logo
Zam贸wienia publiczne » Przetargi » 2016
Og艂oszenie o przetargu nieograniczonym na:

Dow贸z uczni贸w do szk贸艂 i plac贸wek o艣wiatowych na terenie Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski w roku szkolnym 2016/2017

Adres strony internetowej, na kt贸rej Zamawiaj膮cy udost臋pnia Specyfikacj臋 Istotnych Warunk贸w Zam贸wienia:

Piotrk贸w Kujawski: Dow贸z uczni贸w do
szk贸艂 i plac贸wek o艣wiatowych na terenie
Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski w roku szkolnym 2016/2017


Numer og艂oszenia: 80655 - 2016; data zamieszczenia: 10.06.2016

OG艁OSZENIE O ZAM脫WIENIU - us艂ugiZamieszczanie og艂oszenia: obowi膮zkowe.


Og艂oszenie dotyczy:


V zam贸wienia publicznego

zawarcia umowy ramowej

ustanowienia dynamicznego systemu zakup贸w (DSZ)SEKCJA I: ZAMAWIAJ膭CYI. 1) NAZWA I ADRES: Zesp贸艂 Ekonomiczno-Administracyjny Szk贸艂 w
Piotrkowie Kujawskim , ul. W艂oc艂awska 37, 88-230 Piotrk贸w Kujawski,
woj. kujawsko-pomorskie, tel. 54 2654 066, faks 54 2654 066.I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJ膭CEGO: Administracja samorz膮dowa.SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAM脫WIENIAII.1) OKRE艢LENIE PRZEDMIOTU ZAM脫WIENIA


II.1.1) Nazwa nadana zam贸wieniu przez zamawiaj膮cego: Dow贸z
uczni贸w do szk贸艂 i plac贸wek o艣wiatowych na terenie
Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski w roku szkolnym 2016/2017.


II.1.2) Rodzaj zam贸wienia: us艂ugi.


