logo
Zam贸wienia publiczne » Przetargi » 2016
Og艂oszenie o przetargu nieograniczonym na:

Przebudowa drogi Kaspral - 艁ab臋dzin

Adres strony internetowej, na kt贸rej Zamawiaj膮cy udost臋pnia Specyfikacj臋 Istotnych Warunk贸w Zam贸wienia:

Piotrk贸w Kujawski: Przebudowa drogi Kaspral - 艁ab臋dzin

Numer og艂oszenia: 99125 - 2016; data zamieszczenia: 22.06.2016

OG艁OSZENIE O ZAM脫WIENIU - roboty budowlaneZamieszczanie og艂oszenia: obowi膮zkowe.


Og艂oszenie dotyczy:


V zam贸wienia publicznego

zawarcia umowy ramowej

ustanowienia dynamicznego systemu zakup贸w (DSZ)SEKCJA I: ZAMAWIAJ膭CYI. 1) NAZWA I ADRES: Miasto i Gmina , ul. Ko艣cielna 1, 88-230 Piotrk贸w Kujawski, woj. kujawsko-pomorskie, tel. 054 2655123, faks 054 2655112.


 • Adres strony internetowej zamawiaj膮cego: www.bip.piotrkowkujawski.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJ膭CEGO: Administracja samorz膮dowa.SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAM脫WIENIAII.1) OKRE艢LENIE PRZEDMIOTU ZAM脫WIENIA


II.1.1) Nazwa nadana zam贸wieniu przez zamawiaj膮cego: Przebudowa drogi Kaspral - 艁ab臋dzin.


II.1.2) Rodzaj zam贸wienia: roboty budowlane.


II.1.4) Okre艣lenie przedmiotu oraz wielko艣ci lub zakresu zam贸wienia:
Przedmiotem zam贸wienia jest wykonanie zadania pod nazw膮:
Przebudowa drogi Kaspral - 艁ab臋dzin (Kaspral - Rudzk Ma艂y) od km 0+000
do km 0+500
Przedmiotem s膮 roboty budowlane w zakres kt贸rych wchodzi wykonanie m.in.
:
I. ZJAZDY
1. Mechaniczne wykonanie koryta na ca艂ej szeroko艣ci jezdni i chodnik贸w w
gruncie kat. I-IV g艂臋boko艣ci 20 cm
Krotno艣膰=0,75
2. Wyw贸z ziemi samochodami samowy艂adowczymi - - na odleg艂o艣膰 do 5km.

3. Mechaniczne profilowanie i zag臋szczanie pod艂o偶a pod warstwy
konstrukcyjne nawierzchni. Kategoria gruntu I-IV
4. Warstwa ods膮czaj膮ca w korycie lub na ca艂ej szeroko艣ci drogi.
Zag臋szczanie mechaniczne. Grubo艣膰 warstwy po zag臋szczeniu 10 cm
5. Podbudowa z kruszywa 艂amanego 0-31,5mm - grubo艣ci po zag臋szczeniu
20 cm
II. JEZDNIA
1. Mechaniczne wykonywanie koryt na ca艂ej szeroko艣ci jezdni. G艂臋boko艣膰
20 cm. Kategoria gruntu I-IV - jezdnia poszerzenia. Krotno艣膰=0,75
2. Wyw贸z ziemi samochodami samowy艂adowczymi - na odleg艂o艣膰 do 5km .

3. Mechaniczne profilowanie i zag臋szczanie pod艂o偶a pod warstwy
konstrukcyjne nawierzchni. Kategoria gruntu I-IV - jezdnia
poszerzenia
4. Warstwa ods膮czaj膮ca w korycie lub na ca艂ej szeroko艣ci drogi.
Zag臋szczanie mechaniczne. Grubo艣膰 warstwy po zag臋szczeniu 10 cm -
jezdnia poszerzenia
5. Podbudowa z kruszywa 艂amanego 0-63mm - warstwa dolna o grubo艣ci
po zag臋szczeniu 17 cm - jezdnia poszerzenia
6. Podbudowy z kruszywa 艂amanego 0-31,5mm . Warstwa g贸rna. Grubo艣膰
warstwy po zag臋szczeniu 8 cm - jezdnia poszerzenia
7. Podbudowa z kruszywa 艂amanego 0-31,5mm - grubo艣ci po zag臋szczeniu
20 cm - wzmocnienie istniej膮cej podbudowy
8. Podw贸jne powierzchniowe utrwalenie grysami bazaltowymi 5/8, 8/11 na
emulsji modyfikowanej.
9. Skropienie nawierzchni drogowych emulsj膮
10. Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych,
asfaltowa. Warstwa 艣cieralna AC11S o grubo艣ci po zag臋szczeniu 3 cm
11. Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych,
asfaltowa. Warstwa 艣cieralna AC11S o grubo艣ci po zag臋szczeniu - za
ka偶dy dalszy 1 cm
Krotno艣膰=2
12. Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa o grubo艣ci 15 cm

