logo
Zam贸wienia publiczne » Przetargi » 2016
Og艂oszenie o przetargu nieograniczonym na:

Budowa Przedszkola Publicznego w Piotrkowie Kujawskim.


Adres strony internetowej, na kt贸rej Zamawiaj膮cy udost臋pnia Specyfikacj臋 Istotnych Warunk贸w Zam贸wienia:

Piotrk贸w Kujawski: Budowa Przedszkola Publicznego w Piotrkowie Kujawskim

Numer og艂oszenia: 79499 - 2016; data zamieszczenia: 10.06.2016

OG艁OSZENIE O ZAM脫WIENIU - roboty budowlaneZamieszczanie og艂oszenia: obowi膮zkowe.


Og艂oszenie dotyczy:


V zam贸wienia publicznego

zawarcia umowy ramowej

ustanowienia dynamicznego systemu zakup贸w (DSZ)SEKCJA I: ZAMAWIAJ膭CYI. 1) NAZWA I ADRES: Miasto i Gmina , ul. Ko艣cielna 1, 88-230 Piotrk贸w Kujawski, woj. kujawsko-pomorskie, tel. 054 2655123, faks 054 2655112.


 • Adres strony internetowej, pod kt贸rym dost臋pne s膮 informacje dotycz膮ce dynamicznego systemu zakup贸w: www.bip.piotrkowkujawski.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJ膭CEGO: Administracja samorz膮dowa.SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAM脫WIENIAII.1) OKRE艢LENIE PRZEDMIOTU ZAM脫WIENIA


II.1.1) Nazwa nadana zam贸wieniu przez zamawiaj膮cego: Budowa Przedszkola Publicznego w Piotrkowie Kujawskim.


II.1.2) Rodzaj zam贸wienia: roboty budowlane.


II.1.4) Okre艣lenie przedmiotu oraz wielko艣ci lub zakresu zam贸wienia:
2.1. Przedmiotem zam贸wienia jest wykonanie zadania pod nazw膮: Budowa
Przedszkola Publicznego w Piotrkowie Kujawskim.
Przedmiotem zam贸wienia jest wykonanie rob贸t budowlanych polegaj膮cych na
budowie pod klucz przedszkola publicznego w Piotrkowie Kujawskim przy
ul. Pozna艅skiej.
Przedmiotem s膮 roboty budowlane w zakres kt贸rych wchodzi wykonanie m.in.
:
I. Wykonanie przy艂膮cza kanalizacji sanitarnej
II. Wykonanie przy艂膮cza kanalizacji deszczowej
III. Wykonanie przy艂膮cza wody
IV. Wykonanie przy艂膮cza telefonicznego
V. Budowa budynku przedszkola
1. Roboty budowlane
2. Zagospodarowanie terenu, miejsca postojowe, plac zabaw, zjazd na
drog臋 powiatow膮
3. Roboty elektryczne
4. Roboty instalacji sanitarnych
5. Wykonanie instalacji wod-kan
6. Wykonanie instalacji c.o.
7. Wykonanie kot艂owni
8. Wykonanie instalacji wentylacyjnej
9. Technologia i wyposa偶enie kuchni
10. Dostawa i monta偶 wyposa偶enia ( sprz臋towo- u偶ytkowego).
Przedmiot zam贸wienia obejmuje r贸wnie偶:
a) uzyskanie niezb臋dnych decyzji i pozwole艅 zwi膮zanych z etapami
budowlanymi w ramach obowi膮zuj膮cych przepis贸w prawa polskiego.
b) obs艂ug臋 geodezyjn膮, w tym geodezyjn膮 inwentaryzacj臋 powykonawcz膮,
c) realizacj臋 warunk贸w okre艣lonych w opiniach, uzgodnieniach, decyzjach,
pozwoleniach,
d) przeprowadzenie niezb臋dnych bada艅 i pr贸b zwi膮zanych z wykonaniem
przedmiotu
zam贸wienia
e) zagospodarowanie terenu,
f) opracowanie operatu powykonawczego,
g) sporz膮dzenie planu bezpiecze艅stwa i ochrony zdrowia na terenie rob贸t
oraz projektu organizacji rob贸t,
h) urz膮dzenie i utrzymanie zaplecza budowy,
i) zabezpieczenie i oznakowanie terenu rob贸t,
j) w przypadku zapotrzebowania zasilania placu budowy w energi臋
elektryczn膮 b膮d藕 zasilanie w wod臋 za艂atwienie formalno艣ci zwi膮zanych z
pod艂膮czeniem przy艂膮cza oraz ich wykonanie a tak偶e uregulowanie
nale偶no艣ci za zu偶yt膮 energi臋 i wod臋.
k) za艂atwienie formalno艣ci zwi膮zanych z pod艂膮czeniem medi贸w,
l) przywr贸cenie do stanu pierwotnego sk艂adnik贸w maj膮tkowych zniszczonych
lub naruszonych w czasie realizacji rob贸t.
m) kompletowanie w trakcie realizacji rob贸t wszelkiej dokumentacji
zgodnie z przepisami Prawa budowlanego oraz przygotowanie do odbioru
ko艅cowego oraz odbior贸11. cz臋艣ciowych kompletu protoko艂贸w, atest贸w,
certyfikat贸w na materia艂y u偶yte podczas wykonywania przedmiotu
zam贸wienia niezb臋dnych przy odbiorze

UWAGA:
Je艣li gdziekolwiek w SIWZ przedmiot zam贸wienia okre艣lony zosta艂 przez
wskazanie znak贸w towarowych lub pochodzenie urz膮dze艅 i materia艂贸w, to
Zamawiaj膮cy dopuszcza mo偶liwo艣膰 zastosowania materia艂贸w i urz膮dze艅
r贸wnowa偶nych w stosunku do zaprojektowanych z zachowaniem tych samych
standard贸w technicznych, technologicznych i jako艣ciowych. Przez poj臋cie
urz膮dze艅 i materia艂贸w r贸wnowa偶nych nale偶y rozumie膰 urz膮dzenia i
materia艂y gwarantuj膮ce realizacj臋 rob贸t zgodnie z wydanym pozwoleniem na
budow臋 oraz zapewniaj膮ce uzyskanie parametr贸w technicznych nie gorszych
od za艂o偶onych w dokumentacji projektowej, specyfikacjach technicznych
wykonania i odbioru rob贸t oraz w przedmiarach rob贸t.
Wykaz zastosowanych i przyj臋tych przez Wykonawc臋 do wyceny materia艂贸w
lub urz膮dze艅 r贸wnowa偶nych musi zosta膰 za艂膮czony do oferty na druku -
za艂膮czniku nr 9 do SIWZ - wykazie urz膮dze艅 r贸wnowa偶nych. Koniecznym jest
podanie nazwy producenta, precyzyjnego i jednoznacznego typu urz膮dzenia
lub materia艂u oraz za艂膮czenie niezb臋dnych dokument贸w, takich jak: atest
PZH, deklaracja zgodno艣ci producenta / aprobata techniczna, karta
katalogowa producenta zawieraj膮ca wszystkie parametry
techniczno-eksploatacyjne uj臋te w dokumentacji projektowej.

2.2. Uwagi ko艅cowe
1. Roboty musz膮 by膰 wykonane zgodnie z obowi膮zuj膮cymi przepisami,
zasadami wiedzy technicznej, sztuk膮 budowlan膮 i polskimi normami.
2. Wykonawca b臋dzie wykonywa艂 przedmiot umowy z materia艂贸w w艂asnych.
3. Zastosowane materia艂y powinny spe艂nia膰 wymogi prawa budowlanego i
pozostawa膰 w zgodno艣ci z Polskimi Normami lub aprobatami technicznymi.
4. Warto艣膰 materia艂贸w u偶ytych do realizacji inwestycji jest obj臋ta cen膮
wykonania zam贸wienia.
5. Termin wykonania zam贸wienia wskazany w dziale VII dotyczy nie tylko
wykonania rob贸t budowlanych ale r贸wnie偶 wykonanie i przekazanie
Zamawiaj膮cemu kpl dokument贸w (4 kpl) celem uzyskania przez Zamawiaj膮cego
decyzji - pozwolenia na u偶ytkowanie obiektu.
6. Zamawiaj膮cy zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian kolor贸w
elewacji budynku, koloru blachodach贸wki, kolor贸w 艣cian wewn膮trz budynku,
koloru p艂ytek 艣ciennych i pod艂ogowych, koloru zak艂adanych pod艂贸g,
koloru stolarki okiennej i drzwiowej, koloru dostarczanych mebli w
stosunku do projektu budowlanego i wykonawczego.
7 Wykonawca przed przyst膮pieniem do prac wyko艅czeniowych i monta偶owych
wyst膮pi do Zamawiaj膮cego z wnioskiem o ostateczne zatwierdzenie koloru
montowanych materia艂贸w i wyposa偶enia celem ich zatwierdzenia.
8 Zamawiaj膮cy dokona ostatecznego zatwierdzenia montowanych materia艂贸w i
urz膮dze艅 w terminie 14 dni od dnia otrzymania wniosku, o kt贸rym mowa w
pkt. 7.


