logo
Zam贸wienia publiczne » Przetargi » 2016
Og艂oszenie o przetargu nieograniczonym na:

Przebudowa ul. W艂oc艂awskiej w Piotrkowie Kujawskim- II etap

Adres strony internetowej, na kt贸rej Zamawiaj膮cy udost臋pnia Specyfikacj臋 Istotnych Warunk贸w Zam贸wienia:

Piotrk贸w Kujawski: Przebudowa ul. W艂oc艂awskiej w Piotrkowie Kujawskim- II etap

Numer og艂oszenia: 101569 - 2016; data zamieszczenia: 23.06.2016

OG艁OSZENIE O ZAM脫WIENIU - roboty budowlaneZamieszczanie og艂oszenia: obowi膮zkowe.


Og艂oszenie dotyczy:


V zam贸wienia publicznego

zawarcia umowy ramowej

ustanowienia dynamicznego systemu zakup贸w (DSZ)SEKCJA I: ZAMAWIAJ膭CYI. 1) NAZWA I ADRES: Miasto i Gmina , ul. Ko艣cielna 1, 88-230 Piotrk贸w Kujawski, woj. kujawsko-pomorskie, tel. 054 2655123, faks 054 2655112.


 • Adres strony internetowej zamawiaj膮cego: www.bip.piotrkowkujawski.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJ膭CEGO: Administracja samorz膮dowa.SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAM脫WIENIAII.1) OKRE艢LENIE PRZEDMIOTU ZAM脫WIENIA


II.1.1) Nazwa nadana zam贸wieniu przez zamawiaj膮cego: Przebudowa ul. W艂oc艂awskiej w Piotrkowie Kujawskim- II etap.


II.1.2) Rodzaj zam贸wienia: roboty budowlane.


II.1.4) Okre艣lenie przedmiotu oraz wielko艣ci lub zakresu zam贸wienia:
Przedmiotem zam贸wienia jest wykonanie zadania pod nazw膮 Przebudowa ul.
W艂oc艂awskiej w Piotrkowie Kujawskim - II etap - wykonanie chodnika w
istniej膮cym pasie drogowym od km 29+802,50( 艂膮cznie z ca艂ym zjazdem na
dzia艂k臋 nr 1696 na 1) do km 30+012 do km - po艂膮czenie z pierwszym
etapem wykonanym w 2015 roku.
Przedmiotem s膮 roboty budowlane w zakres kt贸rych wchodzi wykonanie m.in.
:
I.Roboty przygotowawcze
1.Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa dr贸g w
terenie r贸wninnym
2. Ci臋cie pi艂膮 nawierzchni asfaltowej
3. Rozbi贸rka przepust贸w wraz z wywozem
4. Rozbi贸rka istniej膮cych zjazd贸w z kostki betonowej i granitowej wraz z
wywozem
5. Rozbi贸rka podbudowy betonowej gr. 15cm wraz z wywozem
II. Roboty ziemne
1. Roboty ziemne koparkami przedsi臋biernymi z transportem urobku
samochodami samowy艂adowczymi do 1.km
2.Wyw贸z gruntu
3.Wykonanie nasyp贸w z gruntu kat. I-III wraz z formowaniem i
zag臋szczeniem
III.Nawierzchnie
1.Profilowanie i zag臋szczanie pod艂o偶a pod warstwy konstrukcyjne
nawierzchni
2.Warstwy odcinaj膮ce z piasku, zag臋szczanie mechaniczne, warstwa po
zag臋szczeniu 15.cm -chodnik, zjazdy
3.Warstwy odcinaj膮ce z piasku, zag臋szczanie mechaniczne, warstwa po
zag臋szczeniu 10.cm -droga gminna, poszerzenie
4.Podbudowa betonowa z betonu C8/10 gr.15cm - zjazdy
5.Podbudowa z kruszywa 艂amanego stabilizowanego mechanicznie gr. 25.cm
6.Oczyszczenie podbudowy t艂uczniowej
7.Skropienie podbudowy emulsj膮
8.Warstwa wi膮偶膮ca AC 11 W 50na 70 gr. 5 cm
9.Oczyszczenie warstwy wi膮偶膮cej
10.Skropienie warstwy wi膮偶膮cej emulsj膮
11.Warstwa 艣cieralna AC 8 S 50na70 gr. 5 cm
12. Nawierzchnia z kostki betonowej, szarej gr. 6cm, na podsypce
cementowo-piaskowej gr. 5 cm
13.Nawierzchnia z kostki betonowej, antracyt gr. 8cm, na podsypce
cementowo-piaskowej gr. 3 cm
14.Nawierzchnia z kostki granitowej na podsypce cementowo-piaskowej gr. 3
cm (kostka z odzysku)
IV.Kraw臋偶niki i obrze偶a
1.Obrze偶a betonowe 8x30 cm na 艂awie betonowej
2.Kraw臋偶niki wjazdowe wraz z wykonaniem 艂aw,15x22.cm, 艂awa betonowa,
podsypka cementowo-piaskowa - zjazdy
3.Kraw臋偶niki wystaj膮ce wraz z wykonaniem 艂aw,15x30.cm, 艂awa betonowa,
podsypka cementowo-piaskowa
4.Oporniki betonowe wtopione 12x25.cm na 艂awie betonowej
V.Odwodnienie
1.Przepusty rurowe pod zjazdami, 艣cianki czo艂owe dla rur Fi.40.cm
2.Przepusty rurowe pod zjazdami, 艂awy fundamentowe 偶wirowe
3.Przepusty rurowe pod zjazdami, rur Fi.40.cm
4.艢cieki podchodnikowe z rur PCV SN8 fi160 d艂. 2,7m
5.Profilowanie i plantowanie skarp i dna rowu odwadniaj膮cego
6.Inwentaryzacja powykonawcza

