logo
Zam贸wienia publiczne » Przetargi » 2016
Og艂oszenie o przetargu nieograniczonym na:

SUKCESYWNE DOSTAWY OLEJU NAP臉DOWEGO DO CEL脫W OPA艁OWYCH DO KOT艁OWNI W BUDYNKU ZESPO艁U SZK脫艁 I PLAC脫WEK W PIOTRKOWIE KUJAWSKIM W 2016 ROKU

Adres strony internetowej, na kt贸rej Zamawiaj膮cy udost臋pnia Specyfikacj臋 Istotnych Warunk贸w Zam贸wienia:

Piotrk贸w Kujawski: SUKCESYWNE DOSTAWY OLEJU NAP臉DOWEGO DO CEL脫W OPA艁OWYCH DO KOT艁OWNI W BUDYNKU ZESPO艁U SZK脫艁
I PLACOWEK W PIOTRKOWIE KUJAWSKIM W 2016 ROKU


Numer og艂oszenia: 27430 - 2016; data zamieszczenia: 08.02.2016

OG艁OSZENIE O ZAM脫WIENIU - dostawyZamieszczanie og艂oszenia: obowi膮zkowe.


Og艂oszenie dotyczy:


V zam贸wienia publicznego

zawarcia umowy ramowej

ustanowienia dynamicznego systemu zakup贸w (DSZ)SEKCJA I: ZAMAWIAJ膭CYI. 1) NAZWA I ADRES: Zesp贸艂 Szk贸艂 i Plac贸wek w Piotrkowie
Kujawskim , Ul. W艂oc艂awska 37, 88-230 Piotrk贸w Kujawski, woj.
kujawsko-pomorskie, tel. 54 265 41 53, faks 54 265 41 53.I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJ膭CEGO: Administracja samorz膮dowa.SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAM脫WIENIAII.1) OKRE艢LENIE PRZEDMIOTU ZAM脫WIENIA


II.1.1) Nazwa nadana zam贸wieniu przez zamawiaj膮cego: SUKCESYWNE DOSTAWY OLEJU NAP臉DOWEGO DO CEL脫W OPA艁OWYCH DO KOT艁OWNI W BUDYNKU ZESPO艁U SZK脫艁
I PLACOWEK W PIOTRKOWIE KUJAWSKIM W 2016 ROKU.


II.1.2) Rodzaj zam贸wienia: dostawy.


II.1.4) Okre艣lenie przedmiotu oraz wielko艣ci lub zakresu zam贸wienia:
Przedmiotem zam贸wienia s膮 sukcesywne dostawy oleju nap臋dowego do cel贸w
opa艂owych w 艂膮cznej ilo艣ci do 50000 litr贸w w 2016 roku do obiektu
Zamawiaj膮cego zlokalizowanego na terenie miasta i gminy Piotrk贸w
Kujawski.
Olej opa艂owy obj臋ty przedmiotem zam贸wienia powinien charakteryzowa膰 si臋
ni偶ej podanymi parametrami technicznymi:
-warto艣膰 opa艂owa - nie ni偶sza ni偶 42,6 MJ/kg
-zawarto艣膰 siarki - nie wi臋cej ni偶 0,10 % (m/m)
-temperatura p艂yni臋cia - nie wy偶sza ni偶 -20 掳C
-temperatura zap艂onu - nie ni偶sza ni偶 56 掳C
-g臋sto艣膰 w temp.15 掳C - nie wi臋ksza ni偶 860 kg/cm3.


II.1.5)


  przewiduje si臋 udzielenie zam贸wie艅 uzupe艂niaj膮cych
 
 • Okre艣lenie przedmiotu oraz wielko艣ci lub zakresu zam贸wie艅 uzupe艂niaj膮cychII.1.6) Wsp贸lny S艂ownik Zam贸wie艅 (CPV): 09.13.51.00-5.


II.1.7) Czy dopuszcza si臋 z艂o偶enie oferty cz臋艣ciowej: nie.


II.1.8) Czy dopuszcza si臋 z艂o偶enie oferty wariantowej: nie.II.2) CZAS TRWANIA ZAM脫WIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zako艅czenie: 31.12.2016.


SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.2) ZALICZKI


III.3) WARUNKI UDZIA艁U W POST臉POWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPE艁NIANIA TYCH WARUNK脫W


 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania okre艣lonej dzia艂alno艣ci
  lub czynno艣ci, je偶eli przepisy prawa nak艂adaj膮 obowi膮zek ich posiadania


  Opis sposobu dokonywania oceny spe艂niania tego warunku


  • Warunek ten zostanie spe艂niony, je偶eli
   Wykonawca wyka偶e, 偶e posiada koncesj臋 na obr贸t paliwami ciek艂ymi(olejem
   opa艂owym) zgodnie z ustaw膮 z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo Energetyczne
   (Dz. U. z 2012 roku poz. 1059 ze zmianami)


 • III.3.2) Wiedza i do艣wiadczenie


  Opis sposobu dokonywania oceny spe艂niania tego warunku


  • Warunek ten zostanie spe艂niony, je偶eli
   Wykonawca wyka偶e, 偶e wykona艂 lub r贸wnie偶 wykonuje w okresie ostatnich
   3-ech lat przed up艂ywem terminu sk艂adania ofert, a je偶eli okres
   prowadzenia dzia艂alno艣ci jest kr贸tszy - w tym okresie, co najmniej jedno
   zam贸wienie obejmuj膮ce dostawy oleju opa艂owego w ilo艣ci 艂膮cznej minimum
   50000 litr贸w. Powy偶sze Wykonawca musi wykaza膰 w formie za艂膮czonego do
   oferty wykazu g艂贸wnych dostaw wraz z za艂膮czeniem dowod贸w czy dostawy
   zosta艂y wykonane lub s膮 wykonywane nale偶ycie. Dowodem takim jest
   po艣wiadczenie (np. referencja) lub o艣wiadczenie Wykonawcy, je偶eli z
   uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w
   stanie uzyska膰 po艣wiadczenia. W odniesieniu do nadal wykonywanych us艂ug
   po艣wiadczenie powinno by膰 wydane nie wcze艣niej ni偶 3 miesi膮ce przed
   up艂ywem terminu sk艂adania ofert


 • III.3.3) Potencja艂 techniczny


  Opis sposobu dokonywania oceny spe艂niania tego warunku


  • Zamawiaj膮cy odst臋puje od opisu sposobu
   dokonywania oceny spe艂niania warunk贸w w tym zakresie. Zamawiaj膮cy dokona
   oceny spe艂nienia warunk贸w udzia艂u w post臋powaniu na podstawie z艂o偶onego
   przez Wykonawc臋 wraz z ofert膮 o艣wiadczenia o spe艂nianiu warunk贸w
   udzia艂u w post臋powaniu


 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zam贸wienia


  Opis sposobu dokonywania oceny spe艂niania tego warunku


  • Zamawiaj膮cy odst臋puje od opisu sposobu
   dokonywania oceny spe艂niania warunk贸w w tym zakresie. Zamawiaj膮cy dokona
   oceny spe艂nienia warunk贸w udzia艂u w post臋powaniu na podstawie z艂o偶onego
   przez Wykonawc臋 wraz z ofert膮 o艣wiadczenia o spe艂nianiu warunk贸w
   udzia艂u w post臋powaniu


 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa


  Opis sposobu dokonywania oceny spe艂niania tego warunku


  • Zamawiaj膮cy odst臋puje od opisu sposobu
   dokonywania oceny spe艂niania warunk贸w w tym zakresie. Zamawiaj膮cy dokona
   oceny spe艂nienia warunk贸w udzia艂u w post臋powaniu na podstawie z艂o偶onego
   przez Wykonawc臋 wraz z ofert膮 o艣wiadczenia o spe艂nianiu warunk贸w
   udzia艂u w post臋powaniu.III.4) INFORMACJA O O艢WIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJ膭
DOSTARCZY膯 WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPE艁NIANIA WARUNK脫W UDZIA艁U W
POST臉POWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1
USTAWY


III.4.1) W zakresie wykazania spe艂niania przez wykonawc臋 warunk贸w,
o kt贸rych mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, opr贸cz o艣wiadczenia o
spe艂nianiu warunk贸w udzia艂u w post臋powaniu nale偶y przed艂o偶y膰:


