAJ膭CYI. 1) NAZWA I ADRES: Miasto i Gmina , ul. Ko艣cielna 1, 88-230 Piotrk贸w Kujawski, woj. kujawsko-pomorskie, tel. 054 2655123, faks 054 2655112.


 • Adres strony internetowej zamawiaj膮cego: www.bip.piotrkowkujawski.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJ膭CEGO: Administracja samorz膮dowa.SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAM脫WIENIAII.1) OKRE艢LENIE PRZEDMIOTU ZAM脫WIENIA


II.1.1) Nazwa nadana zam贸wieniu przez zamawiaj膮cego: ODBI脫R I ZAGOSPODAROWANIE ODPAD脫W KOMUNALNYCH W GMINIE PIOTRK脫W KUJAWSKI.


II.1.2) Rodzaj zam贸wienia: us艂ugi.


II.1.4) Okre艣lenie przedmiotu oraz wielko艣ci lub zakresu zam贸wienia:
.Przedmiotem zam贸wienia jest 艣wiadczenie us艂ug w zakresie odbierania i
zagospodarowania odpad贸w komunalnych (segregowanych i niesegregowanych)
magazynowanych w kontenerach min. 30 m3 z punktu prze艂adunkowego w
Jerzycach oraz PSZOK w Piotrkowie Kujawskim ul. Topolowa 1 Odbi贸r ma si臋
odbywa膰 w ci膮gu 24 godzin od telefonicznego powiadomienia Wykonawcy o
zape艂nieniu kontenera. 2.Wykonawca zobowi膮zany jest do przekazywania
odpad贸w do regionalnej (zast臋pczej) instalacji do przetwarzania odpad贸w
komunalnych oraz zagospodarowania odpad贸w ulegaj膮cych biodegradacji w
spos贸b umo偶liwiaj膮cy ograniczenie tych odpad贸w do sk艂adowania, w celu
osi膮gni臋cia poziom贸w okre艣lonych w rozporz膮dzeniu wydanym na podstawie
art. 3c ust. 2 ustawy. 3. Roczna szacunkowa ilo艣膰 odpad贸w wynosi ok.
1500 Mg, w tym : i. odpady zmieszane - 750 Mg ii. odpady zbierane
selektywnie (suche) - 250 Mg iii. odpady zbierane selektywnie (mokre -
biodegradowalne ) - 400 Mg iv. odpady wielkogabarytowe - 30 Mg v. odpady
- zu偶yte urz膮dzenia AGD i RTV - 20 Mg vi. gruz - 50 Mg 4. Przedmiot
zam贸wienia obejmuje: 1. Zakres us艂ug i czynno艣ci, kt贸re Wykonawca b臋dzie
zobowi膮zany wykonywa膰 w trakcie realizacji niniejszego zam贸wienia
obejmuje: - podstawianie kontener贸w na odpady komunalne zmieszane
(niesegregowane) - podstawienie kontener贸w na odpady segregowane(suche) -
podstawienie kontener贸w na odpady segregowane(mokre - biodegradowalne) -
podstawienie kontener贸w na odpady wielkogabarytowe - podstawienie
kontener贸w na odpady - zu偶yte urz膮dzenia AGD i RTV - podstawienie
kontener贸w na gruz - utrzymywanie w kontenerach dobrego zabezpieczenia
przed unoszeniem si臋 w powietrze nieprzyjemnych zapach贸w, - uzyskiwanie i
przechowywanie wydruk贸w z wa偶enia przekazywanych do instalacji odpad贸w,
- wykonywanie sprawozdawczo艣ci - raporty miesi臋czne, sprawozdania
kwartalne oraz wykazu ilo艣ci odpad贸w przekazanych z instalacji do
dalszego wykorzystywania. 5. W trakcie prowadzenia us艂ug nale偶y
przestrzega膰 zasad bhp. Wykonawca ponosi odpowiedzialno艣膰 za prawid艂owe
zabezpieczenie miejsca prowadzonych us艂ug..


