logo
Zam贸wienia publiczne » Przetargi » 2016
Og艂oszenie o przetargu nieograniczonym na:

DOSTAWA I TRANSPORT WRAZ Z ROZ艁ADUNKIEM KRUSZYWA WAPIENNEGO

Adres strony internetowej, na kt贸rej
Zamawiaj膮cy udost臋pnia Specyfikacj臋 Istotnych Warunk贸w Zam贸wienia:

 

Piotrk贸w Kujawski: DOSTAWA I TRANSPORT WRAZ Z ROZ艁ADUNKIEM
KRUSZYWA WAPIENNEGO

Numer og艂oszenia: 3717 - 2016; data zamieszczenia:
13.01.2016

OG艁OSZENIE O ZAM脫WIENIU - dostawy


Zamieszczanie og艂oszenia: obowi膮zkowe.


Og艂oszenie dotyczy:

V zam贸wienia publicznego

zawarcia umowy ramowej

ustanowienia dynamicznego systemu zakup贸w (DSZ)

SEKCJA I: ZAMAWIAJ膭CY


I. 1) NAZWA I ADRES: Miasto i Gmina , ul. Ko艣cielna 1, 88-230 Piotrk贸w
Kujawski, woj. kujawsko-pomorskie, tel. 054 2655123, faks 054 2655112.


 • Adres strony internetowej zamawiaj膮cego:
  www.bip.piotrkowkujawski.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJ膭CEGO: Administracja samorz膮dowa.


SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAM脫WIENIA


II.1) OKRE艢LENIE PRZEDMIOTU ZAM脫WIENIA


II.1.1) Nazwa nadana zam贸wieniu przez zamawiaj膮cego: DOSTAWA I
TRANSPORT WRAZ Z ROZ艁ADUNKIEM KRUSZYWA WAPIENNEGO.


II.1.2) Rodzaj zam贸wienia: dostawy.


II.1.4) Okre艣lenie przedmiotu oraz wielko艣ci lub zakresu zam贸wienia:
Przedmiotem zam贸wienia jest dostawa i transport z roz艂adunkiem ok. 3100 ton
ni偶ej wymienionego kruszywa : 1. Kruszywo wapienne o granulacji 2 -16 mm - ok.
2850 ton ( 114 kurs贸w) 2. Kruszywo 偶wirowo-wapienne o granulacji 0 - 31,5 mm -
ok. 250 ton ( 10 kurs贸w) Zamawiaj膮cy wymaga aby Wykonawca dostarczy艂 kruszywo w
min. II transzach: - I transza - ok. 2850 ton w terminie i miejscu uzgodnionym z
Zamawiaj膮cym ( nie d艂u偶ej jednak ni偶 w ci膮gu 30 dni od dnia zg艂oszenia faxem lub
telefonicznie zapotrzebowania dostarczenia kruszywa) - II transza ok. 250 ton w
terminie i miejscu uzgodnionym z Zamawiaj膮cym ( nie d艂u偶ej jednak ni偶 w ci膮gu 30
dni od dnia zg艂oszenia faxem lub telefonicznie zapotrzebowania dostarczenia
kruszywa) Zamawiaj膮cy zleca膰 b臋dzie prace b臋d膮ce przedmiotem zam贸wienia w miar臋
jego bie偶膮cych potrzeb na podstawie odr臋bnych zlece艅 przekazywanych Wykonawcy w
formie telefonicznej, pisemnej lub faxem z okre艣leniem zakresu i miejsca
wykonania prac. Wykonawca zobowi膮zany jest w terminie 3 dni od daty zg艂oszenia
rozpocz膮膰 realizacj臋 dostawy. Ka偶da dostawa winna by膰 udokumentowana dowodem WZ
wraz z wydrukiem z wagi wystawionym przez kopalni臋 dodatkowo potwierdzonym przez
so艂tysa/radnego miejscowo艣ci, w kt贸rej wykonywana by艂a dostawa lub pracownika
UMiG. W przypadku z艂ej jako艣ci kruszywa Wykonawca na w艂asny koszt zobowi膮zany
jest zebra膰 wysypane kruszywo z drogi. Podana wielko艣膰 kruszywa drogowego
艂amanego wapiennego jest ilo艣ci膮 przewidywan膮 i mo偶e ulec zmianie. W przypadku
zmniejszenia w/w ilo艣ci kruszywa Wykonawca nie nabywa prawa do jakichkolwiek
roszcze艅 w stosunku do Zamawiaj膮cego. Szczeg贸艂owy zakres i opis przedmiotu
zam贸wienia okre艣la za艂膮czony opis przedmiotu zam贸wienia.