VI.Sporz膮dzenie i zatwierdzenie projektu czasowej organizacji ruchu na
czas rob贸t
VII.Zapewnienie obs艂ugi geodezyjnej oraz wykonanie inwentaryzacji
geodezyjnej powykonawczej

UWAGA:
Je艣li gdziekolwiek w SIWZ przedmiot zam贸wienia okre艣lony zosta艂 przez
wskazanie znak贸w towarowych lub pochodzenie urz膮dze艅 i materia艂贸w, to
Zamawiaj膮cy dopuszcza mo偶liwo艣膰 zastosowania materia艂贸w i urz膮dze艅
r贸wnowa偶nych w stosunku do zaprojektowanych z zachowaniem tych samych
standard贸w technicznych, technologicznych i jako艣ciowych. Przez poj臋cie
urz膮dze艅 i materia艂贸w r贸wnowa偶nych nale偶y rozumie膰 urz膮dzenia i
materia艂y gwarantuj膮ce realizacj臋 rob贸t zgodnie z wydanym pozwoleniem na
budow臋 oraz zapewniaj膮ce uzyskanie parametr贸w technicznych nie gorszych
od za艂o偶onych w dokumentacji projektowej, specyfikacjach technicznych
wykonania i odbioru rob贸t oraz w przedmiarach rob贸t.
Wykaz zastosowanych i przyj臋tych przez Wykonawc臋 do wyceny materia艂贸w
lub urz膮dze艅 r贸wnowa偶nych musi zosta膰 za艂膮czony do oferty na druku -
za艂膮czniku nr 9 do SIWZ - wykazie urz膮dze艅 r贸wnowa偶nych. Koniecznym jest
podanie nazwy producenta, precyzyjnego i jednoznacznego typu urz膮dzenia
lub materia艂u oraz za艂膮czenie niezb臋dnych dokument贸w, takich jak: atest
PZH, deklaracja zgodno艣ci producenta , aprobata techniczna, karta
katalogowa producenta zawieraj膮ca wszystkie parametry
techniczno-eksploatacyjne uj臋te w dokumentacji projektowej.
2.2. Uwagi ko艅cowe
1. Roboty musz膮 by膰 wykonane zgodnie z obowi膮zuj膮cymi przepisami,
zasadami wiedzy technicznej, sztuk膮 budowlan膮 i polskimi normami.
2. Wykonawca b臋dzie wykonywa艂 przedmiot umowy z materia艂贸w w艂asnych.
3. Zastosowane materia艂y powinny spe艂nia膰 wymogi prawa budowlanego i
pozostawa膰 w zgodno艣ci z Polskimi Normami lub aprobatami technicznymi.
4. Warto艣膰 materia艂贸w u偶ytych do realizacji inwestycji jest obj臋ta cen膮
wykonania zam贸wienia.
5. Szczeg贸艂owy zakres i opis przedmiotu zam贸wienia okre艣la SIWZ oraz
za艂膮czone projekt budowlany, SSTiWR, przedmiar rob贸t i kosztorys
ofertowy.
2.3.. Okres gwarancji na wykonane roboty ( materia艂y i robocizn臋)
wynosi艂 b臋dzie tyle miesi臋cy ile wybrany wykonawca wska偶e w z艂o偶onej
ofercie, nie mniej jednak ni偶 36 miesi臋cy od dnia odebrania przez
Zamawiaj膮cego rob贸t budowlanych i podpisania (bez uwag) protoko艂u
odbioru ko艅cowego.
2.4. Wy艂oniony w post臋powaniu przetargowym Wykonawca najp贸藕niej w dniu
podpisania umowy przed艂o偶y Zamawiaj膮cemu kosztorys ofertowy..