II.1.5)


V przewiduje si臋 udzielenie zam贸wie艅 uzupe艂niaj膮cych:
 
 • Okre艣lenie przedmiotu oraz wielko艣ci lub zakresu zam贸wie艅 uzupe艂niaj膮cych
 • Zamawiaj膮cy przewiduje udzielenie zam贸wie艅 uzupe艂niaj膮cych do 50 procent zam贸wienia podstawowego.


II.1.6) Wsp贸lny S艂ownik Zam贸wie艅 (CPV): 90.50.00.00-2, 90.51.10.00-2, 90.51.20.00-9, 90.53.30.00-2.


II.1.7) Czy dopuszcza si臋 z艂o偶enie oferty cz臋艣ciowej: nie.


II.1.8) Czy dopuszcza si臋 z艂o偶enie oferty wariantowej: nie.II.2) CZAS TRWANIA ZAM脫WIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zako艅czenie: 31.12.2016.


SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYMIII.1) WADIUM


Informacja na temat wadium: W niniejszym post臋powaniu
Zamawiaj膮cy wymaga wniesienia wadium w wysoko艣ci 5.000,00 z艂.( s艂ownie:
pi臋膰 tysi臋cy z艂otych 00/100).
Wadium mo偶e by膰 wnoszone w jednej lub kilku nast臋puj膮cych formach:
pieni膮dzu, por臋czeniach bankowych lub por臋czeniach sp贸艂dzielczej kasy
oszcz臋dno艣ciowo kredytowej, z tym, 偶e por臋czenie kasy jest zawsze
por臋czeniem pieni臋偶nym, gwarancjach bankowych, gwarancjach
ubezpieczeniowych,por臋czeniach udzielanych przez podmioty, o kt贸rych
mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o
utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsi臋biorczo艣ci (Dz. U. Nr 109,
poz. 1158, z p贸藕n. zm).
Wadium w formie pieni臋偶nej nale偶y wnie艣膰 przelewem na rachunek bankowy
Urz臋du Miasta i Gminy w Piotrkowie Kujawskim BS Piotrk贸w Kujawski nr
07 9551 0002 0000 0101 2003 0011 z dopiskiem : Przetarg nieograniczony
na: ODBI脫R I ZAGOSPODAROWANIE ODPAD脫W KOMUNALNYCH W GMINIE PIOTRK脫W
KUJAWSKI
Kopi臋 dowodu przelewu potwierdzon膮 za zgodno艣膰 z orygina艂em nale偶y
do艂膮czy膰 do oferty.
Wadium wnoszone w formie: por臋czenia bankowego, gwarancji bankowej,
gwarancji ubezpieczeniowej, por臋czeniu pieni臋偶nym SKOK lub por臋czeniach
udzielanych przez podmioty o kt贸rych mowa w art. 6b ust. 5 pkt ustawy z
dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju
Przedsi臋biorczo艣ci, nale偶y w formie nienaruszonego orygina艂u zdeponowa膰 w
kasie u Zamawiaj膮cego, a kopi臋 potwierdzon膮 za zgodno艣膰 z orygina艂em
za艂膮czy膰 do oferty.
Wadium nale偶y wnie艣膰 przed up艂ywem terminu sk艂adania ofert. tj. do dnia
18.12.2015 r. do godz. 10:00.
Wniesienie wadium w pieni膮dzu b臋dzie skuteczne, je偶eli w podanym
terminie zostanie zaliczone na rachunku bankowym Zamawiaj膮cego.
Wykonawca, kt贸ry nie wniesie wadium lub nie zabezpieczy oferty
akceptowan膮 form膮 wadium zostanie wykluczony z post臋powania, a jego
oferta zostanie odrzucona.
Zamawiaj膮cy zwr贸ci niezw艂ocznie wadium wszystkim Wykonawcom po wyborze
oferty najkorzystniejszej lub uniewa偶nieniu post臋powania, z wyj膮tkiem
Wykonawcy, kt贸rego oferta zosta艂a wybrana jako najkorzystniejsza, z
zastrze偶eniem art. 46 ust. 4a ustawy.
Wykonawcy, kt贸rego oferta zosta艂a wybrana jako najkorzystniejsza,
Zamawiaj膮cy zwr贸ci niezw艂ocznie wadium po zawarciu umowy w sprawie
zam贸wienia publicznego.
Zamawiaj膮cy zwr贸ci niezw艂ocznie wadium, na wniosek Wykonawcy, kt贸ry
wycofa艂 ofert臋 przed up艂ywem terminu sk艂adania ofert.
Zamawiaj膮cy 偶膮da ponownego wniesienia wadium przez Wykonawc臋, kt贸remu
zwr贸cono wadium na podst. art. 46 ust. 1 ustawy Pzp, je偶eli w wyniku
rozstrzygni臋cia odwo艂ania jego oferta zosta艂a wybrana jako
najkorzystniejsza.
Wykonawca wniesie wadium w terminie okre艣lonym przez Zamawiaj膮cego.
Zamawiaj膮cy zatrzyma wadium wraz z odsetkami, je偶eli Wykonawca, kt贸rego
oferta zosta艂awybrana: odm贸wi podpisania umowy w sprawie zam贸wienia
publicznego na warunkach okre艣lonych w ofercie, zawarcie umowy w sprawie
zam贸wienia publicznego sta艂o si臋 niemo偶liwe z przyczyn le偶膮cych po
stronie Wykonawcy.
Je偶eli wadium wniesiono w pieni膮dzu, Zamawiaj膮cy zwr贸ci je wraz z
odsetkami wynikaj膮cymi z umowy rachunku bankowego, na kt贸rym by艂o ono
przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz
prowizji bankowej za przelew pieni臋dzy na rachunek bankowy wskazany
przez Wykonawc臋.
Zamawiaj膮cy zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, je偶eli wykonawca w
odpowiedzi na wezwanie, o kt贸rym mowa w art. 26 ust. 3, z przyczyn
le偶膮cych po jego stronie, nie z艂o偶y艂 dokument贸w lub o艣wiadcze艅, o
kt贸rych mowa w art. 25 ust. 1, pe艂nomocnictw, listy podmiot贸w nale偶膮cych
do tej samej grupy kapita艂owej, o kt贸rej mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5,
lub informacji o tym, 偶e nie nale偶y do grupy kapita艂owej, lub nie
wyrazi艂 zgody na poprawienie omy艂ki, o kt贸rej mowa w art. 87 ust. 2 pkt
3, co powodowa艂o brak mo偶liwo艣ci wybrania oferty z艂o偶onej przez
wykonawc臋 jako najkorzystniejszej.