II.1.5)

V przewiduje si臋 udzielenie zam贸wie艅
uzupe艂niaj膮cych:

 • Okre艣lenie przedmiotu oraz wielko艣ci lub zakresu zam贸wie艅
  uzupe艂niaj膮cych

 • Zamawiaj膮cy przewiduje udzielenie zam贸wie艅 uzupe艂niaj膮cych do 20% zam贸wienia
  podstawowego

II.1.6) Wsp贸lny S艂ownik Zam贸wie艅 (CPV): 14.21.22.00-2,
60.10.00.00-9.


II.1.7) Czy dopuszcza si臋 z艂o偶enie oferty cz臋艣ciowej: nie.


II.1.8) Czy dopuszcza si臋 z艂o偶enie oferty wariantowej: nie.II.2) CZAS TRWANIA ZAM脫WIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zako艅czenie:
30.06.2016.


SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM,
FINANSOWYM I TECHNICZNYM


III.1) WADIUM


Informacja na temat wadium: 1. W niniejszym post臋powaniu Zamawiaj膮cy
wymaga wniesienia wadium w wysoko艣ci 3.500,00 z艂.( s艂ownie: trzy tysi膮ce pi臋膰set
z艂otych 00/100) 2. Wadium mo偶e by膰 wnoszone w jednej lub kilku nast臋puj膮cych
formach: a) pieni膮dzu; b)por臋czeniach bankowych lub por臋czeniach sp贸艂dzielczej
kasy oszcz臋dno艣ciowo- kredytowej, z tym, 偶e por臋czenie kasy jest zawsze
por臋czeniem pieni臋偶nym; c) gwarancjach bankowych; d) gwarancjach
ubezpieczeniowych; e) por臋czeniach udzielanych przez podmioty, o kt贸rych mowa w
art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej
Agencji Rozwoju Przedsi臋biorczo艣ci (Dz. U. Nr 109, poz. 1158, z p贸藕n. zm) 3.
Wadium w formie pieni臋偶nej nale偶y wnie艣膰 przelewem na rachunek bankowy Urz臋du
Miasta i Gminy w Piotrkowie Kujawskim BS Piotrk贸w Kujawski nr 07 9551 0002 0000
0101 2003 0011 z dopiskiem : Przetarg nieograniczony na: DOSTAWA I TRANSPORT
WRAZ Z ROZ艁ADUNKIEM KRUSZYWA WAPIENNEGO. Kopi臋 dowodu przelewu potwierdzon膮 za
zgodno艣膰 z orygina艂em nale偶y do艂膮czy膰 do oferty. 4. Wadium wnoszone w formie:
por臋czenia bankowego, gwarancji bankowej, gwarancji ubezpieczeniowej, por臋czeniu
pieni臋偶nym SKOK lub por臋czeniach udzielanych przez podmioty o kt贸rych mowa w
art. 6b ust. 5 pkt ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej
Agencji Rozwoju Przedsi臋biorczo艣ci, nale偶y w formie nienaruszonego orygina艂u
zdeponowa膰 w kasie u Zamawiaj膮cego, a kopi臋 potwierdzon膮 za zgodno艣膰 z
orygina艂em za艂膮czy膰 do oferty. 5. Wadium nale偶y wnie艣膰 przed up艂ywem terminu
sk艂adania ofert. tj. do dnia 22.01.2016 r. do godz. 10:00. 7.6. Wniesienie
wadium w pieni膮dzu b臋dzie skuteczne, je偶eli w podanym terminie zostanie
zaliczone na rachunku bankowym Zamawiaj膮cego. 7.7. Wykonawca, kt贸ry nie wniesie
wadium lub nie zabezpieczy oferty akceptowan膮 form膮 wadium zostanie wykluczony z
post臋powania, a jego oferta zostanie odrzucona. 7.8. Zamawiaj膮cy zwr贸ci
niezw艂ocznie wadium wszystkim Wykonawcom po wyborze oferty najkorzystniejszej
lub uniewa偶nieniu post臋powania, z wyj膮tkiem Wykonawcy, kt贸rego oferta zosta艂a
wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrze偶eniem art. 46 ust. 4a ustawy. 7.9.
Wykonawcy, kt贸rego oferta zosta艂a wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiaj膮cy
zwr贸ci niezw艂ocznie wadium po zawarciu umowy w sprawie zam贸wienia publicznego.
7.10. Zamawiaj膮cy zwr贸ci niezw艂ocznie wadium, na wniosek Wykonawcy, kt贸ry
wycofa艂 ofert臋 przed up艂ywem terminu sk艂adania ofert. 7.11. Zamawiaj膮cy 偶膮da
ponownego wniesienia wadium przez Wykonawc臋, kt贸remu zwr贸cono wadium na podst.
art. 46 ust. 1 ustawy Pzp, je偶eli w wyniku rozstrzygni臋cia odwo艂ania jego oferta
zosta艂a wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wniesie wadium w terminie
okre艣lonym przez Zamawiaj膮cego. 7.12. Zamawiaj膮cy zatrzyma wadium wraz z
odsetkami, je偶eli Wykonawca, kt贸rego oferta zosta艂a wybrana: a) odm贸wi
podpisania umowy w sprawie zam贸wienia publicznego na warunkach okre艣lonych w
ofercie b) zawarcie umowy w sprawie zam贸wienia publicznego sta艂o si臋 niemo偶liwe
z przyczyn le偶膮cych po stronie Wykonawcy. 7.13. Je偶eli wadium wniesiono w
pieni膮dzu, Zamawiaj膮cy zwr贸ci je wraz z odsetkami wynikaj膮cymi z umowy rachunku
bankowego, na kt贸rym by艂o ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia
rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieni臋dzy na rachunek
bankowy wskazany przez Wykonawc臋. 7.14. Zamawiaj膮cy zatrzymuje wadium wraz z
odsetkami, je偶eli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o kt贸rym mowa w art. 26
ust. 3, z przyczyn le偶膮cych po jego stronie, nie z艂o偶y艂 dokument贸w lub
o艣wiadcze艅, o kt贸rych mowa w art. 25 ust. 1, pe艂nomocnictw, listy podmiot贸w
nale偶膮cych do tej samej grupy kapita艂owej, o kt贸rej mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5,
lub informacji o tym, 偶e nie nale偶y do grupy kapita艂owej, lub nie wyrazi艂 zgody
na poprawienie omy艂ki, o kt贸rej mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3, co powodowa艂o brak
mo偶liwo艣ci wybrania oferty z艂o偶onej przez wykonawc臋 jako najkorzystniejszej


