logo
Zam├│wienia publiczne » Przetargi » 2016
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na:

Przebudowa dr├│g na osiedlu przy ulicy Sportowej w Piotrkowie Kujawskim.

Adres strony internetowej, na której zamieszczona b─Ödzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia (je┼╝eli dotyczy):


www.bippiotrkowkujawski.pl

Ogłoszenie nr 338990 - 2016 z dnia 2016-11-08 r.

Piotrków Kujawski: Przebudowa dróg na osiedlu przy ulicy Sportowej w Piotrkowie Kujawskim.
OG┼üOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

Zamieszczanie og┼éoszenia: obowi─ůzkowe

Og┼éoszenie dotyczy: zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu wspó┼éfinansowanego ze ┼Ťrodków Unii Europejskiej

nie


Nazwa projektu lub programu

O zamówienie mog─ů ubiega─ç si─Ö wy┼é─ůcznie zak┼éady pracy chronionej oraz wykonawcy, których dzia┼éalno┼Ť─ç, lub dzia┼éalno┼Ť─ç ich wyodr─Öbnionych organizacyjnie jednostek, które b─Öd─ů realizowa┼éy zamówienie, obejmuje spo┼éeczn─ů i zawodow─ů integracj─Ö osób b─Öd─ůcych cz┼éonkami grup spo┼éecznie marginalizowanych

nie


Nale┼╝y poda─ç minimalny procentowy wska┼║nik zatrudnienia osób nale┼╝─ůcych do jednej lub wi─Öcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy ni┼╝ 30%, osób zatrudnionych przez zak┼éady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

SEKCJA I: ZAMAWIAJ─äCY

Post─Öpowanie przeprowadza centralny zamawiaj─ůcy

nie

Post─Öpowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiaj─ůcy powierzy┼é/powierzyli przeprowadzenie post─Öpowania

nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiaj─ůcy powierzy┼é/powierzyli prowadzenie post─Öpowania:
Post─Öpowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiaj─ůcych

nie


Je┼╝eli tak, nale┼╝y wymieni─ç zamawiaj─ůcych, którzy wspólnie przeprowadzaj─ů post─Öpowanie oraz poda─ç adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Post─Öpowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiaj─ůcymi z innych pa┼ästw cz┼éonkowskich Unii Europejskiej

nie

W przypadku przeprowadzania post─Öpowania wspólnie z zamawiaj─ůcymi z innych pa┼ästw cz┼éonkowskich Unii Europejskiej – maj─ůce zastosowanie krajowe prawo zamówie┼ä publicznych:
Informacje dodatkowe:


I. 1) NAZWA I ADRES: Miasto i Gmina, krajowy numer identyfikacyjny 53971090991, ul. ul. Ko┼Ťcielna  1, 88230   Piotrków Kujawski, woj. kujawsko-pomorskie, pa┼ästwo Polska, tel. 542 655 123, e-mail , faks 542 655 112.
Adres strony internetowej (URL): www.bippiotrkowkujawski.pl


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJ─äCEGO: Administracja samorz─ůdowa

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (je┼╝eli dotyczy):
Podzia┼é obowi─ůzków mi─Ödzy zamawiaj─ůcymi w przypadku wspólnego przeprowadzania post─Öpowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania post─Öpowania z zamawiaj─ůcymi z innych pa┼ästw cz┼éonkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiaj─ůcych jest odpowiedzialny za przeprowadzenie post─Öpowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie post─Öpowania odpowiadaj─ů pozostali zamawiaj─ůcy, czy zamówienie b─Ödzie udzielane przez ka┼╝dego z zamawiaj─ůcych indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozosta┼éych zamawiaj─ůcych):


I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pe┼ény i bezpo┼Ťredni dost─Öp do dokumentów z post─Öpowania mo┼╝na uzyska─ç pod adresem (URL)
nie
nie


Adres strony internetowej, na której zamieszczona b─Ödzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
tak
www.bippiotrkowkujawski.pl