III.2) ZALICZKI


III.3) WARUNKI UDZIA艁U W POST臉POWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPE艁NIANIA TYCH WARUNK脫W


 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania okre艣lonej dzia艂alno艣ci
  lub czynno艣ci, je偶eli przepisy prawa nak艂adaj膮 obowi膮zek ich posiadania


  Opis sposobu dokonywania oceny spe艂niania tego warunku


  • Zamawiaj膮cy uzna, 偶e Wykonawca spe艂nia
   warunek posiadania uprawnie艅 do wykonywania okre艣lonej dzia艂alno艣ci lub
   czynno艣ci, je偶eli:
   Wykonawca z艂o偶y o艣wiadczenie o spe艂nianiu tych warunk贸w o tre艣ci
   odpowiadaj膮cej tre艣ci art. 22 ust. 1 ustawy - Prawo Zam贸wie艅 Publicznych
   wg za艂膮cznika nr 2 do siwz, posiada wpis do rejestru dzia艂alno艣ci
   regulowanej prowadzonego przez Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w
   Kujawski zgodnie z art. 9 c ust. 1 ustawy z dnia 13 wrze艣nia 1996 r. o
   utrzymaniu czysto艣ci i porz膮dku w gminach (Dz. U. z 2012 r., poz.
   391),posiada zezwolenie na zbieranie i przetwarzanie odpad贸w, zgodnie
   art. 41 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r.,
   poz. 21) lub zezwolenie na prowadzenie odzysku lub unieszkodliwiania
   odpad贸w zgodnie z art. 26 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach,
   posiada wpis do rejestru, o kt贸rym mowa w art. 49 ustawy z dnia 14
   grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r., poz. 21) lub zezwolenie na
   transport odpad贸w zgodnie z art. 28ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o
   odpadach
   Ocena spe艂nienia warunku nast膮pi na podstawie za艂膮czonego przez
   wykonawc臋 do oferty o艣wiadczenia wymienionego w pkt. 5 ppkt 5.1. oraz
   dokument贸w wymienionych w pkt. 5.2.1. niniejszej siwz.