III.2) ZALICZKI


III.3) WARUNKI UDZIA艁U W POST臉POWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY
SPE艁NIANIA TYCH WARUNK脫W • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania okre艣lonej dzia艂alno艣ci lub
  czynno艣ci, je偶eli przepisy prawa nak艂adaj膮 obowi膮zek ich posiadania


  Opis sposobu dokonywania oceny spe艂niania tego warunku  • Zamawiaj膮cy uzna, 偶e Wykonawca spe艂nia warunek posiadania uprawnie艅 do
   wykonywania okre艣lonej dzia艂alno艣ci lub czynno艣ci, je偶eli: - Wykonawca
   o艣wiadczy, 偶e spe艂nia warunki udzia艂u w post臋powaniu okre艣lone w pkt 4 ppkt 4.1
   siwz i art.22 ust.1 ustawy Pzp. - Wykonawcy zobowi膮zani s膮 wykaza膰 posiadaniem
   stosownych koncesji, zezwole艅 lub licencji zwi膮zanych bezpo艣rednio z realizacj膮
   zadania. Zakres niniejszy winien obejmowa膰 kopi臋 aktualnego zezwolenia
   (licencji) na 艣wiadczenie us艂ug zwi膮zanych z transportem drogowym rzeczy. Ocena
   spe艂nienia warunku nast膮pi na podstawie za艂膮czonego przez wykonawc臋 do oferty
   o艣wiadczenia wymienionego w pkt. 5 ppkt 5.1. oraz pkt. 5.2.1. niniejszej
   siwz. • III.3.2) Wiedza i do艣wiadczenie


