logo
Zam├│wienia publiczne » Przetargi » 2017
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na:

Przebudowa dr├│g gminnych.

Ogłoszenie nr 552405-N-2017 z dnia 2017-07-17 r.Miasto i Gmina: Przebudowa dróg gminnych.
OG┼üOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

Zamieszczanie og┼éoszenia: Zamieszczanie obowi─ůzkowe

Og┼éoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu wspó┼éfinansowanego ze ┼Ťrodków Unii Europejskiej

Nie


Nazwa projektu lub programu
Przebudowa dróg gminnych.

O zamówienie mog─ů ubiega─ç si─Ö wy┼é─ůcznie zak┼éady pracy chronionej oraz wykonawcy, których dzia┼éalno┼Ť─ç, lub dzia┼éalno┼Ť─ç ich wyodr─Öbnionych organizacyjnie jednostek, które b─Öd─ů realizowa┼éy zamówienie, obejmuje spo┼éeczn─ů i zawodow─ů integracj─Ö osób b─Öd─ůcych cz┼éonkami grup spo┼éecznie marginalizowanych

Nie


Nale┼╝y poda─ç minimalny procentowy wska┼║nik zatrudnienia osób nale┼╝─ůcych do jednej lub wi─Öcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy ni┼╝ 30%, osób zatrudnionych przez zak┼éady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

SEKCJA I: ZAMAWIAJ─äCY

Post─Öpowanie przeprowadza centralny zamawiaj─ůcy

Nie

Post─Öpowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiaj─ůcy powierzy┼é/powierzyli przeprowadzenie post─Öpowania

Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiaj─ůcy powierzy┼é/powierzyli prowadzenie post─Öpowania:
Post─Öpowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiaj─ůcych

Nie


Je┼╝eli tak, nale┼╝y wymieni─ç zamawiaj─ůcych, którzy wspólnie przeprowadzaj─ů post─Öpowanie oraz poda─ç adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Post─Öpowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiaj─ůcymi z innych pa┼ästw cz┼éonkowskich Unii Europejskiej

Nie

W przypadku przeprowadzania post─Öpowania wspólnie z zamawiaj─ůcymi z innych pa┼ästw cz┼éonkowskich Unii Europejskiej – maj─ůce zastosowanie krajowe prawo zamówie┼ä publicznych:
Informacje dodatkowe:


I. 1) NAZWA I ADRES: Miasto i Gmina, krajowy numer identyfikacyjny 53971090991, ul. ul. Ko┼Ťcielna  1 , 88230   Piotrków Kujawski, woj. kujawsko-pomorskie, pa┼ästwo Polska, tel. 542 655 123, , e-mail zpos@piotrkowkujawski.pl, , faks 542 655 112.
Adres strony internetowej (URL): www.bippiotrkowkujawski.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym mo┼╝na uzyska─ç dost─Öp do narz─Ödzi i urz─ůdze┼ä lub formatów plików, które nie s─ů ogólnie dost─Öpne

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJ─äCEGO: Administracja samorz─ůdowa

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (je┼╝eli dotyczy):
Podzia┼é obowi─ůzków mi─Ödzy zamawiaj─ůcymi w przypadku wspólnego przeprowadzania post─Öpowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania post─Öpowania z zamawiaj─ůcymi z innych pa┼ästw cz┼éonkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiaj─ůcych jest odpowiedzialny za przeprowadzenie post─Öpowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie post─Öpowania odpowiadaj─ů pozostali zamawiaj─ůcy, czy zamówienie b─Ödzie udzielane przez ka┼╝dego z zamawiaj─ůcych indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozosta┼éych zamawiaj─ůcych):


I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pe┼ény i bezpo┼Ťredni dost─Öp do dokumentów z post─Öpowania mo┼╝na uzyska─ç pod adresem (URL)
Nie


Adres strony internetowej, na której zamieszczona b─Ödzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
www.bippiotrkowkujawski.pl


Dost─Öp do dokumentów z post─Öpowania jest ograniczony - wi─Öcej informacji mo┼╝na uzyska─ç pod adresem
Nie


Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adresDopuszczone jest przes┼éanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udzia┼éu w post─Öpowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przes┼éanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udzia┼éu w post─Öpowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
Osobi┼Ťcie, Za pomoc─ů kuriera, Za pomoc─ů operatora pocztowego
Adres:
Miasto i Gmina Piotrków Kujawski, 88-230 Piotrków Kujawski, ul. Ko┼Ťcielna 1


Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narz─Ödzi i urz─ůdze┼ä lub formatów plików, które nie s─ů ogólnie dost─Öpne
Nie
Nieograniczony, pe┼ény, bezpo┼Ťredni i bezp┼éatny dost─Öp do tych narz─Ödzi mo┼╝na uzyska─ç pod adresem: (URL)SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIAII.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiaj─ůcego: Przebudowa dróg gminnych.
Numer referencyjny: ZP.271.7.2017.TC
Przed wszcz─Öciem post─Öpowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie


II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
II.3) Informacja o mo┼╝liwo┼Ťci sk┼éadania ofert cz─Ö┼Ťciowych
Zamówienie podzielone jest na cz─Ö┼Ťci:

Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
wszystkich cz─Ö┼Ťci

Zamawiaj─ůcy zastrzega sobie prawo do udzielenia ┼é─ůcznie nast─Öpuj─ůcych cz─Ö┼Ťci lub grup cz─Ö┼Ťci:
Wykonawca mo┼╝e sk┼éada─ç ofert─Ö na wszystkie lub wybrane przez siebie cz─Ö┼Ťci zamówienia.
Maksymalna liczba cz─Ö┼Ťci zamówienia, na które mo┼╝e zosta─ç udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:
2


