logo
Zam贸wienia publiczne » Przetargi
OG艁OSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA :

BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ Z PRZY艁膭CZAMI W ULICACH: W艁OC艁AWSKA, DWORCOWA, KUJAWSKA, WYPYCHA, 艁OKIETKA, KOLEJOWA W PIOTRKOWIE KUJAWSKIM ORAZ KANALIZACJI DESZCZOWEJ W ULICY KOLEJOWEJ W PIOTRKOWIE KUJAWSKIM

Urz膮d Miasta i GminyPiotrk贸w Kujawski, 88-230 Piotrk贸wKujawski ul.Ko艣cielna 1 , woj. Kujawsko -PomorskieTel. O54 26 55 123,聽聽 fax054 26 54 180www.bip.piotrkowkujawski.pl

Og艂asza przetarg nieograniczony o warto艣ci poni偶ej kwot okre艣lonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust.8 ustawy - Prawo Zam贸wie艅 Publicznych na :

BUDOWAKANALIZACJISANITARNEJZ PRZY艁膭CZAMIWULICACH: W艁OC艁AWSKA,DWORCOWA,KUJAWSKA, WYPYCHA,艁OKIETKA,KOLEJOWAWPIOTRKOWIEKUJAWSKIMORAZ KANALIZACJIDESZCZOWEJWULICY聽聽 KOLEJOWEJWPIOTRKOWIE KUJAWSKIM-I聽聽 ETAP .

1.聽聽聽聽聽 Termin realizacji zam贸wienia :

Od dnia podpisania umowy do 30 czerwca 2008 roku.

2.聽聽聽聽聽 Warunki wymagane odwykonawc贸w :

O udzielenie zam贸wienia mog膮 ubiega膰 si臋 wykonawcy spe艂niaj膮cy ni偶ej wymienione warunki:

W przetargu mog膮 wzi膮膰 udzia艂 ( z艂o偶y膰 ofert臋 ) oferenci spe艂niaj膮cy warunki okre艣lone w art. 22i nie podlega wykluczeniu z post臋powania o udzieleniu zam贸wienia na podstawie art. 24 ust. 1 i 2ustawy - prawo zam贸wie艅 publicznych, a tak偶eposiadaj膮 stosowne uprawnienia oraz wyka偶膮 :

聽聽 1. Prowadzenie dzia艂alno艣ci gospodarczej w zakresie obj臋tym przedmiotem聽聽聽聽 zam贸wienia聽聽聽聽

2. Wykonanie w okresie ostatnich pi臋ciu lat ( a je偶eli okres prowadzenia dzia艂alno艣ci jest kr贸tszy - w tym okresie minimum trzech zam贸wie艅) rob贸t budowlanych, odpowiadaj膮c swoim rodzajem i warto艣ci膮 robotom budowlanym stanowi膮cym przedmiot zam贸wienia.

3. Dysponowanie pracownikami dozoru posiadaj膮cymi uprawnienia niezb臋dne do wykonywania prac b臋d膮cych przedmiotem zam贸wienia, wymaganymiprzepisami ustawy - Prawo budowlane.

4. Dysponowanie sprz臋tem niezb臋dnym do wykonania zadania.

3. Formularz zawieraj膮cy Specyfikacj臋 Istotnych Warunk贸w Zam贸wienia mo偶na uzyska膰聽聽聽聽聽 聽聽聽聽osobi艣cie w Urz臋dzie Miasta i Gminy w Piotrkowie Kujawskim ul. Ko艣cielna 1 , pok贸j聽聽聽 nr 6lub za pomoc膮 poczty.SIWZ dost臋pny b臋dzie tak偶e na stronie internetowej : www.bip.piotrkowkujawski.pl .

4. Oferta powinna by膰 z艂o偶ona w podw贸jnej kopercie zamkni臋tej w spos贸b uniemo偶liwiaj膮cy przypadkowe jej otwarcie. Koperta wewn臋trzna, w kt贸rej znajduje si臋 oferta powinna by膰 zamkni臋ta i opatrzona nazw膮 i adresem wykonawcy oraz dopiskiem -"Przetarg nieograniczony na: BUDOWAKANALIZACJISANITARNEJZ PRZY艁膭CZAMIWULICACH: W艁OC艁AWSKA,DWORCOWA,KUJAWSKA, WYPYCHA,艁OKIETKA,KOLEJOWAWPIOTRKOWIEKUJAWSKIMORAZ KANALIZACJIDESZCZOWEJWULICY聽聽 KOLEJOWEJWPIOTRKOWIE KUJAWSKIM-I聽聽 ETAP .

Kopert臋 t臋 nale偶y umie艣ci膰 w kopercie zewn臋trznej oznaczonej -"Przetarg nieograniczony na: BUDOWAKANALIZACJISANITARNEJZ PRZY艁膭CZAMIWULICACH: W艁OC艁AWSKA,DWORCOWA,KUJAWSKA, WYPYCHA,艁OKIETKA,KOLEJOWAWPIOTRKOWIEKUJAWSKIMORAZ KANALIZACJIDESZCZOWEJWULICY聽聽 KOLEJOWEJWPIOTRKOWIE KUJAWSKIM-I聽聽 ETAP .Nie otwiera膰 przed 12.10.2007 godz. 10.15".