Dost─Öp do dokumentów z post─Öpowania jest ograniczony - wi─Öcej informacji mo┼╝na uzyska─ç pod adresem
nie
nie


Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
nie
adres
nieDopuszczone jest przes┼éanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udzia┼éu w post─Öpowaniu w inny sposób:
nie
Wymagane jest przes┼éanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udzia┼éu w post─Öpowaniu w inny sposób:
tak
Inny sposób:
Ofertę należy złożyć w forme pisemnej
Adres:
Miasto i Gmina Piotrków Kujawski, ul. Ko┼Ťcielna 1, 88-230 Piotrków Kujawski -pokój nr 12 sekretariat


Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narz─Ödzi i urz─ůdze┼ä lub formatów plików, które nie s─ů ogólnie dost─Öpne
nie
Nieograniczony, pe┼ény, bezpo┼Ťredni i bezp┼éatny dost─Öp do tych narz─Ödzi mo┼╝na uzyska─ç pod adresem: (URL)
nieSEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIAII.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiaj─ůcego: Przebudowa dróg na osiedlu przy ulicy Sportowej w Piotrkowie Kujawskim.
Numer referencyjny: ZP.271.12.2016.TC
Przed wszcz─Öciem post─Öpowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

nie


II.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
II.3) Informacja o mo┼╝liwo┼Ťci sk┼éadania ofert cz─Ö┼Ťciowych
Zamówienie podzielone jest na cz─Ö┼Ťci:

NieII.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielko┼Ť─ç, zakres, rodzaj i ilo┼Ť─ç dostaw, us┼éug lub robót budowlanych lub okre┼Ťlenie zapotrzebowania i wymaga┼ä ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - okre┼Ťlenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, us┼éug─Ö lub roboty budowlane: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zadania pod nazw─ů: Przebudowa dróg na osiedlu przy ulicy Sportowej w Piotrkowie Kujawskim Przedmiotem s─ů roboty budowlane - wykonanie odcinka kolektora kanalizacji deszczowej zgodnie z projektem podstawowym od studni D1 do studni D3 oraz zgodnie z projektem zamiennym od studni D1 do wylotu w rowie w zakres których wchodzi wykonanie m.in. : Wykonanie odcinka kolektora kanalizacji deszczowej zgodnie z projektem podstawowym od studni D1 do studni D3 oraz zgodnie z projektem zamiennym od studni D1 do wylotu w rowie. Roboty w zakresie kanalizacji deszczowej zgodnie z projektem podstawowym od studni D1 do studni D3 d┼éugo┼Ťci 67,00 mb oraz wykonanie 2 szt. studni w zakres których wchodzi: KOLEKTORY DESZCZOWE – ROBOTY ZIEMNE KOLEKTORY DESZCZOWE - ROBOTY KONSTRUKCYJNE KOLEKTORY DESZCZOWE - ROBOTY DROGOWE - NAPRAWA Roboty w zakresie kanalizacji deszczowej zgodnie z projektem zamiennym od studni D1 do wylotu w rowie d┼éugo┼Ťci 111,00 mb oraz wykonanie 3 szt. studni wraz z wylotem prefabrykowanym w zakres których wchodzi: KOLEKTORY DESZCZOWE – ROBOTY ZIEMNE KOLEKTORY DESZCZOWE - ROBOTY KONSTRUKCYJNE KOLEKTORY DESZCZOWE - ROBOTY DROGOWE - NAPRAWA Zapewnienie obs┼éugi geodezyjnej oraz wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej.