  Opis sposobu dokonywania oceny spe艂niania tego warunku  • Zamawiaj膮cy uzna, 偶e Wykonawca spe艂nia warunek posiadania wiedzy i
   do艣wiadczenia zapewniaj膮cego wykonanie zam贸wienia, je偶eli: - Wykonawca wyka偶e
   si臋 wykonaniem a w przypadku 艣wiadcze艅 okresowych lub ci膮g艂ych r贸wnie偶
   wykonywanych us艂ug w zakresie niezb臋dnym do wykazania spe艂nienia warunku wiedzy
   i do艣wiadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed up艂ywem terminu sk艂adania
   ofert, a je偶eli okres prowadzenia dzia艂alno艣ci jest kr贸tszy, to w tym okresie -
   wykonaniem min. jednego zam贸wienia odpowiadaj膮cego swoim rodzajem i warto艣ci膮
   dostawom stanowi膮cym przedmiot zam贸wienia tj. takie, kt贸rych przedmiotem by艂o
   wykonanie dostawy kruszywa wapiennego, kruszywa 偶wirowo- wapiennego lub innego
   kruszywa stosowanego na remont lub budow臋 dr贸g o og贸lnej warto艣ci wykonanych
   dostaw nie mniejszej ni偶 80 000,00 z艂. ka偶da. Zamawiaj膮cy wymaga aby wykonawca
   za艂膮czy艂 dokument 艣wiadcz膮cy o tym, 偶e zam贸wienie zosta艂o wykonane lub jest
   wykonywane nale偶ycie. Ocena spe艂nienia warunku nast膮pi na podstawie za艂膮czonych
   przez wykonawc臋 do oferty dokument贸w i dowod贸w wymienionych w pkt. 5 ppkt 5.3.
   lit. a) i b) siwz • III.3.3) Potencja艂 techniczny


  Opis sposobu dokonywania oceny spe艂niania tego warunku  • Zamawiaj膮cy uzna, 偶e Wykonawca spe艂nia warunek dysponowania odpowiednim
   potencja艂em technicznym, je偶eli: - Wykonawca o艣wiadczy, 偶e spe艂nia warunki
   udzia艂u w post臋powaniu okre艣lone w pkt 4 ppkt 4.1 siwz i art.22 ust.1 ustawy
   Pzp. - Wykonawca wyka偶e si臋 dysponowaniem nast臋puj膮cym potencja艂em technicznym
   do wykonywania zam贸wienia: 1. Posiadanie niezb臋dnego do wykonania zam贸wienia
   taboru samochodowego - minimum 5 zestaw贸w samochod贸w ci臋偶arowych z wywrotem
   tylnym. Ocena spe艂nienia warunku nast膮pi na podstawie za艂膮czonego przez
   wykonawc臋 do oferty o艣wiadczenia wymienionego w pkt. 5 ppkt 5.1. oraz pkt. 5
   ppkt. 5.4 lit. c niniejszej siwz. • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zam贸wienia


  Opis sposobu dokonywania oceny spe艂niania tego warunku  • Zamawiaj膮cy uzna, 偶e Wykonawca spe艂nia warunek dysponowania osobami zdolnymi
   do wykonania zam贸wienia, je偶eli Wykonawca o艣wiadczy, 偶e dysponuje: - Minimum 1
   osob膮 koordynuj膮c膮 wykonaniem zam贸wienia - Minimum 5 osobami - kierowcami
   Wszystkie w/w osoby musz膮 pos艂ugiwa膰 si臋 j臋zykiem polskim lub w przypadku braku
   znajomo艣ci j臋zyka polskiego przez ww. osoby - Wykonawca zobowi膮zany jest na
   w艂asny koszt do zapewnienia t艂umacza j臋zyka polskiego w celu sta艂ego t艂umaczenia
   w kontaktach pomi臋dzy Zamawiaj膮cym a personelem Wykonawcy. Ocena spe艂nienia
   warunku nast膮pi na podstawie za艂膮czonych przez wykonawc臋 do oferty dokument贸w i
   o艣wiadcze艅 wymienionych w pkt. 5 ppkt 5.4. lit. a i b siwz. • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa


  Opis sposobu dokonywania oceny spe艂niania tego warunku  • Zamawiaj膮cy uzna, 偶e Wykonawca spe艂nia warunek dotycz膮cy sytuacji
   ekonomicznej i finansowej, je偶eli: - Wykonawca o艣wiadczy, 偶e spe艂nia warunki
   udzia艂u w post臋powaniu okre艣lone w pkt 4 ppkt 4.1 siwz i art.22 ust.1 ustawy Pzp
   -Wykonawca przed艂o偶y op艂膮con膮 polis臋, a w przypadku jej braku inny dokument
   potwierdzaj膮cy, 偶e wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialno艣ci cywilnej w
   zakresie prowadzonej dzia艂alno艣ci zwi膮zanej z przedmiotem
   zam贸wienia


III.4) INFORMACJA O O艢WIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJ膭 DOSTARCZY膯
WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPE艁NIANIA WARUNK脫W UDZIA艁U W POST臉POWANIU ORAZ
NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY


III.4.1) W zakresie wykazania spe艂niania przez wykonawc臋 warunk贸w, o
kt贸rych mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, opr贸cz o艣wiadczenia o spe艂nianiu warunk贸w
udzia艂u w post臋powaniu nale偶y przed艂o偶y膰:


 • potwierdzenie posiadania uprawnie艅 do
  wykonywania okre艣lonej dzia艂alno艣ci lub czynno艣ci, je偶eli przepisy prawa
  nak艂adaj膮 obowi膮zek ich posiadania, w szczeg贸lno艣ci koncesje, zezwolenia lub
  licencje;
 • wykaz wykonanych, a w przypadku 艣wiadcze艅
  okresowych lub ci膮g艂ych r贸wnie偶 wykonywanych, g艂贸wnych dostaw lub us艂ug, w
  okresie ostatnich trzech lat przed up艂ywem terminu sk艂adania ofert albo wniosk贸w
  o dopuszczenie do udzia艂u w post臋powaniu, a je偶eli okres prowadzenia
  dzia艂alno艣ci jest kr贸tszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich warto艣ci,
  przedmiotu, dat wykonania i podmiot贸w, na rzecz kt贸rych dostawy lub us艂ugi
  zosta艂y wykonane, oraz za艂膮czeniem dowod贸w, czy zosta艂y wykonane lub s膮
  wykonywane nale偶ycie;
 • wykaz narz臋dzi, wyposa偶enia zak艂adu i urz膮dze艅
  technicznych dost臋pnych wykonawcy us艂ug lub rob贸t budowlanych w celu wykonania
  zam贸wienia wraz z informacj膮 o podstawie do dysponowania tymi zasobami;
 • wykaz os贸b, kt贸re b臋d膮 uczestniczy膰 w
  wykonywaniu zam贸wienia, w szczeg贸lno艣ci odpowiedzialnych za 艣wiadczenie us艂ug,
  kontrol臋 jako艣ci lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na
  temat ich kwalifikacji zawodowych, do艣wiadczenia i wykszta艂cenia niezb臋dnych do
  wykonania zam贸wienia, a tak偶e zakresu wykonywanych przez nie czynno艣ci, oraz
  informacj膮 o podstawie do dysponowania tymi osobami;
 • o艣wiadczenie, 偶e osoby, kt贸re b臋d膮 uczestniczy膰
  w wykonywaniu zam贸wienia, posiadaj膮 wymagane uprawnienia, je偶eli ustawy
  nak艂adaj膮 obowi膮zek posiadania takich uprawnie艅;
 • op艂acon膮 polis臋, a w przypadku jej braku, inny
  dokument potwierdzaj膮cy, 偶e wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialno艣ci
  cywilnej w zakresie prowadzonej dzia艂alno艣ci zwi膮zanej z przedmiotem zam贸wienia.