Szczeg贸艂owy zakres i opis przedmiotu zam贸wienia okre艣la SIWZ, projekty
budowlane, projekty wykonawcze, SSTiWR oraz przedmiary rob贸t i
kosztorysy ofertowe.
2.3.. Okres gwarancji na wykonane roboty ( materia艂y i robocizn臋)
wynosi艂 b臋dzie tyle miesi臋cy ile wybrany wykonawca wska偶e w z艂o偶onej
ofercie, nie mniej jednak ni偶 36 miesi臋cy od dnia odebrania przez
Zamawiaj膮cego rob贸t budowlanych i podpisania (bez uwag) protoko艂u
odbioru ko艅cowego.
2.4. Zaleca si臋 aby oferent dokona艂 wizji lokalnej na obiekcie b臋d膮cym
elementem zam贸wienia.
2.5. Wy艂oniony w post臋powaniu przetargowym Wykonawca najp贸藕niej w dniu
podpisania umowy przed艂o偶y Zamawiaj膮cemu kosztorys ofertowy..


II.1.5)


V przewiduje si臋 udzielenie zam贸wie艅 uzupe艂niaj膮cych:
 
 • Okre艣lenie przedmiotu oraz wielko艣ci lub zakresu zam贸wie艅 uzupe艂niaj膮cych
 • Zamawiaj膮cy przewiduje udzielenie zam贸wie艅 uzupe艂niaj膮cych do 10% zam贸wienia podstawowego.


II.1.6) Wsp贸lny S艂ownik Zam贸wie艅 (CPV): 45.21.41.00-1,
45.00.00.00-7, 45.10.00.00-8, 45.21.00.00-2, 45.32.10.00-3,
45.23.13.00-8, 45.23.21.30-2, 45.23.31.20-6, 45.31.10.00-0,
45.31.70.00-2, 45.31.42.00-3, 45.33.00.00-9, 45.33.11.00-7,
45.33.12.00-8, 45.33.30.00-0, 45.43.00.00-0, 45.42.10.00-4,
45.40.00.00-1, 45.34.00.00-2, 45.31.61.00-6, 37.53.52.00-9.


II.1.7) Czy dopuszcza si臋 z艂o偶enie oferty cz臋艣ciowej: nie.


II.1.8) Czy dopuszcza si臋 z艂o偶enie oferty wariantowej: nie.II.2) CZAS TRWANIA ZAM脫WIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zako艅czenie: 31.07.2017.


SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYMIII.1) WADIUM


Informacja na temat wadium: 7.1. W niniejszym post臋powaniu
Zamawiaj膮cy wymaga wniesienia wadium w wysoko艣ci 30.000,00 z艂 (s艂ownie:
trzydzie艣ci tysi臋cy z艂otych 00/100) 7.2. Wadium mo偶e by膰 wnoszone w
jednej lub kilku nast臋puj膮cych formach: a) pieni膮dzu; b)por臋czeniach
bankowych lub por臋czeniach sp贸艂dzielczej kasy oszcz臋dno艣ciowo-
kredytowej, z tym, 偶e por臋czenie kasy jest zawsze por臋czeniem
pieni臋偶nym; c) gwarancjach bankowych; d) gwarancjach ubezpieczeniowych;
e) por臋czeniach udzielanych przez podmioty, o kt贸rych mowa w art. 6b
ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej
Agencji Rozwoju Przedsi臋biorczo艣ci (Dz. U. Nr 109, poz. 1158, z p贸藕n.
zm) 7.3. Wadium w formie pieni臋偶nej nale偶y wnie艣膰 przelewem na rachunek
bankowy Urz臋du Miasta i Gminy w Piotrkowie Kujawskim BS Piotrk贸w
Kujawski nr 07 9551 0002 0000 0101 2003 0011 z dopiskiem : Przetarg
nieograniczony na: Budowa Przedszkola Publicznego w Piotrkowie
Kujawskim.
Kopi臋 dowodu przelewu potwierdzon膮 za zgodno艣膰 z orygina艂em nale偶y
do艂膮czy膰 do oferty. 7.4. Wadium wnoszone w formie: por臋czenia bankowego,
gwarancji bankowej, gwarancji ubezpieczeniowej, por臋czeniu pieni臋偶nym
SKOK lub por臋czeniach udzielanych przez podmioty o kt贸rych mowa w art.
6b ust. 5 pkt ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej
Agencji Rozwoju Przedsi臋biorczo艣ci, nale偶y w formie nienaruszonego
orygina艂u zdeponowa膰 w kasie u Zamawiaj膮cego, a kopi臋 potwierdzon膮 za
zgodno艣膰 z orygina艂em za艂膮czy膰 do oferty. 7.5. Wadium nale偶y wnie艣膰
przed up艂ywem terminu sk艂adania ofert. tj. do dnia 31.05.2016 r. do
godz. 10:00. 7.6. Wniesienie wadium w pieni膮dzu b臋dzie skuteczne, je偶eli
w podanym terminie zostanie zaliczone na rachunku bankowym
Zamawiaj膮cego. 7.7. Wykonawca, kt贸ry nie wniesie wadium lub nie
zabezpieczy oferty akceptowan膮 form膮 wadium zostanie wykluczony z
post臋powania, a jego oferta zostanie odrzucona. 7.8. Zamawiaj膮cy zwr贸ci
niezw艂ocznie wadium wszystkim Wykonawcom po wyborze oferty
najkorzystniejszej lub uniewa偶nieniu post臋powania, z wyj膮tkiem
Wykonawcy, kt贸rego oferta zosta艂a wybrana jako najkorzystniejsza, z
zastrze偶eniem art. 46 ust. 4a ustawy. 7.9. Wykonawcy, kt贸rego oferta
zosta艂a wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiaj膮cy zwr贸ci niezw艂ocznie
wadium po zawarciu umowy w sprawie zam贸wienia publicznego. 7.10.
Zamawiaj膮cy zwr贸ci niezw艂ocznie wadium, na wniosek Wykonawcy, kt贸ry
wycofa艂 ofert臋 przed up艂ywem terminu sk艂adania ofert. 7.11. Zamawiaj膮cy
偶膮da ponownego wniesienia wadium przez Wykonawc臋, kt贸remu zwr贸cono
wadium na podst. art. 46 ust. 1 ustawy Pzp, je偶eli w wyniku
rozstrzygni臋cia odwo艂ania jego oferta zosta艂a wybrana jako
najkorzystniejsza. Wykonawca wniesie wadium w terminie okre艣lonym przez
Zamawiaj膮cego. 7.12. Zamawiaj膮cy zatrzyma wadium wraz z odsetkami,
je偶eli Wykonawca, kt贸rego oferta zosta艂a wybrana: a) odm贸wi podpisania
umowy w sprawie zam贸wienia publicznego na warunkach okre艣lonych w
ofercie b) zawarcie umowy w sprawie zam贸wienia publicznego sta艂o si臋
niemo偶liwe z przyczyn le偶膮cych po stronie Wykonawcy. 7.13. Je偶eli wadium
wniesiono w pieni膮dzu, Zamawiaj膮cy zwr贸ci je wraz z odsetkami
wynikaj膮cymi z umowy rachunku bankowego, na kt贸rym by艂o ono
przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz
prowizji bankowej za przelew pieni臋dzy na rachunek bankowy wskazany
przez Wykonawc臋. 7.14. Zamawiaj膮cy zatrzymuje wadium wraz z odsetkami,
je偶eli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o kt贸rym mowa w art. 26 ust.
3, z przyczyn le偶膮cych po jego stronie, nie z艂o偶y艂 dokument贸w lub
o艣wiadcze艅, o kt贸rych mowa w art. 25 ust. 1, pe艂nomocnictw, listy
podmiot贸w nale偶膮cych do tej samej grupy kapita艂owej, o kt贸rej mowa w
art. 24 ust. 2 pkt 5, lub informacji o tym, 偶e nie nale偶y do grupy
kapita艂owej, lub nie wyrazi艂 zgody na poprawienie omy艂ki, o kt贸rej mowa w
art. 87 ust. 2 pkt 3, co powodowa艂o brak mo偶liwo艣ci wybrania oferty
z艂o偶onej przez wykonawc臋 jako najkorzystniejszej


