logo
Zam贸wienia publiczne » Przetargi » 2016
Og艂oszenie o przetargu nieograniczonym na:

ZAKUP OLEJU NAP臉DOWEGO DO POJAZD脫W I SPRZ臉TU ZAK艁ADU KOMUNALNEGO W PIOTRKOWIE KUJAWSKIM


Adres strony internetowej, na kt贸rej Zamawiaj膮cy udost臋pnia Specyfikacj臋 Istotnych Warunk贸w Zam贸wienia:

Piotrk贸w Kujawski: ZAKUP OLEJU NAP臉DOWEGO DO POJAZD脫W I SPRZ臉TU ZAK艁ADU KOMUNALNEGO W PIOTRKOWIE KUJAWSKIM

Numer og艂oszenia: 56480 - 2016; data zamieszczenia: 14.03.2016

OG艁OSZENIE O ZAM脫WIENIU - dostawyZamieszczanie og艂oszenia: nieobowi膮zkowe


Og艂oszenie dotyczy:


V zam贸wienia publicznego

zawarcia umowy ramowej

ustanowienia dynamicznego systemu zakup贸w (DSZ)SEKCJA I: ZAMAWIAJ膭CYI. 1) NAZWA I ADRES: Zak艂ad Komunalny , Ul. Topolowa 1, 88-230 Piotrk贸w Kujawski, woj. kujawsko-pomorskie, tel. 542654865, faks 2654865.I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJ膭CEGO: Administracja samorz膮dowa.SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAM脫WIENIAII.1) OKRE艢LENIE PRZEDMIOTU ZAM脫WIENIA


II.1.1) Nazwa nadana zam贸wieniu przez zamawiaj膮cego: ZAKUP OLEJU NAP臉DOWEGO DO POJAZD脫W I SPRZ臉TU ZAK艁ADU KOMUNALNEGO W PIOTRKOWIE KUJAWSKIM.


II.1.2) Rodzaj zam贸wienia: dostawy.


II.1.4) Okre艣lenie przedmiotu oraz wielko艣ci lub zakresu zam贸wienia:
1. Przedmiotem zam贸wienia jest Zakup oleju nap臋dowego do pojazd贸w i
sprz臋tu Zak艂adu Komunalnego w Piotrkowie Kujawskim.
2.Przewidywana ilo艣膰 zamawianego oleju nap臋dowego wynosi 30.000 litr贸w w
okresie obowi膮zywania umowy.
3.Zamawiaj膮cy zastrzega sobie prawo do zmiany wymienionej ilo艣ci
zam贸wienia w zale偶no艣ci od potrzeb.
4.Wydawanie oleju nap臋dowego odbywa膰 b臋dzie si臋 na stacji paliw
zlokalizowanej w odleg艂o艣ci nie wi臋kszej ni偶 3 km od siedziby
Zamawiaj膮cego.
5.Olej nap臋dowy wydawany b臋dzie wy艂膮cznie do zbiornik贸w paliwowych
pojazd贸w i sprz臋tu nale偶膮cych do Zamawiaj膮cego poprzez legalizowany
przep艂ywomierz.
6.Wykonawca w miejscu sprzeda偶y prowadzi膰 b臋dzie na potrzeby
Zamawiaj膮cego ewidencj臋 zakupionych paliw na druku zwanym asygnat膮 w
kt贸rej odnotowane zostan膮: data wydania paliwa, nazwisko i imi臋 osoby
pobieraj膮cej olej nap臋dowy, nr rejestracyjny pojazdu, ilo艣膰
zatankowanych litr贸w.
7.P艂atno艣膰 za zakupione paliwo dokonywana b臋dzie w formie bezgot贸wkowej,
rozliczenie na podstawie faktury wystawianej dwa razy w miesi膮cu, w
okresach rozliczeniowych od 1 do 15 dnia miesi膮ca i od 16 do ostatniego
dnia miesi膮ca, za wszystkie tankowane pojazdy zamawiaj膮cego. Nale偶no艣膰
za zakupione paliwo p艂atna b臋dzie w terminie 14 dni od dnia dostarczenia
faktury, na rachunek wskazany przez Wykonawc臋.
8. Wykonawca jest odpowiedzialny za jako艣膰 oleju nap臋dowego okre艣lon膮 w
wg Rozporz膮dzenia Ministra Gospodarki z dnia 9 pa藕dziernika 2015 r. w
sprawie wymaga艅 jako艣ciowych dla paliw ciek艂ych (Dz.U. z dnia 23
pa藕dziernika 2015 r., poz. 1680 z p贸藕n. zm.) oraz warunki techniczne.
9. Pozosta艂e wymagania dotycz膮ce przedmiotu zam贸wienia:
- Wymagana jest nale偶yta staranno艣膰 przy realizacji zobowi膮za艅 umowy,
- Ustalenia i decyzje dotycz膮ce wykonywania zam贸wienia uzgadniane b臋d膮
przez zamawiaj膮cego z ustanowionym przedstawicielem wykonawcy.
- Wykonawca okre艣li nr telefon贸w kontaktowych i numery fax. oraz inne
dane niezb臋dne dla sprawnego i terminowego wykonania zam贸wienia.
- Zamawiaj膮cy nie ponosi odpowiedzialno艣ci za szkody wyrz膮dzone przez
Wykonawc臋 podczas wykonywania przedmiotu zam贸wienia..


