logo
Zam├│wienia publiczne » Przetargi » 2017
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na:

Dostawa paliwa na rok 2017Adres strony internetowej, na której zamieszczona b─Ödzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia (je┼╝eli dotyczy):


http://www.bip.piotrkowkujawski.plOgłoszenie nr 4726 - 2017 z dnia 2017-01-09 r.

Piotrków Kujawski: Dostawa paliwa na rok 2017
OG┼üOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy

Zamieszczanie og┼éoszenia: obowi─ůzkowe

Og┼éoszenie dotyczy: zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu wspó┼éfinansowanego ze ┼Ťrodków Unii Europejskiej

nie


Nazwa projektu lub programu

O zamówienie mog─ů ubiega─ç si─Ö wy┼é─ůcznie zak┼éady pracy chronionej oraz wykonawcy, których dzia┼éalno┼Ť─ç, lub dzia┼éalno┼Ť─ç ich wyodr─Öbnionych organizacyjnie jednostek, które b─Öd─ů realizowa┼éy zamówienie, obejmuje spo┼éeczn─ů i zawodow─ů integracj─Ö osób b─Öd─ůcych cz┼éonkami grup spo┼éecznie marginalizowanych

nie


Nale┼╝y poda─ç minimalny procentowy wska┼║nik zatrudnienia osób nale┼╝─ůcych do jednej lub wi─Öcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy ni┼╝ 30%, osób zatrudnionych przez zak┼éady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

SEKCJA I: ZAMAWIAJ─äCY

Post─Öpowanie przeprowadza centralny zamawiaj─ůcy

nie

Post─Öpowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiaj─ůcy powierzy┼é/powierzyli przeprowadzenie post─Öpowania

nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiaj─ůcy powierzy┼é/powierzyli prowadzenie post─Öpowania:
Post─Öpowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiaj─ůcych

nie


Je┼╝eli tak, nale┼╝y wymieni─ç zamawiaj─ůcych, którzy wspólnie przeprowadzaj─ů post─Öpowanie oraz poda─ç adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Post─Öpowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiaj─ůcymi z innych pa┼ästw cz┼éonkowskich Unii Europejskiej

nie

W przypadku przeprowadzania post─Öpowania wspólnie z zamawiaj─ůcymi z innych pa┼ästw cz┼éonkowskich Unii Europejskiej – maj─ůce zastosowanie krajowe prawo zamówie┼ä publicznych:
Informacje dodatkowe:


I. 1) NAZWA I ADRES: Miasto i Gmina, krajowy numer identyfikacyjny 53971090991, ul. ul. Ko┼Ťcielna  1, 88230   Piotrków Kujawski, woj. kujawsko-pomorskie, pa┼ästwo Polska, tel. 542 655 123, e-mail zpos@piotrkowkujawski.pl, faks 542 655 112.
Adres strony internetowej (URL): www.bip.piotrkowkujawski.pl


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJ─äCEGO: Administracja samorz─ůdowa

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (je┼╝eli dotyczy):
Podzia┼é obowi─ůzków mi─Ödzy zamawiaj─ůcymi w przypadku wspólnego przeprowadzania post─Öpowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania post─Öpowania z zamawiaj─ůcymi z innych pa┼ästw cz┼éonkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiaj─ůcych jest odpowiedzialny za przeprowadzenie post─Öpowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie post─Öpowania odpowiadaj─ů pozostali zamawiaj─ůcy, czy zamówienie b─Ödzie udzielane przez ka┼╝dego z zamawiaj─ůcych indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozosta┼éych zamawiaj─ůcych):


I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pe┼ény i bezpo┼Ťredni dost─Öp do dokumentów z post─Öpowania mo┼╝na uzyska─ç pod adresem (URL)
tak
www.bip.piotrkowkujawski.pl


Adres strony internetowej, na której zamieszczona b─Ödzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
tak
www.bip.piotrkowkujawski.pl


Dost─Öp do dokumentów z post─Öpowania jest ograniczony - wi─Öcej informacji mo┼╝na uzyska─ç pod adresem
nie


Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
nie
adresDopuszczone jest przes┼éanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udzia┼éu w post─Öpowaniu w inny sposób:
nie
Wymagane jest przes┼éanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udzia┼éu w post─Öpowaniu w inny sposób:
tak
Inny sposób:
Osobi┼Ťie, za pomoc─ů operatora pocztowego, za po┼Ťrednictwem kuriera
Adres:
Urz─ůd Miasta i Gminy, 88-230 Piotrkw Kujawski, ul. ko┼Ťcielna 1, pokój nr 12 ( sekretariat)


Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narz─Ödzi i urz─ůdze┼ä lub formatów plików, które nie s─ů ogólnie dost─Öpne
nie
Nieograniczony, pe┼ény, bezpo┼Ťredni i bezp┼éatny dost─Öp do tych narz─Ödzi mo┼╝na uzyska─ç pod adresem: (URL)SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIAII.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiaj─ůcego: Dostawa paliwa na rok 2017
Numer referencyjny: ZP.271.1.2017.TC
Przed wszcz─Öciem post─Öpowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

nie


II.2) Rodzaj zamówienia: dostawy
II.3) Informacja o mo┼╝liwo┼Ťci sk┼éadania ofert cz─Ö┼Ťciowych
Zamówienie podzielone jest na cz─Ö┼Ťci:

NieII.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielko┼Ť─ç, zakres, rodzaj i ilo┼Ť─ç dostaw, us┼éug lub robót budowlanych lub okre┼Ťlenie zapotrzebowania i wymaga┼ä ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - okre┼Ťlenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, us┼éug─Ö lub roboty budowlane: Przedmiotem zamówienia jest us┼éuga pn.” Dostawa paliwa na rok 2017. Przedmiotem zamówienia jest dostawa (zakup) paliw p┼éynnych do pojazdów i sprz─Ötu mechanicznego b─Öd─ůcego w dyspozycji Miasta i Gminy Piotrków Kujawski oraz jednostek organizacyjnych, sk┼éadaj─ůca si─Ö z: - benzyny bezo┼éowiowej „Pb 95”; - Kod CPV 09.13.21.00 – 4, w ilo┼Ťci oko┼éo 2470 litrów - oleju nap─Ödowego „ON”; - Kod CPV 09.13.41.00 – 8, w ilo┼Ťci oko┼éo 61200 litrów w tym w ni┼╝ej wymienionych ilo┼Ťciach dla poszczególnych odbiorców: a) Miasto i Gmina Piotrków Kujawski: - benzyny bezo┼éowiowej „Pb 95”; - Kod CPV 09.13.21.00 – 4, w ilo┼Ťci oko┼éo 2000 litrów - oleju nap─Ödowego „ON”; - Kod CPV 09.13.41.00 – 8, w ilo┼Ťci oko┼éo 4700 litrów w tym w ni┼╝ej wymienionych ilo┼Ťciach dla poszczególnych Ochotniczych Stra┼╝y po┼╝arnych: - OSP Bycz: - benzyny bezo┼éowiowej „Pb 95”; w ilo┼Ťci oko┼éo 100 litrów - oleju nap─Ödowego „ON”; w ilo┼Ťci oko┼éo 700 litrów - OSP D─Öbo┼é─Öka: - oleju nap─Ödowego „ON”; w ilo┼Ťci oko┼éo 200 litrów - OSP Jerzyce: - benzyny bezo┼éowiowej „Pb 95”; w ilo┼Ťci oko┼éo 100 litrów - OSP Lubsin: - benzyny bezo┼éowiowej „Pb 95”; w ilo┼Ťci oko┼éo 100 litrów - OSP Piotrków Kujawski: - benzyny bezo┼éowiowej „Pb 95”; w ilo┼Ťci oko┼éo 100 litrów - oleju nap─Ödowego „ON”; w ilo┼Ťci oko┼éo 1100 litrów - OSP Po┼éajewo: - benzyny bezo┼éowiowej „Pb 95”; w ilo┼Ťci oko┼éo 500 litrów - oleju nap─Ödowego „ON”; w ilo┼Ťci oko┼éo 150 litrów - Urz─ůd Miasta i Gminy: - benzyny bezo┼éowiowej „Pb 95”; w ilo┼Ťci oko┼éo 1100 litrów - oleju nap─Ödowego „ON”; w ilo┼Ťci oko┼éo 2550 litrów b) Zespó┼é Ekonomiczno Administracyjny Szkó┼é w Piotrkowie Kujawskim(ZEAS): - oleju nap─Ödowego „ON”; - Kod CPV 09.13.41.00 – 8, w ilo┼Ťci oko┼éo 20000 litrów c) Zak┼éad Komunalny, ul. Topolowa 1, 88-230 Piotrków Kujawski - benzyny bezo┼éowiowej „Pb 95”; - Kod CPV 09.13.21.00 – 4, w ilo┼Ťci oko┼éo 200 litrów - oleju nap─Ödowego „ON”; - Kod CPV 09.13.41.00 – 8, w ilo┼Ťci oko┼éo 29000 litrów d) Warsztaty Terapii Zaj─Öciowej przy Urz─Ödzie Miasta I Gminy w Piotrkowie Kujawskim - benzyny bezo┼éowiowej „Pb 95”; - Kod CPV 09.13.21.00 – 4, w ilo┼Ťci oko┼éo 100 litrów - oleju nap─Ödowego „ON”; - Kod CPV 09.13.41.00 – 8, w ilo┼Ťci oko┼éo 7500 litrów e) Szko┼éa Podstawowa w Byczu, Bycz 23, 88-230 Piotrków Kujawski - benzyny bezo┼éowiowej „Pb 95”; - Kod CPV 09.13.21.00 – 4, w ilo┼Ťci oko┼éo 20 litrów f) Szko┼éa Podstawowa w D─Öbo┼é─Öce, D─Öbo┼é─Öka 7, 88-230 Piotrków Kujawski - benzyny bezo┼éowiowej „Pb 95”; - Kod CPV 09.13.21.00 – 4, w ilo┼Ťci oko┼éo 30 litrów g) Zespó┼é Szkó┼é i Placówek w Piotrkowie Kujawskim, 88-230 Piotrków Kujawski, ul. W┼éoc┼éawska 37 - benzyny bezo┼éowiowej „Pb 95”; - Kod CPV 09.13.21.00 – 4, w ilo┼Ťci oko┼éo 100 litrów h) Przedszkole Samorz─ůdowe w Piotrkowie kujawskim, 88-230 Piotrków Kujawski, ul. Targowa 2 - benzyny bezo┼éowiowej „Pb 95”; - Kod CPV 09.13.21.00 – 4, w ilo┼Ťci oko┼éo 20 litrów 2) Wykonawca gwarantuje, jako┼Ť─ç paliw zgodn─ů z obowi─ůzuj─ůcymi normami i przepisami okre┼Ťlonymi w rozporz─ůdzeniu Ministra Gospodarki z dnia 9 pa┼║dziernika 2015 r. w sprawie wymaga┼ä jako┼Ťciowych dla paliw ciek┼éych (tekst jednolity Dz. U. z 2015 poz.1680 z pó┼║n. zm.) 3) O ewentualnych nieprawid┼éowo┼Ťciach wynikaj─ůcych z jako┼Ťci dostarczonego (pobranego) paliwa, Wykonawca zostanie niezw┼éocznie powiadomiony przez Zamawiaj─ůcego. 4) Wykonawca zobowi─ůzany b─Ödzie do przedstawienia dokumentów i ┼Ťwiadectw jako┼Ťciowych paliw na ka┼╝de ┼╝yczenie Zamawiaj─ůcego. 5) Wykonawca zobowi─ůzuje si─Ö do pokrycia wszelkich szkód powsta┼éych z powodu z┼éej jako┼Ťci oferowanych paliw (niezgodnych z obowi─ůzuj─ůcymi Polskimi Normami). 