III.2) ZALICZKI


III.3) WARUNKI UDZIA艁U W POST臉POWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPE艁NIANIA TYCH WARUNK脫W


 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania okre艣lonej dzia艂alno艣ci
  lub czynno艣ci, je偶eli przepisy prawa nak艂adaj膮 obowi膮zek ich posiadania


  Opis sposobu dokonywania oceny spe艂niania tego warunku


  • Zamawiaj膮cy uzna, 偶e Wykonawca spe艂nia
   warunek posiadania uprawnie艅 do wykonywania okre艣lonej dzia艂alno艣ci lub
   czynno艣ci, je偶eli Wykonawca o艣wiadczy, 偶e spe艂nia warunki udzia艂u w
   post臋powaniu okre艣lone w pkt 4 ppkt 4.1 siwz i art.22 ust.1 ustawy Pzp.
   Ocena spe艂nienia warunku nast膮pi na podstawie za艂膮czonego przez
   wykonawc臋 do oferty o艣wiadczenia wymienionego w pkt. 5 ppkt 5.1.
   niniejszej siwz.


 • III.3.2) Wiedza i do艣wiadczenie


  Opis sposobu dokonywania oceny spe艂niania tego warunku


  • b) Zamawiaj膮cy uzna, 偶e Wykonawca spe艂nia
   warunek posiadania wiedzy i do艣wiadczenia zapewniaj膮cego wykonanie
   zam贸wienia, je偶eli Wykonawca wyka偶e wykonanie zgodnie z zasadmi sztuki
   budowlanej i prawid艂owo uko艅czone w okresie ostatnich pi臋ciu lat przed
   up艂ywem terminu sk艂adania ofert, a je偶eli okres dzia艂alno艣ci jest
   kr贸tszy- w tym okresie, co najmniej jednego zadania polegaj膮cego na
   budowie, przebudowie, remoncie budynk贸w szk贸艂, przedszkoli, sal lub hal
   widowiskowo-sportowych, budynk贸w u偶yteczno艣ci publicznej na 艂膮czn膮 kwot臋
   nie mniejsz膮 ni偶 1.000.000,00 z艂 brutto - jedno zadanie.
   Ocena spe艂nienia warunku nast膮pi na podstawie za艂膮czonych przez
   wykonawc臋 do oferty dokument贸w i dowod贸w wymienionych w pkt. 5 ppkt
   5.3. lit. a) i b) siwz.


 • III.3.3) Potencja艂 techniczny


  Opis sposobu dokonywania oceny spe艂niania tego warunku


  • Zamawiaj膮cy uzna, 偶e Wykonawca spe艂nia
   warunek dysponowania odpowiednim potencja艂em technicznym, je偶eli
   Wykonawca o艣wiadczy, 偶e spe艂nia warunki udzia艂u w post臋powaniu okre艣lone
   w pkt 4 ppkt 4.1 siwz i art.22 ust.1 ustawy Pzp.
   Ocena spe艂nienia warunku nast膮pi na podstawie za艂膮czonego przez
   wykonawc臋 do oferty o艣wiadczenia wymienionego w pkt. 5 ppkt 5.1.
   niniejszej siwz.


 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zam贸wienia


  Opis sposobu dokonywania oceny spe艂niania tego warunku


  • Zamawiaj膮cy uzna, 偶e Wykonawca spe艂nia
   warunek dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zam贸wienia, je偶eli
   Wykonawca o艣wiadczy, 偶e dysponuje:
   - Kierownikiem budowy - posiadaj膮cym uprawnienia do kierowania robotami
   budowlanymi w specjalno艣ci konstrukcyjno - budowlanej, kt贸re pozwalaj膮
   na wykonywanie czynno艣ci b臋d膮cych przedmiotem zam贸wienia niezale偶nie od
   momentu ich wydania
   - Kierownikiem rob贸t sanitarnych - posiadaj膮cym uprawnienia do
   kierowania robotami budowlanymi w zakresie sieci i instalacji i
   urz膮dze艅: wodoci膮gowych i kanalizacyjnych, cieplnych, wentylacyjnych i
   gazowych lub odpowiednie uprawnienia w zakresie dotycz膮cym przedmiotu
   zam贸wienia w 偶膮danej specjalno艣ci, kt贸re nie zwieraj膮 偶adnych
   ogranicze艅, w tym znaczeniu, 偶e pozwalaj膮 na wykonywanie czynno艣ci
   b臋d膮cych przedmiotem zam贸wienia niezale偶nie od momentu ich wydania;
   - Kierownikiem rob贸t elektrycznych i AKPiA - posiadaj膮cym uprawnienia do
   kierowania robotami budowlanymi w zakresie sieci, instalacji
   elektrycznych i elektroenergetycznych lub odpowiednie uprawnienia w
   zakresie dotycz膮cym przedmiotu zam贸wienia w 偶膮danej specjalno艣ci, kt贸re
   nie zwieraj膮 偶adnych ogranicze艅, w tym znaczeniu, 偶e pozwalaj膮 na
   wykonywanie czynno艣ci b臋d膮cych przedmiotem zam贸wienia niezale偶nie od
   momentu ich wydania,
   - Kierownikiem rob贸t drogowych - posiadaj膮cym uprawnienia do kierowania
   robotami budowlanymi w zakresie budowy dr贸g lub posiadaj膮cy
   uprawnienia bez ogranicze艅 w specjalno艣ci konstrukcyjno budowlanej lub
   uprawnienia w 偶膮danej specjalno艣ci, kt贸re nie zwieraj膮 偶adnych
   ogranicze艅, w tym znaczeniu, 偶e pozwalaj膮 na wykonywanie czynno艣ci
   b臋d膮cych przedmiotem zam贸wienia niezale偶nie od momentu ich wydania.
   Wykonawca nie musi wykazywa膰 si臋 kierownikiem rob贸t drogowych, je艣li
   uprawnienia do kierowania robotami w bran偶y drogowej posiada艂 b臋dzie
   Kierownik budowy
   Ocena spe艂nienia warunku nast膮pi na podstawie za艂膮czonych przez
   wykonawc臋 do oferty dokument贸w i o艣wiadcze艅 wymienionych w pkt. 5 ppkt
   5.4. lit. a i b siwz.


 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa


  Opis sposobu dokonywania oceny spe艂niania tego warunku


  • Zamawiaj膮cy uzna, 偶e Wykonawca spe艂nia
   warunek dotycz膮cy sytuacji ekonomicznej i finansowej, je偶eli Wykonawca
   o艣wiadczy, 偶e spe艂nia warunki udzia艂u w post臋powaniu okre艣lone w pkt 4
   ppkt 4.1 siwz i art.22 ust.1 ustawy Pzp oraz przed艂o偶y op艂acon膮 polis臋, a
   w przypadku jej braku inny dokument potwierdzaj膮cy, 偶e wykonawca jest
   ubezpieczony od odpowiedzialno艣ci cywilnej w zakresie prowadzonej
   dzia艂alno艣ci zwi膮zanej z przedmiotem zam贸wienia.
   Ocena spe艂nienia warunku nast膮pi na podstawie za艂膮czonego przez
   wykonawc臋 do oferty o艣wiadczenia wymienionego w pkt. 5 ppkt 5.1. siwz
   oraz dokumentu wymienionego w pkt. 5.7 lit. bIII.4) INFORMACJA O O艢WIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJ膭
DOSTARCZY膯 WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPE艁NIANIA WARUNK脫W UDZIA艁U W
POST臉POWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1
USTAWY


III.4.1) W zakresie wykazania spe艂niania przez wykonawc臋 warunk贸w,
o kt贸rych mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, opr贸cz o艣wiadczenia o
spe艂nianiu warunk贸w udzia艂u w post臋powaniu nale偶y przed艂o偶y膰:


 • wykaz rob贸t budowlanych wykonanych w
  okresie ostatnich pi臋ciu lat przed up艂ywem terminu sk艂adania ofert albo
  wniosk贸w o dopuszczenie do udzia艂u w post臋powaniu, a je偶eli okres
  prowadzenia dzia艂alno艣ci jest kr贸tszy - w tym okresie, wraz z podaniem
  ich rodzaju i warto艣ci, daty i miejsca wykonania oraz z za艂膮czeniem
  dowod贸w dotycz膮cych najwa偶niejszych rob贸t, okre艣laj膮cych, czy roboty te
  zosta艂y wykonane w spos贸b nale偶yty oraz wskazuj膮cych, czy zosta艂y
  wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawid艂owo uko艅czone;
 • wykaz os贸b, kt贸re b臋d膮 uczestniczy膰 w
  wykonywaniu zam贸wienia, w szczeg贸lno艣ci odpowiedzialnych za 艣wiadczenie
  us艂ug, kontrol臋 jako艣ci lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z
  informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, do艣wiadczenia i
  wykszta艂cenia niezb臋dnych do wykonania zam贸wienia, a tak偶e zakresu
  wykonywanych przez nie czynno艣ci, oraz informacj膮 o podstawie do
  dysponowania tymi osobami;
 • o艣wiadczenie, 偶e osoby, kt贸re b臋d膮
  uczestniczy膰 w wykonywaniu zam贸wienia, posiadaj膮 wymagane uprawnienia,
  je偶eli ustawy nak艂adaj膮 obowi膮zek posiadania takich uprawnie艅;
 • op艂acon膮 polis臋, a w przypadku jej
  braku, inny dokument potwierdzaj膮cy, 偶e wykonawca jest ubezpieczony od
  odpowiedzialno艣ci cywilnej w zakresie prowadzonej dzia艂alno艣ci zwi膮zanej
  z przedmiotem zam贸wienia.

Wykonawca powo艂uj膮cy si臋 przy wykazywaniu spe艂nienia warunk贸w
udzia艂u w post臋powaniu, o kt贸rych mowa w art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy, na
zasoby innych podmiot贸w przedk艂ada nast臋puj膮ce dokumenty dotycz膮ce
podmiot贸w, zasobami kt贸rych b臋dzie dysponowa艂 wykonawca:


 • op艂acon膮 polis臋, a w przypadku jej
  braku, inny dokument potwierdzaj膮cy, 偶e inny podmiot jest ubezpieczony
  od odpowiedzialno艣ci cywilnej w zakresie prowadzonej dzia艂alno艣ci
  zwi膮zanej z przedmiotem zam贸wienia;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, nale偶y przed艂o偶y膰: • o艣wiadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z w艂a艣ciwego rejestru
  lub z centralnej ewidencji i informacji o dzia艂alno艣ci gospodarczej,
  je偶eli odr臋bne przepisy wymagaj膮 wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu
  wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2
  ustawy, wystawiony nie wcze艣niej ni偶 6 miesi臋cy przed up艂ywem terminu
  sk艂adania wniosk贸w o dopuszczenie do udzia艂u w post臋powaniu o udzielenie
  zam贸wienia albo sk艂adania ofert;
 • aktualne za艣wiadczenie w艂a艣ciwego
  naczelnika urz臋du skarbowego potwierdzaj膮ce, 偶e wykonawca nie zalega z
  op艂acaniem podatk贸w, lub za艣wiadczenie, 偶e uzyska艂 przewidziane prawem
  zwolnienie, odroczenie lub roz艂o偶enie na raty zaleg艂ych p艂atno艣ci lub
  wstrzymanie w ca艂o艣ci wykonania decyzji w艂a艣ciwego organu - wystawione
  nie wcze艣niej ni偶 3 miesi膮ce przed up艂ywem terminu sk艂adania wniosk贸w o
  dopuszczenie do udzia艂u w post臋powaniu o udzielenie zam贸wienia albo
  sk艂adania ofert;
 • aktualne za艣wiadczenie w艂a艣ciwego
  oddzia艂u Zak艂adu Ubezpiecze艅 Spo艂ecznych lub Kasy Rolniczego
  Ubezpieczenia Spo艂ecznego potwierdzaj膮ce, 偶e wykonawca nie zalega z
  op艂acaniem sk艂adek na ubezpieczenia zdrowotne i spo艂eczne, lub
  potwierdzenie, 偶e uzyska艂 przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub
  roz艂o偶enie na raty zaleg艂ych p艂atno艣ci lub wstrzymanie w ca艂o艣ci
  wykonania decyzji w艂a艣ciwego organu - wystawione nie wcze艣niej ni偶 3
  miesi膮ce przed up艂ywem terminu sk艂adania wniosk贸w o dopuszczenie do
  udzia艂u w post臋powaniu o udzielenie zam贸wienia albo sk艂adania ofert;
 • wykonawca powo艂uj膮cy si臋 przy
  wykazywaniu spe艂niania warunk贸w udzia艂u w post臋powaniu na zasoby innych
  podmiot贸w, kt贸re b臋d膮 bra艂y udzia艂 w realizacji cz臋艣ci zam贸wienia,
  przedk艂ada tak偶e dokumenty dotycz膮ce tego podmiotu w zakresie wymaganym
  dla wykonawcy, okre艣lonym w pkt III.4.2.


III.4.3) Dokumenty podmiot贸w zagranicznych


Je偶eli wykonawca ma siedzib臋 lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedk艂ada:


III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w kt贸rym ma siedzib臋 lub miejsce zamieszkania potwierdzaj膮cy, 偶e:


 • nie otwarto jego likwidacji ani nie
  og艂oszono upad艂o艣ci - wystawiony nie wcze艣niej ni偶 6 miesi臋cy przed
  up艂ywem terminu sk艂adania wniosk贸w o dopuszczenie do udzia艂u w
  post臋powaniu o udzielenie zam贸wienia albo sk艂adania ofert;
 • nie zalega z uiszczaniem podatk贸w,
  op艂at, sk艂adek na ubezpieczenie spo艂eczne i zdrowotne albo 偶e uzyska艂
  przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub roz艂o偶enie na raty
  zaleg艂ych p艂atno艣ci lub wstrzymanie w ca艂o艣ci wykonania decyzji
  w艂a艣ciwego organu - wystawiony nie wcze艣niej ni偶 3 miesi膮ce przed
  up艂ywem terminu sk艂adania wniosk贸w o dopuszczenie do udzia艂u w
  post臋powaniu o udzielenie zam贸wienia albo sk艂adania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotycz膮ce przynale偶no艣ci do tej samej grupy kapita艂owej


 • lista podmiot贸w nale偶膮cych do tej samej
  grupy kapita艂owej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o
  ochronie konkurencji i konsument贸w albo informacji o tym, 偶e nie nale偶y
  do grupy kapita艂owej;

III.6) INNE DOKUMENTY


Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)


1) Dow贸d wp艂acenia wadium
2)Dowody potwierdzaj膮ce, 偶e roboty zosta艂y wykonane w spos贸b nale偶yty
oraz wskazuj膮cych, czy zosta艂y wykonane zgodnie z zasadami sztuki
budowlanej i prawid艂owo uko艅czone
3)Wykaz materia艂贸w i rz膮dze艅 r贸wnowa偶nych
4) Upowa偶nienie - je艣li dotyczySEKCJA IV: PROCEDURA


IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAM脫WIENIA


IV.1.1) Tryb udzielenia zam贸wienia: przetarg nieograniczony.IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT


IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria zwi膮zane z przedmiotem zam贸wienia:

 • 1 - Cena - 95
 • 2 - Okres udzielonej gwarancji - 5

IV.2.2)  przeprowadzona b臋dzie aukcja elektroniczna, adres strony, na kt贸rej b臋dzie prowadzona:

IV.3) ZMIANA UMOWY


przewiduje si臋 istotne zmiany postanowie艅 zawartej umowy w
stosunku do tre艣ci oferty, na podstawie kt贸rej dokonano wyboru
wykonawcy:


