logo
Zam贸wienia publiczne » Przetargi
OG艁OSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA :

Adaptacja cz臋艣ci budynku by艂ej SP z przeznaczeniem na Warsztaty Terapii Zaj臋ciowej w Nowej Wsi : 1. Zadanie I

Urz膮d Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski, 88-230 Piotrk贸w Kujawski ul. Ko艣cielna 1 , woj. Kujawsko -Pomorskie Tel. O54 26 55 123, fax 054 26 54 180 www.bip.piotrkowkujawski.pl Og艂asza przetarg nieograniczony o warto艣ci poni偶ej kwot okre艣lonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust.8 ustawy - Prawo Zam贸wie艅 Publicznych na : Adaptacja cz臋艣ci budynku by艂ej SP z przeznaczeniem na Warsztaty Terapii Zaj臋ciowej w Nowej Wsi : 1. Zadanie I - Dostawa i monta偶 stolarki okiennej 2. Zadanie II - Demonta偶 i monta偶 instalacji 1. Termin realizacji zam贸wienia : Zadanie I --od podpisania umowy do 30 listopada 2007 roku. Zadanie II - od podpisania umowy do 30 listopada 2007 roku. 2. Warunki wymagane od wykonawc贸w : O udzielenie zam贸wienia mog膮 ubiega膰 si臋 wykonawcy spe艂niaj膮cy ni偶ej wymienione warunki: W przetargu mog膮 wzi膮膰 udzia艂 ( z艂o偶y膰 ofert臋 ) oferenci spe艂niaj膮cy warunki okre艣lone w art. 22 i nie podlega wykluczeniu z post臋powania o udzieleniu zam贸wienia na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy - prawo zam贸wie艅 publicznych, a tak偶e posiadaj膮 stosowne uprawnienia oraz wyka偶膮 : 1. Prowadzenie dzia艂alno艣ci gospodarczej w zakresie obj臋tym przedmiotem zam贸wienia 2. Wykonanie w okresie ostatnich pi臋ciu lat ( a je偶eli okres prowadzenia dzia艂alno艣ci jest kr贸tszy - w tym okresie minimum trzech zam贸wie艅) rob贸t budowlanych, odpowiadaj膮c swoim rodzajem i warto艣ci膮 robotom budowlanym stanowi膮cym przedmiot zam贸wienia. 3. Dysponowanie pracownikami dozoru posiadaj膮cymi uprawnienia niezb臋dne do wykonywania prac b臋d膮cych przedmiotem zam贸wienia, wymaganymi przepisami ustawy - Prawo budowlane. 4. Dysponowanie sprz臋tem niezb臋dnym do wykonania zadania. 3. Formularz zawieraj膮cy Specyfikacj臋 Istotnych Warunk贸w Zam贸wienia mo偶na uzyska膰 osobi艣cie w Urz臋dzie Miasta i Gminy w Piotrkowie Kujawskim ul. Ko艣cielna 1 , pok贸j nr 6 lub za pomoc膮 poczty. SIWZ dost臋pny b臋dzie tak偶e na stronie internetowej : www.bip.piotrkowkujawski.pl . 4. Oferta powinna by膰 z艂o偶ona w podw贸jnej kopercie zamkni臋tej w spos贸b uniemo偶liwiaj膮cy przypadkowe jej otwarcie. Koperta wewn臋trzna, w kt贸rej znajduje si臋 oferta powinna by膰 zamkni臋ta i opatrzona nazw膮 i adresem wykonawcy oraz dopiskiem -"Przetarg nieograniczony na: Adaptacja cz臋艣ci budynku by艂ej SP z przeznaczeniem na Warsztaty Terapii Zaj臋ciowej w Nowej Wsi : 1. Zadanie I - Dostawa i monta偶 stolarki okiennej 2. Zadanie II - Demonta偶 i monta偶 instalacji Kopert臋 t臋 nale偶y umie艣ci膰 w kopercie zewn臋trznej oznaczonej -"Przetarg nieograniczony na: Adaptacja cz臋艣ci budynku by艂ej SP z przeznaczeniem na Warsztaty Terapii Zaj臋ciowej w Nowej Wsi : 1. Zadanie I - Dostawa i monta偶 stolarki okiennej 2. Zadanie II - Demonta偶 i monta偶 instalacji Nie otwiera膰 przed 24.09.2007 godz. 10.15". Ofert臋 nale偶y sk艂ada膰 w Urz臋dzie Miasta i Gminy w Piotrkowie Kujawskim do dnia 24.09.2007 roku do godz. 10.00. 4. Publiczne otwarcie z艂o偶onych ofert nast膮pi w dniu 24.09.2007 roku o godz. 10.15 w pokoju nr 8 w siedzibie Zamawiaj膮cego tj. Urz臋dzie Miasta i Gminy w Piotrkowie Kujawskim , ul. Ko艣cielna 1. 5. Termin zwi膮zania z ofert膮 30 dni od up艂ywu sk艂adania ofert. 6. Zamawiaj膮cy dopuszcza sk艂adanie ofert cz臋艣ciowych - na wybrane zadania. 7. Nie przewiduje si臋 sk艂adania ofert wariantowych. 8. Zamawiaj膮cy nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. 9. Zamawiaj膮cy nie przewiduje ustanowienia dynamicznego systemu zakup贸w. 10. Zamawiaj膮cy nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej. 11. Kryteria oceny oferty: cena oferty - 100 % 13.Upowa偶niony do kontakt贸w z oferentami: TOMASZ CIESIELSKI - pok贸j nr 6,Tel. 054 26 55 123