Krotno艣膰=0,333
13. Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowy艂adowczymi - -
na odleg艂o艣膰 do 5km.
III. POBOCZA
1. Wykonywanie koryt na poszerzeniach jezdni. G艂臋boko艣膰 koryta 10 cm.
Kategoria gruntu II-IV - nowe pobocza wzd艂u偶 drogi gminnej.
Krotno艣膰=0,5
2. Wykonywanie koryt na poszerzeniach jezdni. G艂臋boko艣膰 koryta 10 cm.
Kategoria gruntu II-IV - nowe pobocza wzd艂u偶 drogi powiatowej.
Krotno艣膰=1,5
3. Wyw贸z ziemi samochodami samowy艂adowczymi - - na odleg艂o艣膰 do 5km.

4. Mechaniczne profilowanie i zag臋szczanie pod艂o偶a pod warstwy
konstrukcyjne nawierzchni. Kategoria gruntu I-IV - nowe pobocza
5. Podbudowa z kruszywa 艂amanego - warstwa g贸rna o grubo艣ci po
zag臋szczeniu 10 cm - nowe pobocza
6. Mechaniczne wyr贸wnywanie istniej膮cej podbudowy t艂uczniem kamiennym
艂amanym 0-31,5mm ,grubo艣膰 warstwy 艣rednia 5 cm - wyr贸wnanie istniej膮cych
poboczy
IV. STA艁A ORGANIZACJA RUCHU
1. S艂upki do znak贸w drogowych z rur stalowych
2. Znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze, informacyjne, kierunkowe.
Przymocowanie tablic o powierzchni ponad 0,3 m2 Wielko艣膰 (S), folia
odblaskowa typ 2
3. Znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze, informacyjne, kierunkowe.
Przymocowanie tablic o powierzchni ponad 0,3 m2 Wielko艣膰 (S), folia
odblaskowa typ 1
V. ROBOTY UZUPE艁NIAJ膭CE
1. Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych (drogi). Trasa
dr贸g w terenie r贸wninnym
2. Wykonanie inwentaryzacji powykonawczej
3. Sporz膮dzenie oraz zatwierdzenie projektu czasowej zmiany organizacji
ruchu
UWAGA:
Je艣li gdziekolwiek w SIWZ przedmiot zam贸wienia okre艣lony zosta艂 przez
wskazanie znak贸w towarowych lub pochodzenie urz膮dze艅 i materia艂贸w, to
Zamawiaj膮cy dopuszcza mo偶liwo艣膰 zastosowania materia艂贸w i urz膮dze艅
r贸wnowa偶nych w stosunku do zaprojektowanych z zachowaniem tych samych
standard贸w technicznych, technologicznych i jako艣ciowych. Przez poj臋cie
urz膮dze艅 i materia艂贸w r贸wnowa偶nych nale偶y rozumie膰 urz膮dzenia i
materia艂y gwarantuj膮ce realizacj臋 rob贸t zgodnie z wydanym pozwoleniem na
budow臋 oraz zapewniaj膮ce uzyskanie parametr贸w technicznych nie gorszych
od za艂o偶onych w dokumentacji projektowej, specyfikacjach technicznych
wykonania i odbioru rob贸t oraz w przedmiarach rob贸t.Wykaz zastosowanych i przyj臋tych przez Wykonawc臋 do wyceny materia艂贸w
lub urz膮dze艅 r贸wnowa偶nych musi zosta膰 za艂膮czony do oferty na druku -
za艂膮czniku nr 9 do SIWZ -
wykazie urz膮dze艅 r贸wnowa偶nych. Koniecznym jest podanie nazwy producenta,
precyzyjnego i jednoznacznego typu urz膮dzenia lub materia艂u oraz
za艂膮czenie
niezb臋dnych dokument贸w, takich jak: atest PZH, deklaracja zgodno艣ci
producenta / aprobata techniczna, karta katalogowa producenta
zawieraj膮ca wszystkie parametry techniczno-eksploatacyjne uj臋te w
dokumentacji projektowej.
2.2. Uwagi ko艅cowe
1. Roboty musz膮 by膰 wykonane zgodnie z obowi膮zuj膮cymi przepisami,
zasadami wiedzy technicznej, sztuk膮 budowlan膮 i polskimi normami.
2. Wykonawca b臋dzie wykonywa艂 przedmiot umowy z materia艂贸w w艂asnych.
3. Zastosowane materia艂y powinny spe艂nia膰 wymogi prawa budowlanego i
pozostawa膰 w zgodno艣ci z Polskimi Normami lub aprobatami technicznymi.
4. Warto艣膰 materia艂贸w u偶ytych do realizacji inwestycji jest obj臋ta cen膮
wykonania zam贸wienia.
Szczeg贸艂owy zakres i opis przedmiotu zam贸wienia okre艣la SIWZ oraz
za艂膮czony przedmiar rob贸t i kosztorys ofertowy.
2.3.. Okres gwarancji na wykonane roboty ( materia艂y i robocizn臋)
wynosi艂 b臋dzie tyle miesi臋cy ile wybrany wykonawca wska偶e w z艂o偶onej
ofercie, nie mniej jednak ni偶 24 miesi膮ce od dnia odebrania przez
Zamawiaj膮cego rob贸t budowlanych i podpisania (bez uwag) protoko艂u
odbioru ko艅cowego.
2.4. Zaleca si臋 aby oferent dokona艂 wizji lokalnej na obiekcie b臋d膮cym
elementem zam贸wienia.
2.5. Wy艂oniony w post臋powaniu przetargowym Wykonawca najp贸藕niej w dniu
podpisania umowy przed艂o偶y Zamawiaj膮cemu kosztorys ofertowy..