Dopuszczalne zmiany postanowie艅 umowy oraz okre艣lenie warunk贸w zmian


16.1. Zamawiaj膮cy przewiduje mo偶liwo艣膰 dokonania zmian postanowie艅
umowy w stosunku do tre艣ci oferty, na podstawie kt贸rej dokonano wyboru
wykonawcy, je偶eli wyst膮pi膮 nast臋puj膮ce okoliczno艣ci: a) wyst膮pi艂a
konieczno艣膰 wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej, sposobie lub
technologii wykonania przedmiotu umowy, b) zmiana podatku od towar贸w i
us艂ug VAT, c) konieczno艣膰 zmiany terminu wykonania zam贸wienia na skutek:
- wyst膮pienia warunk贸w atmosferycznych nie pozwalaj膮cych na wykonanie
przedmiotu umowy ze wzgl臋d贸w technologicznych, co mo偶e mie膰 wp艂yw na
jako艣膰 wykonania, trwa艂o艣膰 i zachowanie okresu gwarancji, -
przed艂u偶aj膮cego si臋 oczekiwania na uzgodnienia, decyzje administracyjne,
itp. - zawieszenia rob贸t przez zamawiaj膮cego - dzia艂ania si艂y wy偶szej,
d) zmiana warunk贸w finansowania zam贸wienia, e) zmiana na stanowisku
kierownika budowy lub kierownika rob贸t, f) zmiana na stanowisku
inspektora nadzoru, g) zmiana sposobu rozliczania umowy lub dokonywania
p艂atno艣ci na rzecz Wykonawcy, na skutek zmian zawartej przez
Zamawiaj膮cego umowy o dofinansowanie projektu lub wytycznych dotycz膮cych
realizacji projektu, h) przy zawieraniu umowy nie mo偶na by艂o
przewidzie膰 rozmiaru lub koszt贸w prac. i) dopuszcza si臋 mo偶liwo艣膰
powierzenia cz臋艣ci rob贸t podwykonawcy pomimo braku wskazania
podwykonawstwa w tre艣ci z艂o偶onej oferty pod warunkiem uzyskania pisemnej
zgody Zamawiaj膮cego. Zgod臋 tak膮 wykonawca mo偶e otrzyma膰, je艣li wyst膮pi
do zamawiaj膮cego z pisemnym wnioskiem o wyra偶enie zgody na powierzenie
cz臋艣ci rob贸t podwykonawcy. Do wniosku wykonawca za艂膮czy projekt umowy z
podwykonawc膮 (zgodny z projektem wskazanym w SIWZ), dane podwykonawcy
oraz zestawienie rzeczowo-finansowe wskazuj膮ce zakres rob贸t jakie
wykonawca zamierza powierzy膰 podwykonawcy. Zamawiaj膮cy w terminie 7 dni
od dnia otrzymania wniosku z za艂膮cznikami mo偶e wyrazi膰 zgod臋 na
powierzenie cz臋艣ci zam贸wienia podwykonawcy lub jej odm贸wi膰 bez podania
uzasadnienia. Zmiana zakresu podwykonywanych rob贸t mo偶e by膰 uznana za
nieistotn膮 zmian臋 umowy w sprawie zam贸wienia, je偶eli wykonawca
samodzielnie spe艂nia艂 warunki udzia艂u w post臋powaniu i w odniesieniu do
tej cz臋艣ci nie zosta艂a wy艂膮czona dopuszczalno艣膰 podwykonawstwa. 16.2.
Zmiany zawartej umowy wskazane w pkt. 16.1 lit. a, c i h wymagaj膮
pisemnego uzasadnienia sporz膮dzonego przez inspektora nadzoru i
przedstawiciela wykonawcy, zatwierdzonego przez kierownika
Zamawiaj膮cego. Zmiana umowy wymaga, pod rygorem niewa偶no艣ci zachowania
formy pisemnej. 16.3 Zmiana os贸b, o kt贸rych mowa w pkt. 16 ppkt 16.1
lit. e), w trakcie realizacji przedmiotu umowy, musi by膰 uzasadniona
przez Wykonawc臋 na pi艣mie i wymaga zaakceptowania przez Zamawiaj膮cego.
Zamawiaj膮cy zaakceptuje tak膮 zmian臋 w terminie 7 dni od daty
przed艂o偶enia propozycji wy艂膮cznie wtedy, gdy kwalifikacje i
do艣wiadczenie wskazanych os贸b b臋d膮 spe艂nia膰 warunki postawione w tym
zakresie w Specyfikacji Istotnych Warunk贸w Zam贸wienia. 16.4.
Zaakceptowana przez Zamawiaj膮cego zmiana os贸b, o kt贸rej mowa w pkt. 16
ppkt 16.1 lit. e) winna by膰 potwierdzona pisemnie i nie wymaga aneksu do
niniejszej umowy.


IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


IV.4.1)Adres strony internetowej, na kt贸rej jest dost臋pna specyfikacja istotnych warunk贸w zam贸wienia: www.bip.piotrkowkujawski.pl

Specyfikacj臋 istotnych warunk贸w zam贸wienia mo偶na uzyska膰 pod adresem: Urz膮d Miasta i Gminy
88-230 Piotrk贸w Kujawski
ul. Ko艣cielna 1
pok贸j nr 2.


IV.4.4) Termin sk艂adania wniosk贸w o dopuszczenie do udzia艂u w post臋powaniu lub ofert: 01.07.2016 godzina 11:00, miejsce: Urz膮d Miasta i Gminy
88-230 Piotrk贸w Kujawski
ul. Ko艣cielna 1
pok贸j nr 12 ( sekretariat).


IV.4.5) Termin zwi膮zania ofert膮: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu sk艂adania ofert).IV.4.17) Czy przewiduje si臋 uniewa偶nienie post臋powania o
udzielenie zam贸wienia, w przypadku nieprzyznania 艣rodk贸w pochodz膮cych z
bud偶etu Unii Europejskiej oraz niepodlegaj膮cych zwrotowi 艣rodk贸w z
pomocy udzielonej przez pa艅stwa cz艂onkowskie Europejskiego Porozumienia o
Wolnym Handlu (EFTA), kt贸re mia艂y by膰 przeznaczone na sfinansowanie
ca艂o艣ci lub cz臋艣ci zam贸wienia:
nie


聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽 Burmistrz Miasta i Gminy
聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽 mgr S艂awomir Henryk BoguckiUWAGA !!!

Dnia 16 czerwca 2016 roku Zamawiaj膮cy zamie艣ci艂 na stronie przedmiar rob贸t na roboty budowlane ( plik zamieszczony w dniu og艂oszenia nie wy艣wietla艂 ca艂ego przedmiaru).

聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽 Burmistrz Miasta i Gminy

聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽 mgr S艂awomir Henryk BoguckiUWAGA !!!

Dnia 17 czerwca 2016 roku Zamawiaj膮cy zamie艣ci艂 na stronie wyja艣nienie tre艣ci SIWZ 1.


 聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽 Burmistrz Miasta i Gminy
聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽 mgr S艂awomir Henryk Bogucki


UWAGA !!!

Dnia 20 czerwca 2016 roku Zamawiaj膮cy zamie艣ci艂 na stronie wyja艣nienie tre艣ci SIWZ 2 oraz rys. nr 6 - instalacje sanitarne.


 聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽 Burmistrz Miasta i Gminy
聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽 mgr S艂awomir Henryk Bogucki


UWAGA !!!

Dnia 20 czerwca 2016 roku Zamawiaj膮cy zamie艣ci艂 na stronie modyfikacj臋 tre艣ci SIWZ .


 聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽 Burmistrz Miasta i Gminy
聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽 mgr S艂awomir Henryk BoguckiUWAGA !!!

Dnia 22 czerwca 2016 roku Zamawiaj膮cy zamie艣ci艂 na stronie:

1. Wyja艣nienie tre艣ci SIWZ 3

2. Wyja艣nienie tre艣ci SIWZ 4

3. Wyja艣nienie tre艣ci SIWZ 5
4. Wyja艣nienie tre艣ci SIWZ 6

5. Wyja艣nienie tre艣ci SIWZ 7

wraz z za艂膮cznikami do wyja艣nie艅.


 聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽 Burmistrz Miasta i Gminy
聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽 mgr S艂awomir Henryk BoguckiUWAGA !!!

Dnia 23 czerwca 2016 roku Zamawiaj膮cy zamie艣ci艂 na stronie Wyja艣nienie tre艣ci SIWZ 8.


 聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽 Burmistrz Miasta i Gminy
聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽 mgr S艂awomir Henryk Bogucki


UWAGA !!!

Dnia 24 czerwca 2016 roku Zamawiaj膮cy zamie艣ci艂 na stronie Wyja艣nienie tre艣ci SIWZ 9.


 聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽 Burmistrz Miasta i Gminy
聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽 mgr S艂awomir Henryk Bogucki
UWAGA !!!

Dnia 28 czerwca 2016 roku Zamawiaj膮cy zamie艣ci艂 na stronie Wyja艣nienie tre艣ci SIWZ 10.


 聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽 Burmistrz Miasta i Gminy
聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽 mgr S艂awomir Henryk BoguckiUWAGA !!!