II.1.5)


V przewiduje si臋 udzielenie zam贸wie艅 uzupe艂niaj膮cych:
 
 • Okre艣lenie przedmiotu oraz wielko艣ci lub zakresu zam贸wie艅 uzupe艂niaj膮cych
 • Zamawiaj膮cy przewiduje udzielenie zam贸wie艅 uzupe艂niaj膮cych do 50% zam贸wienia podstawowego.


II.1.6) Wsp贸lny S艂ownik Zam贸wie艅 (CPV): 45.23.31.40-2.


II.1.7) Czy dopuszcza si臋 z艂o偶enie oferty cz臋艣ciowej: nie.


II.1.8) Czy dopuszcza si臋 z艂o偶enie oferty wariantowej: nie.II.2) CZAS TRWANIA ZAM脫WIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zako艅czenie: 31.10.2016.


SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYMIII.1) WADIUM


Informacja na temat wadium: W niniejszym post臋powaniu
Zamawiaj膮cy wymaga wniesienia wadium w wysoko艣ci 1.500,00 z艂 (s艂ownie:
jeden tysi膮c pi臋膰set z艂otych 00/100) 7.2. Wadium mo偶e by膰 wnoszone w
jednej lub kilku nast臋puj膮cych formach: a) pieni膮dzu; b)por臋czeniach
bankowych lub por臋czeniach sp贸艂dzielczej kasy oszcz臋dno艣ciowo-
kredytowej, z tym, 偶e por臋czenie kasy jest zawsze por臋czeniem
pieni臋偶nym; c) gwarancjach bankowych; d) gwarancjach ubezpieczeniowych;
e) por臋czeniach udzielanych przez podmioty, o kt贸rych mowa w art. 6b
ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej
Agencji Rozwoju Przedsi臋biorczo艣ci (Dz. U. Nr 109, poz. 1158, z p贸藕n.
zm) 7.3. Wadium w formie pieni臋偶nej nale偶y wnie艣膰 przelewem na rachunek
bankowy Urz臋du Miasta i Gminy w Piotrkowie Kujawskim BS Piotrk贸w
Kujawski nr 07 9551 0002 0000 0101 2003 0011 z dopiskiem : Przetarg
nieograniczony na: Przebudowa ul. W艂oc艂awskiej w Piotrkowie Kujawskim-
II etap. Kopi臋 dowodu przelewu potwierdzon膮 za zgodno艣膰 z orygina艂em
nale偶y do艂膮czy膰 do oferty. 7.4. Wadium wnoszone w formie: por臋czenia
bankowego, gwarancji bankowej, gwarancji ubezpieczeniowej, por臋czeniu
pieni臋偶nym SKOK lub por臋czeniach udzielanych przez podmioty o kt贸rych
mowa w art. 6b ust. 5 pkt ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu
Polskiej Agencji Rozwoju Przedsi臋biorczo艣ci, nale偶y w formie
nienaruszonego orygina艂u zdeponowa膰 w kasie u Zamawiaj膮cego, a kopi臋
potwierdzon膮 za zgodno艣膰 z orygina艂em za艂膮czy膰 do oferty. 7.5. Wadium
nale偶y wnie艣膰 przed up艂ywem terminu sk艂adania ofert. tj. do dnia
08.07.2016 r. do godz. 10:30. 7.6. Wniesienie wadium w pieni膮dzu b臋dzie
skuteczne, je偶eli w podanym terminie zostanie zaliczone na rachunku
bankowym Zamawiaj膮cego. 7.7. Wykonawca, kt贸ry nie wniesie wadium lub nie
zabezpieczy oferty akceptowan膮 form膮 wadium zostanie wykluczony z
post臋powania, a jego oferta zostanie odrzucona. 7.8. Zamawiaj膮cy zwr贸ci
niezw艂ocznie wadium wszystkim Wykonawcom po wyborze oferty
najkorzystniejszej lub uniewa偶nieniu post臋powania, z wyj膮tkiem
Wykonawcy, kt贸rego oferta zosta艂a wybrana jako najkorzystniejsza, z
zastrze偶eniem art. 46 ust. 4a ustawy. 7.9. Wykonawcy, kt贸rego oferta
zosta艂a wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiaj膮cy zwr贸ci niezw艂ocznie
wadium po zawarciu umowy w sprawie zam贸wienia publicznego. 7.10.
Zamawiaj膮cy zwr贸ci niezw艂ocznie wadium, na wniosek Wykonawcy, kt贸ry
wycofa艂 ofert臋 przed up艂ywem terminu sk艂adania ofert. 7.11. Zamawiaj膮cy
偶膮da ponownego wniesienia wadium przez Wykonawc臋, kt贸remu zwr贸cono
wadium na podst. art. 46 ust. 1 ustawy Pzp, je偶eli w wyniku
rozstrzygni臋cia odwo艂ania jego oferta zosta艂a wybrana jako
najkorzystniejsza. Wykonawca wniesie wadium w terminie okre艣lonym przez
Zamawiaj膮cego. 7.12. Zamawiaj膮cy zatrzyma wadium wraz z odsetkami,
je偶eli Wykonawca, kt贸rego oferta zosta艂a wybrana: a) odm贸wi podpisania
umowy w sprawie zam贸wienia publicznego na warunkach okre艣lonych w
ofercie b) zawarcie umowy w sprawie zam贸wienia publicznego sta艂o si臋
niemo偶liwe z przyczyn le偶膮cych po stronie Wykonawcy. 7.13. Je偶eli wadium
wniesiono w pieni膮dzu, Zamawiaj膮cy zwr贸ci je wraz z odsetkami
wynikaj膮cymi z umowy rachunku bankowego, na kt贸rym by艂o ono
przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz
prowizji bankowej za przelew pieni臋dzy na rachunek bankowy wskazany
przez Wykonawc臋. 7.14. Zamawiaj膮cy zatrzymuje wadium wraz z odsetkami,
je偶eli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o kt贸rym mowa w art. 26 ust.
3, z przyczyn le偶膮cych po jego stronie, nie z艂o偶y艂 dokument贸w lub
o艣wiadcze艅, o kt贸rych mowa w art. 25 ust. 1, pe艂nomocnictw, listy
podmiot贸w nale偶膮cych do tej samej grupy kapita艂owej, o kt贸rej mowa w
art. 24 ust. 2 pkt 5, lub informacji o tym, 偶e nie nale偶y do grupy
kapita艂owej, lub nie wyrazi艂 zgody na poprawienie omy艂ki, o kt贸rej mowa w
art. 87 ust. 2 pkt 3, co powodowa艂o brak mo偶liwo艣ci wybrania oferty
z艂o偶onej przez wykonawc臋 jako najkorzystniejszej.


