logo
Og艂oszenia » Oferty pracy
BURMISTRZ MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI OG艁ASZA NAB脫R
A R T Y K U 艁   A R C H I W A L N Y
NA WOLNE STANOWISKO URZ臉DNICZE W URZ臉DZIE MIASTA I GMINY W PIOTRKOWIE KUJAWSKIM

Wolne stanowisko urz臋dnicze:
Inspektor ds. ochrony 艣rodowiska.
Do konkursu mo偶e przyst膮pi膰 osoba, która spe艂nia nast臋puj膮ce warunki:
- posiada obywatelstwo polskie,
- posiada stan zdrowia pozwalaj膮cy na zatrudnienie na w/w stanowisku,
- cieszy si臋 nieposzlakowan膮 opini膮,
- posiada wykszta艂cenie wy偶sze z zakresu ochrony 艣rodowiska lub administracji,
- wymagany sta偶 pracy – 10 lat na stanowisku urz臋dniczym w administracji pa艅stwowej
lub samorz膮dowej.
Wymagania dodatkowe:
Znajomo艣膰 ustaw:
a) z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony 艣rodowiska (Dz. U. z 2018 r. poz. 799
z pó藕n. zm.),
b) z dnia 03 pa藕dziernika 2008 r. o udost臋pnieniu informacji o 艣rodowisku i jego
ochronie, udziale spo艂eczno艣ci w ochronie 艣rodowiska oraz o ocenach oddzia艂ywania
艣rodowiska (Dz. U. z 2017 r. poz. 1405 z pó藕n. zm.),
c) z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 1614),
d) z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2018 r. poz. 992 z pó藕n zm.).
Do zakresu zada艅 wykonywanych na stanowisku ds. ochrony 艣rodowiska b臋dzie
nale偶a艂o:
1. Prowadzenie post臋powa艅 w przedmiocie wydawania decyzji o 艣rodowiskowych
uwarunkowaniach w zakresie kompetencji przyznanych Burmistrzowi Miasta przez
ustaw臋 z dnia 3 pa藕dziernika 2008 roku o udost臋pnieniu informacji o 艣rodowisku
i jego ochronie, udziale spo艂ecze艅stwa w ochronie 艣rodowiska oraz o ocenach
oddzia艂ywania na 艣rodowisko.
2. Okre艣lanie zakresu raportu o oddzia艂ywaniu przedsi臋wzi臋cia na 艣rodowisko.


3. Analiza raportów o oddzia艂ywaniu przedsi臋wzi臋膰 na 艣rodowisko w zakresie ich
kompletno艣ci i prawid艂owo艣ci.
4. Wspó艂praca w zakresie decyzji o 艣rodowiskowych uwarunkowaniach z jednostkami
uzgadniaj膮cymi materia艂y niezb臋dne do wydania decyzji.
5. Prowadzenie post臋powa艅 administracyjnych zgodnie z zasadami okre艣lonymi przez
przepisy prawa materialnego, Kodeksu Post臋powania Administracyjnego, ustawy
o pracownikach samorz膮dowych oraz innych przepisów reguluj膮cych pragmatyk臋
pracowników administracji samorz膮dowej.
6. Wspó艂praca ze s艂u偶bami prawnymi Urz臋du w trakcie prowadzonych post臋powa艅
administracyjnych.
Wymagane dokumenty:
1. List motywacyjny;
2. 呕yciorys – curriculum vitae;
3. Kwestionariusz osobowy;
4. Kserokopie dyplomów lub 艣wiadectw potwierdzaj膮cych wykszta艂cenie;
5. O艣wiadczenia:
a) o zapoznaniu si臋 z aktualnym regulaminem naboru,
b) o wyra偶eniu zgody na przetwarzanie danych osobowych,
c) o braku prawomocnego wyroku s膮du skazuj膮cego za umy艣lne przest臋pstwo 艣cigane
z oskar偶enia publicznego lub umy艣lne przest臋pstwo skarbowe oraz o pe艂nej zdolno艣ci
do czynno艣ci prawnych i korzystaniu z pe艂ni praw publicznych.
6. Dokumenty dodatkowe – kserokopie:
a) referencji,
b) 艣wiadectw pracy,
c) za艣wiadcze艅 o uko艅czonych kursach i szkoleniach,
d) innych dokumentów potwierdzaj膮cych przydatno艣膰 do pracy na danym stanowisku, np.
orzeczenie o stopniu niepe艂nosprawno艣ci.
Oferty prosimy sk艂ada膰 osobi艣cie w sekretariacie Urz臋du do dnia 21.09.2018 roku
do godz. 1530 lub przes艂a膰 drog膮 pocztow膮, w zaklejonych kopertach z dopiskiem:
„Dotyczy naboru na stanowisko inspektor do spraw ochrony 艣rodowiska” na adres:
Urz膮d Miasta i Gminy Piotrków Kujawski, ul. Ko艣cielna 1 88-230 Piotrków Kujawski.
O zachowaniu terminu decyduje data wp艂ywu do Urz臋du Miasta i Gminy.
Oferty z艂o偶one po terminie nie b臋d膮 rozpatrywane.

Autor : S艂awomir Henryk Bogucki - Burmistrz
Zredagowa艂(a) : Piotr Zbawicki
Data wprowadzenia : 2018-09-10 15:25:11
Data ostatniej modyfikacji : 2018-09-10 15:25:11
Liczba wy艣wietle艅 : 158

Redaktor  Data modyfikacji 
Piotr Zbawicki  10.09.2018 14:31poka偶 t膮 wersj臋licznik odwiedzin: 4974718