logo
Zam贸wienia publiczne » Przetargi
OG艁OSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA :

DOSTAWA I TRANSPORT WRAZ Z ROZ艁ADUNKIEM KRUSZYWA WAPIENNEGO NA REMONT DR脫G GMINNYCH

Urz膮d Miasta i GminyPiotrk贸w Kujawski, 88-230 Piotrk贸wKujawski ul.Ko艣cielna 1 , woj. Kujawsko -PomorskieTel. O54 26 55 123,聽聽 fax054 26 54 180www.bip.piotrkowkujawski.pl

Og艂asza przetarg nieograniczony o warto艣ci poni偶ej kwot okre艣lonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust.8 ustawy - Prawo Zam贸wie艅 Publicznych na :

DOSTAWA I TRANSPORT WRAZ Z ROZ艁ADUNKIEM KRUSZYWAWAPIENNEGO NA REMONT DR脫GGMINNYCH

1.聽聽聽聽聽 Termin realizacji zam贸wienia : od dnia udzielenia zam贸wienia do dnia 30 kwietnia 2008 roku.

2.聽聽聽聽聽 Warunki wymagane odwykonawc贸w :

W przetargu mog膮 wzi膮膰 udzia艂 ( z艂o偶y膰 ofert臋 ) oferenci spe艂niaj膮cy warunki okre艣lone w art. 22i nie podlega wykluczeniu z post臋powania o udzieleniu zam贸wienia na podstawie art. 24 ust. 1 i 2ustawy - prawo zam贸wie艅 publicznych, a tak偶eposiadaj膮 stosowne uprawnienia oraz wyka偶膮 :

聽聽 1. Prowadzenie dzia艂alno艣ci gospodarczej w zakresie obj臋tym przedmiotem 聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽 zam贸wienia

2.Posiadanie stosownych koncesji, zezwole艅 lub licencji zwi膮zanych bezpo艣rednio z

聽聽 realizacj膮 zadania. Zakres niniejszy winien obejmowa膰 kopi臋 aktualnego zezwolenia

聽聽聽 (licencji) na 艣wiadczenie us艂ug zwi膮zanych z transportem drogowym rzeczy.

聽聽聽聽聽 3. Posiadanie niezb臋dnego do wykonania zam贸wienia taboru samochodowego - 聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽 minimum 5 zestaw贸w samochod贸w ci臋偶arowychz wywrotem tylnym

聽聽聽聽聽聽聽 聽聽聽聽聽 4. Spe艂nienie wymog贸w zawartych w ustawie Prawo Zam贸wie艅 Publicznych oraz Specyfikacji 聽聽

聽聽聽聽聽聽聽聽聽 Istotnych Warunk贸w Zam贸wienia.

5. Wykonawca ubiegaj膮cy si臋 o udzielenie zam贸wienia zobowi膮zany jest wnie艣膰 wadium wwysoko艣ci 3.000 z艂

聽聽聽聽 聽聽聽聽聽聽 6. Zamawiaj膮cy nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽 7. Zamawiaj膮cy nie przewiduje ustanowienia dynamicznego systemu zakup贸w.

聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽 8. Zamawiaj膮cy nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowanie aukcji 聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽 聽聽聽聽 elektronicznej.

3. Formularz zawieraj膮cy Specyfikacj臋 Istotnych Warunk贸w Zam贸wienia mo偶na uzyska膰聽聽聽聽聽 聽聽聽聽osobi艣cie w Urz臋dzie Miasta i Gminy w Piotrkowie Kujawskim ul. Ko艣cielna 1 , pok贸j聽聽聽 nr 6lub za pomoc膮 poczty.SIWZ dost臋pny b臋dzie tak偶e na stronie internetowej : www.bip.piotrkowkujawski.pl po ukazaniu si臋 niniejszego og艂oszenia na stronie Biuletynu Zam贸wie艅 Publicznych.

4. Oferta powinna by膰 z艂o偶ona w podw贸jnej kopercie zamkni臋tej w spos贸b uniemo偶liwiaj膮cy przypadkowe jej otwarcie. Koperta wewn臋trzna, w kt贸rej znajduje si臋 oferta powinna by膰 zamkni臋ta i opatrzona nazw膮 i adresem wykonawcy oraz dopiskiem -"Przetarg nieograniczony na: DOSTAW臉 I TRANSPORT WRAZ Z ROZ艁ADUNKIEM KRUSZYWA WAPIENNEGO NA REMONT DR脫GGMINNYCH

Nie otwiera膰 przed 14.02.2008 godz. 10.15"

Kopert臋 t臋 nale偶y umie艣ci膰 w kopercie zewn臋trznej oznaczonej -"Przetarg nieograniczony na: DOSTAW臉 I TRANSPORT WRAZ Z ROZ艁ADUNKIEM KRUSZYWA APIENNEGO NA REMONT DR脫GGMINNYCH. Nie otwiera膰 przed 14.02.2008 godz. 10.15"

Ofert臋 nale偶y sk艂ada膰 w Urz臋dzie Miasta i Gminy w Piotrkowie Kujawskim w pokoju nr 10 do dnia 14.02.2008 roku do godz. 10.00.

5.Publiczne otwarcie z艂o偶onych ofert nast膮pi w dniu 14.02.2008 rokuo godz. 10.15 w pokoju nr 8 w siedzibieZamawiaj膮cego tj. Urz臋dzie Miasta i Gminy w Piotrkowie Kujawskim , ul. Ko艣cielna 1.

6.Termin zwi膮zania z ofert膮 30 dni od up艂ywu sk艂adania ofert.