 • III.3.2) Wiedza i do艣wiadczenie


  Opis sposobu dokonywania oceny spe艂niania tego warunku


  • b) Zamawiaj膮cy uzna, 偶e Wykonawca spe艂nia
   warunek posiadania wiedzy i do艣wiadczenia zapewniaj膮cego wykonanie
   zam贸wienia, je偶eli:
   Wykonawca z艂o偶y o艣wiadczenie o spe艂nianiu tych warunk贸w o tre艣ci
   odpowiadaj膮cej tre艣ci art. 22 ust. 1 ustawy - Prawo Zam贸wie艅 Publicznych
   wg za艂膮cznika nr 2 do siwz.
   Ocena spe艂nienia warunku nast膮pi na podstawie za艂膮czonych przez
   wykonawc臋 do oferty dokument贸w i dowod贸w wymienionych w pkt. 5 ppkt
   1.siwz


 • III.3.3) Potencja艂 techniczny


  Opis sposobu dokonywania oceny spe艂niania tego warunku


  • Zamawiaj膮cy uzna, 偶e Wykonawca spe艂nia
   warunek dysponowania odpowiednim potencja艂em technicznym, je偶eli:
   Wykonawca z艂o偶y o艣wiadczenie o spe艂nianiu tych warunk贸w o tre艣ci
   odpowiadaj膮cej tre艣ci art. 22 ust. 1 ustawy - Prawo Zam贸wie艅 Publicznych
   wg za艂膮cznika nr 2 do siwz.
   Ocena spe艂nienia warunku nast膮pi na podstawie za艂膮czonego przez
   wykonawc臋 do oferty o艣wiadczenia wymienionego w pkt. 5 ppkt 5.1. siwz


 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zam贸wienia


  Opis sposobu dokonywania oceny spe艂niania tego warunku


  • Zamawiaj膮cy uzna, 偶e Wykonawca spe艂nia
   warunek dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zam贸wienia, je偶eli:
   Wykonawca z艂o偶y o艣wiadczenie o spe艂nianiu tych warunk贸w o tre艣ci
   odpowiadaj膮cej tre艣ci art. 22 ust. 1 ustawy - Prawo Zam贸wie艅 Publicznych
   wg za艂膮cznika nr 2 do siwz.
   Ocena spe艂nienia warunku nast膮pi na podstawie za艂膮czonych przez
   wykonawc臋 do oferty dokument贸w i o艣wiadcze艅 wymienionych w pkt. 5 ppkt
   5.1. siwz


 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa


  Opis sposobu dokonywania oceny spe艂niania tego warunku


  • Zamawiaj膮cy uzna, 偶e Wykonawca spe艂nia
   warunek dotycz膮cy sytuacji ekonomicznej i finansowej, je偶eli:
   Wykonawca z艂o偶y o艣wiadczenie o spe艂nianiu tych warunk贸w o tre艣ci
   odpowiadaj膮cej tre艣ci art. 22 ust. 1 ustawy - Prawo Zam贸wie艅 Publicznych
   wg za艂膮cznika nr 2 do siwz.
   Wykonawca przed艂o偶y op艂acon膮 polis臋, a w przypadku jej braku inny
   dokument potwierdzaj膮cy, 偶e wykonawca jest ubezpieczony od
   odpowiedzialno艣ci cywilnej w zakresie prowadzonej dzia艂alno艣ci zwi膮zanej
   z przedmiotem zam贸wienia.
   Ocena spe艂nienia warunku nast膮pi na podstawie za艂膮czonego przez
   wykonawc臋 do oferty o艣wiadczenia wymienionego w pkt. 5 ppkt 5.1. siwz
   oraz dokument贸w wymienionych w pkt. 5.7 lit. b.siwzIII.4) INFORMACJA O O艢WIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJ膭
DOSTARCZY膯 WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPE艁NIANIA WARUNK脫W UDZIA艁U W
POST臉POWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1
USTAWY