Dnia 29 czerwca 2016 roku Zamawiaj膮cy zamie艣ci艂 na stronie Wyja艣nienie tre艣ci SIWZ 11.


 聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽 Burmistrz Miasta i Gminy
聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽 mgr S艂awomir Henryk Bogucki
TypRozmiarPobierzKomentarzData dodaniaLicznik 
?31.8 KB POBIERZOg艂oszenie o zam贸wieniu10.06.2016 09:49163
.DOC596.5 KB POBIERZSIWZ10.06.2016 09:50270
.PDF1503.9 KB POBIERZPozwolenie na budow臋 - decyzja10.06.2016 09:51199
.PDF534.8 KB POBIERZZg艂oszenie rob贸t - zjazd10.06.2016 09:51155
.PDF149.7 KB POBIERZopis architektura10.06.2016 09:52191
.PDF48.8 KB POBIERZopis technologi kuchni10.06.2016 09:52247
.PDF51.2 KB POBIERZopis zagospodarowania10.06.2016 09:52183
.PDF572.1 KB POBIERZrys 1 elewacje10.06.2016 09:53181
.PDF756.6 KB POBIERZrys nr 2 rzut parteru10.06.2016 09:53202
.PDF177.5 KB POBIERZrys nr 3 rzut pi臋tra10.06.2016 09:53175
.PDF84.7 KB POBIERZrys nr 4 rzut dachu10.06.2016 09:54158
.PDF169.6 KB POBIERZrys nr 5 przekroj 1 a-a10.06.2016 09:54181
.PDF164.2 KB POBIERZrys nr 6 przekroj 1 b-b10.06.2016 09:54167
.PDF73.7 KB POBIERZrys nr 7 przekroj 1 C-C10.06.2016 09:55171
.PDF80.9 KB POBIERZrys nr 8 przekroj 1 D-D10.06.2016 09:55156
.PDF52.2 KB POBIERZrys nr 9 zesatwienie10.06.2016 09:55152
.PDF44.6 KB POBIERZrys nr 10 szczeg贸艂 klatki10.06.2016 09:56155
.PDF573.5 KB POBIERZrys nr 11 wyposa偶enie10.06.2016 09:56186
.PDF435.8 KB POBIERZrys nr 12 posadzki i 艣ciany wyko艅czenie10.06.2016 09:56171
.PDF144.8 KB POBIERZrys nr 13 wtechnologia kuchni10.06.2016 09:56172
.PDF47.2 KB POBIERZrys nr 14 wtechnologia kuchni10.06.2016 09:57160
.PDF87.6 KB POBIERZrys nr 15 szczeg贸艂 艣ciany przesuwnej10.06.2016 09:57168
.PDF63.4 KB POBIERZrys nr 16 szczeg贸艂 wykonania komin贸w10.06.2016 09:57163
.PDF85 KB POBIERZopis przedszkole - Instalacja elektryczna10.06.2016 09:59166
.PDF3471.2 KB POBIERZPrzedszkole PZT EL _ 010.06.2016 09:59159
.PDF342.9 KB POBIERZPW przedszkole EL2 BEZ _ 110.06.2016 10:00168
.PDF432 KB POBIERZPW przedszkole EL2 BEZ _ 210.06.2016 10:00146
.PDF330.2 KB POBIERZPW przedszkole EL2 BEZ _ 310.06.2016 10:00160
.PDF153.5 KB POBIERZPW przedszkole EL2 BEZ _ 410.06.2016 10:01156
.PDF175.6 KB POBIERZPW przedszkole EL2 BEZ _ 510.06.2016 10:01158
.PDF140.3 KB POBIERZPW przedszkole EL2 BEZ _ 610.06.2016 10:01166
.PDF307.5 KB POBIERZPW przedszkole EL2 BEZ _ 710.06.2016 10:02164
.PDF137.8 KB POBIERZPW przedszkole EL2 BEZ _ 810.06.2016 10:02147
.PDF72.1 KB POBIERZPW przedszkole EL2 BEZ _ 910.06.2016 10:02161
.PDF115.1 KB POBIERZPW przedszkole EL2 BEZ _ 1010.06.2016 10:02157
.PDF97.8 KB POBIERZPW przedszkole EL2 BEZ _ 1110.06.2016 10:03153
.PDF59.7 KB POBIERZPW przedszkole EL2 BEZ _ 1210.06.2016 10:03166
.PDF59.4 KB POBIERZPW przedszkole EL2 BEZ _ 1310.06.2016 10:03157
.PDF155.6 KB POBIERZprojektowana charakterystyka energetyczna10.06.2016 10:05238
.PDF23.2 KB POBIERZPW_str-tyt Instalacje sanitarne10.06.2016 10:16147
.PDF209.8 KB POBIERZ04_2016PW-OPIS_TECHNICZNY_w210.06.2016 10:17194
.PDF31.8 KB POBIERZPW_04_2016_Kot艂ownia_ZM_rew0110.06.2016 10:17163
.PDF21.8 KB POBIERZZestawienie matria艂贸w_KS_rew0110.06.2016 10:18167
.PDF18.5 KB POBIERZZM_co_grzejniki18-04-201610.06.2016 10:18175
.PDF39.4 KB POBIERZzm_co_rew0110.06.2016 10:18161
.PDF27.7 KB POBIERZZM_WENTYLACJAdoRys5-8_rew0110.06.2016 10:19171
.PDF32.9 KB POBIERZzm_wk_rew0110.06.2016 10:19182
.PDF691.8 KB POBIERZ04_2016PW_rys1_co-A2_10.06.2016 10:20159
.PDF246.6 KB POBIERZ04_2016PW_rys2_co-A210.06.2016 10:20148
.PDF88.6 KB POBIERZ04_2016PW_rys3ark1z3_co-A310.06.2016 10:20150
.PDF94.1 KB POBIERZ04_2016PW_rys3ark2z3_co-F460X29710.06.2016 10:21154
.PDF90.1 KB POBIERZ04_2016PW_rys3ark3z3_co-F610X29710.06.2016 10:21157
.PDF735.5 KB POBIERZ04_2016PW_rys4_wk-A2_10.06.2016 10:22163
.PDF258.5 KB POBIERZ04_2016PW_rys5_wk-A210.06.2016 10:22168
.PDF486 KB POBIERZ04_2016PW_rys7_WENT-A210.06.2016 10:22169
.PDF126.7 KB POBIERZ04_2016PW_rys8_WENT-A310.06.2016 10:22152
.PDF191.2 KB POBIERZ04_2016PW_rys9_WENT-A210.06.2016 10:23181
.PDF136.7 KB POBIERZ04_2016PW_rys10_WENT-A310.06.2016 10:23166
.PDF144.2 KB POBIERZ04_2016PW_rys11_KOT艁OWNIA_SCH-A210.06.2016 10:23158
.PDF129.3 KB POBIERZ04_2016PW_rys12_KOT艁OWNIA_RZUT-A210.06.2016 10:24162
.PDF52 KB POBIERZ04_2016PW_rys13_rozdzia艂WodyPPoz_A410.06.2016 10:24162
.PDF295.3 KB POBIERZ04_2016PW_rys20_gaz _A210.06.2016 10:25160
.PDF729.6 KB POBIERZbelki i podci膮gi - cz臋艣膰 konstrukcyjna10.06.2016 10:26163
.PDF277.5 KB POBIERZklatka schodowa10.06.2016 10:27159
.PDF611.1 KB POBIERZkonstrukcja stropu nad pi臋trem10.06.2016 10:27166
.PDF587.4 KB POBIERZnadpro偶a10.06.2016 10:27161
.PDF2163.1 KB POBIERZopis str1,2,310.06.2016 10:28168
.PDF751.1 KB POBIERZopis str 410.06.2016 10:28176
.PDF711.1 KB POBIERZopis str 510.06.2016 10:29177
.PDF331.1 KB POBIERZopis str 610.06.2016 10:29166
.PDF506.1 KB POBIERZopis str 610.06.2016 10:29174
.PDF703.1 KB POBIERZopis str 610.06.2016 10:30154
.PDF62.2 KB POBIERZrzut wi臋藕by dachowej10.06.2016 10:30154
.PDF282.1 KB POBIERZs艂upy i trzpienie (1)10.06.2016 10:30158
.PDF271.3 KB POBIERZwie艅ce10.06.2016 10:30151
.PDF198.3 KB POBIERZzbrojenie fundament贸w10.06.2016 10:31164
.PDF1101.8 KB POBIERZ1 strona spis tre艣ci Projekt budowlany10.06.2016 10:32164