II.1.5)


V przewiduje si臋 udzielenie zam贸wie艅 uzupe艂niaj膮cych:
 
 • Okre艣lenie przedmiotu oraz wielko艣ci lub zakresu zam贸wie艅 uzupe艂niaj膮cych
 • Zamawiaj膮cy przewiduje udzielenie zam贸wie艅 uzupe艂niaj膮cych do 10% zam贸wienia podstawowego


II.1.6) Wsp贸lny S艂ownik Zam贸wie艅 (CPV): 45.23.31.40-2.


II.1.7) Czy dopuszcza si臋 z艂o偶enie oferty cz臋艣ciowej: nie.


II.1.8) Czy dopuszcza si臋 z艂o偶enie oferty wariantowej: nie.II.2) CZAS TRWANIA ZAM脫WIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zako艅czenie: 16.09.2016.


SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYMIII.1) WADIUM


Informacja na temat wadium: 7.1. W niniejszym post臋powaniu
Zamawiaj膮cy wymaga wniesienia wadium w wysoko艣ci 3.000,00 z艂 (s艂ownie:
trzy tysi膮ce z艂otych 00/100) 7.2. Wadium mo偶e by膰 wnoszone w jednej lub
kilku nast臋puj膮cych formach: a) pieni膮dzu; b)por臋czeniach bankowych lub
por臋czeniach sp贸艂dzielczej kasy oszcz臋dno艣ciowo- kredytowej, z tym, 偶e
por臋czenie kasy jest zawsze por臋czeniem pieni臋偶nym; c) gwarancjach
bankowych; d) gwarancjach ubezpieczeniowych; e) por臋czeniach udzielanych
przez podmioty, o kt贸rych mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9
listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju
Przedsi臋biorczo艣ci (Dz. U. Nr 109, poz. 1158, z p贸藕n. zm) 7.3. Wadium w
formie pieni臋偶nej nale偶y wnie艣膰 przelewem na rachunek bankowy Urz臋du
Miasta i Gminy w Piotrkowie Kujawskim BS Piotrk贸w Kujawski nr 07 9551
0002 0000 0101 2003 0011 z dopiskiem : Przetarg nieograniczony na:
Przebudowa drogi Kaspral - 艁ab臋dzin. Kopi臋 dowodu przelewu potwierdzon膮
za zgodno艣膰 z orygina艂em nale偶y do艂膮czy膰 do oferty. 7.4. Wadium wnoszone
w formie: por臋czenia bankowego, gwarancji bankowej, gwarancji
ubezpieczeniowej, por臋czeniu pieni臋偶nym SKOK lub por臋czeniach
udzielanych przez podmioty o kt贸rych mowa w art. 6b ust. 5 pkt ustawy z
dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju
Przedsi臋biorczo艣ci, nale偶y w formie nienaruszonego orygina艂u zdeponowa膰 w
kasie u Zamawiaj膮cego, a kopi臋 potwierdzon膮 za zgodno艣膰 z orygina艂em
za艂膮czy膰 do oferty. 7.5. Wadium nale偶y wnie艣膰 przed up艂ywem terminu
sk艂adania ofert. tj. do dnia 08.07.2016 r. do godz. 10:00. 7.6.
Wniesienie wadium w pieni膮dzu b臋dzie skuteczne, je偶eli w podanym
terminie zostanie zaliczone na rachunku bankowym Zamawiaj膮cego. 7.7.
Wykonawca, kt贸ry nie wniesie wadium lub nie zabezpieczy oferty
akceptowan膮 form膮 wadium zostanie wykluczony z post臋powania, a jego
oferta zostanie odrzucona. 7.8. Zamawiaj膮cy zwr贸ci niezw艂ocznie wadium
wszystkim Wykonawcom po wyborze oferty najkorzystniejszej lub
uniewa偶nieniu post臋powania, z wyj膮tkiem Wykonawcy, kt贸rego oferta
zosta艂a wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrze偶eniem art. 46 ust. 4a
ustawy. 7.9. Wykonawcy, kt贸rego oferta zosta艂a wybrana jako
najkorzystniejsza, Zamawiaj膮cy zwr贸ci niezw艂ocznie wadium po zawarciu
umowy w sprawie zam贸wienia publicznego. 7.10. Zamawiaj膮cy zwr贸ci
niezw艂ocznie wadium, na wniosek Wykonawcy, kt贸ry wycofa艂 ofert臋 przed
up艂ywem terminu sk艂adania ofert. 7.11. Zamawiaj膮cy 偶膮da ponownego
wniesienia wadium przez Wykonawc臋, kt贸remu zwr贸cono wadium na podst.
art. 46 ust. 1 ustawy Pzp, je偶eli w wyniku rozstrzygni臋cia odwo艂ania
jego oferta zosta艂a wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wniesie
wadium w terminie okre艣lonym przez Zamawiaj膮cego. 7.12. Zamawiaj膮cy
zatrzyma wadium wraz z odsetkami, je偶eli Wykonawca, kt贸rego oferta
zosta艂a wybrana: a) odm贸wi podpisania umowy w sprawie zam贸wienia
publicznego na warunkach okre艣lonych w ofercie b) zawarcie umowy w
sprawie zam贸wienia publicznego sta艂o si臋 niemo偶liwe z przyczyn le偶膮cych
po stronie Wykonawcy. 7.13. Je偶eli wadium wniesiono w pieni膮dzu,
Zamawiaj膮cy zwr贸ci je wraz z odsetkami wynikaj膮cymi z umowy rachunku
bankowego, na kt贸rym by艂o ono przechowywane, pomniejszone o koszty
prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew
pieni臋dzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawc臋. 7.14.
Zamawiaj膮cy zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, je偶eli wykonawca w
odpowiedzi na wezwanie, o kt贸rym mowa w art. 26 ust. 3, z przyczyn
le偶膮cych po jego stronie, nie z艂o偶y艂 dokument贸w lub o艣wiadcze艅, o
kt贸rych mowa w art. 25 ust. 1, pe艂nomocnictw, listy podmiot贸w nale偶膮cych
do tej samej grupy kapita艂owej, o kt贸rej mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5,
lub informacji o tym, 偶e nie nale偶y do grupy kapita艂owej, lub nie
wyrazi艂 zgody na poprawienie omy艂ki, o kt贸rej mowa w art. 87 ust. 2 pkt
3, co powodowa艂o brak mo偶liwo艣ci wybrania oferty z艂o偶onej przez
wykonawc臋 jako najkorzystniejszej.