U W A G A !!!

WYJA艢NIENIE SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNK脫W ZAM脫WIENIA - ZA艁膭CZNIK

U W A G A !!!

ZMIANA I WYJA艢NIENIE SPECYFIKACJI

ISTOTNYCH WARUNK脫W ZAM脫WIENIA

- ZA艁膭CZNIK

Zamawiaj膮cy wprowadza nowy zapis搂 13 projektu umowy kt贸ry otrzymuje brzmienie:

" Wykonawca jest zobowi膮zany, w razie uszkodzenia lub zniszczenia z w艂asnej winy wykonanych rob贸t lub ich cz臋艣ci, naprawi膰 je i doprowadzi膰 do stanu poprzedniego we w艂asnym zakresie."

Zamawiaj膮cy wprowadza nowy zapis搂 16 ust. 1 projektu umowy kt贸ry otrzymuje brzmienie:

1.Wykonawca zap艂aci Zamawiaj膮cemu kar臋 umown膮:

-聽聽聽聽 Za odst膮pienie od umowy przez Zamawiaj膮cego z przyczyn, za kt贸re ponosi odpowiedzialno艣膰 Wykonawca w wysoko艣ci 10 % wynagrodzenia umownego za przedmiot umowy.

-聽聽聽聽 Za zw艂ok臋 w oddaniu okre艣lonego w umowie przedmiotu zam贸wienia w wysoko艣ci 0,1 % wynagrodzenia umownego za ka偶dy dzie艅 zw艂oki

-聽聽聽聽 Za zw艂ok臋 w usuni臋ciu wad stwierdzonych przy odbiorze w wysoko艣ci0,1 % wynagrodzenia umownego za ka偶dy dzie艅 zw艂oki, liczonej od dnia wyznaczonego na usuni臋cie wad.

Pozosta艂e zapisy SIWZ i za艂膮cznik贸w do SIWZ pozostaj膮 bez zmian.

Zamawiaj膮cy nie przewiduje przesuni臋cia terminu sk艂adania ofert.

聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽

Burmistrz

聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽 mgr Miros艂aw Skonieczny

Zawiadomienie o rozstrzygni臋ciu

Na podstawie art. 93 ust 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zam贸wie艅 Publicznych (Dz. U. z 9 lutego 2004 roku Nr 19, poz. 177 ze zm.) Burmistrz Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski uniewa偶nia post臋powanie o udzielenia zam贸wienia publicznego na :

Adaptacja cz臋艣ci budynku by艂ej SP z przeznaczeniem na Warsztaty Terapii Zaj臋ciowej w Nowej Wsi :

Zadanie II -Demonta偶 i monta偶 instalacji

przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o warto艣ci poni偶ej kwot okre艣lonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust.8 ustawy - Prawo Zam贸wie艅 Publicznych og艂oszonego :