II.5) G┼éówny kod CPV: 45232440-8
Dodatkowe kody CPV:45233140-2
II.6) Ca┼ékowita warto┼Ť─ç zamówienia (je┼╝eli zamawiaj─ůcy podaje informacje o warto┼Ťci zamówienia):
Warto┼Ť─ç bez VAT:
Waluta:


(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa ca┼ékowita maksymalna warto┼Ť─ç w ca┼éym okresie obowi─ůzywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)


II.7) Czy przewiduje si─Ö udzielenie zamówie┼ä, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: tak
Okre┼Ťlenie przedmiotu, wielko┼Ťci lub zakresu oraz warunków na jakich zostan─ů udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Zamawiaj─ůcy przewiduje udzielenie zamówie┼ä o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy PZP – do 10% zamówienia podstawowego.
II.8) Okres, w którym realizowane b─Ödzie zamówienie lub okres, na który zosta┼éa zawarta umowa ramowa lub okres, na który zosta┼é ustanowiony dynamiczny system zakupów:
data zakończenia: 23/12/2016


II.9) Informacje dodatkowe:


SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM


III.1) WARUNKI UDZIA┼üU W POST─śPOWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia okre┼Ťlonej dzia┼éalno┼Ťci zawodowej, o ile wynika to z odr─Öbnych przepisów
Okre┼Ťlenie warunków: Zamawiaj─ůcy odst─ůpi┼é od okre┼Ťlenia warunków udzia┼éu w post─Öpowaniu w tym zakresie.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Okre┼Ťlenie warunków: Zamawiaj─ůcy odst─ůpi┼é od okre┼Ťlenia warunków udzia┼éu w post─Öpowaniu w tym zakresie
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolno┼Ť─ç techniczna lub zawodowa
Okre┼Ťlenie warunków: Wykonawca spe┼éni warunek je┼╝eli wyka┼╝e, ┼╝e: a) dysponuje wymienionymi poni┼╝ej osobami przewidzianymi do realizacji zamówienia lub przedstawi pisemne zobowi─ůzanie innych podmiotów do udost─Öpnienia wymienionych poni┼╝ej osób, przewidzianych do realizacji zamówienia, które b─Öd─ů uczestniczy┼éy w realizacji zamówienia i b─Öd─ů odpowiedzialne za kierowanie robotami budowlanymi, zgodnie z dyspozycj─ů art. 12 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane. Zamawiaj─ůcy dopuszcza uprawnienia wydane obywatelom pa┼ästw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, zgodnie z ustaw─ů z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w pa┼ästwach cz┼éonkowskich Unii Europejskiej: - co najmniej 1 osoba posiada uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalno┼Ťci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urz─ůdze┼ä wodoci─ůgowych lub kanalizacyjnych,
Zamawiaj─ůcy wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udzia┼éu w post─Öpowaniu imion i nazwisk osób wykonuj─ůcych czynno┼Ťci przy realizacji zamówienia wraz z informacj─ů o kwalifikacjach zawodowych lub do┼Ťwiadczeniu tych osób: tak
Informacje dodatkowe:

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

III.2.1) Podstawy wykluczenia okre┼Ťlone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiaj─ůcy przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp tak
Zamawiaj─ůcy przewiduje nast─Öpuj─ůce fakultatywne podstawy wykluczenia:
(podstawa wykluczenia okre┼Ťlona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)
(podstawa wykluczenia okre┼Ťlona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp)
(podstawa wykluczenia okre┼Ťlona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp)
(podstawa wykluczenia okre┼Ťlona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)

III.3) WYKAZ O┼ÜWIADCZE┼â SK┼üADANYCH PRZEZ WYKONAWC─ś W CELU WST─śPNEGO POTWIERDZENIA, ┼╗E NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPE┼üNIA WARUNKI UDZIA┼üU W POST─śPOWANIU ORAZ SPE┼üNIA KRYTERIA SELEKCJI

O┼Ťwiadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spe┼énianiu warunków udzia┼éu w post─Öpowaniu
tak
O┼Ťwiadczenie o spe┼énianiu kryteriów selekcji
nie

III.4) WYKAZ O┼ÜWIADCZE┼â LUB DOKUMENTÓW , SK┼üADANYCH PRZEZ WYKONAWC─ś W POST─śPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNO┼ÜCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