III.2) ZALICZKI


III.3) WARUNKI UDZIA艁U W POST臉POWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPE艁NIANIA TYCH WARUNK脫W


 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania okre艣lonej dzia艂alno艣ci
  lub czynno艣ci, je偶eli przepisy prawa nak艂adaj膮 obowi膮zek ich posiadania


  Opis sposobu dokonywania oceny spe艂niania tego warunku


  • Zamawiaj膮cy uzna, 偶e Wykonawca spe艂nia
   warunek posiadania uprawnie艅 do wykonywania okre艣lonej dzia艂alno艣ci lub
   czynno艣ci, je偶eli Wykonawca o艣wiadczy, 偶e spe艂nia warunki udzia艂u w
   post臋powaniu okre艣lone w pkt 4 ppkt 4.1 siwz i art.22 ust.1 ustawy Pzp.
   Ocena spe艂nienia warunku nast膮pi na podstawie za艂膮czonego przez
   wykonawc臋 do oferty o艣wiadczenia wymienionego w pkt. 5 ppkt 5.1.
   niniejszej siwz.


 • III.3.2) Wiedza i do艣wiadczenie


  Opis sposobu dokonywania oceny spe艂niania tego warunku


  • Zamawiaj膮cy uzna, 偶e Wykonawca spe艂nia
   warunek posiadania wiedzy i do艣wiadczenia zapewniaj膮cego wykonanie
   zam贸wienia, je偶eli Wykonawca wyka偶e wykonanie zgodnie z zasadmi sztuki
   budowlanej i prawid艂owo uko艅czone w okresie ostatnich pi臋ciu lat przed
   up艂ywem terminu sk艂adania ofert, a je偶eli okres dzia艂alno艣ci jest
   kr贸tszy- w tym okresie, co najmniej jednego zadania polegaj膮cego na
   budowie, przebudowie, remoncie dr贸g, na 艂膮czn膮 kwot臋 nie mniejsz膮 ni偶
   100.000,00 z艂 brutto. Ocena spe艂nienia warunku nast膮pi na podstawie
   za艂膮czonych przez wykonawc臋 do oferty dokument贸w i dowod贸w wymienionych w
   pkt. 5 ppkt 5.3. lit. a) i b) siwz.