II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielko┼Ť─ç, zakres, rodzaj i ilo┼Ť─ç dostaw, us┼éug lub robót budowlanych lub okre┼Ťlenie zapotrzebowania i wymaga┼ä ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - okre┼Ťlenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, us┼éug─Ö lub roboty budowlane: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zadania pod nazw─ů: Przebudowa dróg gminnych obejmuj─ůca swym zakresem ni┼╝ej wymienione zadania inwestycyjne: a) Cz─Ö┼Ť─ç I zamówienia: Przebudowa drogi dojazdowej do cmentarza w Po┼éajewie. Przedmiotem s─ů roboty budowlane w zakres których wchodzi wykonanie m.in. : I. JEZDNIA 1. Rozebranie podbudowy z kruszywa gr. 15 cm mechanicznie 2. Krotno┼Ť─ç=0,5 3. Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowy┼éadowczymi - na odleg┼éo┼Ť─ç wg. oferenta. 4. Mechaniczne wykonanie koryta na ca┼éej szeroko┼Ťci jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV g┼é─Öboko┼Ťci 30 cm 5. Mechaniczne wykonywanie koryt na ca┼éej szeroko┼Ťci jezdni. G┼é─Öboko┼Ť─ç 20 cm. Kategoria gruntu I-IV 6. Wywóz ziemi samochodami samowy┼éadowczymi - na odleg┼éo┼Ť─ç wg. oferenta. 7. Mechaniczne profilowanie i zag─Öszczanie pod┼éo┼╝a pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni. Kategoria gruntu I-IV 8. Warstwa ods─ůczaj─ůca w korycie lub na ca┼éej szeroko┼Ťci drogi. Zag─Öszczanie mechaniczne. Grubo┼Ť─ç warstwy po zag─Öszczeniu 10 cm 9. Podbudowy z kruszywa ┼éamanego. Warstwa dolna. Grubo┼Ť─ç warstwy po zag─Öszczeniu 15 cm 10. Krotno┼Ť─ç=0,8 11. Podbudowa z kruszywa ┼éamanego - warstwa górna o grubo┼Ťci po zag─Öszczeniu 8 cm 12. Podwójne powierzchniowe utrwalenie grysami bazaltowymi 5/8, 8/11 na emulsji modyfikowanej. II. POBOCZA 1. Wykonywanie koryt na poszerzeniach jezdni. G┼é─Öboko┼Ť─ç koryta 10 cm. Kategoria gruntu II-IV 2. Wykonywanie koryt na poszerzeniach jezdni. Dodatek za ka┼╝de dalsze 5 cm. Kategoria gruntu II-IV 3. Wywóz ziemi samochodami samowy┼éadowczymi - na odleg┼éo┼Ť─ç wg. oferenta. 4. Mechaniczne profilowanie i zag─Öszczanie pod┼éo┼╝a pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni. Kategoria gruntu I-IV 5. Podbudowa z kruszywa ┼éamanego - warstwa górna o grubo┼Ťci po zag─Öszczeniu 10 cm III. ZJAZDY 1. Mechaniczne wykonanie koryta na ca┼éej szeroko┼Ťci jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV g┼é─Öboko┼Ťci 20 cm 2. Wywóz ziemi samochodami samowy┼éadowczymi - na odleg┼éo┼Ť─ç wg. oferenta. 3. Mechaniczne profilowanie i zag─Öszczanie pod┼éo┼╝a pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni. Kategoria gruntu I-IV 4. Warstwa ods─ůczaj─ůca w korycie lub na ca┼éej szeroko┼Ťci drogi. Zag─Öszczanie mechaniczne. Grubo┼Ť─ç warstwy po zag─Öszczeniu 10 cm 5. Podbudowa z kruszywa ┼éamanego 0-31,5mm - grubo┼Ťci po zag─Öszczeniu 20 cm 6. Podwójne powierzchniowe utrwalenie grysami bazaltowymi 5/8, 8/11 na emulsji modyfikowanej (zjazd do cmentarza) IV. ROBOTY UZUPE┼üNIAJ─äCE 1. Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych (drogi). Trasa dróg w terenie równinnym 2. Sporz─ůdzenie i zatwierdzenie projektu tymczasowej organizacji ruchu 3. Zapewnienie obs┼éugi geodezyjnej oraz wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej b) Cz─Ö┼Ť─ç II zamówienia: Przebudowa drogi do cmentarza w Kozach Przedmiotem s─ů roboty budowlane w zakres których wchodzi wykonanie m.in. : I. JEZDNIA 1. Mechaniczne wykonanie koryta na ca┼éej szeroko┼Ťci jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV g┼é─Öboko┼Ťci 30 cm 2. Mechaniczne wykonywanie koryt na ca┼éej szeroko┼Ťci jezdni. G┼é─Öboko┼Ť─ç 20 cm. Kategoria gruntu I-IV 3. Wywóz ziemi samochodami samowy┼éadowczymi - na odleg┼éo┼Ť─ç wg. oferenta. 4. Mechaniczne profilowanie i zag─Öszczanie pod┼éo┼╝a pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni. Kategoria gruntu I-IV 5. Warstwa ods─ůczaj─ůca w korycie lub na ca┼éej szeroko┼Ťci drogi. Zag─Öszczanie mechaniczne. Grubo┼Ť─ç warstwy po zag─Öszczeniu 10 cm 6. Podbudowy z kruszywa ┼éamanego. Warstwa dolna. Grubo┼Ť─ç warstwy po zag─Öszczeniu 15 cm - jezdnia nowa podbudowa. Krotno┼Ť─ç=0,8 7. Podbudowa z kruszywa ┼éamanego - warstwa górna o grubo┼Ťci po zag─Öszczeniu 8 cm - jezdnia nowa podbudowa 8. Podwójne powierzchniowe utrwalenie grysami bazaltowymi 5/8, 8/11 na emulsji modyfikowanej. II. POBOCZA 1. Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsi─Öbiernymi 0.15 m3 na odk┼éad w gruncie kat. III - zebranie nadmiaru gruntu ze skarpy przy poboczu 2. Wykonywanie koryt na poszerzeniach jezdni. G┼é─Öboko┼Ť─ç koryta 10 cm. Kategoria gruntu II-IV 3. Wykonywanie koryt na poszerzeniach jezdni. Dodatek za ka┼╝de dalsze 5 cm. Kategoria gruntu II-IV 4. Wywóz ziemi samochodami samowy┼éadowczymi - na odleg┼éo┼Ť─ç wg. oferenta. 5. Mechaniczne profilowanie i zag─Öszczanie pod┼éo┼╝a pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni. Kategoria gruntu I-IV - nowe pobocza 6. Podbudowa z kruszywa ┼éamanego - warstwa górna o grubo┼Ťci po zag─Öszczeniu 10 cm - nowe pobocza III. ROBOTY UZUPE┼üNIAJ─äCE 1. S┼éupki do znaków drogowych z rur stalowych o ┼Ťr. 70 mm. 2. Przymocowanie tablic znaków drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, informacyjnych o powierzchni ponad 0.3 m2 (A-7) 3. Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych (drogi). Trasa dróg w terenie równinnym 4. Sporz─ůdzenie i zatwierdzenie projektu tymczasowej organizacji ruchu 5. Zapewnienie obs┼éugi geodezyjnej oraz wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej 2. Standardy jako┼Ťciowe Standardy jako┼Ťciowe zosta┼éy okre┼Ťlone w tre┼Ťci specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót oraz projekcie budowlanym. Wykonawca zobowi─ůzany jest zrealizowa─ç zamówienie na zasadach i warunkach opisanych we wzorze umowy, stanowi─ůcym za┼é─ůcznik nr 4 do SIWZ. Gwarancja jako┼Ťci na materia┼éy i roboty budowlane. Wykonawca zobowi─ůzany jest udzieli─ç gwarancji i r─Ökojmi na wykonane roboty budowlane na okres wskazany w formularzu oferty. Minimalny okres gwarancji i r─Ökojmi wynosi 36 miesi─Öcy, maksymalny okres gwarancji i r─Ökojmi wynosi 60 miesi─Öcy od dnia podpisania protoko┼éu odbioru ko┼äcowego. UWAGA! Zamawiaj─ůcy do┼éo┼╝y┼é wszelkich stara┼ä, aby w opisie przedmiotu zamówienia nie znalaz┼éa si─Ö ┼╝adna nazwa handlowa firmy, towaru lub produktu. Je┼Ťli w dokumentach sk┼éadaj─ůcych si─Ö na opis przedmiotu zamówienia, wskazana jest nazwa handlowa firmy, towaru lub produktu, ma ona wy┼é─ůcznie charakter informacyjny. Zamawiaj─ůcy – w odniesieniu do wskazanych wprost w dokumentacji przetargowej parametrów, czy danych (technicznych lub jakichkolwiek innych), identyfikuj─ůcych po┼Ťrednio lub bezpo┼Ťrednio towar b─ůd┼║ produkt – dopuszcza rozwi─ůzania równowa┼╝ne zgodne z danymi technicznymi i parametrami zawartymi w ww. dokumentacji. Jako rozwi─ůzania równowa┼╝ne, nale┼╝y rozumie─ç rozwi─ůzania charakteryzuj─ůce si─Ö parametrami nie gorszymi od wymaganych, a znajduj─ůcych si─Ö w dokumentacji. Je┼╝eli Zamawiaj─ůcy dopuszcza rozwi─ůzania równowa┼╝ne opisywanym w dokumentacji, ale nie podaje minimalnych parametrów, które by t─Ö równowa┼╝no┼Ť─ç potwierdza┼éy – Wykonawca obowi─ůzany jest zaoferowa─ç produkt o w┼éa┼Ťciwo┼Ťciach zbli┼╝onych, nadaj─ůcy si─Ö funkcjonalnie do zapotrzebowanego zastosowania (arg. na podstawie sentencji wyroku Krajowej Izby Odwo┼éawczej z dnia 14 pa┼║dziernika 2013 r. [sygn. akt: KIO 2315/13]). Zgodnie z art. 30 ust. 5 ustawy PZP, Wykonawca, który powo┼éuje si─Ö na rozwi─ůzania równowa┼╝ne opisywanym przez Zamawiaj─ůcego, jest obowi─ůzany wykaza─ç, ┼╝e oferowane przez niego dostawy lub roboty budowlane spe┼éniaj─ů wymagania okre┼Ťlone przez Zamawiaj─ůcego. Nazw─ů w┼éasn─ů jest nazwa, pod któr─ů oznaczany przez ni─ů przedmiot wyst─Öpuje (lub wyst─Öpowa┼éby) zarówno w Polsce, jak i w innych krajach. Uwagi ko┼äcowe 1. Roboty musz─ů by─ç wykonane zgodnie z obowi─ůzuj─ůcymi przepisami, zasadami wiedzy technicznej, sztuk─ů budowlan─ů i polskimi normami. 2. Wykonawca b─Ödzie wykonywa┼é przedmiot umowy z materia┼éów w┼éasnych. 3. Zastosowane materia┼éy powinny spe┼énia─ç wymogi prawa budowlanego i pozostawa─ç w zgodno┼Ťci z Polskimi Normami lub aprobatami technicznymi. 4. Warto┼Ť─ç materia┼éów u┼╝ytych do realizacji inwestycji jest obj─Öta cen─ů wykonania zamówienia. 5. Szczegó┼éowy zakres i opis przedmiotu zamówienia okre┼Ťla SIWZ oraz za┼é─ůczone projekty budowlano-wykonawcze, SSTiWR, przedmiary robót. 6. Wy┼éoniony w post─Öpowaniu przetargowym Wykonawca najpó┼║niej w dniu podpisania umowy przed┼éo┼╝y Zamawiaj─ůcemu kosztorys ofertowy. 3. Podwykonawcy Zamawiaj─ůcy ┼╝─ůda wskazania przez Wykonawc─Ö cz─Ö┼Ťci zamówienia, których wykonanie zamierza powierzy─ç podwykonawcom, i podania przez Wykonawc─Ö firm podwykonawców. Wykonawca odpowiada za dzia┼éania i zaniechania ewentualnych podwykonawców jak za w┼éasne. 4. Oferty cz─Ö┼Ťciowe - OPIS CZ─ś┼ÜCI ZAMÓWIENIA, JE┼╗ELI ZAMAWIAJ─äCY DOPUSZCZA SK┼üADANIE OFERT CZ─ś┼ÜCIOWYCH Wykonawca mo┼╝e sk┼éada─ç ofert─Ö na wszystkie lub wybrane przez siebie cz─Ö┼Ťci zamówienia. Opis cz─Ö┼Ťci I zamówienia: Cz─Ö┼Ť─ç I zamówienia: Przebudowa drogi dojazdowej do cmentarza w Po┼éajewie. Przedmiotem s─ů roboty budowlane w zakres których wchodzi wykonanie m.in. : I. JEZDNIA 1. Rozebranie podbudowy z kruszywa gr. 15 cm mechanicznie. Krotno┼Ť─ç=0,5 2. Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowy┼éadowczymi - na odleg┼éo┼Ť─ç wg. oferenta. 3. Mechaniczne wykonanie koryta na ca┼éej szeroko┼Ťci jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV g┼é─Öboko┼Ťci 30 cm 4. Mechaniczne wykonywanie koryt na ca┼éej szeroko┼Ťci jezdni. G┼é─Öboko┼Ť─ç 20 cm. Kategoria gruntu I-IV 5. Wywóz ziemi samochodami samowy┼éadowczymi - na odleg┼éo┼Ť─ç wg. oferenta. 6. Mechaniczne profilowanie i zag─Öszczanie pod┼éo┼╝a pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni. Kategoria gruntu I-IV 7. Warstwa ods─ůczaj─ůca w korycie lub na ca┼éej szeroko┼Ťci drogi. Zag─Öszczanie mechaniczne. Grubo┼Ť─ç warstwy po zag─Öszczeniu 10 cm 8. Podbudowy z kruszywa ┼éamanego. Warstwa dolna. Grubo┼Ť─ç warstwy po zag─Öszczeniu 15 cm. Krotno┼Ť─ç=0,8 9. Podbudowa z kruszywa ┼éamanego - warstwa górna o grubo┼Ťci po zag─Öszczeniu 8 cm 10. Podwójne powierzchniowe utrwalenie grysami bazaltowymi 5/8, 8/11 na emulsji modyfikowanej. II. POBOCZA 1. Wykonywanie koryt na poszerzeniach jezdni. G┼é─Öboko┼Ť─ç koryta 10 cm. Kategoria gruntu II-IV 2. Wykonywanie koryt na poszerzeniach jezdni. Dodatek za ka┼╝de dalsze 5 cm. Kategoria gruntu II-IV 3. Wywóz ziemi samochodami samowy┼éadowczymi - na odleg┼éo┼Ť─ç wg. oferenta. 4. Mechaniczne profilowanie i zag─Öszczanie pod┼éo┼╝a pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni. Kategoria gruntu I-IV 5. Podbudowa z kruszywa ┼éamanego - warstwa górna o grubo┼Ťci po zag─Öszczeniu 10 cm III. ZJAZDY 1. Mechaniczne wykonanie koryta na ca┼éej szeroko┼Ťci jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV g┼é─Öboko┼Ťci 20 cm 2. Wywóz ziemi samochodami samowy┼éadowczymi - na odleg┼éo┼Ť─ç wg. oferenta. 