Wykonawca powo艂uj膮cy si臋 przy wykazywaniu spe艂nienia warunk贸w udzia艂u w
post臋powaniu, o kt贸rych mowa w art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy, na zasoby innych
podmiot贸w przedk艂ada nast臋puj膮ce dokumenty dotycz膮ce podmiot贸w, zasobami kt贸rych
b臋dzie dysponowa艂 wykonawca:


 • op艂acon膮 polis臋, a w przypadku jej braku, inny
  dokument potwierdzaj膮cy, 偶e inny podmiot jest ubezpieczony od odpowiedzialno艣ci
  cywilnej w zakresie prowadzonej dzia艂alno艣ci zwi膮zanej z przedmiotem zam贸wienia;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie
art. 24 ust. 1 ustawy, nale偶y przed艂o偶y膰:


 • o艣wiadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z w艂a艣ciwego rejestru lub z
  centralnej ewidencji i informacji o dzia艂alno艣ci gospodarczej, je偶eli odr臋bne
  przepisy wymagaj膮 wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku
  podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie
  wcze艣niej ni偶 6 miesi臋cy przed up艂ywem terminu sk艂adania wniosk贸w o dopuszczenie
  do udzia艂u w post臋powaniu o udzielenie zam贸wienia albo sk艂adania ofert;
 • aktualne za艣wiadczenie w艂a艣ciwego naczelnika
  urz臋du skarbowego potwierdzaj膮ce, 偶e wykonawca nie zalega z op艂acaniem podatk贸w,
  lub za艣wiadczenie, 偶e uzyska艂 przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub
  roz艂o偶enie na raty zaleg艂ych p艂atno艣ci lub wstrzymanie w ca艂o艣ci wykonania
  decyzji w艂a艣ciwego organu - wystawione nie wcze艣niej ni偶 3 miesi膮ce przed
  up艂ywem terminu sk艂adania wniosk贸w o dopuszczenie do udzia艂u w post臋powaniu o
  udzielenie zam贸wienia albo sk艂adania ofert;
 • aktualne za艣wiadczenie w艂a艣ciwego oddzia艂u
  Zak艂adu Ubezpiecze艅 Spo艂ecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Spo艂ecznego
  potwierdzaj膮ce, 偶e wykonawca nie zalega z op艂acaniem sk艂adek na ubezpieczenia
  zdrowotne i spo艂eczne, lub potwierdzenie, 偶e uzyska艂 przewidziane prawem
  zwolnienie, odroczenie lub roz艂o偶enie na raty zaleg艂ych p艂atno艣ci lub
  wstrzymanie w ca艂o艣ci wykonania decyzji w艂a艣ciwego organu - wystawione nie
  wcze艣niej ni偶 3 miesi膮ce przed up艂ywem terminu sk艂adania wniosk贸w o dopuszczenie
  do udzia艂u w post臋powaniu o udzielenie zam贸wienia albo sk艂adania ofert;
 • wykonawca powo艂uj膮cy si臋 przy wykazywaniu
  spe艂niania warunk贸w udzia艂u w post臋powaniu na zasoby innych podmiot贸w, kt贸re
  b臋d膮 bra艂y udzia艂 w realizacji cz臋艣ci zam贸wienia, przedk艂ada tak偶e dokumenty
  dotycz膮ce tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, okre艣lonym w pkt
  III.4.2.

III.4.3) Dokumenty podmiot贸w zagranicznych


Je偶eli wykonawca ma siedzib臋 lub miejsce zamieszkania poza
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedk艂ada:


III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w kt贸rym ma siedzib臋 lub
miejsce zamieszkania potwierdzaj膮cy, 偶e:


 • nie otwarto jego likwidacji ani nie og艂oszono
  upad艂o艣ci - wystawiony nie wcze艣niej ni偶 6 miesi臋cy przed up艂ywem terminu
  sk艂adania wniosk贸w o dopuszczenie do udzia艂u w post臋powaniu o udzielenie
  zam贸wienia albo sk艂adania ofert;
 • nie zalega z uiszczaniem podatk贸w, op艂at,
  sk艂adek na ubezpieczenie spo艂eczne i zdrowotne albo 偶e uzyska艂 przewidziane
  prawem zwolnienie, odroczenie lub roz艂o偶enie na raty zaleg艂ych p艂atno艣ci lub
  wstrzymanie w ca艂o艣ci wykonania decyzji w艂a艣ciwego organu - wystawiony nie
  wcze艣niej ni偶 3 miesi膮ce przed up艂ywem terminu sk艂adania wniosk贸w o dopuszczenie
  do udzia艂u w post臋powaniu o udzielenie zam贸wienia albo sk艂adania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotycz膮ce przynale偶no艣ci do tej samej grupy
kapita艂owej