III.2) ZALICZKI


III.3) WARUNKI UDZIA艁U W POST臉POWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPE艁NIANIA TYCH WARUNK脫W


 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania okre艣lonej dzia艂alno艣ci
  lub czynno艣ci, je偶eli przepisy prawa nak艂adaj膮 obowi膮zek ich posiadania


  Opis sposobu dokonywania oceny spe艂niania tego warunku


  • Zamawiaj膮cy uzna, 偶e Wykonawca spe艂nia
   warunek posiadania uprawnie艅 do wykonywania okre艣lonej dzia艂alno艣ci lub
   czynno艣ci, je偶eli Wykonawca o艣wiadczy, 偶e spe艂nia warunki udzia艂u w
   post臋powaniu okre艣lone w pkt 4 ppkt 4.1 siwz i art.22 ust.1 ustawy Pzp.
   Ocena spe艂nienia warunku nast膮pi na podstawie za艂膮czonego przez
   wykonawc臋 do oferty o艣wiadczenia wymienionego w pkt. 5 ppkt 5.1.
   niniejszej siwz.


 • III.3.2) Wiedza i do艣wiadczenie


  Opis sposobu dokonywania oceny spe艂niania tego warunku


  • Zamawiaj膮cy uzna, 偶e Wykonawca spe艂nia
   warunek posiadania wiedzy i do艣wiadczenia zapewniaj膮cego wykonanie
   zam贸wienia, je偶eli Wykonawca wyka偶e wykonanie zgodnie z zasadmi sztuki
   budowlanej i prawid艂owo uko艅czone w okresie ostatnich pi臋ciu lat przed
   up艂ywem terminu sk艂adania ofert, a je偶eli okres dzia艂alno艣ci jest
   kr贸tszy- w tym okresie, co najmniej jednego zadania polegaj膮cego na
   budowie, przebudowie, remoncie dr贸g, na 艂膮czn膮 kwot臋 nie mniejsz膮 ni偶
   60.000,00 z艂 brutto. Ocena spe艂nienia warunku nast膮pi na podstawie
   za艂膮czonych przez wykonawc臋 do oferty dokument贸w i dowod贸w wymienionych w
   pkt. 5 ppkt 5.3. lit. a) i b) siwz.


 • III.3.3) Potencja艂 techniczny


  Opis sposobu dokonywania oceny spe艂niania tego warunku


  • Zamawiaj膮cy uzna, 偶e Wykonawca spe艂nia
   warunek dysponowania odpowiednim potencja艂em technicznym, je偶eli
   Wykonawca o艣wiadczy, 偶e spe艂nia warunki udzia艂u w post臋powaniu okre艣lone
   w pkt 4 ppkt 4.1 siwz i art.22 ust.1 ustawy Pzp. Ocena spe艂nienia
   warunku nast膮pi na podstawie za艂膮czonego przez wykonawc臋 do oferty
   o艣wiadczenia wymienionego w pkt. 5 ppkt 5.1. niniejszej siwz.