 • potwierdzenie posiadania uprawnie艅 do
  wykonywania okre艣lonej dzia艂alno艣ci lub czynno艣ci, je偶eli przepisy prawa
  nak艂adaj膮 obowi膮zek ich posiadania, w szczeg贸lno艣ci koncesje,
  zezwolenia lub licencje;
 • wykaz wykonanych, a w przypadku
  艣wiadcze艅 okresowych lub ci膮g艂ych r贸wnie偶 wykonywanych, g艂贸wnych dostaw
  lub us艂ug, w okresie ostatnich trzech lat przed up艂ywem terminu
  sk艂adania ofert albo wniosk贸w o dopuszczenie do udzia艂u w post臋powaniu, a
  je偶eli okres prowadzenia dzia艂alno艣ci jest kr贸tszy - w tym okresie,
  wraz z podaniem ich warto艣ci, przedmiotu, dat wykonania i podmiot贸w, na
  rzecz kt贸rych dostawy lub us艂ugi zosta艂y wykonane, oraz za艂膮czeniem
  dowod贸w, czy zosta艂y wykonane lub s膮 wykonywane nale偶ycie;
 • o艣wiadczenie, 偶e osoby, kt贸re b臋d膮
  uczestniczy膰 w wykonywaniu zam贸wienia, posiadaj膮 wymagane uprawnienia,
  je偶eli ustawy nak艂adaj膮 obowi膮zek posiadania takich uprawnie艅;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, nale偶y przed艂o偶y膰: • o艣wiadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z w艂a艣ciwego rejestru
  lub z centralnej ewidencji i informacji o dzia艂alno艣ci gospodarczej,
  je偶eli odr臋bne przepisy wymagaj膮 wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu
  wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2
  ustawy, wystawiony nie wcze艣niej ni偶 6 miesi臋cy przed up艂ywem terminu
  sk艂adania wniosk贸w o dopuszczenie do udzia艂u w post臋powaniu o udzielenie
  zam贸wienia albo sk艂adania ofert;
 • aktualne za艣wiadczenie w艂a艣ciwego
  naczelnika urz臋du skarbowego potwierdzaj膮ce, 偶e wykonawca nie zalega z
  op艂acaniem podatk贸w, lub za艣wiadczenie, 偶e uzyska艂 przewidziane prawem
  zwolnienie, odroczenie lub roz艂o偶enie na raty zaleg艂ych p艂atno艣ci lub
  wstrzymanie w ca艂o艣ci wykonania decyzji w艂a艣ciwego organu - wystawione
  nie wcze艣niej ni偶 3 miesi膮ce przed up艂ywem terminu sk艂adania wniosk贸w o
  dopuszczenie do udzia艂u w post臋powaniu o udzielenie zam贸wienia albo
  sk艂adania ofert;
 • aktualne za艣wiadczenie w艂a艣ciwego
  oddzia艂u Zak艂adu Ubezpiecze艅 Spo艂ecznych lub Kasy Rolniczego
  Ubezpieczenia Spo艂ecznego potwierdzaj膮ce, 偶e wykonawca nie zalega z
  op艂acaniem sk艂adek na ubezpieczenia zdrowotne i spo艂eczne, lub
  potwierdzenie, 偶e uzyska艂 przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub
  roz艂o偶enie na raty zaleg艂ych p艂atno艣ci lub wstrzymanie w ca艂o艣ci
  wykonania decyzji w艂a艣ciwego organu - wystawione nie wcze艣niej ni偶 3
  miesi膮ce przed up艂ywem terminu sk艂adania wniosk贸w o dopuszczenie do
  udzia艂u w post臋powaniu o udzielenie zam贸wienia albo sk艂adania ofert;


III.4.3) Dokumenty podmiot贸w zagranicznych


Je偶eli wykonawca ma siedzib臋 lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedk艂ada:


III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w kt贸rym ma siedzib臋 lub miejsce zamieszkania potwierdzaj膮cy, 偶e:


 • nie otwarto jego likwidacji ani nie
  og艂oszono upad艂o艣ci - wystawiony nie wcze艣niej ni偶 6 miesi臋cy przed
  up艂ywem terminu sk艂adania wniosk贸w o dopuszczenie do udzia艂u w
  post臋powaniu o udzielenie zam贸wienia albo sk艂adania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotycz膮ce przynale偶no艣ci do tej samej grupy kapita艂owej