7.Nie przewiduje si臋 sk艂adania ofert cz臋艣ciowych i wariantowych.

8.Kryteria oceny oferty: cena oferty - 100 %

9.CPV 14.21.00.00 -6

10.Upowa偶nienie do kontakt贸w z oferentami: TOMASZ CIESIELSKI -pok贸j nr 6,Tel.054 2655 123聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽

MODYFIKACJA TRE艢CI SIWZ:

Piotrk贸w Kujawski, dnia: 2008-02-06

ZP - 341 - 2 / 08

Dot. Modyfikacji Specyfikacji Istotnych Warunk贸w Zam贸wienia ZP - 341 - 2 / 08 w post臋powaniu o udzielenie zam贸wienia publicznego na: "DOSTAWA I TRANSPORT WRAZ Z ROZ艁ADUNKIEM KRUSZYWAWAPIENNEGO NA REMONT DR脫GGMINNYCH".

Zamawiaj膮cy na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zam贸wie艅 publicznych ( Dz. U. z 2006r. Nr 164, poz. 1163 tekst jednolity ) wprowadza nast臋puj膮c膮 modyfikacj臋 w tre艣ci punktu 5 SIWZ oraz pkt 2 druku oferty:

Pkt 5 SIWZ brzmi:

5. Opis przedmiotu zam贸wienia

Przedmiotem zam贸wienia jest dostawa i transportz roz艂adunkiem kamienia wapiennego o granulacji 0- 63 mm na remont dr贸g gminnych, w miejsca i w terminach uzgodnionych z Zamawiaj膮cym :

聽聽聽聽聽 Kamie艅 wapienny o granulacji 0-63mm 聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽 - 1650 ton

Prawid艂owe brzmienie pkt 5 SIWZ :

5. Opis przedmiotu zam贸wienia

Przedmiotem zam贸wienia jest dostawa i transportz roz艂adunkiem kamienia wapiennego o granulacji 0- 31,5 mm na remont dr贸g gminnych, w miejsca i w terminach uzgodnionych z Zamawiaj膮cym :

聽聽聽聽聽 Kamie艅 wapienny o granulacji 0-31,5mm 聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽 - 1650 ton

Pkt 2 druku ofertybrzmi:

2. O艣wiadczamy, 偶e zam贸wienie zostanie zrealizowane w terminie - od dnia podpisania umowy do 31 maja 2007 roku.

Prawid艂owe brzmienie pkt 2 druku oferty :

2. O艣wiadczamy, 偶e zam贸wienie zostanie zrealizowane w terminie - od dnia podpisania umowy do 30 kwietnia 2008 roku.

Pozosta艂e zapisy w SIWZ oraz druku oferty pozostaj膮 bez zmian.

Zamawiaj膮cy nie przewiduje przesuni臋cia terminu sk艂adania ofert.

Burmistrz Miasta i Gminy

聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽 聽 聽聽聽 Piotrk贸w Kujawski

聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽mgr Miros艂aw Skonieczny

WYJA艢NIENIE SIWZ

Piotrk贸w Kujawski , dnia 2008-02-11

ZP - 341 - K - 2 / 1 / 08

聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽 Wykonawcy

ubiegaj膮cy si臋 o udzielenie zam贸wienia

WYJA艢NIENIA SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNK脫W ZAM脫WIENIA

dotyczy przetargu na : "DOSTAWA I TRANSPORT WRAZ Z ROZ艁ADUNKIEM KRUSZYWAWAPIENNEGO NA REMONT DR脫GGMINNYCH".

W zwi膮zku z pro艣b膮 o wyja艣nienie tre艣ci Specyfikacji Istotnych Warunk贸w Zam贸wienia w przedmiotowym post臋powaniu, dzia艂aj膮c na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 z dnia 29stycznia 2004 r. - Prawo Zam贸wie艅 Publicznych (Dz. U. nr 19, poz. 177 z p贸藕n. zm.), Zamawiaj膮cy wyja艣nia, co nast臋puje:

1.聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽 Czy Zamawiaj膮cy dopuszcza dostawy z kruszywa 偶wirowo-wapiennego?

Odp. : Nie, Zamawiaj膮cy nie dopuszcza dostawy kruszywa 偶wirowo- wapiennego.

Zamawiaj膮cy nie przewiduje przesuni臋cia terminu sk艂adania ofert.

聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽

聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽 Burmistrz Miasta i Gminy

聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽 聽聽聽聽聽聽 Piotrk贸w Kujawski

mgr Miros艂aw Skonieczny

聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽 聽

TypRozmiarPobierzKomentarzData dodaniaLicznik 
.DOC168.5 KB POBIERZsiwz01.02.2008 14:59335
.DOC58 KB POBIERZoferta01.02.2008 15:00241
.DOC38 KB POBIERZprojekt umowy01.02.2008 15:00242
.DOC26.5 KB POBIERZopis przedmiotu01.02.2008 15:01210
.DOC28.5 KB POBIERZMODYFIKACJA SIWZ07.02.2008 14:02219
.DOC26.5 KB POBIERZwyja艣nie tre艣ci siwz11.02.2008 10:43236

Autor : Tomasz Ciesielski
Zredagowa艂(a) : Tomasz Ciesielski
Data wprowadzenia : 2008-02-01 15:58:56
Data ostatniej modyfikacji : 11.02.2008 10:42
Liczba wy艣wietle艅 : 1135

Redaktor  Data modyfikacji 
Tomasz Ciesielski  07.02.2008 14:01poka偶 t膮 wersj臋
Tomasz Ciesielski  01.02.2008 14:58poka偶 t膮 wersj臋licznik odwiedzin: 4606681