logo
Og艂oszenia » Oferty pracy
BURMISTRZ MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI OG艁ASZA NAB脫R

NA WOLNE STANOWISKO URZ臉DNICZE REFERENT DS. INFORMATYZACJI I PROMOCJI W URZ臉DZIE MIASTA I GMINY W PIOTRKOWIE KUJAWSKIM

 


Wymagania niezb臋dne:


- obywatelstwo polskie;


- pe艂na zdolno艣膰 do czynno艣ci prawnych oraz korzystanie z pe艂ni praw publicznych;


- stan zdrowia pozwalaj膮cy na zatrudnienie na w/w stanowisku;


- niekaralno艣膰 za przest臋pstwo pope艂nione umy艣lnie;


- nieposzlakowana opinia;


- posiada wykszta艂cenie wy偶sze magisterskie na kierunku informatyka;


- sta偶 pracy 3 lata


Wymagania dodatkowe:


1. zdolno艣膰 analitycznego my艣lenia i umiej臋tno艣膰 pracy w zespole


2.komunikatywno艣膰, samodzielno艣膰;


3. umiej臋tno艣膰 administrowania stronami internetowymi;


4. znajomo艣膰 j臋zyka angielskiego w stopniu zapewniaj膮cym umiej臋tno艣膰 czytania dokumentacji informatycznej i technicznej;


5. wiedza zapewniaj膮ca obs艂ug臋 informatyczn膮 i utrzymanie ci膮g艂o艣ci pracy stanowisk pracy wyposa偶onych w komputery;


6. znajomo艣膰 zagadnie艅 zwi膮zanych z zarz膮dzaniem i nadzorem nad sieci膮 LAN i WAN;


7. do艣wiadczenie i umiej臋tno艣膰 administrowania serwerami oraz sieciami opartymi na serwerach;


8. znajomo艣膰 administrowania i zarz膮dzania systemami baz danych w szczególno艣ci SQL i FireBird.


9. Znajomo艣膰 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorz膮dzie gminnym (Dz.U. z 2019r. poz. 506 ), ustawy z dnia 6 wrze艣nia 2001r. o dost臋pie do informacji publicznej (Dz.U. z 2018r. poz.1330 z pó藕n. zm.), ustawy z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018r. poz.1000 z pó藕n. zm.)


 