II.1.4) Okre艣lenie przedmiotu oraz wielko艣ci lub zakresu zam贸wienia:
1. Przedmiotem zam贸wienia jest:
Dow贸z uczni贸w do szk贸艂 i plac贸wek o艣wiatowych na terenie gminy Piotrk贸w
Kujawski w roku szkolnym 2016/2017
2. Przedmiot zam贸wienia obejmuje:
Dow贸z uczni贸w do nast臋puj膮cych szk贸艂 i plac贸wek o艣wiatowych na terenie
Gminy Piotrk贸w Kujawski w roku szkolnym 2016/2017 :
1) Zespo艂u Szk贸艂 i Plac贸wek w Piotrkowie Kujawskim ul. W艂oc艂awska 37;
2) Szko艂y Podstawowej w Byczu;
3) Szko艂y Podstawowej w D臋bo艂臋ce;
4) Przedszkola Samorz膮dowego w Piotrkowie Kujawskim;
3. Szacunkowa liczba km, kt贸re przejad膮 autobusy wynosi 77 700 .
4. Zakres us艂ug obejmuje wykonanie przewozu trzema autobusami oraz
jednym rezerwowym w dniach zaj臋膰 szkolnych i przedszkolnych wg
nast臋puj膮cych zasad:
1) Trasa I , Autobus z ilo艣ci膮 miejsc siedz膮cych - 50, Przewidywana
liczba km-160
Piotrk贸w Kujawski - W贸jcin - Gradowo - Malina - Kozy - Wicentowo - Bycz -
Krogulec - Bycz - Piotrk贸w Kujawski
2) Trasa II. Autobus z ilo艣ci膮 miejsc siedz膮cych - 42, Przewidywana
liczba km - 140
Piotrk贸w Kujawski - 艢wi膮tniki - W膮sewo - Anusin - Zborowiec - Gradowo -
Piotrk贸w Kujawski
3) Trasa III, Autobus z ilo艣ci膮 miejsc siedz膮cych - 42, Przewidywana
liczba km-120
Piotrk贸w Kujawski - Jerzyce - Kaspral - Leszcze - Kaspral - 艁ab臋dzin -
Po艂ajewo - D臋bo艂臋ka - Piotrk贸w Kujawski
Harmonogram godzin przyjazd贸w i odjazd贸w zawiera za艂膮cznik nr 8 do SIWZ,
a ostateczny przewo藕nik otrzyma w dniu 30 sierpnia 2016 roku.
5.D艂ugo艣膰 poszczeg贸lnych tras nie obejmuje dojazdu autobus贸w do
przystank贸w rozpoczynaj膮cych oraz odjazdu z przystank贸w ko艅cowych trasy,
kt贸re Wykonawca musi wliczy膰 w koszt oferowanej us艂ugi ustalaj膮c
warto艣膰 zam贸wienia na podstawie formularza ofertowego.
6. Zamawiaj膮cy zapewnia opiek臋 na trasach przewozu uczni贸w;
7. Przedmiot zam贸wienia zawiera bezp艂atny przew贸z opiekun贸w.
8. Zamawiaj膮cy zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian w zakresie
liczby przewo偶onych uczni贸w, ilo艣ci kilometr贸w, kolejno艣ci tras oraz
godzin dowozu.
9. Wykonawca ubezpiecza autobusy i pasa偶er贸w od wszelkich szk贸d
powsta艂ych podczas przewozu i pozostaj膮cych w zwi膮zku z przewozem.
10. Wykonawca jest odpowiedzialny za przebieg i terminowe wykonanie
zam贸wienia.
11. Zamawiaj膮cy dopuszcza mo偶liwo艣膰 zlecenia dodatkowych kurs贸w w dniach
zaj臋膰 szkolnych i przedszkolnych w przypadku, gdy plany lekcji b臋d膮
wymaga艂y dodatkowych okazjonalnych kurs贸w, w tym na zaj臋cia
pozalekcyjne, spektakle, do kina i gospodarstw agroturystycznych oraz
wyjazdy uczni贸w na basen do Radziejowa, prom rzeczny w Z艂otowie i nad
jezioro Gop艂o. W tych przypadkach Wykonawca zapewnia ich dow贸z na
warunkach podanych w ofercie.
12. W przypadku awarii autobus贸w Wykonawca zobowi膮zany jest niezw艂ocznie
zapewni膰 autobus zast臋pczy na w艂asny koszt..


II.1.5)


  przewiduje si臋 udzielenie zam贸wie艅 uzupe艂niaj膮cych
 
 • Okre艣lenie przedmiotu oraz wielko艣ci lub zakresu zam贸wie艅 uzupe艂niaj膮cychII.1.6) Wsp贸lny S艂ownik Zam贸wie艅 (CPV): 60.10.00.00-9.


II.1.7) Czy dopuszcza si臋 z艂o偶enie oferty cz臋艣ciowej: nie.


II.1.8) Czy dopuszcza si臋 z艂o偶enie oferty wariantowej: nie.II.2) CZAS TRWANIA ZAM脫WIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Rozpocz臋cie: 01.09.2016.


SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.2) ZALICZKI


III.3) WARUNKI UDZIA艁U W POST臉POWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPE艁NIANIA TYCH WARUNK脫W


 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania okre艣lonej dzia艂alno艣ci
  lub czynno艣ci, je偶eli przepisy prawa nak艂adaj膮 obowi膮zek ich posiadania


  Opis sposobu dokonywania oceny spe艂niania tego warunku


  • Zamawiaj膮cy uzna, 偶e Wykonawca spe艂nia
   warunek je艣li posiada zezwolenie na wykonywanie zawodu przewo藕nika
   drogowego zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy o transporcie drogowym (Dz. U. z
   2013 r. poz. 1414 ze zm.) lub wa偶n膮 licencj臋 na wykonywanie krajowego
   transportu drogowego os贸b wydan膮 na podstawie wcze艣niej obowi膮zuj膮cych
   przepis贸w.