1) o┼Ťwiadczenia Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku s─ůdu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, op┼éat lub sk┼éadek na ubezpieczenia spo┼éeczne lub zdrowotne albo - w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzaj─ůcych dokonanie p┼éatno┼Ťci tych nale┼╝no┼Ťci wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wi─ů┼╝─ůcego porozumienia w sprawie sp┼éat tych nale┼╝no┼Ťci; 2) o┼Ťwiadczenia Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytu┼éem ┼Ťrodka zapobiegawczego zakazu ubiegania si─Ö o zamówienia publiczne; 3) o┼Ťwiadczenia Wykonawcy o nie zaleganiu z op┼éacaniem podatków i op┼éat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i op┼éatach lokalnych.

III.5) WYKAZ O┼ÜWIADCZE┼â LUB DOKUMENTÓW SK┼üADANYCH PRZEZ WYKONAWC─ś W POST─śPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNO┼ÜCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP

III.5.1) W ZAKRESIE SPE┼üNIANIA WARUNKÓW UDZIA┼üU W POST─śPOWANIU:
wykaz osób, skierowanych przez Wykonawc─Ö do realizacji zamówienia publicznego, w szczególno┼Ťci odpowiedzialnych za ┼Ťwiadczenie us┼éug, kontrol─Ö jako┼Ťci lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnie┼ä, do┼Ťwiadczenia i wykszta┼écenia niezb─Ödnych do wykonania zamówienia publicznego, a tak┼╝e zakresu wykonywanych przez nie czynno┼Ťci oraz informacj─ů o podstawie do dysponowania tymi osobami
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

III.6) WYKAZ O┼ÜWIADCZE┼â LUB DOKUMENTÓW SK┼üADANYCH PRZEZ WYKONAWC─ś W POST─śPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNO┼ÜCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

 

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
1. Formularz oferty, 2.Pe┼énomocnictwo ( je┼Ťli dotyczy), 3. Zobowi─ůzanie podmiotu trzeciego do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezb─Ödnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia(je┼Ťli dotyczy).SEKCJA IV: PROCEDURA


IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiaj─ůcy ┼╝─ůda wniesienia wadium:
tak,
Informacja na temat wadium
Wykonawca zobowi─ůzany jest wnie┼Ť─ç wadium w wysoko┼Ťci 2.000,00 PLN (s┼éownie: dwa tysi─ůce z┼éotych 00/100) przed up┼éywem terminu sk┼éadania ofert


IV.1.3) Przewiduje si─Ö udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
nie


IV.1.4) Wymaga si─Ö z┼éo┼╝enia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub do┼é─ůczenia do ofert katalogów elektronicznych:
nie
Dopuszcza si─Ö z┼éo┼╝enie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub do┼é─ůczenia do ofert katalogów elektronicznych:
nie
Informacje dodatkowe:


IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
nie


IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostan─ů zaproszeni do udzia┼éu w post─Öpowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:


IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa b─Ödzie zawarta:

Czy przewiduje si─Ö ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:
nie
Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:
nie
Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza si─Ö z┼éo┼╝enie ofert w formie katalogów elektronicznych:
nie
Przewiduje si─Ö pobranie ze z┼éo┼╝onych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporz─ůdzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:
nie


IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) nie
Nale┼╝y wskaza─ç elementy, których warto┼Ťci b─Öd─ů przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje si─Ö ograniczenia co do przedstawionych warto┼Ťci, wynikaj─ůce z opisu przedmiotu zamówienia:
nie
Nale┼╝y poda─ç, które informacje zostan─ů udost─Öpnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki b─Ödzie termin ich udost─Öpnienia:
Informacje dotycz─ůce przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób post─Öpowania w toku aukcji elektronicznej i jakie b─Öd─ů warunki, na jakich wykonawcy b─Öd─ů mogli licytowa─ç (minimalne wysoko┼Ťci post─ůpie┼ä):
Informacje dotycz─ůce wykorzystywanego sprz─Ötu elektronicznego, rozwi─ůza┼ä i specyfikacji technicznych w zakresie po┼é─ůcze┼ä:
Wymagania dotycz─ůce rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:
Aukcja wieloetapowaetap nr czas trwania etapu
   