 • III.3.3) Potencja艂 techniczny


  Opis sposobu dokonywania oceny spe艂niania tego warunku


  • Zamawiaj膮cy uzna, 偶e Wykonawca spe艂nia
   warunek dysponowania odpowiednim potencja艂em technicznym, je偶eli
   Wykonawca o艣wiadczy, 偶e spe艂nia warunki udzia艂u w post臋powaniu okre艣lone
   w pkt 4 ppkt 4.1 siwz i art.22 ust.1 ustawy Pzp. Ocena spe艂nienia
   warunku nast膮pi na podstawie za艂膮czonego przez wykonawc臋 do oferty
   o艣wiadczenia wymienionego w pkt. 5 ppkt 5.1. niniejszej siwz.


 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zam贸wienia


  Opis sposobu dokonywania oceny spe艂niania tego warunku


  • Zamawiaj膮cy uzna, 偶e Wykonawca spe艂nia
   warunek dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zam贸wienia, je偶eli
   Wykonawca o艣wiadczy, 偶e dysponuje: - Kierownikiem budowy - posiadaj膮cym
   uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalno艣ci
   konstrukcyjno - budowlanej lub drogowej, kt贸re pozwalaj膮 na wykonywanie
   czynno艣ci b臋d膮cych przedmiotem zam贸wienia niezale偶nie od momentu ich
   wydania Ocena spe艂nienia warunku nast膮pi na podstawie za艂膮czonych przez
   wykonawc臋 do oferty dokument贸w i o艣wiadcze艅 wymienionych w pkt. 5 ppkt
   5.4. lit. a i b siwz.


 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa


  Opis sposobu dokonywania oceny spe艂niania tego warunku


  • Zamawiaj膮cy uzna, 偶e Wykonawca spe艂nia
   warunek dotycz膮cy sytuacji ekonomicznej i finansowej, je偶eli Wykonawca
   o艣wiadczy, 偶e spe艂nia warunki udzia艂u w post臋powaniu okre艣lone w pkt 4
   ppkt 4.1 siwz i art.22 ust.1 ustawy Pzp oraz przed艂o偶y op艂acon膮 polis臋, a
   w przypadku jej braku inny dokument potwierdzaj膮cy, 偶e wykonawca jest
   ubezpieczony od odpowiedzialno艣ci cywilnej w zakresie prowadzonej
   dzia艂alno艣ci zwi膮zanej z przedmiotem zam贸wienia. Ocena spe艂nienia
   warunku nast膮pi na podstawie za艂膮czonego przez wykonawc臋 do oferty
   o艣wiadczenia wymienionego w pkt. 5 ppkt 5.1. siwz oraz dokumentu
   wymienionego w pkt. 5.7 lit. bIII.4) INFORMACJA O O艢WIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJ膭
DOSTARCZY膯 WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPE艁NIANIA WARUNK脫W UDZIA艁U W
POST臉POWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1
USTAWY


III.4.1) W zakresie wykazania spe艂niania przez wykonawc臋 warunk贸w,
o kt贸rych mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, opr贸cz o艣wiadczenia o
spe艂nianiu warunk贸w udzia艂u w post臋powaniu nale偶y przed艂o偶y膰:


 • wykaz rob贸t budowlanych wykonanych w
  okresie ostatnich pi臋ciu lat przed up艂ywem terminu sk艂adania ofert albo
  wniosk贸w o dopuszczenie do udzia艂u w post臋powaniu, a je偶eli okres
  prowadzenia dzia艂alno艣ci jest kr贸tszy - w tym okresie, wraz z podaniem
  ich rodzaju i warto艣ci, daty i miejsca wykonania oraz z za艂膮czeniem
  dowod贸w dotycz膮cych najwa偶niejszych rob贸t, okre艣laj膮cych, czy roboty te
  zosta艂y wykonane w spos贸b nale偶yty oraz wskazuj膮cych, czy zosta艂y
  wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawid艂owo uko艅czone;
 • wykaz os贸b, kt贸re b臋d膮 uczestniczy膰 w
  wykonywaniu zam贸wienia, w szczeg贸lno艣ci odpowiedzialnych za 艣wiadczenie
  us艂ug, kontrol臋 jako艣ci lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z
  informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, do艣wiadczenia i
  wykszta艂cenia niezb臋dnych do wykonania zam贸wienia, a tak偶e zakresu
  wykonywanych przez nie czynno艣ci, oraz informacj膮 o podstawie do
  dysponowania tymi osobami;
 • o艣wiadczenie, 偶e osoby, kt贸re b臋d膮
  uczestniczy膰 w wykonywaniu zam贸wienia, posiadaj膮 wymagane uprawnienia,
  je偶eli ustawy nak艂adaj膮 obowi膮zek posiadania takich uprawnie艅;
 • op艂acon膮 polis臋, a w przypadku jej
  braku, inny dokument potwierdzaj膮cy, 偶e wykonawca jest ubezpieczony od
  odpowiedzialno艣ci cywilnej w zakresie prowadzonej dzia艂alno艣ci zwi膮zanej
  z przedmiotem zam贸wienia.