3. Mechaniczne profilowanie i zag─Öszczanie pod┼éo┼╝a pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni. Kategoria gruntu I-IV 4. Warstwa ods─ůczaj─ůca w korycie lub na ca┼éej szeroko┼Ťci drogi. Zag─Öszczanie mechaniczne. Grubo┼Ť─ç warstwy po zag─Öszczeniu 10 cm. 5. Podbudowa z kruszywa ┼éamanego 0-31,5mm - grubo┼Ťci po zag─Öszczeniu 20 cm 6. Podwójne powierzchniowe utrwalenie grysami bazaltowymi 5/8, 8/11 na emulsji modyfikowanej (zjazd do cmentarza) IV. ROBOTY UZUPE┼üNIAJ─äCE 1. Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych (drogi). Trasa dróg w terenie równinnym 2. Sporz─ůdzenie i zatwierdzenie projektu tymczasowej organizacji ruchu 3. Zapewnienie obs┼éugi geodezyjnej oraz wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej b) Opis cz─Ö┼Ťci II zamówienia: Przebudowa drogi do cmentarza w Kozach Przedmiotem s─ů roboty budowlane w zakres których wchodzi wykonanie m.in. : I. JEZDNIA 1. Mechaniczne wykonanie koryta na ca┼éej szeroko┼Ťci jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV g┼é─Öboko┼Ťci 30 cm 2. Mechaniczne wykonywanie koryt na ca┼éej szeroko┼Ťci jezdni. G┼é─Öboko┼Ť─ç 20 cm. Kategoria gruntu I-IV 3. Wywóz ziemi samochodami samowy┼éadowczymi - na odleg┼éo┼Ť─ç wg. oferenta. 4. Mechaniczne profilowanie i zag─Öszczanie pod┼éo┼╝a pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni. Kategoria gruntu I-IV 5. Warstwa ods─ůczaj─ůca w korycie lub na ca┼éej szeroko┼Ťci drogi. Zag─Öszczanie mechaniczne. Grubo┼Ť─ç warstwy po zag─Öszczeniu 10 cm 6. Podbudowy z kruszywa ┼éamanego. Warstwa dolna. Grubo┼Ť─ç warstwy po zag─Öszczeniu 15 cm - jezdnia nowa podbudowa. Krotno┼Ť─ç=0,8 7. Podbudowa z kruszywa ┼éamanego - warstwa górna o grubo┼Ťci po zag─Öszczeniu 8 cm - jezdnia nowa podbudowa 8. Podwójne powierzchniowe utrwalenie grysami bazaltowymi 5/8, 8/11 na emulsji modyfikowanej. II. POBOCZA 1. Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsi─Öbiernymi 0.15 m3 na odk┼éad w gruncie kat. III - zebranie nadmiaru gruntu ze skarpy przy poboczu 2. Wykonywanie koryt na poszerzeniach jezdni. G┼é─Öboko┼Ť─ç koryta 10 cm. Kategoria gruntu II-IV 3. Wykonywanie koryt na poszerzeniach jezdni. Dodatek za ka┼╝de dalsze 5 cm. Kategoria gruntu II-IV 4. Wywóz ziemi samochodami samowy┼éadowczymi - na odleg┼éo┼Ť─ç wg. oferenta. 5. Mechaniczne profilowanie i zag─Öszczanie pod┼éo┼╝a pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni. Kategoria gruntu I-IV - nowe pobocza 6. Podbudowa z kruszywa ┼éamanego - warstwa górna o grubo┼Ťci po zag─Öszczeniu 10 cm - nowe pobocza III.ROBOTY UZUPE┼üNIAJ─äCE 1. S┼éupki do znaków drogowych z rur stalowych o ┼Ťr. 70 mm. 2. Przymocowanie tablic znaków drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, informacyjnych o powierzchni ponad 0.3 m2 (A-7) 3. Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych (drogi). Trasa dróg w terenie równinnym 4. Sporz─ůdzenie i zatwierdzenie projektu tymczasowej organizacji ruchu 5. Zapewnienie obs┼éugi geodezyjnej oraz wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej 5. Oferty wariantowe Nie dopuszcza si─Ö sk┼éadania ofert wariantowych. 6. Zamówienia uzupe┼éniaj─ůce Zamawiaj─ůcy przewiduje udzielenie zamówie┼ä o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy PZP – do 10% zamówienia podstawowego (poszczególnej cz─Ö┼Ťci zamówienia). 7. Wspólny S┼éownik Zamówie┼ä CPV 45.23.31.40-2 - Roboty drogowe 8. Wymóg zatrudnienia na umow─Ö o prac─Ö Zamawiaj─ůcy, stosownie do art. 29 ust. 3a ustawy PZP, wymaga, aby wszystkie osoby wykonuj─ůce czynno┼Ťci w zakresie realizacji przedmiotu zamówienia, których wykonanie polega na wykonywaniu pracy w sposób okre┼Ťlony w art. 22 § 1* ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy, zosta┼éy zatrudnione przez Wykonawc─Ö lub podwykonawc─Ö na podstawie umowy o prac─Ö. Wykonawca lub podwykonawca zatrudni wy┼╝ej wymienione osoby na okres realizacji zamówienia. W przypadku rozwi─ůzania stosunku pracy przed zako┼äczeniem tego okresu, zobowi─ůzuje si─Ö do niezw┼éocznego zatrudnienia na to miejsce innej osoby. *art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1976 r. – Kodeks pracy: „Przez nawi─ůzanie stosunku pracy pracownik zobowi─ůzuje si─Ö do wykonywania pracy okre┼Ťlonego rodzaju na rzecz pracodawcy i pod jego kierownictwem oraz w miejscu i czasie wyznaczonym przez pracodawc─Ö, a pracodawca – do zatrudniania pracownika za wynagrodzeniem”. 9. Rodzaj czynno┼Ťci niezb─Ödnych do realizacji zamówienia, których dotycz─ů wymagania zatrudnienia na podstawie umowy o prac─Ö przez Wykonawc─Ö lub podwykonawc─Ö osób wykonuj─ůcych czynno┼Ťci w trakcie realizacji zamówienia: a) ROBOTY DROGOWE – ROBOTY ZIEMNE b) ROBOTY DROGOWE - ROBOTY KONSTRUKCYJNE 10. Uprawnienia Zamawiaj─ůcego w zakresie kontroli spe┼éniania przez Wykonawc─Ö wymaga┼ä, o których mowa w art. 29 ust. 3a ustawy PZP, oraz sankcji z tytu┼éu niespe┼énienia tych wymaga┼ä Zamawiaj─ůcy w trakcie realizacji zamówienia ma prawo do kontroli spe┼énienia przez Wykonawc─Ö wymagania wskazanego w pkt. 8 i 9, w szczególno┼Ťci poprzez zlecenie kontroli Pa┼ästwowej Inspekcji Pracy lub poprzez ┼╝─ůdanie przed┼éo┼╝enia do wgl─ůdu dokumentów potwierdzaj─ůcych zatrudnienie ww. osób na umow─Ö o prac─Ö. W przypadku, gdy wynik kontroli wyka┼╝e brak zatrudnienia ww. osób na umow─Ö o prac─Ö Zamawiaj─ůcy naliczy kary umowne, których wysoko┼Ť─ç zosta┼éa szczegó┼éowo okre┼Ťlona we wzorze umowy, stanowi─ůcym za┼é─ůcznik nr 4 do SIWZ. Wykonawca zobowi─ůzany jest do wprowadzenia w umowach z podwykonawcami stosownych zapisów zobowi─ůzuj─ůcych do zatrudnienia ww. osób na umow─Ö o prac─Ö oraz zapisów umo┼╝liwiaj─ůcych Zamawiaj─ůcemu przeprowadzenie kontroli sposobu wykonania tego obowi─ůzku.