6) Paliwa danego asortymentu powinny spe┼énia─ç stawiane im wymogi odpowiednich norm oraz powinno by─ç zdatne do u┼╝ytku w okresie letnim jak i zimowym. 7) Dostawy b─Öd─ů realizowane na zasadach dora┼║nych (wg potrzeb), bezgotówkowych zakupów tj. tankowa┼ä pojazdów do zbiorników a sprz─Ötu mechanicznego do kanistrów w stacji paliw Wykonawcy. 8) Wykonawca z którym zostanie podpisana umowa otrzyma wykaz osób uprawnionych do zakupu i tankowania wraz z podaniem marki i numeru rejestracyjnego pojazdu. 9) Wy┼╝ej wymienione osoby b─Öd─ů ka┼╝dorazowo potwierdza─ç dostawcy w┼éasnor─Öcznym podpisem odbiór paliw na dokumentach wydania (WZ). 10) Stacja paliw b─Öd─ůca w dyspozycji Wykonawcy powinna by─ç dost─Öpna dla Zamawiaj─ůcego codziennie przez ca┼é─ů dob─Ö. Stacja powinna znajdowa─ç si─Ö w odleg┼éo┼Ťci nie wi─Ökszej ni┼╝ 10 kilometrów od siedziby zamawiaj─ůcego ( po┼éo┼╝onej w Piotrkowie Kujawskim, ul. Ko┼Ťcielna 1 ). 11) Rozliczanie zawartych transakcji odbywa─ç si─Ö b─Ödzie za pomoc─ů faktur VAT dwa razy w miesi─ůcu, , w okresach rozliczeniowych od 1 do 15 dnia miesi─ůca i od 16 do ostatniego dnia miesi─ůca, za wszystkie tankowane pojazdy zamawiaj─ůcego. Nale┼╝no┼Ť─ç za zakupione paliwo p┼éatna b─Ödzie w terminie 14 dni od dnia dostarczenia faktury, na rachunek wskazany przez Wykonawc─Ö. 12) Wykonawca w miejscu sprzeda┼╝y prowadzi─ç b─Ödzie na potrzeby Zamawiaj─ůcego ewidencj─Ö zakupionych paliw w której odnotowane zostan─ů: data wydania paliwa, nazwisko i imi─Ö osoby pobieraj─ůcej paliwo, nr rejestracyjny pojazdu, ilo┼Ť─ç zatankowanych litrów oraz rodzaj paliwa oddzielnie dla ka┼╝dej jednostki organizacyjnej wymienionej w punktach III.1.1a,b,c, d niniejszej SIWZ. 13) Wynagrodzenie za produkty pobrane przez Zamawiaj─ůcego b─Ödzie naliczane wg cen obowi─ůzuj─ůcych w dniu tankowania na stacji, na której zosta┼éo pobrane paliwo, z uwzgl─Ödnieniem upustu cenowego wy┼éonionego w drodze niniejszego przetargu. 14) Ceny obowi─ůzuj─ůce w dniu tankowania na stacji, na której zosta┼éo pobrane paliwo, pomniejszone o upust cenowy udzielony Zamawiaj─ůcemu, b─Öd─ů podstaw─ů do obci─ů┼╝enia Zamawiaj─ůcego za pobrane produkty na podstawie faktury VAT. 15) Ustalona cena jednostkowa za jeden litr mo┼╝e ulec zmianie wy┼é─ůcznie w przypadku zmiany ceny u producenta (rafinerii), u którego Wykonawca si─Ö zaopatruje. 16) Wzrost lub spadek w/w ceny jednostkowej b─Ödzie co najwy┼╝ej proporcjonalny do wzrostu lub spadku cen u producenta paliwa. 17) Za proporcjonalny wzrost lub spadek ceny b─Ödzie uwa┼╝any taki, który nie b─Ödzie wy┼╝szy od kwoty podwy┼╝ki lub spadku cen poszczególnych paliw u producenta paliwa. Okre┼Ťlona przez Zamawiaj─ůcego ilo┼Ť─ç oleju oraz benzyny (w litrach) jest warto┼Ťci─ů prognozowan─ů ustalon─ů dla okresu 12 miesi─Öcy tj. od 01 stycznia do 31 grudnia 2017, wyliczon─ů na podstawie zu┼╝ycia paliwa w 2016 roku i jako taka nie mo┼╝e stanowi─ç podstawy do wnoszenia przez Wykonawc─Ö jakichkolwiek roszcze┼ä co do wysoko┼Ťci faktycznej dostawy i nale┼╝nej odp┼éatno┼Ťci. Uwaga! Zamawiaj─ůcy o┼Ťwiadcza, ┼╝e ilo┼Ťci paliwa podane wy┼╝ej nale┼╝y traktowa─ç, jako szacunkowe. Zamawiaj─ůcy zastrzega mo┼╝liwo┼Ť─ç zakupu mniejszej lub wi─Ökszej ilo┼Ťci paliw ni┼╝ podane wy┼╝ej ±25% w przypadku, gdy z powodów ekonomicznych, bie┼╝─ůcych potrzeb lub innych, b─Ödzie to le┼╝a┼éo w interesie Zamawiaj─ůcego. Z tytu┼éu niezrealizowanego zakupu paliwa w ilo┼Ťciach wskazanych powy┼╝ej Wykonawcy nie przys┼éuguje ┼╝adne roszczenie. 6. Informacja na temat mo┼╝liwo┼Ťci powierzenia przez wykonawc─Ö wykonania cz─Ö┼Ťci zamówienia podwykonawcom: 6.1 Zamawiaj─ůcy nie wprowadza zastrze┼╝enia wskazuj─ůcego na obowi─ůzek osobistego wykonania przez Wykonawc─Ö kluczowych cz─Ö┼Ťci zamówienia. Wykonawca mo┼╝e powierzy─ç wykonanie cz─Ö┼Ťci zamówienia podwykonawcy. 6.2 W przypadku powierzenia wykonania cz─Ö┼Ťci zamówienia podwykonawcy, Wykonawca zobowi─ůzany jest do wykazania w formularzu ofertowym cz─Ö┼Ťci zamówienia, której wykonanie zamierza powierzy─ç podwykonawcom. 