logo
Og艂oszenia » Oferty pracy
Burmistrz Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski og艂asza konkurs

na kandydata na stanowisko dyrektora Publicznej Szko艂y Podstawowej w D臋bo艂臋ce

1. Do konkursu mo偶e przyst膮pi膰 osoba, która spe艂nia warunki okre艣lone w § 1, 2, 6 oraz w § 12 Rozporz膮dzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie wymaga艅, jakim powinna odpowiada膰 osoba zajmuj膮ca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w publicznym przedszkolu, w publicznej szkole podstawowej , w publicznej szkole ponadpodstawowej oraz publicznej placówce (Dz.U. z 2017 r. poz. 1297)
2. Oferty kandydatów przyst臋puj膮cych do konkursu zgodnie z § 1 ust. 2 pkt 4 Rozporz膮dzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznego przedszkola, publicznej szko艂y podstawowej, publicznej szko艂y ponadpodstawowej lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej (Dz. U. z 2017 r. poz.1587) powinny zawiera膰:
a) uzasadnienia przyst膮pienia do konkursu oraz koncepcji funkcjonowania i rozwoju
Publicznej Szko艂y Podstawowej w D臋bo艂臋ce,
b) 偶yciorysu z opisem przebiegu pracy zawodowej, zawieraj膮cego w szczególno艣ci informacj臋 o:
– sta偶u pracy pedagogicznej – w przypadku nauczyciela albo
– sta偶u pracy dydaktycznej – w przypadku nauczyciela akademickiego, albo
– sta偶u pracy, w tym sta偶u pracy na stanowisku kierowniczym – w przypadku osoby
nieb臋d膮cej nauczycielem,
c) o艣wiadczenia zawieraj膮cego nast臋puj膮ce dane osobowe kandydata:
– imi臋 (imiona) i nazwisko,
– dat臋 i miejsce urodzenia,
– obywatelstwo,
– miejsce zamieszkania (adres do korespondencji),
d) po艣wiadczonych przez kandydata za zgodno艣膰 z orygina艂em kopii dokumentów potwierdzaj膮cych posiadanie wymaganego sta偶u pracy, o którym mowa w lit. b: 艣wiadectw pracy, za艣wiadcze艅 o zatrudnieniu lub innych dokumentów potwierdzaj膮cych okres zatrudnienia,
e) po艣wiadczonych przez kandydata za zgodno艣膰 z orygina艂em kopii dokumentów potwierdzaj膮cych posiadanie wymaganego wykszta艂cenia, w tym dyplomu uko艅czenia studiów wy偶szych lub 艣wiadectwa uko艅czenia studiów podyplomowych z zakresu zarz膮dzania albo 艣wiadectwa uko艅czenia kursu kwalifikacyjnego z zakresu zarz膮dzania o艣wiat膮,
f) po艣wiadczonej przez kandydata za zgodno艣膰 z orygina艂em kopii dokumentu potwierdzaj膮cego znajomo艣膰 j臋zyka polskiego, o którym mowa w ustawie z dnia 7
pa藕dziernika 1999 r. o j臋zyku polskim (Dz. U. z 2018 r. poz. 931 ze zm.) – w przypadku cudzoziemca,
g) po艣wiadczonej przez kandydata za zgodno艣膰 z orygina艂em kopii za艣wiadczenia lekarskiego o braku przeciwwskaza艅 zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym,
h) o艣wiadczenia, 偶e przeciwko kandydatowi nie toczy si臋 post臋powanie o przest臋pstwo 艣cigane z oskar偶enia publicznego lub post臋powanie dyscyplinarne,
i) o艣wiadczenia, 偶e kandydat nie by艂 skazany prawomocnym wyrokiem za umy艣lne przest臋pstwo lub umy艣lne przest臋pstwo skarbowe,
j) o艣wiadczenia, 偶e kandydat nie by艂 karany zakazem pe艂nienia funkcji zwi膮zanych z dysponowaniem 艣rodkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialno艣ci za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1458),
k) o艣wiadczenia o dope艂nieniu obowi膮zku, o którym mowa w art. 7 ust. 1 i 3a ustawy z dnia 18 pa藕dziernika 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpiecze艅stwa pa艅stwa z lat 1944–1990 oraz tre艣ci tych dokumentów (Dz. U. z 2019 r. poz. 430) – w przypadku kandydata na dyrektora szko艂y publicznej urodzonego przed dniem 1 sierpnia 1972 r.,
l) po艣wiadczonej przez kandydata za zgodno艣膰 z orygina艂em kopii aktu nadania stopnia nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego – w przypadku nauczyciela,
m) po艣wiadczonej przez kandydata za zgodno艣膰 z orygina艂em kopii karty oceny pracy lub oceny dorobku zawodowego – w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego,
n) o艣wiadczenia, 偶e kandydat nie by艂 prawomocnie ukarany kar膮 dyscyplinarn膮, o której mowa w art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2018 r. poz. 967 ze zm.) a w przypadku nauczyciela akademickiego – kar膮 dyscyplinarn膮, o której mowa w art. 276 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o szkolnictwie wy偶szym i nauce (Dz. U. z 2018 r. poz. 1668 ze zm.),
o) o艣wiadczenia, 偶e kandydat ma pe艂n膮 zdolno艣膰 do czynno艣ci prawnych i korzysta z pe艂ni praw publicznych.
3. Oferty nale偶y sk艂ada膰 w zamkni臋tych kopertach z podanym adresem zwrotnym i dopiskiem : „Konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Publicznej Szko艂y Podstawowej w D臋bo艂臋ce” w terminie do dnia 29 marca 2019 roku do godz. 10.00 osobi艣cie w sekretariacie Urz臋du Miasta i Gminy w Piotrkowie Kujawskim lub przes艂a膰 na adres : Urz膮d Miasta i Gminy w Piotrkowie Kujawskim, ul. Ko艣cielna 1, 88-230 Piotrków Kujawski – decyduje data wp艂ywu oferty do Urz臋du.
4. Konkurs przeprowadzi komisja konkursowa powo艂ana przez Burmistrza Miasta i Gminy Piotrków Kujawski.
5. O terminie i miejscu przeprowadzenia post臋powania konkursowego kandydaci i cz艂onkowie Komisji konkursowej zostan膮 powiadomieni indywidualnie w formie pisemnej.


 


                                                                               Burmistrz Miasta i Gminy Piotrków Kujawski


                                                                                            S艂awomir Henryk Bogucki

TypRozmiarPobierzKomentarzData dodaniaLicznik 
.PDF143.4 KB POBIERZDokument PDF2019-03-14 15:36:5968

Autor : S艂awomir Henryk Bogucki - Burmistrz
Zredagowa艂(a) : Piotr Zbawicki
Data wprowadzenia : 2019-03-14 15:36:22
Data ostatniej modyfikacji : 2019-03-14 15:36:22
Liczba wy艣wietle艅 : 424licznik odwiedzin: 6221808