-聽聽聽聽聽聽 na tablicy og艂osze艅 Urz臋du Miasta i Gminy

-聽聽聽聽聽聽 stronie internetowej www.bip.piotrkowkujawski.pl

-聽聽聽聽聽聽 Biuletynie Zam贸wie艅 Publicznych

UZASADNIENIE

Post臋powanie o udzielenie zam贸wienia uniewa偶niono zgodnie z art. 93 ust 1 pkt 1 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zam贸wie艅 Publicznych (Dz. U. z 9 lutego 2004 roku Nr 19, poz. 177 ze zm.), tzn. "Zamawiaj膮cy uniewa偶nia post臋powanie, je偶eli nie z艂o偶ono 偶adnej oferty niepodlegaj膮cej odrzuceniu". Wobec powy偶szego post臋powanie zostaje uniewa偶nione

聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽 Burmistrz Miasta i Gminy

聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽 Piotrk贸w Kujawski

聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽 mgr Miros艂aw Skonieczny

Na podstawie art. 93 ust 1 pkt 7 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zam贸wie艅 Publicznych (Dz. U. z 9 lutego 2004 roku Nr 19, poz. 177 ze zm.) Burmistrz Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski uniewa偶nia post臋powanie o udzielenia zam贸wienia publicznego na :

Adaptacja cz臋艣ci budynku by艂ej SP z przeznaczeniem na Warsztaty Terapii Zaj臋ciowej w Nowej Wsi :

1.聽聽聽聽聽 Zadanie I- Dostawa i monta偶 stolarki okiennej

przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o warto艣ci poni偶ej kwot okre艣lonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust.8 ustawy - Prawo Zam贸wie艅 Publicznych og艂oszonego :

-聽聽聽聽聽聽 na tablicy og艂osze艅 Urz臋du Miasta i Gminy

-聽聽聽聽聽聽 stronie internetowej www.bip.piotrkowkujawski.pl

-聽聽聽聽聽聽 Biuletynie Zam贸wie艅 Publicznych

UZASADNIENIE

Post臋powanie o udzielenie zam贸wienia uniewa偶niono zgodnie z art. 93 ust 1 pkt 7 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zam贸wie艅 Publicznych (Dz. U. z 9 lutego 2004 roku Nr 19, poz. 177 ze zm.), tzn. "Zamawiaj膮cy uniewa偶nia post臋powanie, je偶eli post臋powanie obarczone jest wad膮 uniemo偶liwiaj膮c膮 zawarcie wa偶nej umowy umowy w sprawie zam贸wienia publicznego. Wobec powy偶szego post臋powanie zostaje uniewa偶nione.

聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽 Burmistrz Miasta i Gminy

聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽 Piotrk贸w Kujawski

聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽 mgr Miros艂aw Skonieczny

TypRozmiarPobierzKomentarzData dodaniaLicznik 
.DOC171 KB POBIERZ03.09.2007 15:17401
.DOC60 KB POBIERZ03.09.2007 15:19242
.DOC58 KB POBIERZ03.09.2007 15:19231
.PDF766.2 KB POBIERZ03.09.2007 15:20214
.PDF2025.7 KB POBIERZ03.09.2007 15:21229
.PDF1611.6 KB POBIERZ03.09.2007 15:22338
.DOC26.5 KB POBIERZWYJA艢NIENIE SIWZ04.09.2007 13:02250
.PDF1640.4 KB POBIERZzestawienie stolarki04.09.2007 13:17208
.DOC30.5 KB POBIERZWYJA艢NIENIE SIWZ14.09.2007 15:28247

Autor : Tomasz Ciesielski
Zredagowa艂(a) : Tomasz Ciesielski
Data wprowadzenia : 2007-09-03 15:16:10
Data ostatniej modyfikacji : 20.12.2007 14:51
Liczba wy艣wietle艅 : 918

Redaktor  Data modyfikacji 
Tomasz Ciesielski  14.09.2007 15:30poka偶 t膮 wersj臋
Tomasz Ciesielski  04.09.2007 13:01poka偶 t膮 wersj臋
Tomasz Ciesielski  03.09.2007 15:16poka偶 t膮 wersj臋licznik odwiedzin: 4184954