 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zam贸wienia


  Opis sposobu dokonywania oceny spe艂niania tego warunku


  • Zamawiaj膮cy uzna, 偶e Wykonawca spe艂nia
   warunek dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zam贸wienia, je偶eli
   Wykonawca o艣wiadczy, 偶e dysponuje: - Kierownikiem budowy - posiadaj膮cym
   uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalno艣ci
   konstrukcyjno - budowlanej lub drogowej, kt贸re pozwalaj膮 na wykonywanie
   czynno艣ci b臋d膮cych przedmiotem zam贸wienia niezale偶nie od momentu ich
   wydania Ocena spe艂nienia warunku nast膮pi na podstawie za艂膮czonych przez
   wykonawc臋 do oferty dokument贸w i o艣wiadcze艅 wymienionych w pkt. 5 ppkt
   5.4. lit. a i b siwz.


 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa


  Opis sposobu dokonywania oceny spe艂niania tego warunku


  • Zamawiaj膮cy uzna, 偶e Wykonawca spe艂nia
   warunek dotycz膮cy sytuacji ekonomicznej i finansowej, je偶eli Wykonawca
   o艣wiadczy, 偶e spe艂nia warunki udzia艂u w post臋powaniu okre艣lone w pkt 4
   ppkt 4.1 siwz i art.22 ust.1 ustawy Pzp oraz przed艂o偶y op艂acon膮 polis臋, a
   w przypadku jej braku inny dokument potwierdzaj膮cy, 偶e wykonawca jest
   ubezpieczony od odpowiedzialno艣ci cywilnej w zakresie prowadzonej
   dzia艂alno艣ci zwi膮zanej z przedmiotem zam贸wienia. Ocena spe艂nienia
   warunku nast膮pi na podstawie za艂膮czonego przez wykonawc臋 do oferty
   o艣wiadczenia wymienionego w pkt. 5 ppkt 5.1. siwz oraz dokumentu
   wymienionego w pkt. 5.7 lit. bIII.4) INFORMACJA O O艢WIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJ膭
DOSTARCZY膯 WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPE艁NIANIA WARUNK脫W UDZIA艁U W
POST臉POWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1
USTAWY


III.4.1) W zakresie wykazania spe艂niania przez wykonawc臋 warunk贸w,
o kt贸rych mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, opr贸cz o艣wiadczenia o
spe艂nianiu warunk贸w udzia艂u w post臋powaniu nale偶y przed艂o偶y膰:


 • wykaz rob贸t budowlanych wykonanych w
  okresie ostatnich pi臋ciu lat przed up艂ywem terminu sk艂adania ofert albo
  wniosk贸w o dopuszczenie do udzia艂u w post臋powaniu, a je偶eli okres
  prowadzenia dzia艂alno艣ci jest kr贸tszy - w tym okresie, wraz z podaniem
  ich rodzaju i warto艣ci, daty i miejsca wykonania oraz z za艂膮czeniem
  dowod贸w dotycz膮cych najwa偶niejszych rob贸t, okre艣laj膮cych, czy roboty te
  zosta艂y wykonane w spos贸b nale偶yty oraz wskazuj膮cych, czy zosta艂y
  wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawid艂owo uko艅czone;
 • wykaz os贸b, kt贸re b臋d膮 uczestniczy膰 w
  wykonywaniu zam贸wienia, w szczeg贸lno艣ci odpowiedzialnych za 艣wiadczenie
  us艂ug, kontrol臋 jako艣ci lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z
  informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, do艣wiadczenia i
  wykszta艂cenia niezb臋dnych do wykonania zam贸wienia, a tak偶e zakresu
  wykonywanych przez nie czynno艣ci, oraz informacj膮 o podstawie do
  dysponowania tymi osobami;
 • o艣wiadczenie, 偶e osoby, kt贸re b臋d膮
  uczestniczy膰 w wykonywaniu zam贸wienia, posiadaj膮 wymagane uprawnienia,
  je偶eli ustawy nak艂adaj膮 obowi膮zek posiadania takich uprawnie艅;
 • op艂acon膮 polis臋, a w przypadku jej
  braku, inny dokument potwierdzaj膮cy, 偶e wykonawca jest ubezpieczony od
  odpowiedzialno艣ci cywilnej w zakresie prowadzonej dzia艂alno艣ci zwi膮zanej
  z przedmiotem zam贸wienia.