II.1.5)


  przewiduje si臋 udzielenie zam贸wie艅 uzupe艂niaj膮cych
 
 • Okre艣lenie przedmiotu oraz wielko艣ci lub zakresu zam贸wie艅 uzupe艂niaj膮cychII.1.6) Wsp贸lny S艂ownik Zam贸wie艅 (CPV): 09.13.41.00-8.


II.1.7) Czy dopuszcza si臋 z艂o偶enie oferty cz臋艣ciowej: nie.


II.1.8) Czy dopuszcza si臋 z艂o偶enie oferty wariantowej: nie.II.2) CZAS TRWANIA ZAM脫WIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zako艅czenie: 31.12.2016.


SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.2) ZALICZKI


III.3) WARUNKI UDZIA艁U W POST臉POWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPE艁NIANIA TYCH WARUNK脫W


 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania okre艣lonej dzia艂alno艣ci
  lub czynno艣ci, je偶eli przepisy prawa nak艂adaj膮 obowi膮zek ich posiadania


  Opis sposobu dokonywania oceny spe艂niania tego warunku


  • Warunek zostanie spe艂niony je艣li Wykonawca posiada koncesj臋 na obr贸t paliwami ciek艂ymi


 • III.3.2) Wiedza i do艣wiadczenie


  Opis sposobu dokonywania oceny spe艂niania tego warunku


  • Warunek zostanie spe艂niony je艣li
   Wykonawca wyka偶e, ze dysponuje co najmniej jedn膮 stacj膮 paliw w
   odleg艂o艣ci nie wi臋kszej ni偶 3 km. od siedziby Zamawiaj膮cego, oraz
   posiada wiedz臋 dotycz膮c膮 realizacji zam贸wienia popart膮 do艣wiadczeniem w
   wykonywaniu dostaw stanowi膮cych przedmiot zam贸wienia;


 • III.3.3) Potencja艂 techniczny


  Opis sposobu dokonywania oceny spe艂niania tego warunku


  • Zamawiaj膮cy odst臋puje od opisu sposobu
   dokonywania oceny spe艂niania warunk贸w w tym zakresie. Zamawiaj膮cy dokona
   oceny spe艂nienia warunk贸w udzia艂u w post臋powaniu na podstawie z艂o偶onego
   przez Wykonawc臋 wraz z ofert膮 o艣wiadczenia o spe艂nianiu warunk贸w
   udzia艂u w post臋powaniu.


 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zam贸wienia


  Opis sposobu dokonywania oceny spe艂niania tego warunku


  • Zamawiaj膮cy odst臋puje od opisu sposobu
   dokonywania oceny spe艂niania warunk贸w w tym zakresie. Zamawiaj膮cy dokona
   oceny spe艂nienia warunk贸w udzia艂u w post臋powaniu na podstawie z艂o偶onego
   przez Wykonawc臋 wraz z ofert膮 o艣wiadczenia o spe艂nianiu warunk贸w
   udzia艂u w post臋powaniu.