.PDF691.1 KB POBIERZ106 schemat ideowy tablic str 10610.06.2016 10:32160
.PDF1141.1 KB POBIERZdetal balustrady str 6010.06.2016 10:33158
.PDF2134.8 KB POBIERZelewacje tys 5310.06.2016 10:33140
.PDF4366.9 KB POBIERZinstalacj agrzewcza rys 8110.06.2016 10:34147
.PDF2509.6 KB POBIERZinstalacja elektryczna rzut pietra str 9910.06.2016 10:35166
.PDF2740.5 KB POBIERZinstalacja grzewcza pi臋tro rys 8210.06.2016 10:36150
.PDF4697.4 KB POBIERZinstalacja wod - kan str 8310.06.2016 10:37149
.PDF3006.9 KB POBIERZinstalacja wod-kan str 8410.06.2016 10:38138
.PDF3879.6 KB POBIERZinstalacje elektryczne parter rys 9810.06.2016 10:40152
.PDF2747.8 KB POBIERZinstalacje s艂abopr膮dowe rys 10010.06.2016 10:40149
.PDF10344.3 KB POBIERZinstalacje zewn臋trzne rys 88d10.06.2016 10:42148
.PDF2001.5 KB POBIERZinstlacje s艂abopr膮dowe rzut pi臋tra rys 10110.06.2016 10:43150
.PDF2638.8 KB POBIERZkot艂ownia rzut i schemat rys 88c10.06.2016 10:43162
.PDF741.1 KB POBIERZmapa zud str 1410.06.2016 10:44158
.PDF9209 KB POBIERZopis budowlany str 21-3310.06.2016 10:46169
.PDF8138.4 KB POBIERZopis budowlany str 34-4510.06.2016 10:49163
.PDF15707 KB POBIERZopis do instalacji sanitarnych str 76-80h10.06.2016 10:52172
.PDF1321.8 KB POBIERZopis do projektu drogowego str 20a,20b10.06.2016 10:53161
.PDF4946.4 KB POBIERZopis instalacji elektrycznych str 89-9710.06.2016 10:54163
.PDF3684.4 KB POBIERZopis konstrukcji str 67-7210.06.2016 10:56167
.PDF5055.1 KB POBIERZopis ppo偶 str 46-5210.06.2016 11:06171
.PDF2903.1 KB POBIERZopis zagospodarowania str 15-1810.06.2016 11:15153
.PDF2383.1 KB POBIERZproj. technologi kuchni rys 6510.06.2016 11:25148
.PDF2061.1 KB POBIERZprojekt drogowy str 20c10.06.2016 11:26156
.PDF1521.1 KB POBIERZprojekt zagospodarowania1 100 str1910.06.2016 11:27161
.PDF2651.1 KB POBIERZprojekt zagospodarowania 1 500 str 2010.06.2016 11:27152
.PDF2381.8 KB POBIERZprzekr贸j A-A,B-B str 57,5810.06.2016 11:28147
.PDF1091.1 KB POBIERZprzekr贸j c - c str 58a10.06.2016 11:29161
.PDF821.1 KB POBIERZrzut dachu instalacja odgromowa str 10210.06.2016 11:29174
.PDF2107.3 KB POBIERZrzut dachu rys 5610.06.2016 11:30152
.PDF2731.4 KB POBIERZrzut fundament贸 rys 7310.06.2016 11:30152
.PDF5835.1 KB POBIERZrzut parteru rys 5410.06.2016 11:32153
.PDF2612.7 KB POBIERZrzut pietra str 5510.06.2016 11:32137
.PDF851.1 KB POBIERZschemat ideowy tablic str 10310.06.2016 11:33165
.PDF821.1 KB POBIERZschemat ideowy tablic str 10410.06.2016 11:33166
.PDF691.1 KB POBIERZschemat ideowy tablic str 10510.06.2016 11:34170
.PDF2661.8 KB POBIERZschemat kot艂owni rys 88b10.06.2016 11:34152
.PDF531.1 KB POBIERZschemat rozdzia艂u instalacji wody str 88a10.06.2016 11:46149
.PDF2763.1 KB POBIERZtechnologia kuchni str 61-6410.06.2016 11:47154
.PDF641.1 KB POBIERZtechnologia kuchni zestawienie str 6610.06.2016 11:49167
.PDF631.1 KB POBIERZuk艂ad element贸w konstrukcji pi臋tra str 7510.06.2016 11:49159
.PDF2813.9 KB POBIERZuk艂ad stropu nad parterem rys 7410.06.2016 11:50141
.PDF1391.1 KB POBIERZuk艂ad wi臋藕by dachowej str 7610.06.2016 11:51159
.PDF7989 KB POBIERZwarunki, zud str 3-1310.06.2016 11:53211
.PDF1281.1 KB POBIERZwentylacja przekroje str 8810.06.2016 11:54174
.PDF3850.3 KB POBIERZwentylacja rzut dachu rys 8710.06.2016 11:55144
.PDF4135.3 KB POBIERZwentylacja rzut pi臋tra rys 8510.06.2016 11:56144
.PDF1171.1 KB POBIERZwentylacja rzut pi臋tra str 8610.06.2016 11:57161
.PDF811.1 KB POBIERZzasilanie nawietrzak贸w str 98a10.06.2016 11:58168
.PDF1171.1 KB POBIERZzestawienie stolarki str 5910.06.2016 11:58158
.PDF20.3 KB POBIERZProjekt przy艂acza telefonicznego - opis10.06.2016 11:59156
.PDF4872.8 KB POBIERZrys nr 1 zagospodarowanie10.06.2016 12:00150
.PDF100.6 KB POBIERZrys nr 2 250 szczeg贸艂y10.06.2016 12:01162
.PDF74.5 KB POBIERZProjekt zjazdu - opis10.06.2016 12:02248
.PDF49 KB POBIERZprojekt zagospodarowania 1 250 rys nr 310.06.2016 12:02167
.PDF1460.7 KB POBIERZprojekt zagospodarowania 1 1000 rys nr 210.06.2016 12:02165
.PDF52.2 KB POBIERZszczeg贸艂y 1 25 rys nr 410.06.2016 12:03158
.PDF176 KB POBIERZszkic lokalizacyjny rys nr 110.06.2016 12:03159
.PDF753.9 KB POBIERZPrzy艂膮cza - PW_rys14_SieciZew_lokal_KS_KD_A110.06.2016 12:04151
.PDF166.2 KB POBIERZ04_2016PW_rys15ark1z2-profilKD_5A410.06.2016 12:04150
.PDF190.8 KB POBIERZ04_2016PW_rys15ark2z2-profilKD_4A410.06.2016 12:04157
.PDF117.6 KB POBIERZ04_2016PW_rys16-profilKS_3A4 (2)10.06.2016 12:05166
.PDF67.6 KB POBIERZ04_2016PW_rys17_SieciZew_wpusty-A310.06.2016 12:05157
.PDF76.3 KB POBIERZ04_2016PW_rys18_SieciZew_studnie-rew_A310.06.2016 12:06153
.PDF169.4 KB POBIERZ04_2016PW_rys19_SieciZew_studnieT425 _3A4 (1)10.06.2016 12:06162
.PDF210.1 KB POBIERZ04_2016PW-OPIS_TECHNICZNY_w2_10.06.2016 12:07193
.PDF23.2 KB POBIERZ07_2013PW_str-tyt10.06.2016 12:07151
.PDF1019.1 KB POBIERZPrzepompowniaKD4-110.06.2016 12:07178
.PDF24.2 KB POBIERZZagospodarowanie i drogi wewn臋trzne - opis10.06.2016 12:08157
.PDF69.9 KB POBIERZprzekr贸j A -A10.06.2016 12:09150
.PDF202 KB POBIERZrys nr 1 zagospodarowanie og贸lne 1 25010.06.2016 12:09156
.PDF4900 KB POBIERZrys nr 1 zagospodarowanie og贸lne 1 100010.06.2016 12:10145
.PDF1118.2 KB POBIERZrys nr 2 plac zabaw i ogrodzenie10.06.2016 12:10169