Wykonawca powo艂uj膮cy si臋 przy wykazywaniu spe艂nienia warunk贸w
udzia艂u w post臋powaniu, o kt贸rych mowa w art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy, na
zasoby innych podmiot贸w przedk艂ada nast臋puj膮ce dokumenty dotycz膮ce
podmiot贸w, zasobami kt贸rych b臋dzie dysponowa艂 wykonawca:


 • op艂acon膮 polis臋, a w przypadku jej
  braku, inny dokument potwierdzaj膮cy, 偶e inny podmiot jest ubezpieczony
  od odpowiedzialno艣ci cywilnej w zakresie prowadzonej dzia艂alno艣ci
  zwi膮zanej z przedmiotem zam贸wienia;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, nale偶y przed艂o偶y膰: • o艣wiadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z w艂a艣ciwego rejestru
  lub z centralnej ewidencji i informacji o dzia艂alno艣ci gospodarczej,
  je偶eli odr臋bne przepisy wymagaj膮 wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu
  wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2
  ustawy, wystawiony nie wcze艣niej ni偶 6 miesi臋cy przed up艂ywem terminu
  sk艂adania wniosk贸w o dopuszczenie do udzia艂u w post臋powaniu o udzielenie
  zam贸wienia albo sk艂adania ofert;
 • aktualne za艣wiadczenie w艂a艣ciwego
  naczelnika urz臋du skarbowego potwierdzaj膮ce, 偶e wykonawca nie zalega z
  op艂acaniem podatk贸w, lub za艣wiadczenie, 偶e uzyska艂 przewidziane prawem
  zwolnienie, odroczenie lub roz艂o偶enie na raty zaleg艂ych p艂atno艣ci lub
  wstrzymanie w ca艂o艣ci wykonania decyzji w艂a艣ciwego organu - wystawione
  nie wcze艣niej ni偶 3 miesi膮ce przed up艂ywem terminu sk艂adania wniosk贸w o
  dopuszczenie do udzia艂u w post臋powaniu o udzielenie zam贸wienia albo
  sk艂adania ofert;
 • aktualne za艣wiadczenie w艂a艣ciwego
  oddzia艂u Zak艂adu Ubezpiecze艅 Spo艂ecznych lub Kasy Rolniczego
  Ubezpieczenia Spo艂ecznego potwierdzaj膮ce, 偶e wykonawca nie zalega z
  op艂acaniem sk艂adek na ubezpieczenia zdrowotne i spo艂eczne, lub
  potwierdzenie, 偶e uzyska艂 przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub
  roz艂o偶enie na raty zaleg艂ych p艂atno艣ci lub wstrzymanie w ca艂o艣ci
  wykonania decyzji w艂a艣ciwego organu - wystawione nie wcze艣niej ni偶 3
  miesi膮ce przed up艂ywem terminu sk艂adania wniosk贸w o dopuszczenie do
  udzia艂u w post臋powaniu o udzielenie zam贸wienia albo sk艂adania ofert;
 • wykonawca powo艂uj膮cy si臋 przy
  wykazywaniu spe艂niania warunk贸w udzia艂u w post臋powaniu na zasoby innych
  podmiot贸w, kt贸re b臋d膮 bra艂y udzia艂 w realizacji cz臋艣ci zam贸wienia,
  przedk艂ada tak偶e dokumenty dotycz膮ce tego podmiotu w zakresie wymaganym
  dla wykonawcy, okre艣lonym w pkt III.4.2.


III.4.3) Dokumenty podmiot贸w zagranicznych


Je偶eli wykonawca ma siedzib臋 lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedk艂ada:


III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w kt贸rym ma siedzib臋 lub miejsce zamieszkania potwierdzaj膮cy, 偶e:


 • nie otwarto jego likwidacji ani nie
  og艂oszono upad艂o艣ci - wystawiony nie wcze艣niej ni偶 6 miesi臋cy przed
  up艂ywem terminu sk艂adania wniosk贸w o dopuszczenie do udzia艂u w
  post臋powaniu o udzielenie zam贸wienia albo sk艂adania ofert;
 • nie zalega z uiszczaniem podatk贸w,
  op艂at, sk艂adek na ubezpieczenie spo艂eczne i zdrowotne albo 偶e uzyska艂
  przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub roz艂o偶enie na raty
  zaleg艂ych p艂atno艣ci lub wstrzymanie w ca艂o艣ci wykonania decyzji
  w艂a艣ciwego organu - wystawiony nie wcze艣niej ni偶 3 miesi膮ce przed
  up艂ywem terminu sk艂adania wniosk贸w o dopuszczenie do udzia艂u w
  post臋powaniu o udzielenie zam贸wienia albo sk艂adania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotycz膮ce przynale偶no艣ci do tej samej grupy kapita艂owej