III.4.1) W zakresie wykazania spe艂niania przez wykonawc臋 warunk贸w,
o kt贸rych mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, opr贸cz o艣wiadczenia o
spe艂nianiu warunk贸w udzia艂u w post臋powaniu nale偶y przed艂o偶y膰:


 • potwierdzenie posiadania uprawnie艅 do
  wykonywania okre艣lonej dzia艂alno艣ci lub czynno艣ci, je偶eli przepisy prawa
  nak艂adaj膮 obowi膮zek ich posiadania, w szczeg贸lno艣ci koncesje,
  zezwolenia lub licencje;
 • op艂acon膮 polis臋, a w przypadku jej
  braku, inny dokument potwierdzaj膮cy, 偶e wykonawca jest ubezpieczony od
  odpowiedzialno艣ci cywilnej w zakresie prowadzonej dzia艂alno艣ci zwi膮zanej
  z przedmiotem zam贸wienia.

Wykonawca powo艂uj膮cy si臋 przy wykazywaniu spe艂nienia warunk贸w
udzia艂u w post臋powaniu, o kt贸rych mowa w art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy, na
zasoby innych podmiot贸w przedk艂ada nast臋puj膮ce dokumenty dotycz膮ce
podmiot贸w, zasobami kt贸rych b臋dzie dysponowa艂 wykonawca:


 • op艂acon膮 polis臋, a w przypadku jej
  braku, inny dokument potwierdzaj膮cy, 偶e inny podmiot jest ubezpieczony
  od odpowiedzialno艣ci cywilnej w zakresie prowadzonej dzia艂alno艣ci
  zwi膮zanej z przedmiotem zam贸wienia;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, nale偶y przed艂o偶y膰: • o艣wiadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z w艂a艣ciwego rejestru
  lub z centralnej ewidencji i informacji o dzia艂alno艣ci gospodarczej,
  je偶eli odr臋bne przepisy wymagaj膮 wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu
  wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2
  ustawy, wystawiony nie wcze艣niej ni偶 6 miesi臋cy przed up艂ywem terminu
  sk艂adania wniosk贸w o dopuszczenie do udzia艂u w post臋powaniu o udzielenie
  zam贸wienia albo sk艂adania ofert;
 • aktualne za艣wiadczenie w艂a艣ciwego
  naczelnika urz臋du skarbowego potwierdzaj膮ce, 偶e wykonawca nie zalega z
  op艂acaniem podatk贸w, lub za艣wiadczenie, 偶e uzyska艂 przewidziane prawem
  zwolnienie, odroczenie lub roz艂o偶enie na raty zaleg艂ych p艂atno艣ci lub
  wstrzymanie w ca艂o艣ci wykonania decyzji w艂a艣ciwego organu - wystawione
  nie wcze艣niej ni偶 3 miesi膮ce przed up艂ywem terminu sk艂adania wniosk贸w o
  dopuszczenie do udzia艂u w post臋powaniu o udzielenie zam贸wienia albo
  sk艂adania ofert;
 • aktualne za艣wiadczenie w艂a艣ciwego
  oddzia艂u Zak艂adu Ubezpiecze艅 Spo艂ecznych lub Kasy Rolniczego
  Ubezpieczenia Spo艂ecznego potwierdzaj膮ce, 偶e wykonawca nie zalega z
  op艂acaniem sk艂adek na ubezpieczenia zdrowotne i spo艂eczne, lub
  potwierdzenie, 偶e uzyska艂 przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub
  roz艂o偶enie na raty zaleg艂ych p艂atno艣ci lub wstrzymanie w ca艂o艣ci
  wykonania decyzji w艂a艣ciwego organu - wystawione nie wcze艣niej ni偶 3
  miesi膮ce przed up艂ywem terminu sk艂adania wniosk贸w o dopuszczenie do
  udzia艂u w post臋powaniu o udzielenie zam贸wienia albo sk艂adania ofert;
 • wykonawca powo艂uj膮cy si臋 przy
  wykazywaniu spe艂niania warunk贸w udzia艂u w post臋powaniu na zasoby innych
  podmiot贸w, kt贸re b臋d膮 bra艂y udzia艂 w realizacji cz臋艣ci zam贸wienia,
  przedk艂ada tak偶e dokumenty dotycz膮ce tego podmiotu w zakresie wymaganym
  dla wykonawcy, okre艣lonym w pkt III.4.2.