6.3 Je┼╝eli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby wykonawca powo┼éywa┼é si─Ö, na zasadach okre┼Ťlonych w pkt. V.3 niniejszej Specyfikacji (art. 22a ust. 1 ustawy Pzp.), w celu wykazania spe┼éniania warunków udzia┼éu w post─Öpowaniu, wykonawca jest obowi─ůzany wykaza─ç zamawiaj─ůcemu, ┼╝e proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spe┼énia je w stopniu nie mniejszym ni┼╝ podwykonawca, na którego zasoby zamawiaj─ůcy powo┼éywa┼é si─Ö w trakcie post─Öpowania o udzielenie zamówienia. 6.4 Wykonawca zobowi─ůzany b─Ödzie przedstawi─ç na wezwanie zamawiaj─ůcego dokumenty, o których mowa w pkt VII. 2 ppkt 1 6.5 Je┼╝eli powierzenie podwykonawcy wykonania cz─Ö┼Ťci zamówienia na roboty budowlane lub us┼éugi nast─Öpuje w trakcie jego realizacji, wykonawca na ┼╝─ůdanie zamawiaj─ůcego przedstawi o┼Ťwiadczenie, o którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy Pzp lub o┼Ťwiadczenia lub dokumenty potwierdzaj─ůce brak podstaw wykluczenia wobec tego podwykonawcy. 6.6 Je┼╝eli zamawiaj─ůcy stwierdzi, ┼╝e wobec danego podwykonawcy zachodz─ů podstawy wykluczenia, wykonawca obowi─ůzany jest zast─ůpi─ç tego podwykonawc─Ö lub zrezygnowa─ç z powierzenia wykonania cz─Ö┼Ťci zamówienia podwykonawcy. 6.7 Powierzenie wykonania cz─Ö┼Ťci zamówienia podwykonawcom nie zwalnia wykonawcy z odpowiedzialno┼Ťci za nale┼╝yte wykonanie zamówienia. 7. Wymagania stawiane wykonawcy: 7.1 Wykonawca jest odpowiedzialny za jako┼Ť─ç, zgodno┼Ť─ç z warunkami technicznymi jako┼Ťciowymi opisanymi dla przedmiotu zamówienia. 7.2 Wymagana jest nale┼╝yta staranno┼Ť─ç przy realizacji zobowi─ůza┼ä umowy, 7.3 Ustalenia i decyzje dotycz─ůce wykonywania zamówienia uzgadniane b─Öd─ů przez zamawiaj─ůcego z ustanowionym przedstawicielem wykonawcy. 7.4 Okre┼Ťlenie przez wykonawc─Ö telefonów kontaktowych i numerów fax. oraz innych ustale┼ä niezb─Ödnych dla sprawnego i terminowego wykonania zamówienia. 7.5 Zamawiaj─ůcy nie ponosi odpowiedzialno┼Ťci za szkody wyrz─ůdzone przez wykonawc─Ö podczas wykonywania przedmiotu zamówienia. 8. Wymóg zatrudnienia na umow─Ö o prac─Ö Zamawiaj─ůcy, stosownie do art. 29 ust. 3a ustawy PZP, wymaga, aby wszystkie osoby wykonuj─ůce czynno┼Ťci w zakresie realizacji przedmiotu zamówienia, których wykonanie polega na wykonywaniu pracy w sposób okre┼Ťlony w art. 22 § 1* ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy, zosta┼éy zatrudnione przez Wykonawc─Ö lub podwykonawc─Ö na podstawie umowy o prac─Ö. Wykonawca lub podwykonawca zatrudni wy┼╝ej wymienione osoby na okres realizacji zamówienia. W przypadku rozwi─ůzania stosunku pracy przed zako┼äczeniem tego okresu, zobowi─ůzuje si─Ö do niezw┼éocznego zatrudnienia na to miejsce innej osoby. *art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1976 r. – Kodeks pracy: „Przez nawi─ůzanie stosunku pracy pracownik zobowi─ůzuje si─Ö do wykonywania pracy okre┼Ťlonego rodzaju na rzecz pracodawcy i pod jego kierownictwem oraz w miejscu i czasie wyznaczonym przez pracodawc─Ö, a pracodawca – do zatrudniania pracownika za wynagrodzeniem”. 9. Uprawnienia Zamawiaj─ůcego w zakresie kontroli spe┼éniania przez Wykonawc─Ö wymaga┼ä, o których mowa w art. 29 ust. 3a ustawy PZP, oraz sankcji z tytu┼éu niespe┼énienia tych wymaga┼ä. Zamawiaj─ůcy w trakcie realizacji zamówienia ma prawo do kontroli spe┼énienia przez Wykonawc─Ö wymagania wskazanego w pkt. 8, w szczególno┼Ťci poprzez zlecenie kontroli Pa┼ästwowej Inspekcji Pracy lub poprzez ┼╝─ůdanie przed┼éo┼╝enia do wgl─ůdu dokumentów potwierdzaj─ůcych zatrudnienie ww. osób na umow─Ö o prac─Ö. W przypadku, gdy wynik kontroli wyka┼╝e brak zatrudnienia ww. osób na umow─Ö o prac─Ö Zamawiaj─ůcy naliczy kary umowne, których wysoko┼Ť─ç zosta┼éa szczegó┼éowo okre┼Ťlona we wzorze umowy, stanowi─ůcym za┼é─ůcznik nr 5 do SIWZ. Wykonawca zobowi─ůzany jest do wprowadzenia w umowach z podwykonawcami stosownych zapisów zobowi─ůzuj─ůcych do zatrudnienia ww. osób na umow─Ö o prac─Ö oraz zapisów umo┼╝liwiaj─ůcych Zamawiaj─ůcemu przeprowadzenie kontroli sposobu wykonania tego obowi─ůzku.