 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa


  Opis sposobu dokonywania oceny spe艂niania tego warunku


  • Zamawiaj膮cy odst臋puje od opisu sposobu
   dokonywania oceny spe艂niania warunk贸w w tym zakresie. Zamawiaj膮cy dokona
   oceny spe艂nienia warunk贸w udzia艂u w post臋powaniu na podstawie z艂o偶onego
   przez Wykonawc臋 wraz z ofert膮 o艣wiadczenia o spe艂nianiu warunk贸w
   udzia艂u w post臋powaniu.III.4) INFORMACJA O O艢WIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJ膭
DOSTARCZY膯 WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPE艁NIANIA WARUNK脫W UDZIA艁U W
POST臉POWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1
USTAWY


III.4.1) W zakresie wykazania spe艂niania przez wykonawc臋 warunk贸w,
o kt贸rych mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, opr贸cz o艣wiadczenia o
spe艂nianiu warunk贸w udzia艂u w post臋powaniu nale偶y przed艂o偶y膰:


 • potwierdzenie posiadania uprawnie艅 do
  wykonywania okre艣lonej dzia艂alno艣ci lub czynno艣ci, je偶eli przepisy prawa
  nak艂adaj膮 obowi膮zek ich posiadania, w szczeg贸lno艣ci koncesje,
  zezwolenia lub licencje;
 • o艣wiadczenie, 偶e osoby, kt贸re b臋d膮
  uczestniczy膰 w wykonywaniu zam贸wienia, posiadaj膮 wymagane uprawnienia,
  je偶eli ustawy nak艂adaj膮 obowi膮zek posiadania takich uprawnie艅;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, nale偶y przed艂o偶y膰: • o艣wiadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z w艂a艣ciwego rejestru
  lub z centralnej ewidencji i informacji o dzia艂alno艣ci gospodarczej,
  je偶eli odr臋bne przepisy wymagaj膮 wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu
  wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2
  ustawy, wystawiony nie wcze艣niej ni偶 6 miesi臋cy przed up艂ywem terminu
  sk艂adania wniosk贸w o dopuszczenie do udzia艂u w post臋powaniu o udzielenie
  zam贸wienia albo sk艂adania ofert;
 • aktualne za艣wiadczenie w艂a艣ciwego
  naczelnika urz臋du skarbowego potwierdzaj膮ce, 偶e wykonawca nie zalega z
  op艂acaniem podatk贸w, lub za艣wiadczenie, 偶e uzyska艂 przewidziane prawem
  zwolnienie, odroczenie lub roz艂o偶enie na raty zaleg艂ych p艂atno艣ci lub
  wstrzymanie w ca艂o艣ci wykonania decyzji w艂a艣ciwego organu - wystawione
  nie wcze艣niej ni偶 3 miesi膮ce przed up艂ywem terminu sk艂adania wniosk贸w o
  dopuszczenie do udzia艂u w post臋powaniu o udzielenie zam贸wienia albo
  sk艂adania ofert;
 • wykonawca powo艂uj膮cy si臋 przy
  wykazywaniu spe艂niania warunk贸w udzia艂u w post臋powaniu na zasoby innych
  podmiot贸w, kt贸re b臋d膮 bra艂y udzia艂 w realizacji cz臋艣ci zam贸wienia,
  przedk艂ada tak偶e dokumenty dotycz膮ce tego podmiotu w zakresie wymaganym
  dla wykonawcy, okre艣lonym w pkt III.4.2.


III.4.3) Dokumenty podmiot贸w zagranicznych


Je偶eli wykonawca ma siedzib臋 lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedk艂ada:


III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w kt贸rym ma siedzib臋 lub miejsce zamieszkania potwierdzaj膮cy, 偶e:


 • nie otwarto jego likwidacji ani nie
  og艂oszono upad艂o艣ci - wystawiony nie wcze艣niej ni偶 6 miesi臋cy przed
  up艂ywem terminu sk艂adania wniosk贸w o dopuszczenie do udzia艂u w
  post臋powaniu o udzielenie zam贸wienia albo sk艂adania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotycz膮ce przynale偶no艣ci do tej samej grupy kapita艂owej


 • lista podmiot贸w nale偶膮cych do tej samej
  grupy kapita艂owej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o
  ochronie konkurencji i konsument贸w albo informacji o tym, 偶e nie nale偶y
  do grupy kapita艂owej;III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJ膭CYCH, 呕E OFEROWANE DOSTAWY,
US艁UGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJ膭 OKRE艢LONYM WYMAGANIOM


W zakresie potwierdzenia, 偶e oferowane roboty budowlane, dostawy lub us艂ugi odpowiadaj膮 okre艣lonym wymaganiom nale偶y przed艂o偶y膰:


 • za艣wiadczenie niezale偶nego podmiotu
  uprawnionego do kontroli jako艣ci potwierdzaj膮cego, 偶e dostarczane
  produkty odpowiadaj膮 okre艣lonym normom lub specyfikacjom technicznym;


SEKCJA IV: PROCEDURA


IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAM脫WIENIA


IV.1.1) Tryb udzielenia zam贸wienia: przetarg nieograniczony.IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT


IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najni偶sza cena.