Ofert臋 nale偶y sk艂ada膰 w Urz臋dzie Miasta i Gminy w Piotrkowie Kujawskim do dnia 12.10.2007 roku do godz. 10.00.

4.聽聽聽 Publiczne otwarcie z艂o偶onych ofert nast膮pi w dniu 12.10.2007 rokuo godz. 10.15 w pokoju nr 8 w siedzibieZamawiaj膮cego tj. Urz臋dzie Miasta i Gminy w Piotrkowie Kujawskim , ul. Ko艣cielna 1.

5.聽聽聽 Termin zwi膮zania z ofert膮 30 dni od up艂ywu sk艂adania ofert.

6.聽聽聽 Zamawiaj膮cy nie dopuszcza sk艂adania ofert cz臋艣ciowych.

7.聽聽聽 Nie przewiduje si臋 sk艂adania ofert wariantowych.

8.聽聽聽 Zamawiaj膮cy nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

9.聽聽聽 Zamawiaj膮cy nie przewiduje ustanowienia dynamicznego systemu zakup贸w.

10.聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽 Zamawiaj膮cy nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji聽聽聽聽 elektronicznej.

11.聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽 Kryteria oceny oferty: cena oferty - 100 %

13.Upowa偶niony do kontakt贸w z oferentami: TOMASZ CIESIELSKI - pok贸j nr 6,Tel. 054 26 55 123聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽

U W A G A !!!

ZMIANA I WYJA艢NIENIE SPECYFIKACJI

ISTOTNYCH WARUNK脫W ZAM脫WIENIA

- ZA艁膭CZNIK

W zwi膮zku z pro艣b膮 o wyja艣nienie tre艣ci Specyfikacji Istotnych Warunk贸w Zam贸wienia w przedmiotowym post臋powaniu, dzia艂aj膮c na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 z dnia 29stycznia 2004 r. - Prawo Zam贸wie艅 Publicznych (Dz. U. nr 19, poz. 177 z p6in. zm.), Zamawiaj膮cy wyja艣nia, co nast臋puje:

" 1.聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽 Czy w 艣wietle zapis贸w znowelizowanego art.30 Prawa Zam贸wie艅 Publicznych wymienione w specyfikacji wyroby budowlane powinny spe艂nia膰 wymagania wynikaj膮ce z Polskich norm przenosz膮cych normy europejskie PN - EN ( normy zharmonizowane) , a w szczeg贸lno艣ci dla:

- przepompowni 艣ciek贸w , wymagania normy PN-EN 12050-1:2002

- zawor贸w zwrotnych , wymagania normy PN-EN 12050-4:2002

- studzienek kanalizacyjnych z betonu , wymagania normy PN-EN 1917:2004"

Odp. : Tak, wyroby budowlane wymienione w specyfikacji winny spe艂nia膰 wymagania wynikaj膮ce z Polskich norm przenosz膮cych normy europejskie PN - EN ( normy zharmonizowane).

" 2. W my艣l art. 8 ust.5 ustawy o systemie oceny zgodno艣ciz dnia 30.08.2002 roku i jej nowelizacji z dnia 15.12.2006 roku zabrania si臋 wprowadzania do u偶ytku i do obrotu wyrob贸w nie posiadaj膮cych oznakowania zgodno艣ci z wymaganiami zasadniczymi i szczeg贸艂owymi. Wobec powy偶szego, czy od wykonawcy rob贸t b臋dzie 偶膮dane stosowne o艣wiadczenie na wymienion膮 okoliczno艣膰 w odniesieniu do wyrob贸w opisanych w pytaniu 1?"

Odp. : Tak, od wykonawc贸w rob贸t b臋dzie 偶膮dane takie o艣wiadczenie.

Jednocze艣ni Zamawiaj膮cy wprowadza dodatkowy za艂膮cznik do wzoru oferty w postaci :

- o艣wiadczenie, i偶 wymienione w specyfikacji wyroby budowlane, kt贸re u偶yte b臋d膮 przy budowie przedmiotu zam贸wienia spe艂nia膰 b臋d膮 聽wymagania wynikaj膮ce z Polskich norm przenosz膮cych normy europejskie PN - EN ( normy zharmonizowane) .

Zamawiaj膮cy nie przewiduje przesuni臋cia terminu sk艂adania ofert.

聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽

Burmistrz

聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽 mgr Miros艂aw Skonieczny

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽Piotrk贸wKujawski, dnia 2007-10-31

ZP 341 / 15 / 07聽聽聽聽聽聽聽

Na podstawie art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo Zam贸wie艅 Publiczmych ( tekst jednolity : Dz. U. z 2006 roku Nr 164, poz. 1163 z p贸藕n. zm) - Burmistrz Miasta i Gminy Piotrk贸wKujawski, 聽聽聽聽聽聽88-230 Piotrk贸wKujawski , ul. Ko艣cielna 1 zawiadamia, 偶e w post臋powaniu o udzielenia zam贸wienia publicznego na :

BUDOWAKANALIZACJISANITARNEJZ PRZY艁膭CZAMIWULICACH: W艁OC艁AWSKA,DWORCOWA,KUJAWSKA, WYPYCHA,艁OKIETKA,KOLEJOWAWPIOTRKOWIEKUJAWSKIMORAZ KANALIZACJIDESZCZOWEJWULICY聽聽 KOLEJOWEJWPIOTRKOWIE KUJAWSKIM-I聽聽 ETAP .

przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o warto艣ci poni偶ej kwot okre艣lonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust.8 ustawy - Prawo Zam贸wie艅 Publicznych :

-聽聽聽聽聽聽 na tablicy og艂osze艅 Urz臋du Miasta i Gminy

-聽聽聽聽聽聽 stronie internetowej www.bip.piotrkowkujawski.pl

-聽聽聽聽聽聽 stronie Biuletynu Zam贸wie艅 Publicznych

wybrano ofert臋 z艂o偶on膮 przez :

I. Zak艂ad Us艂ugowo- Handlowy

聽聽 In偶. Z. Dylewski

聽聽 87-600 Lipno

聽聽 ul. G贸rna 20a

Powy偶sza oferta zosta艂a wybrana zgodnie z kryterium - cena - 100%. Oferta wg kryterium uzyska艂a 100 pkt.

W prowadzonym post臋powaniu oferty z艂o偶y艂y ni偶ej wymienione firmy:

1. Zak艂ad Us艂ugowo- Handlowy

聽聽 In偶. Z. Dylewski

聽聽 87-600 Lipno

聽聽 ul. G贸rna 20a

Oferta wg kryterium- cena 100% uzyska艂a - 100 pkt.

2. Pozna艅skie Przedsi臋biorstwo Rob贸t Instalacyjno-Hydrotechnicznych

聽聽聽 ZAWIADOMIENIE O UNIEWA呕NIENIU

Na podstawie art. 93 ust 1 pkt 7 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zam贸wie艅 Publicznych (Dz. U. z 9 lutego 2004 roku Nr 19, poz. 177 ze zm.) Burmistrz Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski uniewa偶nia post臋powanie o udzielenia zam贸wienia publicznego na :

BUDOWAKANALIZACJISANITARNEJZ PRZY艁膭CZAMIWULICACH: W艁OC艁AWSKA,DWORCOWA,KUJAWSKA, WYPYCHA,艁OKIETKA,KOLEJOWAWPIOTRKOWIEKUJAWSKIMORAZ KANALIZACJIDESZCZOWEJWULICY聽聽 KOLEJOWEJWPIOTRKOWIE KUJAWSKIM-I聽聽 ETAP .

przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o warto艣ci poni偶ej kwot okre艣lonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust.8 ustawy - Prawo Zam贸wie艅 Publicznych og艂oszonego :

-聽聽聽聽聽聽聽聽聽 na tablicy og艂osze艅 Urz臋du Miasta i Gminy

-聽聽聽聽聽聽聽聽聽 stronie internetowej www.bip.piotrkowkujawski.pl

-聽聽聽聽聽聽聽聽聽 Biuletynie Zam贸wie艅 Publicznych

UZASADNIENIE

Post臋powanie o udzielenie zam贸wienia uniewa偶niono zgodnie z art. 93 ust 1 pkt 7 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zam贸wie艅 Publicznych (Dz. U. z 9 lutego 2004 roku Nr 19, poz. 177 ze zm.), tzn. "Zamawiaj膮cy uniewa偶nia post臋powanie, je偶eli post臋powanie obarczone jest wad膮 uniemo偶liwiaj膮c膮 zawarcie wa偶nej umowy umowy w sprawie zam贸wienia publicznego. Wobec powy偶szego post臋powanie zostaje uniewa偶nione.

聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽 Burmistrz

聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽 mgr Miros艂aw Skonieczny

TypRozmiarPobierzKomentarzData dodaniaLicznik 
.DOC165 KB POBIERZsiwz21.09.2007 08:10260
.DOC56.5 KB POBIERZoferta21.09.2007 08:10231
.DOC49.5 KB POBIERZprojekt umowy21.09.2007 08:11256
.PDF2043.1 KB POBIERZprzedmiar rob贸t21.09.2007 08:12227
.PDF775.7 KB POBIERZkopia mapy z zakresem zadania21.09.2007 08:14235
.DOC29.5 KB POBIERZwyja艣nienie siwz27.09.2007 15:08233

Autor : Tomasz Ciesielski
Zredagowa艂(a) : Tomasz Ciesielski
Data wprowadzenia : 2007-09-21 08:08:21
Data ostatniej modyfikacji : 21.12.2007 12:58
Liczba wy艣wietle艅 : 1028

Redaktor  Data modyfikacji 
Tomasz Ciesielski  05.11.2007 13:39poka偶 t膮 wersj臋
Tomasz Ciesielski  27.09.2007 15:07poka偶 t膮 wersj臋
Tomasz Ciesielski  21.09.2007 08:09poka偶 t膮 wersj臋
Tomasz Ciesielski  21.09.2007 08:08poka偶 t膮 wersj臋



licznik odwiedzin: 4419015