II.5) G┼éówny kod CPV: 45233140-2
Dodatkowe kody CPV:


II.6) Ca┼ékowita warto┼Ť─ç zamówienia (je┼╝eli zamawiaj─ůcy podaje informacje o warto┼Ťci zamówienia):
Warto┼Ť─ç bez VAT:
Waluta:


(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa ca┼ékowita maksymalna warto┼Ť─ç w ca┼éym okresie obowi─ůzywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)


II.7) Czy przewiduje si─Ö udzielenie zamówie┼ä, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Tak
Okre┼Ťlenie przedmiotu, wielko┼Ťci lub zakresu oraz warunków na jakich zostan─ů udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Zamawiaj─ůcy przewiduje udzielenie zamówie┼ä o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy PZP – do 10% zamówienia podstawowego (poszczególnej cz─Ö┼Ťci zamówienia).
II.8) Okres, w którym realizowane b─Ödzie zamówienie lub okres, na który zosta┼éa zawarta umowa ramowa lub okres, na który zosta┼é ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesi─ůcach:    lub dniach:
lub
data rozpocz─Öcia:   lub zako┼äczenia: 2017-09-15

II.9) Informacje dodatkowe:


SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM


III.1) WARUNKI UDZIA┼üU W POST─śPOWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia okre┼Ťlonej dzia┼éalno┼Ťci zawodowej, o ile wynika to z odr─Öbnych przepisów
Okre┼Ťlenie warunków: Zamawiaj─ůcy odst─ůpi┼é od okre┼Ťlenia warunków udzia┼éu w post─Öpowaniu w tym zakresie.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Okre┼Ťlenie warunków: Zamawiaj─ůcy odst─ůpi┼é od okre┼Ťlenia warunków udzia┼éu w post─Öpowaniu w tym zakresie.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolno┼Ť─ç techniczna lub zawodowa
Okre┼Ťlenie warunków: Wykonawca spe┼éni warunek je┼╝eli wyka┼╝e, ┼╝e: a) dysponuje wymienionymi poni┼╝ej osobami przewidzianymi do realizacji zamówienia lub przedstawi pisemne zobowi─ůzanie innych podmiotów do udost─Öpnienia wymienionych poni┼╝ej osób, przewidzianych do realizacji zamówienia, które b─Öd─ů uczestniczy┼éy w realizacji zamówienia i b─Öd─ů odpowiedzialne za kierowanie robotami budowlanymi, zgodnie z dyspozycj─ů art. 12 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane. Zamawiaj─ůcy dopuszcza uprawnienia wydane obywatelom pa┼ästw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, zgodnie z ustaw─ů z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w pa┼ästwach cz┼éonkowskich Unii Europejskiej: co najmniej 1 osoba posiada uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalno┼Ťci drogowej które pozwalaj─ů na wykonywanie czynno┼Ťci b─Öd─ůcych przedmiotem zamówienia niezale┼╝nie od momentu ich wydania.
Zamawiaj─ůcy wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udzia┼éu w post─Öpowaniu imion i nazwisk osób wykonuj─ůcych czynno┼Ťci przy realizacji zamówienia wraz z informacj─ů o kwalifikacjach zawodowych lub do┼Ťwiadczeniu tych osób: Tak
Informacje dodatkowe:

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

III.2.1) Podstawy wykluczenia okre┼Ťlone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiaj─ůcy przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiaj─ůcy przewiduje nast─Öpuj─ůce fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia okre┼Ťlona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia okre┼Ťlona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia okre┼Ťlona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp)Tak (podstawa wykluczenia okre┼Ťlona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)

III.3) WYKAZ O┼ÜWIADCZE┼â SK┼üADANYCH PRZEZ WYKONAWC─ś W CELU WST─śPNEGO POTWIERDZENIA, ┼╗E NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPE┼üNIA WARUNKI UDZIA┼üU W POST─śPOWANIU ORAZ SPE┼üNIA KRYTERIA SELEKCJI

O┼Ťwiadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spe┼énianiu warunków udzia┼éu w post─Öpowaniu
Tak
O┼Ťwiadczenie o spe┼énianiu kryteriów selekcji
Nie

III.4) WYKAZ O┼ÜWIADCZE┼â LUB DOKUMENTÓW , SK┼üADANYCH PRZEZ WYKONAWC─ś W POST─śPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNO┼ÜCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

1) o┼Ťwiadczenia Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku s─ůdu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, op┼éat lub sk┼éadek na ubezpieczenia spo┼éeczne lub zdrowotne albo - w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzaj─ůcych dokonanie p┼éatno┼Ťci tych nale┼╝no┼Ťci wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wi─ů┼╝─ůcego porozumienia w sprawie sp┼éat tych nale┼╝no┼Ťci; 2) o┼Ťwiadczenia Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytu┼éem ┼Ťrodka zapobiegawczego zakazu ubiegania si─Ö o zamówienia publiczne; 3) o┼Ťwiadczenia Wykonawcy o nie zaleganiu z op┼éacaniem podatków i op┼éat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i op┼éatach lokalnych.

III.5) WYKAZ O┼ÜWIADCZE┼â LUB DOKUMENTÓW SK┼üADANYCH PRZEZ WYKONAWC─ś W POST─śPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNO┼ÜCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP

III.5.1) W ZAKRESIE SPE┼üNIANIA WARUNKÓW UDZIA┼üU W POST─śPOWANIU:
wykaz osób, skierowanych przez Wykonawc─Ö do realizacji zamówienia publicznego, w szczególno┼Ťci odpowiedzialnych za ┼Ťwiadczenie us┼éug, kontrol─Ö jako┼Ťci lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnie┼ä, do┼Ťwiadczenia i wykszta┼écenia niezb─Ödnych do wykonania zamówienia publicznego, a tak┼╝e zakresu wykonywanych przez nie czynno┼Ťci oraz informacj─ů o podstawie do dysponowania tymi osobami.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

III.6) WYKAZ O┼ÜWIADCZE┼â LUB DOKUMENTÓW SK┼üADANYCH PRZEZ WYKONAWC─ś W POST─śPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNO┼ÜCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

 

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
1. Formularz oferty, 2.Dowód wp┼éacenia wadium 3. Pe┼énomocnictwo ( je┼Ťli dotyczy), 4. Zobowi─ůzanie podmiotu trzeciego do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezb─Ödnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia(je┼Ťli dotyczy).SEKCJA IV: PROCEDURA


IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiaj─ůcy ┼╝─ůda wniesienia wadium:
Tak
Informacja na temat wadium
1. Wykonawca zobowi─ůzany jest przed up┼éywem terminu sk┼éadania ofert wnie┼Ť─ç wadium w wysoko┼Ťci: - 1.500,00 PLN (s┼éownie: jeden tysi─ůc pi─Ö─çset z┼éotych 00/100) dla pierwszej cz─Ö┼Ťci zamówienia - 2.000,00 PLN (s┼éownie: dwa tysi─ůce z┼éotych 00/100) dla drugiej cz─Ö┼Ťci zamówienia 2. Wadium mo┼╝e by─ç wniesione w: 1) pieni─ůdzu; 2) por─Öczeniach bankowych, lub por─Öczeniach spó┼édzielczej kasy oszcz─Ödno┼Ťciowo-kredytowej, z tym, ┼╝e por─Öczenie kasy jest zawsze por─Öczeniem pieni─Ö┼╝nym; 3) gwarancjach bankowych; 4) gwarancjach ubezpieczeniowych; 5) por─Öczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsi─Öbiorczo┼Ťci. 3. Wadium w formie pieni─ůdza nale┼╝y wnie┼Ť─ç przelewem na rachunek bankowy Urz─Ödu Miasta i Gminy w Piotrkowie Kujawskim BS Piotrków Kujawski nr 07 9551 0002 0000 0101 2003 0011 z dopiskiem : „Wadium na: Przebudowa dróg gminnych - wpisuj─ůc cz─Ö┼Ť─ç zamówienia, którego wadium dotyczy”. Kopi─Ö dowodu przelewu potwierdzon─ů za zgodno┼Ť─ç z orygina┼éem nale┼╝y do┼é─ůczy─ç do oferty. 4. Wadium w formie por─Öcze┼ä i gwarancji, o których mowa w pkt. 2 ppkt 2-5 powinno jako beneficjenta wskazywa─ç Gmin─Ö Miasto i Gmin─Ö Piotrków Kujawski, 88-230 Piotrków Kujawski, ul. Ko┼Ťcielna 1 5. Skuteczne wniesienie wadium w pieni─ůdzu nast─Öpuje z chwil─ů uznania ┼Ťrodków pieni─Ö┼╝nych na rachunku bankowym Zamawiaj─ůcego, o którym mowa w pkt. 3, przed up┼éywem terminu sk┼éadania ofert (tj. przed up┼éywem dnia i godziny wyznaczonej jako ostateczny termin sk┼éadania ofert). 6. Zamawiaj─ůcy zaleca, aby w przypadku wniesienia wadium w formie: 1) pieni─Ö┼╝nej – dokument potwierdzaj─ůcy dokonanie przelewu wadium zosta┼é za┼é─ůczony do oferty; 2) innej ni┼╝ pieni─ůdz – orygina┼é dokumentu zosta┼é z┼éo┼╝ony w oddzielnej wewn─Ötrznej kopercie z oznakowaniem „WADIUM”, a jego kopia spi─Öta razem z ofert─ů. 7. Z tre┼Ťci gwarancji/por─Öczenia winno wynika─ç bezwarunkowe zobowi─ůzanie Gwaranta do wyp┼éaty Zamawiaj─ůcemu pe┼énej kwoty wadium, na ka┼╝de pisemne ┼╝─ůdanie zg┼éoszone przez Zamawiaj─ůcego w terminie zwi─ůzania ofert─ů, w okoliczno┼Ťciach okre┼Ťlonych w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy PZP. 8. Oferta Wykonawcy, który nie wniesie wadium lub wniesie w sposób nieprawid┼éowy zostanie odrzucona. 9. Okoliczno┼Ťci i zasady zwrotu wadium, jego przepadku oraz zasady jego zaliczenia na poczet zabezpieczenia nale┼╝ytego wykonania umowy okre┼Ťla ustawa PZP.


IV.1.3) Przewiduje si─Ö udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Nale┼╝y poda─ç informacje na temat udzielania zaliczek:


IV.1.4) Wymaga si─Ö z┼éo┼╝enia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub do┼é─ůczenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza si─Ö z┼éo┼╝enie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub do┼é─ůczenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:


IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:


IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostan─ů zaproszeni do udzia┼éu w post─Öpowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:


IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa b─Ödzie zawarta:

Czy przewiduje si─Ö ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której b─Öd─ů zamieszczone dodatkowe informacje dotycz─ůce dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza si─Ö z┼éo┼╝enie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje si─Ö pobranie ze z┼éo┼╝onych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporz─ůdzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:


IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Nale┼╝y poda─ç adres strony internetowej, na której aukcja b─Ödzie prowadzona:

Nale┼╝y wskaza─ç elementy, których warto┼Ťci b─Öd─ů przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje si─Ö ograniczenia co do przedstawionych warto┼Ťci, wynikaj─ůce z opisu przedmiotu zamówienia:

Nale┼╝y poda─ç, które informacje zostan─ů udost─Öpnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki b─Ödzie termin ich udost─Öpnienia:
Informacje dotycz─ůce przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób post─Öpowania w toku aukcji elektronicznej i jakie b─Öd─ů warunki, na jakich wykonawcy b─Öd─ů mogli licytowa─ç (minimalne wysoko┼Ťci post─ůpie┼ä):
Informacje dotycz─ůce wykorzystywanego sprz─Ötu elektronicznego, rozwi─ůza┼ä i specyfikacji technicznych w zakresie po┼é─ůcze┼ä:
Wymagania dotycz─ůce rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie z┼éo┼╝yli nowych post─ůpie┼ä, zostan─ů zakwalifikowani do nast─Öpnego etapu:
Warunki zamkni─Öcia aukcji elektronicznej:


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria

Kryteria Znaczenie
Całkowita cena oferty brutto 60,00
Najdłuższy okres gwarancji i rękojmi 40,00


IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Nie
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które musz─ů spe┼énia─ç wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrze┼╝enie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wst─Öpnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Nale┼╝y poda─ç informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczb─Ö etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymaga┼ä zamawiaj─ůcego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysoko┼Ťci nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwi─ůzania stanowi─ůce podstaw─Ö do sk┼éadania ofert, je┼╝eli zamawiaj─ůcy przewiduje nagrody:

Wst─Öpny harmonogram post─Öpowania:

Podzia┼é dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwi─ůza┼ä:
Nale┼╝y poda─ç informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiuj─ůce minimalne wymagania, którym musz─ů odpowiada─ç wszystkie oferty:

Podzia┼é negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegaj─ůcych negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której b─Ödzie prowadzona licytacja elektroniczna:

 

Adres strony internetowej, na której jest dost─Öpny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

 

Wymagania dotycz─ůce rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urz─ůdze┼ä informatycznych:

 

Sposób post─Öpowania w toku licytacji elektronicznej, w tym okre┼Ťlenie minimalnych wysoko┼Ťci post─ůpie┼ä:

 

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie z┼éo┼╝yli nowych post─ůpie┼ä, zostan─ů zakwalifikowani do nast─Öpnego etapu:

Termin sk┼éadania wniosków o dopuszczenie do udzia┼éu w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

 

Termin i warunki zamkni─Öcia licytacji elektronicznej:

 


Istotne dla stron postanowienia, które zostan─ů wprowadzone do tre┼Ťci zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

 


Wymagania dotycz─ůce zabezpieczenia nale┼╝ytego wykonania umowy:

 


Informacje dodatkowe:

 

IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje si─Ö istotne zmiany postanowie┼ä zawartej umowy w stosunku do tre┼Ťci oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Nale┼╝y wskaza─ç zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Zamawiaj─ůcy przewiduje mo┼╝liwo┼Ť─ç dokonania istotnych zmian postanowie┼ä umowy zawartej z wybranym Wykonawc─ů w przypadkach okre┼Ťlonych w projekcie umowy, stanowi─ůcym za┼é─ůcznik nr 4 do SIWZ.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udost─Öpniania informacji o charakterze poufnym (je┼╝eli dotyczy):
Zamawiaj─ůcy informuje, i┼╝ zgodnie z art. 8 w zw. z art. 96 ust. 3 ustawy PZP oferty sk┼éadane w post─Öpowaniu o zamówienie publiczne s─ů jawne i podlegaj─ů udost─Öpnieniu od chwili ich otwarcia, z wyj─ůtkiem informacji stanowi─ůcych tajemnic─Ö przedsi─Öbiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, je┼Ťli Wykonawca w terminie sk┼éadania ofert zastrzeg┼é, ┼╝e nie mog─ů one by─ç udost─Öpniane i jednocze┼Ťnie wykaza┼é, i┼╝ zastrze┼╝one informacje stanowi─ů tajemnic─Ö przedsi─Öbiorstwa.
┼Ürodki s┼éu┼╝─ůce ochronie informacji o charakterze poufnym
Zamawiaj─ůcy zaleca, aby informacje zastrze┼╝one jako tajemnica przedsi─Öbiorstwa by┼éy przez Wykonawc─Ö z┼éo┼╝one w oddzielnej wewn─Ötrznej kopercie z oznakowaniem „tajemnica przedsi─Öbiorstwa”, lub spi─Öte (zszyte) oddzielnie od pozosta┼éych, jawnych elementów oferty. Brak jednoznacznego wskazania, które informacje stanowi─ů tajemnic─Ö przedsi─Öbiorstwa oznacza─ç b─Ödzie, ┼╝e wszelkie o┼Ťwiadczenia i za┼Ťwiadczenia sk┼éadane w trakcie niniejszego post─Öpowania s─ů jawne bez zastrze┼╝e┼ä. 2Zastrze┼╝enie informacji, które nie stanowi─ů tajemnicy przedsi─Öbiorstwa w rozumieniu ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji b─Ödzie traktowane, jako bezskuteczne i skutkowa─ç b─Ödzie zgodnie z uchwa┼é─ů SN z 20 pa┼║dziernika 2005 (sygn. III CZP 74/05) ich odtajnieniem. Zamawiaj─ůcy informuje, ┼╝e w przypadku kiedy Wykonawca otrzyma od niego wezwanie w trybie art. 90 ustawy PZP, a z┼éo┼╝one przez niego wyja┼Ťnienia lub dowody stanowi─ç b─Öd─ů tajemnic─Ö przedsi─Öbiorstwa w rozumieniu ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji Wykonawcy b─Ödzie przys┼éugiwa┼éo prawo zastrze┼╝enia ich jako tajemnica przedsi─Öbiorstwa. Przedmiotowe zastrze┼╝enie Zamawiaj─ůcy uzna za skuteczne wy┼é─ůcznie w sytuacji kiedy Wykonawca oprócz samego zastrze┼╝enia, jednocze┼Ťnie wyka┼╝e, i┼╝ dane informacje stanowi─ů tajemnic─Ö przedsi─Öbiorstwa.
IV.6.2) Termin sk┼éadania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udzia┼éu w post─Öpowaniu:
Data: 2017-08-02, godzina: 10:00,
Skrócenie terminu sk┼éadania wniosków, ze wzgl─Ödu na piln─ů potrzeb─Ö udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z og┼éoszeniem):

Wskaza─ç powody:

J─Özyk lub j─Özyki, w jakich mog─ů by─ç sporz─ůdzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udzia┼éu w post─Öpowaniu
> Ofert─Ö nale┼╝y sporz─ůdzi─ç w j─Özyku polskim. Dokumenty sporz─ůdzone w j─Özyku obcym s─ů sk┼éadane wraz z t┼éumaczeniem na j─Özyk polski.
IV.6.3) Termin zwi─ůzania ofert─ů: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu sk┼éadania ofert)
IV.6.4) Przewiduje si─Ö uniewa┼╝nienie post─Öpowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania ┼Ťrodków pochodz─ůcych z bud┼╝etu Unii Europejskiej oraz niepodlegaj─ůcych zwrotowi ┼Ťrodków z pomocy udzielonej przez pa┼ästwa cz┼éonkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które mia┼éy by─ç przeznaczone na sfinansowanie ca┼éo┼Ťci lub cz─Ö┼Ťci zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje si─Ö uniewa┼╝nienie post─Öpowania o udzielenie zamówienia, je┼╝eli ┼Ťrodki s┼éu┼╝─ůce sfinansowaniu zamówie┼ä na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiaj─ůcy zamierza┼é przeznaczy─ç na sfinansowanie ca┼éo┼Ťci lub cz─Ö┼Ťci zamówienia, nie zosta┼éy mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:


ZA┼ü─äCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZ─äCE OFERT CZ─ś┼ÜCIOWYCHCz─Ö┼Ť─ç nr: 1 Nazwa: Przebudowa drogi dojazdowej do cmentarza w Po┼éajewie.

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielko┼Ť─ç, zakres, rodzaj i ilo┼Ť─ç dostaw, us┼éug lub robót budowlanych lub okre┼Ťlenie zapotrzebowania i wymaga┼ä) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -okre┼Ťlenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, us┼éug─Ö lub roboty budowlane:Przedmiotem s─ů roboty budowlane w zakres których wchodzi wykonanie m.in. : I. JEZDNIA 1. Rozebranie podbudowy z kruszywa gr. 15 cm mechanicznie 2. Krotno┼Ť─ç=0,5 3. Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowy┼éadowczymi - na odleg┼éo┼Ť─ç wg. oferenta. 4. Mechaniczne wykonanie koryta na ca┼éej szeroko┼Ťci jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV g┼é─Öboko┼Ťci 30 cm 5. Mechaniczne wykonywanie koryt na ca┼éej szeroko┼Ťci jezdni. G┼é─Öboko┼Ť─ç 20 cm. Kategoria gruntu I-IV 6. Wywóz ziemi samochodami samowy┼éadowczymi - na odleg┼éo┼Ť─ç wg. oferenta. 7. Mechaniczne profilowanie i zag─Öszczanie pod┼éo┼╝a pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni. Kategoria gruntu I-IV 8. Warstwa ods─ůczaj─ůca w korycie lub na ca┼éej szeroko┼Ťci drogi. Zag─Öszczanie mechaniczne. Grubo┼Ť─ç warstwy po zag─Öszczeniu 10 cm 9. Podbudowy z kruszywa ┼éamanego. Warstwa dolna. Grubo┼Ť─ç warstwy po zag─Öszczeniu 15 cm 10. Krotno┼Ť─ç=0,8 11. Podbudowa z kruszywa ┼éamanego - warstwa górna o grubo┼Ťci po zag─Öszczeniu 8 cm 12. Podwójne powierzchniowe utrwalenie grysami bazaltowymi 5/8, 8/11 na emulsji modyfikowanej. II. POBOCZA 1. Wykonywanie koryt na poszerzeniach jezdni. G┼é─Öboko┼Ť─ç koryta 10 cm. Kategoria gruntu II-IV 2. Wykonywanie koryt na poszerzeniach jezdni. Dodatek za ka┼╝de dalsze 5 cm. Kategoria gruntu II-IV 3. Wywóz ziemi samochodami samowy┼éadowczymi - na odleg┼éo┼Ť─ç wg. oferenta. 4. Mechaniczne profilowanie i zag─Öszczanie pod┼éo┼╝a pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni. Kategoria gruntu I-IV 5. Podbudowa z kruszywa ┼éamanego - warstwa górna o grubo┼Ťci po zag─Öszczeniu 10 cm III. ZJAZDY 1. Mechaniczne wykonanie koryta na ca┼éej szeroko┼Ťci jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV g┼é─Öboko┼Ťci 20 cm 2. Wywóz ziemi samochodami samowy┼éadowczymi - na odleg┼éo┼Ť─ç wg. oferenta. 3. Mechaniczne profilowanie i zag─Öszczanie pod┼éo┼╝a pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni. Kategoria gruntu I-IV 4. Warstwa ods─ůczaj─ůca w korycie lub na ca┼éej szeroko┼Ťci drogi. Zag─Öszczanie mechaniczne. Grubo┼Ť─ç warstwy po zag─Öszczeniu 10 cm 5. Podbudowa z kruszywa ┼éamanego 0-31,5mm - grubo┼Ťci po zag─Öszczeniu 20 cm 6. Podwójne powierzchniowe utrwalenie grysami bazaltowymi 5/8, 8/11 na emulsji modyfikowanej (zjazd do cmentarza) IV. ROBOTY UZUPE┼üNIAJ─äCE 1. Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych (drogi). Trasa dróg w terenie równinnym 2. Sporz─ůdzenie i zatwierdzenie projektu tymczasowej organizacji ruchu 3. Zapewnienie obs┼éugi geodezyjnej oraz wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej
2) Wspólny S┼éownik Zamówie┼ä(CPV): 45233140-2,