 • III.3.2) Wiedza i do艣wiadczenie


  Opis sposobu dokonywania oceny spe艂niania tego warunku


  • Warunek ten zostanie uznany za spe艂niony,
   je偶eli Wykonawca wyka偶e, 偶e w okresie ostatnich 3 lat przed up艂ywem
   terminu sk艂adania ofert, a je偶eli okres prowadzenia jest kr贸tszy, w tym
   okresie wykonywa艂 lub nadal wykonuje co najmniej dwie us艂ugi przewozu
   dzieci i m艂odzie偶y szkolnej min. 3 autobusami w spos贸b ci膮g艂y
   przynajmniej przez jeden rok szkolny o warto艣ci jednego zam贸wienia min.
   150 000,00 z艂 brutto rocznie.


 • III.3.3) Potencja艂 techniczny


  Opis sposobu dokonywania oceny spe艂niania tego warunku


  • Warunek ten zostanie uznany za spe艂niony,
   je偶eli Wykonawca wyka偶e, 偶e dysponuje potencja艂em technicznym
   niezb臋dnym do wykonania zam贸wienia, tj. 3 autobusami z miejscami
   siedz膮cymi minimum : jeden - 50, dwa - 42 oraz dodatkowo 1
   autobus rezerwowy o ilo艣ci miejsc siedz膮cych - 42.


 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zam贸wienia


  Opis sposobu dokonywania oceny spe艂niania tego warunku


  • Warunek ten zostanie uznany za spe艂niony,
   je偶eli Wykonawca z艂o偶y wraz z ofert膮 o艣wiadczenie o spe艂nieniu warunk贸w
   udzia艂u w post臋powaniu zgodnie z art. 44 ustawy - Prawo Zam贸wie艅
   Publicznych.


 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa


  Opis sposobu dokonywania oceny spe艂niania tego warunku


  • Warunek zostanie uznany za spe艂niony,
   poprzez przedstawienie op艂aconej polisy potwierdzaj膮cej, 偶e wykonawca
   jest ubezpieczony od odpowiedzialno艣ci cywilnej w zakresie
   prowadzonej dzia艂alno艣ci i posiadania mienia wraz z odpowiedzialno艣ci膮
   za produkt i wykonywan膮 us艂ug臋 zwi膮zan膮 z przedmiotem zam贸wienia.III.4) INFORMACJA O O艢WIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJ膭
DOSTARCZY膯 WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPE艁NIANIA WARUNK脫W UDZIA艁U W
POST臉POWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1
USTAWY


III.4.1) W zakresie wykazania spe艂niania przez wykonawc臋 warunk贸w,
o kt贸rych mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, opr贸cz o艣wiadczenia o
spe艂nianiu warunk贸w udzia艂u w post臋powaniu nale偶y przed艂o偶y膰:


 • potwierdzenie posiadania uprawnie艅 do
  wykonywania okre艣lonej dzia艂alno艣ci lub czynno艣ci, je偶eli przepisy prawa
  nak艂adaj膮 obowi膮zek ich posiadania, w szczeg贸lno艣ci koncesje,
  zezwolenia lub licencje;
 • wykaz wykonanych, a w przypadku
  艣wiadcze艅 okresowych lub ci膮g艂ych r贸wnie偶 wykonywanych, g艂贸wnych dostaw
  lub us艂ug, w okresie ostatnich trzech lat przed up艂ywem terminu
  sk艂adania ofert albo wniosk贸w o dopuszczenie do udzia艂u w post臋powaniu, a
  je偶eli okres prowadzenia dzia艂alno艣ci jest kr贸tszy - w tym okresie,
  wraz z podaniem ich warto艣ci, przedmiotu, dat wykonania i podmiot贸w, na
  rzecz kt贸rych dostawy lub us艂ugi zosta艂y wykonane, oraz za艂膮czeniem
  dowod贸w, czy zosta艂y wykonane lub s膮 wykonywane nale偶ycie;
 • wykaz narz臋dzi, wyposa偶enia zak艂adu i
  urz膮dze艅 technicznych dost臋pnych wykonawcy us艂ug lub rob贸t budowlanych w
  celu wykonania zam贸wienia wraz z informacj膮 o podstawie do dysponowania
  tymi zasobami;
 • o艣wiadczenie, 偶e osoby, kt贸re b臋d膮
  uczestniczy膰 w wykonywaniu zam贸wienia, posiadaj膮 wymagane uprawnienia,
  je偶eli ustawy nak艂adaj膮 obowi膮zek posiadania takich uprawnie艅;
 • op艂acon膮 polis臋, a w przypadku jej
  braku, inny dokument potwierdzaj膮cy, 偶e wykonawca jest ubezpieczony od
  odpowiedzialno艣ci cywilnej w zakresie prowadzonej dzia艂alno艣ci zwi膮zanej
  z przedmiotem zam贸wienia.

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, nale偶y przed艂o偶y膰: • o艣wiadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z w艂a艣ciwego rejestru
  lub z centralnej ewidencji i informacji o dzia艂alno艣ci gospodarczej,
  je偶eli odr臋bne przepisy wymagaj膮 wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu
  wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2
  ustawy, wystawiony nie wcze艣niej ni偶 6 miesi臋cy przed up艂ywem terminu
  sk艂adania wniosk贸w o dopuszczenie do udzia艂u w post臋powaniu o udzielenie
  zam贸wienia albo sk艂adania ofert;
 • aktualne za艣wiadczenie w艂a艣ciwego
  naczelnika urz臋du skarbowego potwierdzaj膮ce, 偶e wykonawca nie zalega z
  op艂acaniem podatk贸w, lub za艣wiadczenie, 偶e uzyska艂 przewidziane prawem
  zwolnienie, odroczenie lub roz艂o偶enie na raty zaleg艂ych p艂atno艣ci lub
  wstrzymanie w ca艂o艣ci wykonania decyzji w艂a艣ciwego organu - wystawione
  nie wcze艣niej ni偶 3 miesi膮ce przed up艂ywem terminu sk艂adania wniosk贸w o
  dopuszczenie do udzia艂u w post臋powaniu o udzielenie zam贸wienia albo
  sk艂adania ofert;
 • aktualne za艣wiadczenie w艂a艣ciwego
  oddzia艂u Zak艂adu Ubezpiecze艅 Spo艂ecznych lub Kasy Rolniczego
  Ubezpieczenia Spo艂ecznego potwierdzaj膮ce, 偶e wykonawca nie zalega z
  op艂acaniem sk艂adek na ubezpieczenia zdrowotne i spo艂eczne, lub
  potwierdzenie, 偶e uzyska艂 przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub
  roz艂o偶enie na raty zaleg艂ych p艂atno艣ci lub wstrzymanie w ca艂o艣ci
  wykonania decyzji w艂a艣ciwego organu - wystawione nie wcze艣niej ni偶 3
  miesi膮ce przed up艂ywem terminu sk艂adania wniosk贸w o dopuszczenie do
  udzia艂u w post臋powaniu o udzielenie zam贸wienia albo sk艂adania ofert;


III.4.3) Dokumenty podmiot贸w zagranicznych


Je偶eli wykonawca ma siedzib臋 lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedk艂ada:


III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w kt贸rym ma siedzib臋 lub miejsce zamieszkania potwierdzaj膮cy, 偶e:


 • nie otwarto jego likwidacji ani nie
  og艂oszono upad艂o艣ci - wystawiony nie wcze艣niej ni偶 6 miesi臋cy przed
  up艂ywem terminu sk艂adania wniosk贸w o dopuszczenie do udzia艂u w
  post臋powaniu o udzielenie zam贸wienia albo sk艂adania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotycz膮ce przynale偶no艣ci do tej samej grupy kapita艂owej