 • lista podmiot贸w nale偶膮cych do tej samej
  grupy kapita艂owej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o
  ochronie konkurencji i konsument贸w albo informacji o tym, 偶e nie nale偶y
  do grupy kapita艂owej;

III.6) INNE DOKUMENTY


Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)


1) Dow贸d wp艂acenia wadium 2)Dowody potwierdzaj膮ce, 偶e roboty zosta艂y
wykonane w spos贸b nale偶yty oraz wskazuj膮cych, czy zosta艂y wykonane
zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawid艂owo uko艅czone 3)Wykaz
Urz膮dze艅 r贸wnowa偶nych 4) Upowa偶nienie - je艣li dotyczySEKCJA IV: PROCEDURA


IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAM脫WIENIA


IV.1.1) Tryb udzielenia zam贸wienia: przetarg nieograniczony.IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT


IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria zwi膮zane z przedmiotem zam贸wienia:

 • 1 - Cena - 97
 • 2 - Okres udzielonej gwarancji - 3

IV.2.2)  przeprowadzona b臋dzie aukcja elektroniczna, adres strony, na kt贸rej b臋dzie prowadzona:

IV.3) ZMIANA UMOWY


przewiduje si臋 istotne zmiany postanowie艅 zawartej umowy w
stosunku do tre艣ci oferty, na podstawie kt贸rej dokonano wyboru
wykonawcy:


Dopuszczalne zmiany postanowie艅 umowy oraz okre艣lenie warunk贸w zmian


Okoliczno艣ci, przy zaistnieniu kt贸rych mo偶liwa jest zmiana umowy.
16.1. Zamawiaj膮cy przewiduje mo偶liwo艣膰 dokonania zmian postanowie艅 umowy
w stosunku do tre艣ci oferty, na podstawie kt贸rej dokonano wyboru
wykonawcy, je偶eli wyst膮pi膮 nast臋puj膮ce okoliczno艣ci: a) wyst膮pi艂a
konieczno艣膰 wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej, sposobie lub
technologii wykonania przedmiotu umowy, b) zmiana podatku od towar贸w i
us艂ug VAT, c) konieczno艣膰 zmiany terminu wykonania zam贸wienia na skutek:
- wyst膮pienia warunk贸w atmosferycznych nie pozwalaj膮cych na wykonanie
przedmiotu umowy ze wzgl臋d贸w technologicznych, co mo偶e mie膰 wp艂yw na
jako艣膰 wykonania, trwa艂o艣膰 i zachowanie okresu gwarancji, -
przed艂u偶aj膮cego si臋 oczekiwania na uzgodnienia, decyzje administracyjne,
itp. - zawieszenia rob贸t przez zamawiaj膮cego - dzia艂ania si艂y wy偶szej,
d) zmiana warunk贸w finansowania zam贸wienia, e) zmiana na stanowisku
kierownika budowy lub kierownika rob贸t, f) zmiana na stanowisku
inspektora nadzoru, g) zmiana sposobu rozliczania umowy lub dokonywania
p艂atno艣ci na rzecz Wykonawcy, na skutek zmian zawartej przez
Zamawiaj膮cego umowy o dofinansowanie projektu lub wytycznych dotycz膮cych
realizacji projektu, h) przy zawieraniu umowy nie mo偶na by艂o
przewidzie膰 rozmiaru lub koszt贸w prac. i) dopuszcza si臋 mo偶liwo艣膰
powierzenia cz臋艣ci rob贸t podwykonawcy pomimo braku wskazania
podwykonawstwa w tre艣ci z艂o偶onej oferty pod warunkiem uzyskania pisemnej
zgody Zamawiaj膮cego. Zgod臋 tak膮 wykonawca mo偶e otrzyma膰, je艣li wyst膮pi
do zamawiaj膮cego z pisemnym wnioskiem o wyra偶enie zgody na powierzenie
cz臋艣ci rob贸t podwykonawcy. Do wniosku wykonawca za艂膮czy projekt umowy z
podwykonawc膮 (zgodny z projektem wskazanym w SIWZ), dane podwykonawcy
oraz zestawienie rzeczowo-finansowe wskazuj膮ce zakres rob贸t jakie
wykonawca zamierza powierzy膰 podwykonawcy. Zamawiaj膮cy w terminie 7 dni
od dnia otrzymania wniosku z za艂膮cznikami mo偶e wyrazi膰 zgod臋 na
powierzenie cz臋艣ci zam贸wienia podwykonawcy lub jej odm贸wi膰 bez podania
uzasadnienia. Zmiana zakresu podwykonywanych rob贸t mo偶e by膰 uznana za
nieistotn膮 zmian臋 umowy w sprawie zam贸wienia, je偶eli wykonawca
samodzielnie spe艂nia艂 warunki udzia艂u w post臋powaniu i w odniesieniu do
tej cz臋艣ci nie zosta艂a wy艂膮czona dopuszczalno艣膰 podwykonawstwa. 16.2.
Zmiany zawartej umowy wskazane w pkt. 16.1 lit. a, c i h wymagaj膮
pisemnego uzasadnienia sporz膮dzonego przez inspektora nadzoru i
przedstawiciela wykonawcy, zatwierdzonego przez kierownika
Zamawiaj膮cego. Zmiana umowy wymaga, pod rygorem niewa偶no艣ci zachowania
formy pisemnej. 16.3 Zmiana os贸b, o kt贸rych mowa w pkt. 16 ppkt 16.1
lit. e), w trakcie realizacji przedmiotu umowy, musi by膰 uzasadniona
przez Wykonawc臋 na pi艣mie i wymaga zaakceptowania przez Zamawiaj膮cego.
Zamawiaj膮cy zaakceptuje tak膮 zmian臋 w terminie 7 dni od daty
przed艂o偶enia propozycji wy艂膮cznie wtedy, gdy kwalifikacje i
do艣wiadczenie wskazanych os贸b b臋d膮 spe艂nia膰 warunki postawione w tym
zakresie w Specyfikacji Istotnych Warunk贸w Zam贸wienia. 16.4.
Zaakceptowana przez Zamawiaj膮cego zmiana os贸b, o kt贸rej mowa w pkt. 16
ppkt 16.1 lit. e) winna by膰 potwierdzona pisemnie i nie wymaga aneksu do
niniejszej umowy.


IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


IV.4.1)Adres strony internetowej, na kt贸rej jest dost臋pna specyfikacja istotnych warunk贸w zam贸wienia: www.bip.piotrkowkujawski.pl

Specyfikacj臋 istotnych warunk贸w zam贸wienia mo偶na uzyska膰 pod adresem: Urz膮d Miasta i Gminy 88-230 Piotrk贸w Kujawski ul. Ko艣cielna 1 pok贸j nr 2.


IV.4.4) Termin sk艂adania wniosk贸w o dopuszczenie do udzia艂u w post臋powaniu lub ofert: 08.07.2016 godzina 10:00, miejsce: Urz膮d Miasta i Gminy 88-230 Piotrk贸w Kujawski ul. Ko艣cielna 1 pok贸j nr 12 ( sekretariat).


IV.4.5) Termin zwi膮zania ofert膮: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu sk艂adania ofert).IV.4.17) Czy przewiduje si臋 uniewa偶nienie post臋powania o
udzielenie zam贸wienia, w przypadku nieprzyznania 艣rodk贸w pochodz膮cych z
bud偶etu Unii Europejskiej oraz niepodlegaj膮cych zwrotowi 艣rodk贸w z
pomocy udzielonej przez pa艅stwa cz艂onkowskie Europejskiego Porozumienia o
Wolnym Handlu (EFTA), kt贸re mia艂y by膰 przeznaczone na sfinansowanie
ca艂o艣ci lub cz臋艣ci zam贸wienia:
nie


聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽 Burmistrz Miasta i Gminy
聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽 mgr S艂awomir Henryk BoguckiTypRozmiarPobierzKomentarzData dodaniaLicznik 
?30.3 KB POBIERZOg艂oszenie o zam贸wieniu2016-06-22 14:18:33110
.DOC565 KB POBIERZSIWZ2016-06-22 14:19:21139
.PDF758.9 KB POBIERZZg艂oszenie rob贸t Starostwo2016-06-22 14:20:01156
.PDF2878.8 KB POBIERZProjekt sta艂臋j organizacji Kaspral - 艁ab臋dzin2016-06-22 14:20:53151
.DOC212 KB POBIERZScan mapy z zaznaczonym zakresem rob贸t2016-06-22 14:21:11131
.PDF832.3 KB POBIERZKosztorys ofertowy pdf2016-06-22 14:22:12158
.DOC585.4 KB POBIERZKosztorys ofertowy word2016-06-22 14:22:41140

Autor : Tomasz Ciesielski
Zredagowa艂(a) : Tomasz Ciesielski
Data wprowadzenia : 2016-06-22 14:18:04
Data ostatniej modyfikacji : 2016-06-22 14:18:04
Liczba wy艣wietle艅 : 592licznik odwiedzin: 4840111