3) Warto┼Ť─ç cz─Ö┼Ťci zamówienia(je┼╝eli zamawiaj─ůcy podaje informacje o warto┼Ťci zamówienia):
Warto┼Ť─ç bez VAT: 0,0
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesi─ůcach:
okres w dniach:
data rozpocz─Öcia:
data zakończenia: 2017-09-15
5) Kryteria oceny ofert:

Kryterium Znaczenie
Całkowita cena oferty brutto 60,00
Najdłuższy okres gwarancji i rękojmi 40,00


6) INFORMACJE DODATKOWE:

Cz─Ö┼Ť─ç nr: 2 Nazwa: Przebudowa drogi do cmentarza w Kozach

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielko┼Ť─ç, zakres, rodzaj i ilo┼Ť─ç dostaw, us┼éug lub robót budowlanych lub okre┼Ťlenie zapotrzebowania i wymaga┼ä) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -okre┼Ťlenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, us┼éug─Ö lub roboty budowlane:Przedmiotem s─ů roboty budowlane w zakres których wchodzi wykonanie m.in. : I. JEZDNIA 1. Mechaniczne wykonanie koryta na ca┼éej szeroko┼Ťci jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV g┼é─Öboko┼Ťci 30 cm 2. Mechaniczne wykonywanie koryt na ca┼éej szeroko┼Ťci jezdni. G┼é─Öboko┼Ť─ç 20 cm. Kategoria gruntu I-IV 3. Wywóz ziemi samochodami samowy┼éadowczymi - na odleg┼éo┼Ť─ç wg. oferenta. 4. Mechaniczne profilowanie i zag─Öszczanie pod┼éo┼╝a pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni. Kategoria gruntu I-IV 5. Warstwa ods─ůczaj─ůca w korycie lub na ca┼éej szeroko┼Ťci drogi. Zag─Öszczanie mechaniczne. Grubo┼Ť─ç warstwy po zag─Öszczeniu 10 cm 6. Podbudowy z kruszywa ┼éamanego. Warstwa dolna. Grubo┼Ť─ç warstwy po zag─Öszczeniu 15 cm - jezdnia nowa podbudowa. Krotno┼Ť─ç=0,8 7. Podbudowa z kruszywa ┼éamanego - warstwa górna o grubo┼Ťci po zag─Öszczeniu 8 cm - jezdnia nowa podbudowa 8. Podwójne powierzchniowe utrwalenie grysami bazaltowymi 5/8, 8/11 na emulsji modyfikowanej. II. POBOCZA 1. Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsi─Öbiernymi 0.15 m3 na odk┼éad w gruncie kat. III - zebranie nadmiaru gruntu ze skarpy przy poboczu 2. Wykonywanie koryt na poszerzeniach jezdni. G┼é─Öboko┼Ť─ç koryta 10 cm. Kategoria gruntu II-IV 3. Wykonywanie koryt na poszerzeniach jezdni. Dodatek za ka┼╝de dalsze 5 cm. Kategoria gruntu II-IV 4. Wywóz ziemi samochodami samowy┼éadowczymi - na odleg┼éo┼Ť─ç wg. oferenta. 5. Mechaniczne profilowanie i zag─Öszczanie pod┼éo┼╝a pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni. Kategoria gruntu I-IV - nowe pobocza 6. Podbudowa z kruszywa ┼éamanego - warstwa górna o grubo┼Ťci po zag─Öszczeniu 10 cm - nowe pobocz
TypRozmiarPobierzKomentarzData dodaniaLicznik 
?128.3 KB POBIERZOgłoszenie17.07.2017 14:3466
.DOC301.5 KB POBIERZSIWZ17.07.2017 14:34134
.DOC59 KB POBIERZza┼é─ůcznik nr 1 do SIWZ17.07.2017 14:34120
.DOC46.5 KB POBIERZza┼é─ůcznik nr 2 - o┼Ťwiadczenie17.07.2017 14:34117
.DOC34.5 KB POBIERZza┼é─ůcznik nr 3 - o┼Ťwiadczenie o braku podstaw do wykluczenia o kt├│rym owa w rozd17.07.2017 14:35121
.DOC165 KB POBIERZza┼é─ůcznik nr 4 - projekt mowy17.07.2017 14:35116
.DOC29.5 KB POBIERZza┼é─ůcznik nr 5 - wz├│r pisemnego zobowi─ůzania podmiot├│w trzecich17.07.2017 14:36116
.DOC36 KB POBIERZza┼é─ůcznik nr 6 17.07.2017 14:37119
.DOC40.5 KB POBIERZza┼é─ůcznik nr 7 - wykaz os├│b17.07.2017 14:37121
.DOC408.2 KB POBIERZKosztorys ofertowy droga Kozy17.07.2017 14:42133
.DOC501.4 KB POBIERZKosztorys ofertowy droga Połajewo17.07.2017 14:43142
.PDF499.4 KB POBIERZzgłoszenie robót - Kozy17.07.2017 14:43129
.PDF506.4 KB POBIERZzgłoszenie robót - Połajewo17.07.2017 14:44119
?267 KB POBIERZMapa z zaznaczonym zakresem - Kozy17.07.2017 14:44120
?275.9 KB POBIERZMapa z zaznaczonym zakresem - Połajewo17.07.2017 14:44117

Autor : Tomasz Ciesielski
Zredagowa┼é(a) : Tomasz Ciesielski
Data wprowadzenia : 2017-07-17 15:33:08
Data ostatniej modyfikacji : 17.07.2017 14:33
Liczba wy┼Ťwietle┼ä : 365licznik odwiedzin: 4496971