III.4.3) Dokumenty podmiot贸w zagranicznych


Je偶eli wykonawca ma siedzib臋 lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedk艂ada:


III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w kt贸rym ma siedzib臋 lub miejsce zamieszkania potwierdzaj膮cy, 偶e:


 • nie otwarto jego likwidacji ani nie
  og艂oszono upad艂o艣ci - wystawiony nie wcze艣niej ni偶 6 miesi臋cy przed
  up艂ywem terminu sk艂adania wniosk贸w o dopuszczenie do udzia艂u w
  post臋powaniu o udzielenie zam贸wienia albo sk艂adania ofert;
 • nie zalega z uiszczaniem podatk贸w,
  op艂at, sk艂adek na ubezpieczenie spo艂eczne i zdrowotne albo 偶e uzyska艂
  przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub roz艂o偶enie na raty
  zaleg艂ych p艂atno艣ci lub wstrzymanie w ca艂o艣ci wykonania decyzji
  w艂a艣ciwego organu - wystawiony nie wcze艣niej ni偶 3 miesi膮ce przed
  up艂ywem terminu sk艂adania wniosk贸w o dopuszczenie do udzia艂u w
  post臋powaniu o udzielenie zam贸wienia albo sk艂adania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotycz膮ce przynale偶no艣ci do tej samej grupy kapita艂owej


 • lista podmiot贸w nale偶膮cych do tej samej
  grupy kapita艂owej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o
  ochronie konkurencji i konsument贸w albo informacji o tym, 偶e nie nale偶y
  do grupy kapita艂owej;

III.6) INNE DOKUMENTY


Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)


1. Za艣wiadczenie o wpisie do rejestru dzia艂alno艣ci regulowanej w
Gminie Piotrk贸w Kujawski w zakresie odbierania odpad贸w komunalnych od
w艂a艣cicieli nieruchomo艣ci, zgodnie z art. 9b i 9c ustawy o utrzymaniu
czysto艣ci i porz膮dku w gminach (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 391 ze zm.),
2. Wpis do rejestru, o kt贸rym mowa w art. 49 ustawy z dnia 14 grudnia
2012 r. o odpadach (Dz. U. 2013, poz. 21) lub posiada zezwolenie na
transport odpad贸w, zgodnie z art. 28 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o
odpadach (Dz. U. 2010 nr 185, poz. 1243 z p贸藕n. zm.), o ile s膮 wa偶ne
zgodnie z art. 233 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U.
2013, poz. 21),
3. wpis do rejestru, o kt贸rym mowa w art. 49 ustawy z dnia 14 grudnia
2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r., poz. 21) lub zezwolenie na
transport odpad贸w zgodnie z art. 28ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o
odpadach,
4.dow贸d wniesienia wadiumSEKCJA IV: PROCEDURA


IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAM脫WIENIA


IV.1.1) Tryb udzielenia zam贸wienia: przetarg nieograniczony.IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT


IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria zwi膮zane z przedmiotem zam贸wienia:

 • 1 - Cena - 97
 • 2 - Termin p艂atno艣ci faktury - 3

IV.2.2)  przeprowadzona b臋dzie aukcja elektroniczna, adres strony, na kt贸rej b臋dzie prowadzona:

IV.3) ZMIANA UMOWY


przewiduje si臋 istotne zmiany postanowie艅 zawartej umowy w
stosunku do tre艣ci oferty, na podstawie kt贸rej dokonano wyboru
wykonawcy:


Dopuszczalne zmiany postanowie艅 umowy oraz okre艣lenie warunk贸w zmian


Zamawiaj膮cy przewiduje mo偶liwo艣膰 dokonania zmian postanowie艅 umowy w
stosunku do tre艣ci oferty, na podstawie kt贸rej dokonano wyboru
wykonawcy, je偶eli wyst膮pi膮 nast臋puj膮ce okoliczno艣ci:
1) zmiana ustawowej stawki podatku VAT - jej obni偶enie lub podwy偶szenie
jest mo偶liwe
w wysoko艣ci odpowiadaj膮cej zmianie podatku,
2) nast膮pi wywieraj膮ca bezpo艣redni wp艂yw na dalsze wykonywanie umowy
zmiana obowi膮zuj膮cego prawa powszechnego,
3) wyst膮pienia zdarze艅 okre艣lonych jako si艂a wy偶sza, kt贸rych nie mo偶na
by艂o przewidzie膰
w chwili podpisania umowy i kt贸re nie wynikaj膮 z winy 偶adnej ze stron
oraz na kt贸rych powstanie lub co do kt贸rych zapobie偶enia 偶adna ze stron
nie mog艂a mie膰 wp艂ywu,
4) w razie wyst膮pienia istotnej zmiany okoliczno艣ci powoduj膮cych, 偶e
wykonanie umowy nie le偶y w interesie publicznym, czego nie mo偶na by艂o
przewidzie膰 w chwili zawarcia umowy, Zamawiaj膮cy mo偶e odst膮pi膰 od umowy w
terminie 30 dni od powzi臋cia wiadomo艣ci
o tych okoliczno艣ciach w tym przypadku Wykonawca mo偶e 偶膮da膰 wy艂膮cznie
wynagrodzenia nale偶nego z tytu艂u wykonania cz臋艣ci umowy.
5) Zmiana terminu realizacji przedmiotu umowy (wyd艂u偶enie) w przypadku
przed艂u偶aj膮cej si臋 procedury przetargowej wy艂aniaj膮cej wykonawc臋 na
kolejny okres.
6) Zmiana terminu realizacji przedmiotu umowy (skr贸cenie) w przypadku
zmiany obowi膮zuj膮cego prawa powszechnego, w wyniku kt贸rej wykonanie
umowy nie le偶y w interesie publicznym, czego nie mo偶na by艂o przewidzie膰 w
chwili zawarcia umowy,
7. przed艂u偶aj膮cego si臋 oczekiwania na uzgodnienia, decyzje
administracyjne, itp.
8. dopuszcza si臋 mo偶liwo艣膰 powierzenia cz臋艣ci zam贸wienia podwykonawcy
pomimo braku wskazania podwykonawstwa w tre艣ci z艂o偶onej oferty pod
warunkiem uzyskania pisemnej zgody Zamawiaj膮cego.
Zgod臋 tak膮 wykonawca mo偶e otrzyma膰, je艣li wyst膮pi do zamawiaj膮cego z
pisemnym wnioskiem o wyra偶enie zgody na powierzenie cz臋艣ci rob贸t
podwykonawcy.
Do wniosku wykonawca za艂膮czy projekt umowy z podwykonawc膮 (zgodny z
projektem wskazanym w SIWZ), dane podwykonawcy oraz zestawienie
wskazuj膮ce zakres zam贸wienia jakie wykonawca zamierza powierzy膰
podwykonawcy.
Zamawiaj膮cy w terminie 7 dni od dnia otrzymania wniosku z za艂膮cznikami
mo偶e wyrazi膰 zgod臋 na powierzenie cz臋艣ci zam贸wienia podwykonawcy lub jej
odm贸wi膰 bez podania uzasadnienia.
Zmiana zakresu podwykonywanych rob贸t mo偶e by膰 uznana za nieistotn膮
zmian臋 umowy w sprawie zam贸wienia, je偶eli wykonawca samodzielnie
spe艂nia艂 warunki udzia艂u w post臋powaniu i w odniesieniu do tej cz臋艣ci
nie zosta艂a wy艂膮czona dopuszczalno艣膰 podwykonawstwa.


IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


IV.4.1)Adres strony internetowej, na kt贸rej jest dost臋pna specyfikacja istotnych warunk贸w zam贸wienia: www.bip.piotrkowkujawski.pl

Specyfikacj臋 istotnych warunk贸w zam贸wienia mo偶na uzyska膰 pod adresem: Urz膮d Miasta i Gminy
88-230 Piotrk贸w Kujawski
ul. Ko艣cielna 1
pok贸j nr 2.