II.5) G┼éówny kod CPV: 09134100-8
Dodatkowe kody CPV:09132100-4
II.6) Ca┼ékowita warto┼Ť─ç zamówienia (je┼╝eli zamawiaj─ůcy podaje informacje o warto┼Ťci zamówienia):
Warto┼Ť─ç bez VAT:
Waluta:


(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa ca┼ékowita maksymalna warto┼Ť─ç w ca┼éym okresie obowi─ůzywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)


II.7) Czy przewiduje si─Ö udzielenie zamówie┼ä, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: nie
II.8) Okres, w którym realizowane b─Ödzie zamówienie lub okres, na który zosta┼éa zawarta umowa ramowa lub okres, na który zosta┼é ustanowiony dynamiczny system zakupów:
data zakończenia: 31/12/2017


II.9) Informacje dodatkowe:


SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM


III.1) WARUNKI UDZIA┼üU W POST─śPOWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia okre┼Ťlonej dzia┼éalno┼Ťci zawodowej, o ile wynika to z odr─Öbnych przepisów
Okre┼Ťlenie warunków: Wykonawca spe┼éni warunek je┼╝eli wyka┼╝e, ┼╝e posiada aktualn─ů koncesj─Ö na prowadzenie dzia┼éalno┼Ťci gospodarczej w zakresie obrotu paliwami p┼éynnymi zgodnie z art. 46 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 02.07.2004 r. o swobodzie dzia┼éalno┼Ťci gospodarczej (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 1829 z p.zm.) oraz art. 32 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 10.04.1997 r. Prawo energetyczne (tekst jednolity: Dz.U. z 2012 r., poz. 1059 z p.zm.)
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Okre┼Ťlenie warunków: Zamawiaj─ůcy nie okre┼Ťla szczegó┼éowych wymaga┼ä w tym zakresie
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolno┼Ť─ç techniczna lub zawodowa
Okre┼Ťlenie warunków: Wykonawca spe┼éni warunek je┼╝eli wyka┼╝e, ┼╝e dysponuje lub b─Ödzie dysponowa┼é na dzie┼ä podpisania umowy co najmniej jedn─ů stacj─ů paliw z minimum jednym dystrybutorem paliwa umo┼╝liwiaj─ůcym sprzeda┼╝ benzyny bezo┼éowiowej Pb 95 i minimum jednym dystrybutorem paliwa umo┼╝liwiaj─ůcym zakup oleju nap─Ödowego ON, zlokalizowan─ů w odleg┼éo┼Ťci nie wi─Ökszej ni┼╝ 10 km od siedziby Zamawiaj─ůcego: ul. Ko┼Ťcielna 1, 88-230 Piotrków Kujawski, czynn─ů ca┼éodobowo, 7 dni w tygodniu.
Zamawiaj─ůcy wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udzia┼éu w post─Öpowaniu imion i nazwisk osób wykonuj─ůcych czynno┼Ťci przy realizacji zamówienia wraz z informacj─ů o kwalifikacjach zawodowych lub do┼Ťwiadczeniu tych osób: nie
Informacje dodatkowe:

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

III.2.1) Podstawy wykluczenia okre┼Ťlone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiaj─ůcy przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp tak
Zamawiaj─ůcy przewiduje nast─Öpuj─ůce fakultatywne podstawy wykluczenia:
(podstawa wykluczenia okre┼Ťlona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)
(podstawa wykluczenia okre┼Ťlona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp)
(podstawa wykluczenia okre┼Ťlona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp)
(podstawa wykluczenia okre┼Ťlona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)

III.3) WYKAZ O┼ÜWIADCZE┼â SK┼üADANYCH PRZEZ WYKONAWC─ś W CELU WST─śPNEGO POTWIERDZENIA, ┼╗E NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPE┼üNIA WARUNKI UDZIA┼üU W POST─śPOWANIU ORAZ SPE┼üNIA KRYTERIA SELEKCJI

O┼Ťwiadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spe┼énianiu warunków udzia┼éu w post─Öpowaniu
tak
O┼Ťwiadczenie o spe┼énianiu kryteriów selekcji
nie

III.4) WYKAZ O┼ÜWIADCZE┼â LUB DOKUMENTÓW , SK┼üADANYCH PRZEZ WYKONAWC─ś W POST─śPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNO┼ÜCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

Do oferty Wykonawca musi do┼é─ůczy─ç odpis z w┼éa┼Ťciwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o dzia┼éalno┼Ťci gospodarczej, je┼╝eli odr─Öbne przepisy wymagaj─ů wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy, wystawiony nie wcze┼Ťniej ni┼╝ 6 miesi─Öcy przed up┼éywem terminu sk┼éadania ofert.

III.5) WYKAZ O┼ÜWIADCZE┼â LUB DOKUMENTÓW SK┼üADANYCH PRZEZ WYKONAWC─ś W POST─śPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNO┼ÜCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP

III.5.1) W ZAKRESIE SPE┼üNIANIA WARUNKÓW UDZIA┼üU W POST─śPOWANIU:
Do oferty Wykonawca musi do┼é─ůczy─ç aktualne na dzie┼ä sk┼éadania ofert o┼Ťwiadczenie, o którym mowa w art. 25 a ust. 1 ustawy Pzp, w zakresie wskazanym przez Zamawiaj─ůcego potwierdzaj─ůce, ┼╝e wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spe┼énia warunki udzia┼éu w post─Öpowaniu - wzór o┼Ťwiadczenia stanowi─ů za┼é─ůczniki nr 2 i 3 do niniejszej SIWZ.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

III.6) WYKAZ O┼ÜWIADCZE┼â LUB DOKUMENTÓW SK┼üADANYCH PRZEZ WYKONAWC─ś W POST─śPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNO┼ÜCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

 

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
1. Wype┼éniony formularz oferty, stanowi─ůcy za┼é─ůcznik nr 1 do SIWZ. 2. Wype┼éniony wykaz posiadanych stacji paliw, stanowi─ůcy za┼é─ůcznik nr 6 do SIWZ.SEKCJA IV: PROCEDURA


IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiaj─ůcy ┼╝─ůda wniesienia wadium:
tak,
Informacja na temat wadium
1. Wykonawca zobowi─ůzany jest wnie┼Ť─ç wadium w wysoko┼Ťci 2.000,00 PLN (s┼éownie: dwa tysi─ůce z┼éotych 00/100) przed up┼éywem terminu sk┼éadania ofert. 2. Wadium mo┼╝e by─ç wniesione w: 1) pieni─ůdzu; 2) por─Öczeniach bankowych, lub por─Öczeniach spó┼édzielczej kasy oszcz─Ödno┼Ťciowo-kredytowej, z tym, ┼╝e por─Öczenie kasy jest zawsze por─Öczeniem pieni─Ö┼╝nym; 3) gwarancjach bankowych; 4) gwarancjach ubezpieczeniowych; 5) por─Öczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsi─Öbiorczo┼Ťci. 3. Wadium w formie pieni─ůdza nale┼╝y wnie┼Ť─ç przelewem na rachunek bankowy Urz─Ödu Miasta i Gminy w Piotrkowie Kujawskim BS Piotrków Kujawski nr 07 9551 0002 0000 0101 2003 0011 z dopiskiem : „Wadium na: Dostawa paliwa na rok 2017 Kopi─Ö dowodu przelewu potwierdzon─ů za zgodno┼Ť─ç z orygina┼éem nale┼╝y do┼é─ůczy─ç do oferty. 4. Wadium w formie por─Öcze┼ä i gwarancji, o których mowa w pkt. 2 ppkt 2-5 powinno jako beneficjenta wskazywa─ç Gmin─Ö Miasto i Gmin─Ö Piotrków Kujawski, 88-230 Piotrków Kujawski, ul. Ko┼Ťcielna 1 5. Skuteczne wniesienie wadium w pieni─ůdzu nast─Öpuje z chwil─ů uznania ┼Ťrodków pieni─Ö┼╝nych na rachunku bankowym Zamawiaj─ůcego, o którym mowa w pkt. 3, przed up┼éywem terminu sk┼éadania ofert (tj. przed up┼éywem dnia i godziny wyznaczonej jako ostateczny termin sk┼éadania ofert). 6. Zamawiaj─ůcy zaleca, aby w przypadku wniesienia wadium w formie: 1) pieni─Ö┼╝nej – dokument potwierdzaj─ůcy dokonanie przelewu wadium zosta┼é za┼é─ůczony do oferty; 2) innej ni┼╝ pieni─ůdz – orygina┼é dokumentu zosta┼é z┼éo┼╝ony w oddzielnej wewn─Ötrznej kopercie z oznakowaniem „WADIUM”, a jego kopia spi─Öta razem z ofert─ů. 7. Z tre┼Ťci gwarancji/por─Öczenia winno wynika─ç bezwarunkowe zobowi─ůzanie Gwaranta do wyp┼éaty Zamawiaj─ůcemu pe┼énej kwoty wadium, na ka┼╝de pisemne ┼╝─ůdanie zg┼éoszone przez Zamawiaj─ůcego w terminie zwi─ůzania ofert─ů, w okoliczno┼Ťciach okre┼Ťlonych w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy PZP. 8. Oferta Wykonawcy, który nie wniesie wadium lub wniesie w sposób nieprawid┼éowy zostanie odrzucona. 9. Okoliczno┼Ťci i zasady zwrotu wadium, jego przepadku oraz zasady jego zaliczenia na poczet zabezpieczenia nale┼╝ytego wykonania umowy okre┼Ťla ustawa PZP.


IV.1.3) Przewiduje si─Ö udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
nie


IV.1.4) Wymaga si─Ö z┼éo┼╝enia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub do┼é─ůczenia do ofert katalogów elektronicznych:
nie
Dopuszcza si─Ö z┼éo┼╝enie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub do┼é─ůczenia do ofert katalogów elektronicznych:
nie
Informacje dodatkowe:


IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
nie


IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostan─ů zaproszeni do udzia┼éu w post─Öpowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:


IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa b─Ödzie zawarta:

Czy przewiduje si─Ö ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:
nie
Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:
nie
Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza si─Ö z┼éo┼╝enie ofert w formie katalogów elektronicznych:
nie
Przewiduje si─Ö pobranie ze z┼éo┼╝onych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporz─ůdzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:
nie


IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) nie
Nale┼╝y wskaza─ç elementy, których warto┼Ťci b─Öd─ů przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje si─Ö ograniczenia co do przedstawionych warto┼Ťci, wynikaj─ůce z opisu przedmiotu zamówienia:
nie
Nale┼╝y poda─ç, które informacje zostan─ů udost─Öpnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki b─Ödzie termin ich udost─Öpnienia:
Informacje dotycz─ůce przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób post─Öpowania w toku aukcji elektronicznej i jakie b─Öd─ů warunki, na jakich wykonawcy b─Öd─ů mogli licytowa─ç (minimalne wysoko┼Ťci post─ůpie┼ä):
Informacje dotycz─ůce wykorzystywanego sprz─Ötu elektronicznego, rozwi─ůza┼ä i specyfikacji technicznych w zakresie po┼é─ůcze┼ä:
Wymagania dotycz─ůce rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:
Aukcja wieloetapowaetap nr czas trwania etapu
   


Czy wykonawcy, którzy nie z┼éo┼╝yli nowych post─ůpie┼ä, zostan─ů zakwalifikowani do nast─Öpnego etapu: nie
Warunki zamkni─Öcia aukcji elektronicznej:


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) KryteriaKryteria Znaczenie
cena 60
STAŁY RABAT (UPUST) CENOWY 30
ODLEG┼üO┼Ü─ć PUNKTU TANKOWANIA OD SIEDZIBY ZAMAWIAJ─äCEGO 10IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
nie
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które musz─ů spe┼énia─ç wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrze┼╝enie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wst─Öpnych bez przeprowadzenia negocjacji nie
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert: nie
Nale┼╝y poda─ç informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczb─Ö etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymaga┼ä zamawiaj─ůcego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysoko┼Ťci nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwi─ůzania stanowi─ůce podstaw─Ö do sk┼éadania ofert, je┼╝eli zamawiaj─ůcy przewiduje nagrody:

Wst─Öpny harmonogram post─Öpowania:

Podzia┼é dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwi─ůza┼ä: nie
Nale┼╝y poda─ç informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiuj─ůce minimalne wymagania, którym musz─ů odpowiada─ç wszystkie oferty:

Podzia┼é negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegaj─ůcych negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:
nie
Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której b─Ödzie prowadzona licytacja elektroniczna:

 

Adres strony internetowej, na której jest dost─Öpny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

 

Wymagania dotycz─ůce rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urz─ůdze┼ä informatycznych:

 