 • lista podmiot贸w nale偶膮cych do tej samej
  grupy kapita艂owej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o
  ochronie konkurencji i konsument贸w albo informacji o tym, 偶e nie nale偶y
  do grupy kapita艂owej;III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJ膭CYCH, 呕E OFEROWANE DOSTAWY,
US艁UGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJ膭 OKRE艢LONYM WYMAGANIOM


W zakresie potwierdzenia, 偶e oferowane roboty budowlane, dostawy lub us艂ugi odpowiadaj膮 okre艣lonym wymaganiom nale偶y przed艂o偶y膰:


 • za艣wiadczenie niezale偶nego podmiotu
  uprawnionego do kontroli jako艣ci potwierdzaj膮cego, 偶e dostarczane
  produkty odpowiadaj膮 okre艣lonym normom lub specyfikacjom technicznym;


SEKCJA IV: PROCEDURA


IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAM脫WIENIA


IV.1.1) Tryb udzielenia zam贸wienia: przetarg nieograniczony.IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT


IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najni偶sza cena.


IV.2.2)  przeprowadzona b臋dzie aukcja elektroniczna, adres strony, na kt贸rej b臋dzie prowadzona:


IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


IV.4.1)Adres strony internetowej, na kt贸rej jest dost臋pna specyfikacja istotnych warunk贸w zam贸wienia: www.bip.piotrkowkujawski.pl

Specyfikacj臋 istotnych warunk贸w zam贸wienia mo偶na uzyska膰 pod adresem: Zesp贸艂 Szk贸艂 i Plac贸wek w Piotrkowie Kujawskim
ul. W艂oc艂awska 37
88-230 Piotrk贸w Kujawski.


IV.4.4) Termin sk艂adania wniosk贸w o dopuszczenie do udzia艂u w post臋powaniu lub ofert: 15.02.2016 godzina 10:00, miejsce: Zesp贸艂 Szk贸艂 i Plac贸wek w Piotrkowie Kujawskim
ul. W艂oc艂awska 37
88-230 Piotrk贸w Kujawski.


IV.4.5) Termin zwi膮zania ofert膮: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu sk艂adania ofert).IV.4.17) Czy przewiduje si臋 uniewa偶nienie post臋powania o
udzielenie zam贸wienia, w przypadku nieprzyznania 艣rodk贸w pochodz膮cych z
bud偶etu Unii Europejskiej oraz niepodlegaj膮cych zwrotowi 艣rodk贸w z
pomocy udzielonej przez pa艅stwa cz艂onkowskie Europejskiego Porozumienia o
Wolnym Handlu (EFTA), kt贸re mia艂y by膰 przeznaczone na sfinansowanie
ca艂o艣ci lub cz臋艣ci zam贸wienia:
nie

聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽


聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽 Dyrektor ZSiP w Piotrkowie Kujawskim

聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽 mgr Anna PilarskaTypRozmiarPobierzKomentarzData dodaniaLicznik 
?14.3 KB POBIERZOg艂oszenie08.02.2016 14:07121
?133.5 KB POBIERZSIWZ08.02.2016 14:07135
?56 KB POBIERZFormularz oferty Zal. nr 1 do SIWZ.doc08.02.2016 14:08136
?44 KB POBIERZUmowa wzor Zal. nr 7 do SIWZ.doc08.02.2016 14:08126
?34 KB POBIERZZalacznik nr 2 do SIWZ.doc08.02.2016 14:08132
?31.5 KB POBIERZZalacznik nr 5 do SIWZ.doc08.02.2016 14:09117
?34.5 KB POBIERZZalacznik nr 6 do SIWZ.doc08.02.2016 14:09130
?27 KB POBIERZza艂. 3 Oswiadczenie_ art.22 Zalacznik nr 3 do SIWZ.doc08.02.2016 14:09130
?25 KB POBIERZza艂. 4 Oswiadczenie_ art.24 Zalacznik nr 4 do SIWZ.doc08.02.2016 14:09118

Autor : Miros艂aw Czynsz
Zredagowa艂(a) : Miroslaw Czynsz
Data wprowadzenia : 2016-02-08 15:05:46
Data ostatniej modyfikacji : 08.02.2016 14:05
Liczba wy艣wietle艅 : 655licznik odwiedzin: 4614794