Czy wykonawcy, którzy nie z┼éo┼╝yli nowych post─ůpie┼ä, zostan─ů zakwalifikowani do nast─Öpnego etapu: nie
Warunki zamkni─Öcia aukcji elektronicznej:


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria


Kryteria Znaczenie
Całkowita cea oferty brutto 60
Najdłuższy okres gwarncji i rękojmi 40IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
nie
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które musz─ů spe┼énia─ç wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrze┼╝enie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wst─Öpnych bez przeprowadzenia negocjacji nie
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert: nie
Nale┼╝y poda─ç informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczb─Ö etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymaga┼ä zamawiaj─ůcego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysoko┼Ťci nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwi─ůzania stanowi─ůce podstaw─Ö do sk┼éadania ofert, je┼╝eli zamawiaj─ůcy przewiduje nagrody:

Wst─Öpny harmonogram post─Öpowania:

Podzia┼é dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwi─ůza┼ä: nie
Nale┼╝y poda─ç informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiuj─ůce minimalne wymagania, którym musz─ů odpowiada─ç wszystkie oferty:

Podzia┼é negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegaj─ůcych negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:
nie
Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której b─Ödzie prowadzona licytacja elektroniczna:

 

Adres strony internetowej, na której jest dost─Öpny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

 

Wymagania dotycz─ůce rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urz─ůdze┼ä informatycznych:

 

Sposób post─Öpowania w toku licytacji elektronicznej, w tym okre┼Ťlenie minimalnych wysoko┼Ťci post─ůpie┼ä:

 

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Licytacja wieloetapowaetap nr czas trwania etapu
   


Wykonawcy, którzy nie z┼éo┼╝yli nowych post─ůpie┼ä, zostan─ů zakwalifikowani do nast─Öpnego etapu: nie

Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

 

Termin i warunki zamkni─Öcia licytacji elektronicznej:

 


Istotne dla stron postanowienia, które zostan─ů wprowadzone do tre┼Ťci zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

 


Wymagania dotycz─ůce zabezpieczenia nale┼╝ytego wykonania umowy:

 


Informacje dodatkowe:

 

IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje si─Ö istotne zmiany postanowie┼ä zawartej umowy w stosunku do tre┼Ťci oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak
Nale┼╝y wskaza─ç zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Zamawiaj─ůcy przewiduje mo┼╝liwo┼Ť─ç dokonania istotnych zmian postanowie┼ä umowy zawartej z wybranym Wykonawc─ů w przypadkach okre┼Ťlonych we wzorze umowy, stanowi─ůcym za┼é─ůcznik do SIWZ.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udost─Öpniania informacji o charakterze poufnym (je┼╝eli dotyczy):
Zamawiaj─ůcy informuje, i┼╝ zgodnie z art. 8 w zw. z art. 96 ust. 3 ustawy PZP oferty sk┼éadane w post─Öpowaniu o zamówienie publiczne s─ů jawne i podlegaj─ů udost─Öpnieniu od chwili ich otwarcia, z wyj─ůtkiem informacji stanowi─ůcych tajemnic─Ö przedsi─Öbiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, je┼Ťli Wykonawca w terminie sk┼éadania ofert zastrzeg┼é, ┼╝e nie mog─ů one by─ç udost─Öpniane i jednocze┼Ťnie wykaza┼é, i┼╝ zastrze┼╝one informacje stanowi─ů tajemnic─Ö przedsi─Öbiorstwa.
┼Ürodki s┼éu┼╝─ůce ochronie informacji o charakterze poufnym
Zamawiaj─ůcy zaleca, aby informacje zastrze┼╝one jako tajemnica przedsi─Öbiorstwa by┼éy przez Wykonawc─Ö z┼éo┼╝one w oddzielnej wewn─Ötrznej kopercie z oznakowaniem „tajemnica przedsi─Öbiorstwa”, lub spi─Öte (zszyte) oddzielnie od pozosta┼éych, jawnych elementów oferty. Brak jednoznacznego wskazania, które informacje stanowi─ů tajemnic─Ö przedsi─Öbiorstwa oznacza─ç b─Ödzie, ┼╝e wszelkie o┼Ťwiadczenia i za┼Ťwiadczenia sk┼éadane w trakcie niniejszego post─Öpowania s─ů jawne bez zastrze┼╝e┼ä. 2Zastrze┼╝enie informacji, które nie stanowi─ů tajemnicy przedsi─Öbiorstwa w rozumieniu ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji b─Ödzie traktowane, jako bezskuteczne i skutkowa─ç b─Ödzie zgodnie z uchwa┼é─ů SN z 20 pa┼║dziernika 2005 (sygn. III CZP 74/05) ich odtajnieniem. Zamawiaj─ůcy informuje, ┼╝e w przypadku kiedy Wykonawca otrzyma od niego wezwanie w trybie art. 90 ustawy PZP, a z┼éo┼╝one przez niego wyja┼Ťnienia lub dowody stanowi─ç b─Öd─ů tajemnic─Ö przedsi─Öbiorstwa w rozumieniu ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji Wykonawcy b─Ödzie przys┼éugiwa┼éo prawo zastrze┼╝enia ich jako tajemnica przedsi─Öbiorstwa. Przedmiotowe zastrze┼╝enie Zamawiaj─ůcy uzna za skuteczne wy┼é─ůcznie w sytuacji kiedy Wykonawca oprócz samego zastrze┼╝enia, jednocze┼Ťnie wyka┼╝e, i┼╝ dane informacje stanowi─ů tajemnic─Ö przedsi─Öbiorstwa.
IV.6.2) Termin sk┼éadania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udzia┼éu w post─Öpowaniu:
Data: 22/11/2016, godzina: 10:00,
Skrócenie terminu sk┼éadania wniosków, ze wzgl─Ödu na piln─ů potrzeb─Ö udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z og┼éoszeniem):
nie
Wskaza─ç powody:

J─Özyk lub j─Özyki, w jakich mog─ů by─ç sporz─ůdzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udzia┼éu w post─Öpowaniu
> Ofert─Ö nale┼╝y sporz─ůdzi─ç w j─Özyku polskim. Dokumenty sporz─ůdzone w j─Özyku obcym s─ů sk┼éadane wraz z t┼éumaczeniem na j─Özyk polski.
IV.6.3) Termin zwi─ůzania ofert─ů: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu sk┼éadania ofert)
IV.6.4) Przewiduje si─Ö uniewa┼╝nienie post─Öpowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania ┼Ťrodków pochodz─ůcych z bud┼╝etu Unii Europejskiej oraz niepodlegaj─ůcych zwrotowi ┼Ťrodków z pomocy udzielonej przez pa┼ästwa cz┼éonkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które mia┼éy by─ç przeznaczone na sfinansowanie ca┼éo┼Ťci lub cz─Ö┼Ťci zamówienia: nie
IV.6.5) Przewiduje si─Ö uniewa┼╝nienie post─Öpowania o udzielenie zamówienia, je┼╝eli ┼Ťrodki s┼éu┼╝─ůce sfinansowaniu zamówie┼ä na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiaj─ůcy zamierza┼é przeznaczy─ç na sfinansowanie ca┼éo┼Ťci lub cz─Ö┼Ťci zamówienia, nie zosta┼éy mu przyznane nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:

 

                                             Burmistrz Miasta i Gminy
                                          mgr S┼éawomir Henryk Bogucki