IV.2.2)  przeprowadzona b臋dzie aukcja elektroniczna, adres strony, na kt贸rej b臋dzie prowadzona:


IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


IV.4.1)Adres strony internetowej, na kt贸rej jest dost臋pna specyfikacja istotnych warunk贸w zam贸wienia: www.bip.piotrkowkujawski.pl

Specyfikacj臋 istotnych warunk贸w zam贸wienia mo偶na uzyska膰 pod adresem: Zak艂ad Komunalny w Piotrkowie Kujawskim
ul. Topolowa 1
88-230 Piotrk贸w Kujawski.


IV.4.4) Termin sk艂adania wniosk贸w o dopuszczenie do udzia艂u w post臋powaniu lub ofert: 21.03.2016 godzina 10:00, miejsce: Zak艂ad Komunalny w Piotrkowie Kujawskim
ul. Topolowa 1
88-230 Piotrk贸w Kujawski.


IV.4.5) Termin zwi膮zania ofert膮: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu sk艂adania ofert).IV.4.17) Czy przewiduje si臋 uniewa偶nienie post臋powania o
udzielenie zam贸wienia, w przypadku nieprzyznania 艣rodk贸w pochodz膮cych z
bud偶etu Unii Europejskiej oraz niepodlegaj膮cych zwrotowi 艣rodk贸w z
pomocy udzielonej przez pa艅stwa cz艂onkowskie Europejskiego Porozumienia o
Wolnym Handlu (EFTA), kt贸re mia艂y by膰 przeznaczone na sfinansowanie
ca艂o艣ci lub cz臋艣ci zam贸wienia:
nie


聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽 Kierownik

聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽 Zak艂adu Komunalnego

聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽 W艂adys艂aw Rybarczyk

UWAGA !!!

Dnia 18 marca 2016 roku Zamawiaj膮cy zamie艣ci艂 na stronie聽 Modyfikacj臋 tre艣ci SIWZ oraz og艂oszenie o zmianie og艂oszenia.


聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽 Kierownik

聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽 Zak艂adu Komunalnego

聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽 W艂adys艂aw RybarczykUWAGA !!!

Dnia 21 marca 2016 roku Zamawiaj膮cy zamie艣ci艂 na stronie聽 wyja艣nienie tre艣ci SIWZ oraz Modyfikacj臋 tre艣ci SIWZ 2.


聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽 Kierownik

聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽 Zak艂adu Komunalnego

聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽 W艂adys艂aw Rybarczyk


TypRozmiarPobierzKomentarzData dodaniaLicznik 
?14.2 KB POBIERZOg艂oszenie o zam贸wieniu14.03.2016 12:27103
?19.1 KB POBIERZog艂oszenie o przetargu ZK14.03.2016 12:2768
.DOC121.5 KB POBIERZsiwz paliwo14.03.2016 12:28127
.DOC54.5 KB POBIERZZal-1_Oferta14.03.2016 12:28120
.DOC28 KB POBIERZZal-2_Oswiadczenie_art-2214.03.2016 12:28117
.DOC28 KB POBIERZZal-3_Oswiadczenie_art-24-114.03.2016 12:28118
.DOC56.5 KB POBIERZZal-4_Umowa14.03.2016 12:29129
.DOC25.5 KB POBIERZZa艂.- 5 oswiadczenie o po艂o偶eniu stacji14.03.2016 12:29117
.DOC36 KB POBIERZZa艂膮cznik nr 614.03.2016 12:29122
.PDF829.6 KB POBIERZModyfikacja 18 03 2016 - pdf18.03.2016 11:5184
.PDF274.1 KB POBIERZOg艂oszenie o zmianie og艂oszenia - pdf18.03.2016 11:5286
.PDF506.7 KB POBIERZwyjasnienie tre艣ci SIWZ.pdf21.03.2016 12:3569
.PDF471.2 KB POBIERZModyfikacja tre艣ci SIWZ 2.pdf21.03.2016 12:3664

Autor : Miros艂aw Czynsz
Zredagowa艂(a) : Miroslaw Czynsz
Data wprowadzenia : 2016-03-14 13:26:49
Data ostatniej modyfikacji : 21.03.2016 12:32
Liczba wy艣wietle艅 : 569

Redaktor  Data modyfikacji 
Miroslaw Czynsz  18.03.2016 13:38poka偶 t膮 wersj臋
Miroslaw Czynsz  14.03.2016 12:26poka偶 t膮 wersj臋licznik odwiedzin: 4614838