Zakres zada艅 wykonywanych na stanowisku:
 1. Wykonywanie czynno艣ci zwi膮zanych z diagnostyk膮, napraw膮, modernizacj膮,usuwaniem awarii sprz臋tu komputerowego zainstalowanego w poszczególnych komórkach organizacyjnych Urz臋du Miasta i Gminy Piotrków Kujawski;
 2. Usuwanie nieprawid艂owo艣ci i zak艂óce艅 w funkcjonowaniu oprogramowania;
 3. Nadzór nad teleinformatycznymi urz膮dzeniami peryferyjnymi b臋d膮cymi w posiadaniu Urz臋du Miasta i Gminy Piotrków Kujawski ;
 4. Wykonywanie i weryfikacja kopii bezpiecze艅stwa i systemów i konfiguracji urz膮dze艅;
 5. Planowanie, zakup oraz wdra偶anie i rozbudowa infrastruktury teletechnicznej oraz systemów informatycznych;
 6. Wspó艂praca z innymi komórkami organizacyjnymi w procedurach zakupowych oraz przygotowywaniu opisu przedmiotu zamówienia dla ró偶nego rodzaju urz膮dze艅 teleinformatycznych;
 7. Zarz膮dzanie tre艣ci膮 Biuletynu Informacji Publicznej;
 8. Administrowanie dziedzinowymi systemami informatycznymi u偶ytkowników ko艅cowych (CEIDG, SIP, Besti@, OI w Bydgoszczy, elektroniczna komunikacja z G艂ównym Urz臋dem Statystycznym, P艁ATNIK, ePFRON, LEGISLATOR, EWOPIS, KADRY I P艁ACE, KSZOB, PODATKI, JGU, KASA).
 9. Wsparcie techniczne dla u偶ytkowników w zakresie problemów zwi膮zanych ze 艣rodowiskiem teleinformatycznym;
 10. Zabezpieczenie dokumentacji dotycz膮cej licencji oprogramowania;
 11. Nadzór nad legalno艣ci膮 stosowanego w Urz臋dzie oprogramowania komputerowego;
 12. Wykonywanie drobnych napraw sprz臋tu komputerowego i koordynacja spraw w zakresie wykonywania wi臋kszych remontów i usuwania awarii.
 13. Instalacja i aktualizacja systemów oraz oprogramowania na stanowiskach roboczych
 14. Wspó艂praca w zakresie nadawania uprawnie艅 dla u偶ytkowników, konfiguracji stacji roboczych, wdra偶ania oprogramowania oraz bezpiecze艅stwa przetwarzania danych.
 15. Zg艂aszanie uwag i projektów zmian do regulaminów zabezpieczenia oraz przetwarzania danych komputerowych, sprz臋tu i ochrony sieci teleinformatycznych.
 16. Identyfikacja i analiza zagro偶e艅 oraz ryzyk, na które nara偶one mo偶e by膰 przetwarzanie danych osobowych w systemach informatycznych.
 17. Zg艂aszanie i obs艂uga sprz臋tu komputerowego oraz oprogramowania we wspó艂pracy z zewn臋trznymi dostawcami;
 18. Kontrolowanie i zabezpieczanie prawid艂owo艣ci przebiegu czynno艣ci serwisowych w zainstalowanych systemach informatycznych;
 19. Wsparcie akcji wyborczych w wyborach i referendach lokalnych oraz ogólnokrajowych;
 20. Nadzór urz膮dze艅 kopiuj膮cych (ksero-kopiarek) pod wzgl臋dem ich prawid艂owego funkcjonowania, usuwania drobnych awarii oraz serwisu.
 21. Przeprowadzanie procedur zakupu sprz臋tu komputerowego, kopiarek oraz niszczarek.
 22. Nadzór nad telefonami komórkowymi;
 23. Nadzór nad monitoringiem miejskim;
 24. Nadzór nad systemami alarmowymi w Urz臋dzie Miasta i Gminy;
 25. Wspó艂praca z Ministerstwem Spraw Wewn臋trznych oraz Centralnym O艣rodkiem Informatyki jako Lokalny Administrator Systemu.
26) gromadzenie informacji o Gminie i przygotowywanie materia艂ów promuj膮cych Gmin臋 na zewn膮trz;


Wymagane dokumenty:


- 偶yciorys (CV);


- kwestionariusz osobowy;


- dyplom uko艅czenia studiów ;


- o艣wiadczenie o niekaralno艣ci;


- o艣wiadczenie o braku przeciwwskaza艅 do pracy na w/w stanowisku;


- o艣wiadczenie kandydata o wyra偶eniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji zgodnie z rozporz膮dzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. W sprawie ochrony osób fizycznych w zwi膮zku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przep艂ywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporz膮dzenie o ochronie danych) Dz.U.UE.L.206.119.1.


- w przypadku osoby niepe艂nosprawnej kopia dokumentu potwierdzaj膮cego niepe艂nosprawno艣膰;


- kserokopie 艣wiadectw pracy.


 


Termin, sposób i miejsce sk艂adania dokumentów


Dokumenty nale偶y sk艂ada膰 drog膮 pocztow膮 lub osobi艣cie w sekretariacie Urz臋du Miasta i Gminy w Piotrkowie Kujawskim ul. Ko艣cielna 1 do dnia 10.04.2019r. O zachowaniu terminu decyduje data wp艂ywu do Urz臋du Miasta i Gminy. Oferty z艂o偶one po terminie nie b臋d膮 rozpatrywane.


 

TypRozmiarPobierzKomentarzData dodaniaLicznik 
.PDF48 KB POBIERZDokument PDF2019-03-27 14:49:3058

Autor : Jolanta Wili艅ska
Zredagowa艂(a) : Miroslaw Czynsz
Data wprowadzenia : 2019-03-27 14:32:02
Data ostatniej modyfikacji : 2019-03-27 14:48:08
Liczba wy艣wietle艅 : 395

Redaktor  Data modyfikacji 
Miroslaw Czynsz  27.03.2019 13:42poka偶 t膮 wersj臋
Miroslaw Czynsz  27.03.2019 13:32poka偶 t膮 wersj臋licznik odwiedzin: 5862084