 • lista podmiot贸w nale偶膮cych do tej samej grupy
  kapita艂owej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji
  i konsument贸w albo informacji o tym, 偶e nie nale偶y do grupy kapita艂owej;

III.6) INNE DOKUMENTY


Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)


1) Dow贸d wp艂acenia wadium 2)Dowody i dokumenty wskazana w pkt. 5 SIWZ 3)
Upowa偶nienie - je艣li dotyczy


SEKCJA IV: PROCEDURA


IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAM脫WIENIA


IV.1.1) Tryb udzielenia zam贸wienia: przetarg nieograniczony.


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT


IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria zwi膮zane z
przedmiotem zam贸wienia:


 • 1 - Cena - 97
 • 2 - Termin p艂atno艣ci faktury - 3

IV.2.2)

  przeprowadzona b臋dzie aukcja elektroniczna, adres strony, na kt贸rej
b臋dzie prowadzona:

IV.3) ZMIANA UMOWY


przewiduje si臋 istotne zmiany postanowie艅 zawartej umowy w stosunku do
tre艣ci oferty, na podstawie kt贸rej dokonano wyboru wykonawcy:


Dopuszczalne zmiany postanowie艅 umowy oraz okre艣lenie warunk贸w
zmian


16.1. Zamawiaj膮cy przewiduje mo偶liwo艣膰 dokonania zmian postanowie艅 umowy w
stosunku do tre艣ci oferty, na podstawie kt贸rej dokonano wyboru wykonawcy, je偶eli
wyst膮pi膮 nast臋puj膮ce okoliczno艣ci: a) wyst膮pi艂a konieczno艣膰 wprowadzenia zmian w
dokumentacji projektowej, sposobie lub technologii wykonania przedmiotu umowy,
b) zmiana podatku od towar贸w i us艂ug VAT, c) konieczno艣膰 zmiany terminu
wykonania zam贸wienia na skutek: - wyst膮pienia warunk贸w atmosferycznych nie
pozwalaj膮cych na wykonanie przedmiotu umowy ze wzgl臋d贸w technologicznych, co
mo偶e mie膰 wp艂yw na jako艣膰 wykonania, trwa艂o艣膰 i zachowanie okresu gwarancji, -
przed艂u偶aj膮cego si臋 oczekiwania na uzgodnienia, decyzje administracyjne, itp. -
zawieszenia rob贸t przez zamawiaj膮cego - dzia艂ania si艂y wy偶szej, d) zmiana
warunk贸w finansowania zam贸wienia, e) zmiana na stanowisku kierownika budowy lub
kierownika rob贸t, f) zmiana na stanowisku inspektora nadzoru, g) zmiana sposobu
rozliczania umowy lub dokonywania p艂atno艣ci na rzecz Wykonawcy, na skutek zmian
zawartej przez Zamawiaj膮cego umowy o dofinansowanie projektu lub wytycznych
dotycz膮cych realizacji projektu, h) przy zawieraniu umowy nie mo偶na by艂o
przewidzie膰 rozmiaru lub koszt贸w prac. i) dopuszcza si臋 mo偶liwo艣膰 powierzenia
cz臋艣ci rob贸t podwykonawcy pomimo braku wskazania podwykonawstwa w tre艣ci
z艂o偶onej oferty pod warunkiem uzyskania pisemnej zgody Zamawiaj膮cego. Zgod臋 tak膮
wykonawca mo偶e otrzyma膰, je艣li wyst膮pi do zamawiaj膮cego z pisemnym wnioskiem o
wyra偶enie zgody na powierzenie cz臋艣ci rob贸t podwykonawcy. Do wniosku wykonawca
za艂膮czy projekt umowy z podwykonawc膮 (zgodny z projektem wskazanym w SIWZ), dane
podwykonawcy oraz zestawienie rzeczowo-finansowe wskazuj膮ce zakres rob贸t jakie
wykonawca zamierza powierzy膰 podwykonawcy. Zamawiaj膮cy w terminie 7 dni od dnia
otrzymania wniosku z za艂膮cznikami mo偶e wyrazi膰 zgod臋 na powierzenie cz臋艣ci
zam贸wienia podwykonawcy lub jej odm贸wi膰 bez podania uzasadnienia. Zmiana zakresu
podwykonywanych rob贸t mo偶e by膰 uznana za nieistotn膮 zmian臋 umowy w sprawie
zam贸wienia, je偶eli wykonawca samodzielnie spe艂nia艂 warunki udzia艂u w
post臋powaniu i w odniesieniu do tej cz臋艣ci nie zosta艂a wy艂膮czona dopuszczalno艣膰
podwykonawstwa. 16.2. Zmiany zawartej umowy wskazane w pkt. 16.1 lit. a, c i h
wymagaj膮 pisemnego uzasadnienia sporz膮dzonego przez inspektora nadzoru i
przedstawiciela wykonawcy, zatwierdzonego przez kierownika Zamawiaj膮cego. Zmiana
umowy wymaga, pod rygorem niewa偶no艣ci zachowania formy pisemnej. 16.3 Zmiana
os贸b, o kt贸rych mowa w pkt. 16 ppkt 16.1 lit. e), w trakcie realizacji
przedmiotu umowy, musi by膰 uzasadniona przez Wykonawc臋 na pi艣mie i wymaga
zaakceptowania przez Zamawiaj膮cego. Zamawiaj膮cy zaakceptuje tak膮 zmian臋 w
terminie 7 dni od daty przed艂o偶enia propozycji wy艂膮cznie wtedy, gdy kwalifikacje
i do艣wiadczenie wskazanych os贸b b臋d膮 spe艂nia膰 warunki postawione w tym zakresie
w Specyfikacji Istotnych Warunk贸w Zam贸wienia. 16.4. Zaakceptowana przez
Zamawiaj膮cego zmiana os贸b, o kt贸rej mowa w pkt. 16 ppkt 16.1 lit. e) winna by膰
potwierdzona pisemnie i nie wymaga aneksu do niniejszej umowy.


IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


IV.4.1)Adres strony internetowej, na kt贸rej jest dost臋pna
specyfikacja istotnych warunk贸w zam贸wienia:

www.bip.piotrkowkujawski.pl
Specyfikacj臋 istotnych warunk贸w zam贸wienia
mo偶na uzyska膰 pod adresem:
Urz膮d Miasta i Gminy 88-230 Piotrk贸w Kujawski ul.
Ko艣cielna 1 pok贸j nr 2..


IV.4.4) Termin sk艂adania wniosk贸w o dopuszczenie do udzia艂u w post臋powaniu
lub ofert:
22.01.2016 godzina 10:00, miejsce: Urz膮d Miasta i Gminy 88-230
Piotrk贸w Kujawski ul. Ko艣cielna 1 pok贸j nr 12 ( sekretariat).


IV.4.5) Termin zwi膮zania ofert膮: okres w dniach: 30 (od ostatecznego
terminu sk艂adania ofert).


IV.4.17) Czy przewiduje si臋 uniewa偶nienie post臋powania o udzielenie
zam贸wienia, w przypadku nieprzyznania 艣rodk贸w pochodz膮cych z bud偶etu Unii
Europejskiej oraz niepodlegaj膮cych zwrotowi 艣rodk贸w z pomocy udzielonej przez
pa艅stwa cz艂onkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), kt贸re
mia艂y by膰 przeznaczone na sfinansowanie ca艂o艣ci lub cz臋艣ci zam贸wienia:
nie

聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽
聽 聽 聽 聽 聽 聽 聽 聽 聽 聽 聽 聽 聽 聽 聽 聽 聽 聽 聽 聽 聽 聽 聽 聽 聽 聽聽 聽
Burmistrz Miasta i Gminy
聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽 mgr S艂awomir Henryk Bogucki
TypRozmiarPobierzKomentarzData dodaniaLicznik 
?47.1 KB POBIERZog艂oszenie2016-01-13 12:00:23120
.DOC504.5 KB POBIERZSIWZ2016-01-13 12:00:42139

Autor : Tomasz Ciesielski
Zredagowa艂(a) : Tomasz Ciesielski
Data wprowadzenia : 2016-01-13 11:59:24
Data ostatniej modyfikacji : 2016-01-13 11:59:24
Liczba wy艣wietle艅 : 931licznik odwiedzin: 4840156