.PDF16.3 KB POBIERZrys nr 3 szczeg贸艂y ogrodzenia10.06.2016 12:11160
.PDF37.6 KB POBIERZrys nr 4 detal plac zabaw szachownica10.06.2016 12:11163
.PDF984.5 KB POBIERZSST BUDOWLANA (2)10.06.2016 12:12194
.PDF375.1 KB POBIERZsst drogi10.06.2016 12:12152
.PDF146.8 KB POBIERZsst telefoniczne10.06.2016 12:12157
.PDF616.2 KB POBIERZSST_INSTALACJA_GRZEWCZA_CO10.06.2016 12:13164
.PDF345.1 KB POBIERZSST_INSTALACJA_WENTYLACJI_MECH (1)10.06.2016 12:13184
.PDF538.4 KB POBIERZSST_INSTALACJA_WOD_KAN10.06.2016 12:14179
.PDF332.2 KB POBIERZSST_SIECI_ZEWNETRZNE_KANAL10.06.2016 12:14175
.PDF153.1 KB POBIERZstrona_sst bud. (2)10.06.2016 12:15166
.PDF387.6 KB POBIERZbb-przedszkole-piotrkow-RE-z1-m1.-naklady10.06.2016 12:16203
.PDF110 KB POBIERZbb-przedszkole-piotrkow-RE-z1-m1.przedmiar10.06.2016 12:16185
.PDF395.6 KB POBIERZbb-przedszkole-piotrk贸w-1-KS, KD i PW-m.-nak艂ady10.06.2016 12:17181
.PDF125.2 KB POBIERZbb-przedszkole-piotrk贸w-1-KS, KD i PW-m.-przedmiar10.06.2016 12:17165
.PDF583 KB POBIERZbb-przedszkole-piotrk贸w-B-1z-m.-nak艂ady10.06.2016 12:18196
.PDF246.9 KB POBIERZbb-przedszkole-piotrk贸w-B-1z-m.-przedmiar10.06.2016 12:18184
.PDF226.5 KB POBIERZbb-przedszkole-piotrk贸w-gaz.-nak艂ady-110.06.2016 12:19185
.PDF184.6 KB POBIERZbb-przedszkole-piotrk贸w-gaz.-przedmiar10.06.2016 12:19159
.PDF290 KB POBIERZbb-przedszkole-piotrk贸w-PZ-1-m.-nak艂ady10.06.2016 12:22168
.PDF80.6 KB POBIERZbb-przedszkole-piotrk贸w-PZ-1-m.-przedmiar10.06.2016 12:22184
.PDF212.4 KB POBIERZbb-przedszkole-piotrk贸w-wyposa偶enie-1-nak艂ady10.06.2016 12:23189
.PDF25.8 KB POBIERZbb-przedszkole-piotrk贸w-wyposa偶enie-1-przedmiar10.06.2016 12:23160
.PDF23.6 KB POBIERZbb-przedszkole-piotrk贸w-wyposa偶enie-kuchni-1 przedmiar10.06.2016 12:24154
.PDF207.4 KB POBIERZbb-przedszkole-piotrk贸w-wyposa偶enie-kuchni-1-nak艂ady10.06.2016 12:24167
.PDF23.8 KB POBIERZbb-przedszkole-piotrk贸w-wyposa偶enie-kuchni-1-przedmiar10.06.2016 12:25159
.PDF206.8 KB POBIERZbb-przedszkole-piotrk贸w-wyposa偶enie-kuchni-1z.-nak艂ady10.06.2016 12:26178
.PDF27.3 KB POBIERZinst. wod-kan pierwsza strona nak艂daczy10.06.2016 12:27156
.PDF12137.3 KB POBIERZinst. wod-kan nak艂daczy10.06.2016 12:31166
.PDF2455.7 KB POBIERZinst. wod-kan przedmiar10.06.2016 12:34159
.PDF206.9 KB POBIERZinstalacja co kosztorys nak艂adczy10.06.2016 12:34172
.PDF44.3 KB POBIERZinstalacja co pierwsza strona nak艂adczy10.06.2016 12:35162
.PDF54.9 KB POBIERZinstalacja co przedmiar10.06.2016 12:35161
.PDF306.7 KB POBIERZkot艂ownia nak艂daczy10.06.2016 12:36164
.PDF48.1 KB POBIERZkot艂ownia pierwsza strona nak艂daczy10.06.2016 12:36177
.PDF48.4 KB POBIERZkot艂ownia przedmiar10.06.2016 12:36187
.PDF4878.5 KB POBIERZwentylacja nak艂adczy10.06.2016 12:37162
.PDF27 KB POBIERZwentylacja pierwsza strona nak艂adczy10.06.2016 12:39158
.PDF722.5 KB POBIERZwentylacja przedmiar10.06.2016 12:39204
.PDF5492.1 KB POBIERZBudowa Przedszkola Publicznegow Piotrkowie Kuj przedmiar roboty budowlane16.06.2016 11:11101
.PDF2955.4 KB POBIERZwyja艣nienie tr臋艣ci SIWZ 117.06.2016 12:39133
.PDF372.1 KB POBIERZWyja艣nienie tre艣ci SIWZ 220.06.2016 11:07121
.PDF155.5 KB POBIERZ04_2016PW_rys6ark1z4_wk-4A420.06.2016 11:0885
.PDF223 KB POBIERZ04_2016PW_rys6ark2z4_wk-5A420.06.2016 11:08106
.PDF106 KB POBIERZ04_2016PW_rys6ark3z4_wk-3A420.06.2016 11:0875
.PDF148.9 KB POBIERZ04_2016PW_rys6ark4z4_wk-4A420.06.2016 11:0891
.PDF312.6 KB POBIERZModyfikacja tre艣ci SIWZ20.06.2016 11:55128
.PDF493 KB POBIERZWyja艣niene tre艣ci SIWZ 322.06.2016 10:11126
.PDF620.7 KB POBIERZWyja艣niene tre艣ci SIWZ 422.06.2016 10:11120
.PDF335.1 KB POBIERZWyja艣niene tre艣ci SIWZ 522.06.2016 10:12116
.PDF456.3 KB POBIERZWyja艣niene tre艣ci SIWZ 622.06.2016 10:12105
.PDF874 KB POBIERZWyja艣niene tre艣ci SIWZ 722.06.2016 10:13100
.PDF82.1 KB POBIERZbb-przedszkole-piotrk贸w-PZ-1-m.-przedmiar22.06.2016 10:1496
.PDF34.7 KB POBIERZszczeg贸艂 wykonania 艣cian fundamentowych22.06.2016 10:1491
.PDF40.2 KB POBIERZszczeg贸艂owy opis 艣cianki przesuwnej22.06.2016 10:15104
.PDF31.5 KB POBIERZUszczeg贸艂owienie plac zabaw korekta22.06.2016 10:15104
.PDF511.2 KB POBIERZplac zabaw przedszkole za艂 nr 1 korekta22.06.2016 10:16110
.PDF39.7 KB POBIERZuszczeg贸艂owienie wi臋藕ba opis22.06.2016 10:1685
.PDF233.3 KB POBIERZwi膮zary za艂 122.06.2016 10:1684
.PDF132.1 KB POBIERZza艂 2 rysunki d藕wigar贸w22.06.2016 10:1799
.PDF1537.6 KB POBIERZWyja艣nienie tre艣ci SIWZ 823.06.2016 11:05137
.PDF989.5 KB POBIERZWyja艣nienie tr臋艣ci SIWZ 924.06.2016 14:13186
.PDF649 KB POBIERZWyja艣nienie tr臋艣ci SIWZ 1028.06.2016 07:07102
.PDF458.5 KB POBIERZWyja艣nienie tr臋艣ci SIWZ 1129.06.2016 13:38101

Autor : Tomasz Ciesielski
Zredagowa艂(a) : Tomasz Ciesielski
Data wprowadzenia : 2016-06-10 10:45:29
Data ostatniej modyfikacji : 29.06.2016 13:38
Liczba wy艣wietle艅 : 932

Redaktor  Data modyfikacji 
Tomasz Ciesielski  28.06.2016 07:06poka偶 t膮 wersj臋
Tomasz Ciesielski  24.06.2016 14:12poka偶 t膮 wersj臋
Tomasz Ciesielski  23.06.2016 11:04poka偶 t膮 wersj臋
Tomasz Ciesielski  22.06.2016 10:10poka偶 t膮 wersj臋
Tomasz Ciesielski  20.06.2016 11:55poka偶 t膮 wersj臋
Tomasz Ciesielski  20.06.2016 11:07poka偶 t膮 wersj臋
Tomasz Ciesielski  17.06.2016 12:37poka偶 t膮 wersj臋
Tomasz Ciesielski  16.06.2016 11:16poka偶 t膮 wersj臋
Tomasz Ciesielski  10.06.2016 09:45poka偶 t膮 wersj臋licznik odwiedzin: 4614965