IV.4.4) Termin sk艂adania wniosk贸w o dopuszczenie do udzia艂u w post臋powaniu lub ofert: 18.12.2015 godzina 10:00, miejsce: Urz膮d Miasta i Gminy
88-230 Piotrk贸w Kujawski
ul. Ko艣cielna 1
pok贸j nr 12 ( sekretariat).


IV.4.5) Termin zwi膮zania ofert膮: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu sk艂adania ofert).IV.4.17) Czy przewiduje si臋 uniewa偶nienie post臋powania o
udzielenie zam贸wienia, w przypadku nieprzyznania 艣rodk贸w pochodz膮cych z
bud偶etu Unii Europejskiej oraz niepodlegaj膮cych zwrotowi 艣rodk贸w z
pomocy udzielonej przez pa艅stwa cz艂onkowskie Europejskiego Porozumienia o
Wolnym Handlu (EFTA), kt贸re mia艂y by膰 przeznaczone na sfinansowanie
ca艂o艣ci lub cz臋艣ci zam贸wienia:
nie


聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽 Burmistrz Miasta i Gminy
聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽 mgr S艂awomir Henryk Bogucki


聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽 UWAGA


Dnia 14 grudnia 2015roku Zamawiaj膮cy zamie艣ci艂 na stronie modyfikacj臋 tre艣ci SIWZ oraz og艂oszenie o zmianie og艂oszenia聽 .

聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽
聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽 Burmistrz Miasta i Gminy
聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽 mgr S艂awomir Henryk Bogucki


聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽 UWAGA

Dnia 16 grudnia 2015roku Zamawiaj膮cy zamie艣ci艂 na stronie wyja艣nienie tre艣ci SIWZ, modyfikacj臋 tre艣ci SIWZ 2 oraz og艂oszenie o zmianie og艂oszenia.Zamawiaj膮cy dokonuje przesuni臋cie terminu sk艂adania
ofert na dzie艅 21.12.2015 roku na godz. 9.30.聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽
聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽 聽 聽 聽 Burmistrz Miasta i Gminy
聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽 mgr S艂awomir Henryk Bogucki


TypRozmiarPobierzKomentarzData dodaniaLicznik 
?25.7 KB POBIERZg艂oszenie09.12.2015 14:20105
.DOC318.5 KB POBIERZSIWZ09.12.2015 14:21190
.DOC48.5 KB POBIERZza艂膮cznik-nr109.12.2015 14:21145
.DOC41 KB POBIERZza艂膮cznik nr 2 - formularz cenowy09.12.2015 14:21151
.DOC28.5 KB POBIERZZa艂膮cznik nr 309.12.2015 14:21158
.DOC26.5 KB POBIERZZa艂膮cznik nr 409.12.2015 14:22153
.DOC158.5 KB POBIERZza艂.-nr-5-projekt umowy09.12.2015 14:22149
.DOC30.5 KB POBIERZZa艂膮cznik nr 609.12.2015 14:22156
?6.7 KB POBIERZog艂oszenie o zmianie og艂oszenia14.12.2015 09:3676
.PDF1550.6 KB POBIERZmodyfikacja tre艣ci SIWZ14.12.2015 09:36126
.PDF3047.9 KB POBIERZwyja艣nienie tre艣ci SIWZ 116.12.2015 11:1796
.PDF3975.2 KB POBIERZmodyfikacja tre艣ci SIWZ 216.12.2015 11:19101
?15.1 KB POBIERZog艂oszenie o zmianie og艂oszenia 216.12.2015 11:21117

Autor : Tomasz Ciesielski
Zredagowa艂(a) : Tomasz Ciesielski
Data wprowadzenia : 2015-12-09 14:20:19
Data ostatniej modyfikacji : 16.12.2015 11:17
Liczba wy艣wietle艅 : 529

Redaktor  Data modyfikacji 
Tomasz Ciesielski  14.12.2015 09:35poka偶 t膮 wersj臋
Tomasz Ciesielski  09.12.2015 14:20poka偶 t膮 wersj臋licznik odwiedzin: 4314708