Wykonawca powo艂uj膮cy si臋 przy wykazywaniu spe艂nienia warunk贸w
udzia艂u w post臋powaniu, o kt贸rych mowa w art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy, na
zasoby innych podmiot贸w przedk艂ada nast臋puj膮ce dokumenty dotycz膮ce
podmiot贸w, zasobami kt贸rych b臋dzie dysponowa艂 wykonawca:


 • op艂acon膮 polis臋, a w przypadku jej
  braku, inny dokument potwierdzaj膮cy, 偶e inny podmiot jest ubezpieczony
  od odpowiedzialno艣ci cywilnej w zakresie prowadzonej dzia艂alno艣ci
  zwi膮zanej z przedmiotem zam贸wienia;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, nale偶y przed艂o偶y膰: • o艣wiadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z w艂a艣ciwego rejestru
  lub z centralnej ewidencji i informacji o dzia艂alno艣ci gospodarczej,
  je偶eli odr臋bne przepisy wymagaj膮 wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu
  wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2
  ustawy, wystawiony nie wcze艣niej ni偶 6 miesi臋cy przed up艂ywem terminu
  sk艂adania wniosk贸w o dopuszczenie do udzia艂u w post臋powaniu o udzielenie
  zam贸wienia albo sk艂adania ofert;
 • aktualne za艣wiadczenie w艂a艣ciwego
  naczelnika urz臋du skarbowego potwierdzaj膮ce, 偶e wykonawca nie zalega z
  op艂acaniem podatk贸w, lub za艣wiadczenie, 偶e uzyska艂 przewidziane prawem
  zwolnienie, odroczenie lub roz艂o偶enie na raty zaleg艂ych p艂atno艣ci lub
  wstrzymanie w ca艂o艣ci wykonania decyzji w艂a艣ciwego organu - wystawione
  nie wcze艣niej ni偶 3 miesi膮ce przed up艂ywem terminu sk艂adania wniosk贸w o
  dopuszczenie do udzia艂u w post臋powaniu o udzielenie zam贸wienia albo
  sk艂adania ofert;
 • aktualne za艣wiadczenie w艂a艣ciwego
  oddzia艂u Zak艂adu Ubezpiecze艅 Spo艂ecznych lub Kasy Rolniczego
  Ubezpieczenia Spo艂ecznego potwierdzaj膮ce, 偶e wykonawca nie zalega z
  op艂acaniem sk艂adek na ubezpieczenia zdrowotne i spo艂eczne, lub
  potwierdzenie, 偶e uzyska艂 przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub
  roz艂o偶enie na raty zaleg艂ych p艂atno艣ci lub wstrzymanie w ca艂o艣ci
  wykonania decyzji w艂a艣ciwego organu - wystawione nie wcze艣niej ni偶 3
  miesi膮ce przed up艂ywem terminu sk艂adania wniosk贸w o dopuszczenie do
  udzia艂u w post臋powaniu o udzielenie zam贸wienia albo sk艂adania ofert;
 • wykonawca powo艂uj膮cy si臋 przy
  wykazywaniu spe艂niania warunk贸w udzia艂u w post臋powaniu na zasoby innych
  podmiot贸w, kt贸re b臋d膮 bra艂y udzia艂 w realizacji cz臋艣ci zam贸wienia,
  przedk艂ada tak偶e dokumenty dotycz膮ce tego podmiotu w zakresie wymaganym
  dla wykonawcy, okre艣lonym w pkt III.4.2.


III.4.3) Dokumenty podmiot贸w zagranicznych


Je偶eli wykonawca ma siedzib臋 lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedk艂ada:


III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w kt贸rym ma siedzib臋 lub miejsce zamieszkania potwierdzaj膮cy, 偶e:


 • nie otwarto jego likwidacji ani nie
  og艂oszono upad艂o艣ci - wystawiony nie wcze艣niej ni偶 6 miesi臋cy przed
  up艂ywem terminu sk艂adania wniosk贸w o dopuszczenie do udzia艂u w
  post臋powaniu o udzielenie zam贸wienia albo sk艂adania ofert;
 • nie zalega z uiszczaniem podatk贸w,
  op艂at, sk艂adek na ubezpieczenie spo艂eczne i zdrowotne albo 偶e uzyska艂
  przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub roz艂o偶enie na raty
  zaleg艂ych p艂atno艣ci lub wstrzymanie w ca艂o艣ci wykonania decyzji
  w艂a艣ciwego organu - wystawiony nie wcze艣niej ni偶 3 miesi膮ce przed
  up艂ywem terminu sk艂adania wniosk贸w o dopuszczenie do udzia艂u w
  post臋powaniu o udzielenie zam贸wienia albo sk艂adania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotycz膮ce przynale偶no艣ci do tej samej grupy kapita艂owej


 • lista podmiot贸w nale偶膮cych do tej samej
  grupy kapita艂owej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o
  ochronie konkurencji i konsument贸w albo informacji o tym, 偶e nie nale偶y
  do grupy kapita艂owej;

III.6) INNE DOKUMENTY


Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)


1) Dow贸d wp艂acenia wadium 2)Dowody potwierdzaj膮ce, 偶e roboty zosta艂y
wykonane w spos贸b nale偶yty oraz wskazuj膮cych, czy zosta艂y wykonane
zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawid艂owo uko艅czone 3)Wykaz
Urz膮dze艅 r贸wnowa偶nych 4) Upowa偶nienie - je艣li dotyczySEKCJA IV: PROCEDURA


IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAM脫WIENIA


IV.1.1) Tryb udzielenia zam贸wienia: przetarg nieograniczony.IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT


IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria zwi膮zane z przedmiotem zam贸wienia:

 • 1 - Cena - 95
 • 2 - Okres udzielonej gwarancji - 5

IV.2.2)  przeprowadzona b臋dzie aukcja elektroniczna, adres strony, na kt贸rej b臋dzie prowadzona:

IV.3) ZMIANA UMOWY


przewiduje si臋 istotne zmiany postanowie艅 zawartej umowy w
stosunku do tre艣ci oferty, na podstawie kt贸rej dokonano wyboru
wykonawcy:


Dopuszczalne zmiany postanowie艅 umowy oraz okre艣lenie warunk贸w zmian


Okoliczno艣ci, przy zaistnieniu kt贸rych mo偶liwa jest zmiana umowy.
16.1. Zamawiaj膮cy przewiduje mo偶liwo艣膰 dokonania zmian postanowie艅 umowy
w stosunku do tre艣ci oferty, na podstawie kt贸rej dokonano wyboru
wykonawcy, je偶eli wyst膮pi膮 nast臋puj膮ce okoliczno艣ci: a) wyst膮pi艂a
konieczno艣膰 wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej, sposobie lub
technologii wykonania przedmiotu umowy, b) zmiana podatku od towar贸w i
us艂ug VAT, c) konieczno艣膰 zmiany terminu wykonania zam贸wienia na skutek:
- wyst膮pienia warunk贸w atmosferycznych nie pozwalaj膮cych na wykonanie
przedmiotu umowy ze wzgl臋d贸w technologicznych, co mo偶e mie膰 wp艂yw na
jako艣膰 wykonania, trwa艂o艣膰 i zachowanie okresu gwarancji, -
przed艂u偶aj膮cego si臋 oczekiwania na uzgodnienia, decyzje administracyjne,
itp. - zawieszenia rob贸t przez zamawiaj膮cego - dzia艂ania si艂y wy偶szej,
d) zmiana warunk贸w finansowania zam贸wienia, e) zmiana na stanowisku
kierownika budowy lub kierownika rob贸t, f) zmiana na stanowisku
inspektora nadzoru, g) zmiana sposobu rozliczania umowy lub dokonywania
p艂atno艣ci na rzecz Wykonawcy, na skutek zmian zawartej przez
Zamawiaj膮cego umowy o dofinansowanie projektu lub wytycznych dotycz膮cych
realizacji projektu, h) przy zawieraniu umowy nie mo偶na by艂o
przewidzie膰 rozmiaru lub koszt贸w prac. i) dopuszcza si臋 mo偶liwo艣膰
powierzenia cz臋艣ci rob贸t podwykonawcy pomimo braku wskazania
podwykonawstwa w tre艣ci z艂o偶onej oferty pod warunkiem uzyskania pisemnej
zgody Zamawiaj膮cego. Zgod臋 tak膮 wykonawca mo偶e otrzyma膰, je艣li wyst膮pi
do zamawiaj膮cego z pisemnym wnioskiem o wyra偶enie zgody na powierzenie
cz臋艣ci rob贸t podwykonawcy. Do wniosku wykonawca za艂膮czy projekt umowy z
podwykonawc膮 (zgodny z projektem wskazanym w SIWZ), dane podwykonawcy
oraz zestawienie rzeczowo-finansowe wskazuj膮ce zakres rob贸t jakie
wykonawca zamierza powierzy膰 podwykonawcy. Zamawiaj膮cy w terminie 7 dni
od dnia otrzymania wniosku z za艂膮cznikami mo偶e wyrazi膰 zgod臋 na
powierzenie cz臋艣ci zam贸wienia podwykonawcy lub jej odm贸wi膰 bez podania
uzasadnienia. Zmiana zakresu podwykonywanych rob贸t mo偶e by膰 uznana za
nieistotn膮 zmian臋 umowy w sprawie zam贸wienia, je偶eli wykonawca
samodzielnie spe艂nia艂 warunki udzia艂u w post臋powaniu i w odniesieniu do
tej cz臋艣ci nie zosta艂a wy艂膮czona dopuszczalno艣膰 podwykonawstwa. 16.2.
Zmiany zawartej umowy wskazane w pkt. 16.1 lit. a, c i h wymagaj膮
pisemnego uzasadnienia sporz膮dzonego przez inspektora nadzoru i
przedstawiciela wykonawcy, zatwierdzonego przez kierownika
Zamawiaj膮cego. Zmiana umowy wymaga, pod rygorem niewa偶no艣ci zachowania
formy pisemnej. 16.3 Zmiana os贸b, o kt贸rych mowa w pkt. 16 ppkt 16.1
lit. e), w trakcie realizacji przedmiotu umowy, musi by膰 uzasadniona
przez Wykonawc臋 na pi艣mie i wymaga zaakceptowania przez Zamawiaj膮cego.
Zamawiaj膮cy zaakceptuje tak膮 zmian臋 w terminie 7 dni od daty
przed艂o偶enia propozycji wy艂膮cznie wtedy, gdy kwalifikacje i
do艣wiadczenie wskazanych os贸b b臋d膮 spe艂nia膰 warunki postawione w tym
zakresie w Specyfikacji Istotnych Warunk贸w Zam贸wienia. 16.4.
Zaakceptowana przez Zamawiaj膮cego zmiana os贸b, o kt贸rej mowa w pkt. 16
ppkt 16.1 lit. e) winna by膰 potwierdzona pisemnie i nie wymaga aneksu do
niniejszej umowy.


IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


IV.4.1)Adres strony internetowej, na kt贸rej jest dost臋pna specyfikacja istotnych warunk贸w zam贸wienia: www.bip.piotrkowkujawski.pl

Specyfikacj臋 istotnych warunk贸w zam贸wienia mo偶na uzyska膰 pod adresem: Urz膮d Miasta i Gminy 88-230 Piotrk贸w Kujawski ul. Ko艣cielna 1 pok贸j nr 2.


IV.4.4) Termin sk艂adania wniosk贸w o dopuszczenie do udzia艂u w post臋powaniu lub ofert: 08.07.2016 godzina 10:30, miejsce: Urz膮d Miasta i Gminy 88-230 Piotrk贸w Kujawski ul. Ko艣cielna 1 pok贸j nr 12 ( sekretariat).


IV.4.5) Termin zwi膮zania ofert膮: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu sk艂adania ofert).IV.4.17) Czy przewiduje si臋 uniewa偶nienie post臋powania o
udzielenie zam贸wienia, w przypadku nieprzyznania 艣rodk贸w pochodz膮cych z
bud偶etu Unii Europejskiej oraz niepodlegaj膮cych zwrotowi 艣rodk贸w z
pomocy udzielonej przez pa艅stwa cz艂onkowskie Europejskiego Porozumienia o
Wolnym Handlu (EFTA), kt贸re mia艂y by膰 przeznaczone na sfinansowanie
ca艂o艣ci lub cz臋艣ci zam贸wienia:
nie
聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽 Burmistrz Miasta i Gminy
聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽 mgr S艂awomir Henryk BoguckiTypRozmiarPobierzKomentarzData dodaniaLicznik 
?29.2 KB POBIERZOg艂oszenie o zam贸wieniu23.06.2016 14:03109
.DOC576.5 KB POBIERZSIWZ23.06.2016 14:04134
.PDF207.2 KB POBIERZZg艂oszenie Wojewoda23.06.2016 14:04125
.PDF26.4 KB POBIERZStr tytKO23.06.2016 14:05116
.PDF61.9 KB POBIERZKosztorys ofertowy23.06.2016 14:05141
.PDF2788.8 KB POBIERZ2.1Plan23.06.2016 14:07118
.PDF2928.9 KB POBIERZ2.2Plan23.06.2016 14:08110
.PDF5542.6 KB POBIERZ2.3Plan23.06.2016 14:09118
.PDF6315.5 KB POBIERZ2.4Plan23.06.2016 14:11114
.PDF236.4 KB POBIERZ3aPrzekroje konstrukcyjne23.06.2016 14:12120
.PDF253.9 KB POBIERZ3bPrzekroje konstrukcyjne23.06.2016 14:12123
.PDF191.8 KB POBIERZ4Szczegoly23.06.2016 14:12119
.PDF184.9 KB POBIERZ5Zjazd23.06.2016 14:13118
.PDF6592.3 KB POBIERZ6艢ciek23.06.2016 14:14116
.PDF188.4 KB POBIERZ7APrzekroje poprzeczne23.06.2016 14:15126
.PDF188.4 KB POBIERZ7BPrzekroje poprzeczne23.06.2016 14:15121
.PDF187.4 KB POBIERZ7CPrzekroje poprzeczne23.06.2016 14:15116
.PDF279.4 KB POBIERZ8niweleta23.06.2016 14:16121
.PDF7750.9 KB POBIERZPB23.06.2016 14:17121
.PDF34.4 KB POBIERZStr tytSST23.06.2016 14:18115
.PDF953.7 KB POBIERZSSTiWR23.06.2016 14:18120
.PDF66.9 KB POBIERZuzgodnienie chodnika - Piotrk贸w Kujawski (DW267)23.06.2016 14:19156

Autor : Tomasz Ciesielski
Zredagowa艂(a) : Tomasz Ciesielski
Data wprowadzenia : 2016-06-23 15:03:26
Data ostatniej modyfikacji : 23.06.2016 14:03
Liczba wy艣wietle艅 : 609licznik odwiedzin: 4614805