 • lista podmiot贸w nale偶膮cych do tej samej
  grupy kapita艂owej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o
  ochronie konkurencji i konsument贸w albo informacji o tym, 偶e nie nale偶y
  do grupy kapita艂owej;


SEKCJA IV: PROCEDURA


IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAM脫WIENIA


IV.1.1) Tryb udzielenia zam贸wienia: przetarg nieograniczony.IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT


IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria zwi膮zane z przedmiotem zam贸wienia:

 • 1 - Cena - 95
 • 2 - Rok produkcji autobus贸w - 5

IV.2.2)  przeprowadzona b臋dzie aukcja elektroniczna, adres strony, na kt贸rej b臋dzie prowadzona:


IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


IV.4.1)Adres strony internetowej, na kt贸rej jest dost臋pna specyfikacja istotnych warunk贸w zam贸wienia: www.bip.piotrkowkujawski.pl

Specyfikacj臋 istotnych warunk贸w zam贸wienia mo偶na uzyska膰 pod adresem: Zesp贸艂 Ekonomiczno-Administracyjny Szk贸艂 w Piotrkowie Kujawskim
ul. W艂oc艂awska 37
88-230 Piotrk贸w Kujawski.


IV.4.4) Termin sk艂adania wniosk贸w o dopuszczenie do udzia艂u w post臋powaniu lub ofert: 21.06.2016 godzina 10:00, miejsce: Zesp贸艂 Ekonomiczno-Administracyjny Szk贸艂 w Piotrkowie Kujawskim
ul. W艂oc艂awska 37
88-230 Piotrk贸w Kujawski.


IV.4.5) Termin zwi膮zania ofert膮: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu sk艂adania ofert).IV.4.17) Czy przewiduje si臋 uniewa偶nienie post臋powania o
udzielenie zam贸wienia, w przypadku nieprzyznania 艣rodk贸w pochodz膮cych z
bud偶etu Unii Europejskiej oraz niepodlegaj膮cych zwrotowi 艣rodk贸w z
pomocy udzielonej przez pa艅stwa cz艂onkowskie Europejskiego Porozumienia o
Wolnym Handlu (EFTA), kt贸re mia艂y by膰 przeznaczone na sfinansowanie
ca艂o艣ci lub cz臋艣ci zam贸wienia:
nie


聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽 Stanis艂aw Kwiatkowski
聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽 Dyrektor
聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽 ZEAS w Piotrkowie Kujawskim
TypRozmiarPobierzKomentarzData dodaniaLicznik 
?16.3 KB POBIERZOg艂oszenie o zam贸wieniu10.06.2016 14:15137
?813.5 KB POBIERZSIWZ 201617.pdf10.06.2016 14:15163
?427.9 KB POBIERZZa艂膮cznik nr 1.pdf10.06.2016 14:16137
?439.1 KB POBIERZZa艂膮cznik nr 2.pdf10.06.2016 14:16126
?430.2 KB POBIERZZa艂膮cznik nr 3.pdf10.06.2016 14:16136
?447.6 KB POBIERZZa艂膮cznik nr4.pdf10.06.2016 14:17121
?349.2 KB POBIERZZa艂膮cznik nr 5.pdf10.06.2016 14:17132
?453.2 KB POBIERZZa艂膮cznik nr 6.pdf10.06.2016 14:17145
?215.7 KB POBIERZZa艂膮cznik nr 7.pdf10.06.2016 14:17121
?275.5 KB POBIERZZa艂膮cznik nr 8.pdf10.06.2016 14:18129

Autor : Miros艂aw Czynsz
Zredagowa艂(a) : Miroslaw Czynsz
Data wprowadzenia : 2016-06-10 15:13:23
Data ostatniej modyfikacji : 10.06.2016 14:13
Liczba wy艣wietle艅 : 597licznik odwiedzin: 4615044