Sposób post─Öpowania w toku licytacji elektronicznej, w tym okre┼Ťlenie minimalnych wysoko┼Ťci post─ůpie┼ä:

 

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Licytacja wieloetapowaetap nr czas trwania etapu
   


Wykonawcy, którzy nie z┼éo┼╝yli nowych post─ůpie┼ä, zostan─ů zakwalifikowani do nast─Öpnego etapu: nie

Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

 

Termin i warunki zamkni─Öcia licytacji elektronicznej:

 


Istotne dla stron postanowienia, które zostan─ů wprowadzone do tre┼Ťci zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

 


Wymagania dotycz─ůce zabezpieczenia nale┼╝ytego wykonania umowy:

 


Informacje dodatkowe:

 

IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje si─Ö istotne zmiany postanowie┼ä zawartej umowy w stosunku do tre┼Ťci oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak
Nale┼╝y wskaza─ç zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Zgodnie ze zmianami wskazanymi w projekcie umowy.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udost─Öpniania informacji o charakterze poufnym (je┼╝eli dotyczy):

┼Ürodki s┼éu┼╝─ůce ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin sk┼éadania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udzia┼éu w post─Öpowaniu:
Data: 16/01/2017, godzina: 10:00,
Skrócenie terminu sk┼éadania wniosków, ze wzgl─Ödu na piln─ů potrzeb─Ö udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z og┼éoszeniem):
nie
Wskaza─ç powody:

J─Özyk lub j─Özyki, w jakich mog─ů by─ç sporz─ůdzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udzia┼éu w post─Öpowaniu
> J─Özyk polski
IV.6.3) Termin zwi─ůzania ofert─ů: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu sk┼éadania ofert)
IV.6.4) Przewiduje si─Ö uniewa┼╝nienie post─Öpowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania ┼Ťrodków pochodz─ůcych z bud┼╝etu Unii Europejskiej oraz niepodlegaj─ůcych zwrotowi ┼Ťrodków z pomocy udzielonej przez pa┼ästwa cz┼éonkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które mia┼éy by─ç przeznaczone na sfinansowanie ca┼éo┼Ťci lub cz─Ö┼Ťci zamówienia: nie
IV.6.5) Przewiduje si─Ö uniewa┼╝nienie post─Öpowania o udzielenie zamówienia, je┼╝eli ┼Ťrodki s┼éu┼╝─ůce sfinansowaniu zamówie┼ä na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiaj─ůcy zamierza┼é przeznaczy─ç na sfinansowanie ca┼éo┼Ťci lub cz─Ö┼Ťci zamówienia, nie zosta┼éy mu przyznane nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:

 

 

                                                                                        Burmistrz Miasta i Gminy

                                                                                    mgr S┼éawomir Henryk Bogucki

 

 

 

 

 


UWAGA !!!


Dnia 13 stycznia 2017 roku Zamawiaj─ůcy zamie┼Ťci┼é na stronie wyja┼Ťnienie tre┼Ťci SIWZ oraz Modyfikacj─Ö tre┼Ťci SIWZ.                                                                         Burmistrz Miasta i Gminy
                                                                     mgr S┼éawomir Henryk Bogucki 
TypRozmiarPobierzKomentarzData dodaniaLicznik 
?101.5 KB POBIERZOgłoszenie09.01.2017 14:20101
.DOC338.5 KB POBIERZSIWZ09.01.2017 14:20138
?23.5 KB POBIERZFormularz ofertowy - Za┼é─ůcznik nr 1 do SIWZ PRAWID┼üOWY 0501201709.01.2017 14:21122
?16.9 KB POBIERZO┼Ťwiadczenie o spe┼énieniu warunk├│w - Za┼é─ůcznik nr 2 do SIWZ09.01.2017 14:21127
?18.4 KB POBIERZO┼Ťwiadczenie o braku podstaw do wykluczenia - Za┼é─ůcznik nr 3 do SIWZ09.01.2017 14:21126
.DOC34 KB POBIERZza┼é─ůcznik nr 4 - o┼Ťwiadczenie o przynale┼╝no┼Ťci lub braku przynale┼╝no┼Ťci do tej s09.01.2017 14:21130
?32.5 KB POBIERZWz├│r umowy - Za┼é─ůcznik nr 5 do SIWZ09.01.2017 14:22127
.DOC26.5 KB POBIERZZał.- 6 oswiadczenie o położeniu stacji09.01.2017 14:22123
?20.5 KB POBIERZZa┼é─ůcznik nr 1 do umowy09.01.2017 14:30173
.DOC84 KB POBIERZSIWZ strona tytułowa10.01.2017 06:4866
.PDF1603.9 KB POBIERZWyja┼Ťnienie tre┼Ťci SIWZ 113.01.2017 08:4261
.PDF1360.7 KB POBIERZModyfikacja tre┼Ťci SIWZ 113.01.2017 08:4274

Autor : Tomasz Ciesielski
Zredagowa┼é(a) : Tomasz Ciesielski
Data wprowadzenia : 2017-01-09 15:19:45
Data ostatniej modyfikacji : 13.01.2017 08:41
Liczba wy┼Ťwietle┼ä : 653

Redaktor  Data modyfikacji 
Tomasz Ciesielski  09.01.2017 14:19poka┼╝ t─ů wersj─Ölicznik odwiedzin: 4618637