TypRozmiarPobierzKomentarzData dodaniaLicznik 
?78.6 KB POBIERZOgłoszenie2016-11-08 15:07:12119
.DOC285 KB POBIERZSIWZ2016-11-08 15:07:32116
.DOC85 KB POBIERZzalacznik nr 1 formularz ofertowy2016-11-08 15:07:46110
.DOC45.5 KB POBIERZza┼é─ůcznik nr 2 - o┼Ťwiadczenie, ┼╝e na dzie┼ä sk┼éadania ofert Wykonawca nie podlega2016-11-08 15:08:04118
.DOC31.5 KB POBIERZza┼é─ůcznik nr 3 - o┼Ťwiadczenie o braku podstaw do wykluczenia o kt├│rym owa w rozd2016-11-08 15:08:21110
.DOC177 KB POBIERZza┼é─ůcznik nr 4 - projekt mowy2016-11-08 15:08:36127
.DOC27 KB POBIERZza┼é─ůcznik nr 5 - wz├│r pisemnego zobowi─ůzania podmiot├│w trzecich2016-11-08 15:08:50113
.DOC33 KB POBIERZza┼é─ůcznik nr 6 - o┼Ťwiadczenie o przynale┼╝no┼Ťci lub braku przynale┼╝no┼Ťci do tej s2016-11-08 15:09:05117
.DOC41.5 KB POBIERZza┼é─ůcznik nr 7 - wykaz os├│b2016-11-08 15:09:25107
.PDF2300.9 KB POBIERZDecyzja Starosta - pozwolenie na budow─Ö2016-11-08 15:10:09105
.PDF1305.9 KB POBIERZDecyzja Starosta - zmiana pozwolenia na budow─Ö2016-11-08 15:10:41130
.PDF638.3 KB POBIERZStrona Tytułowa Projekt budowlany Sportowa - sanitarna2016-11-08 15:12:12112
.PDF711.9 KB POBIERZStrona Tytułowa Projekt zamienny Sportowa - sanitarna2016-11-08 15:12:29115
.PDF200.6 KB POBIERZOPIS TECHNICZNY ,ZAGOSPODAROWANIA TERENU, BIOZ - Piotrk├│w Kujawski - osiedle prz2016-11-08 15:13:02112
.PDF1510.8 KB POBIERZosiedle przy ul. Sportowej Strona tytu┼éowa, zakres projektu, o┼Ťwiadczenia , upra2016-11-08 15:13:30134
.PDF127.2 KB POBIERZProfil podłużny D-1 ul. Sportowa2016-11-08 15:14:16113
.PDF95.1 KB POBIERZStudnie - zestawienie ul. Sportowa2016-11-08 15:14:45113
.PDF15682.9 KB POBIERZ365.343.0212016-11-08 15:17:42119
.PDF391.9 KB POBIERZPrzedmiar rob├│t - Kolektor D1 - od studni D-1 do studni D-32016-11-08 15:20:08150
.PDF229.9 KB POBIERZPrzedmiar Rob├│t - kanalizacja deszczowa na Osiedlu przy ulicy Sportowej - projek2016-11-08 15:30:10121
.PDF70.6 KB POBIERZPrzykanaliki i wpusty deszcz. zest. rob├│t ziemnych ul. Sportowa2016-11-08 15:30:29107
.PDF68.7 KB POBIERZRurociagi deszczowe zest. rob├│t ziemnych ul. Sportowa2016-11-08 15:30:53111
.PDF4239.5 KB POBIERZProjekt zamienny2016-11-08 16:06:12108
.PDF593.2 KB POBIERZPozwolenie wodnoprawne - decyzja2016-11-08 16:10:54115
.PDF4359 KB POBIERZOperat wodnoprawny2016-11-08 16:32:38110

Autor : Tomasz Ciesielski
Zredagowa┼é(a) : Tomasz Ciesielski
Data wprowadzenia : 2016-11-08 15:06:32
Data ostatniej modyfikacji : 2016-11-08 15:06:32
Liczba wy┼Ťwietle┼ä : 591licznik odwiedzin: 4840131