logo
Zam贸wienia publiczne » Przetargi
OG艁OSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA :

Przebudowa chodnika i nawierzchni w ulicach : Kalinowa, Pogodna Wi艣niowa i Pozna艅ska w Piotrkowie Kujawskim.

Urz膮d Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski, 88-230 Piotrk贸w Kujawski ul. Ko艣cielna 1 , woj. Kujawsko -Pomorskie Tel. O54 26 55 123, fax 054 26 54 180 www.bip.piotrkowkujawski.pl
Og艂asza przetarg nieograniczony o warto艣ci poni偶ej kwot okre艣lonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust.8 ustawy - Prawo Zam贸wie艅 Publicznych na :
Przebudowa chodnika i nawierzchni w ulicach : Kalinowa, Pogodna Wi艣niowa i Pozna艅ska w Piotrkowie Kujawskim.
1. Termin realizacji zam贸wienia : -- od podpisania umowy do 31 sierpnia 2008 roku.
2. Warunki wymagane od wykonawc贸w :
O udzielenie zam贸wienia mog膮 ubiega膰 si臋 wykonawcy spe艂niaj膮cy ni偶ej wymienione warunki:
W przetargu mog膮 wzi膮膰 udzia艂 ( z艂o偶y膰 ofert臋 ) oferenci spe艂niaj膮cy warunki okre艣lone w art. 22 i nie podlega wykluczeniu z post臋powania o udzieleniu zam贸wienia na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy - prawo zam贸wie艅 publicznych, a tak偶e posiadaj膮 stosowne uprawnienia oraz wyka偶膮 :
1. Prowadzenie dzia艂alno艣ci gospodarczej w zakresie obj臋tym przedmiotem zam贸wienia.
2. Wykonanie w okresie ostatnich dw贸ch lat tj. 2006-2007 ( a je偶eli okres prowadzenia dzia艂alno艣ci jest kr贸tszy - w tym okresie) minimum dw贸ch zam贸wie艅 w ka偶dym roku, odpowiadaj膮cych swoim rodzajem i warto艣ci膮 do przedmiotu zam贸wienia (warto艣膰 ka偶dego wykazywanego zadania nie mo偶e by膰 mniejsza ni偶 400 000,00 z艂. brutto)
3. Za艂膮czenie wymaganych o艣wiadcze艅 i dokument贸w wskazanych w SIWZ
4. Potwierdzenie wp艂acenia wadium.
3. Formularz zawieraj膮cy Specyfikacj臋 Istotnych Warunk贸w Zam贸wienia mo偶na uzyska膰 osobi艣cie w Urz臋dzie Miasta i Gminy w Piotrkowie Kujawskim ul. Ko艣cielna 1 , pok贸j nr 6 lub za pomoc膮 poczty. SIWZ dost臋pny b臋dzie tak偶e na stronie internetowej : www.bip.piotrkowkujawski.pl .
4. Oferta powinna by膰 z艂o偶ona w podw贸jnej kopercie zamkni臋tej w spos贸b uniemo偶liwiaj膮cy przypadkowe jej otwarcie. Koperta wewn臋trzna, w kt贸rej znajduje si臋 oferta powinna by膰 zamkni臋ta i opatrzona nazw膮 i adresem wykonawcy oraz dopiskiem -"Przetarg nieograniczony na: Przebudowa chodnika i nawierzchni w ulicach : Kalinowa, Pogodna Wi艣niowa i Pozna艅ska w Piotrkowie Kujawskim.
Kopert臋 t臋 nale偶y umie艣ci膰 w kopercie zewn臋trznej oznaczonej -"Przetarg nieograniczony na: Przebudowa chodnika i nawierzchni w ulicach : Kalinowa, Pogodna Wi艣niowa i Pozna艅ska w Piotrkowie Kujawskim.
Nie otwiera膰 przed 10.04.2008 godz. 10.15".
Ofert臋 nale偶y sk艂ada膰 w Urz臋dzie Miasta i Gminy w Piotrkowie Kujawskim do dnia 10.04.2008 roku do godz. 10.00.
4.Publiczne otwarcie z艂o偶onych ofert nast膮pi w dniu 10.04.2008 roku o godz. 10.15 w pokoju nr 8 w siedzibie Zamawiaj膮cego tj. Urz臋dzie Miasta i Gminy w Piotrkowie Kujawskim , ul. Ko艣cielna 1.
5.Termin zwi膮zania z ofert膮 30 dni od up艂ywu sk艂adania ofert.
6.Zamawiaj膮cy nie dopuszcza sk艂adania ofert cz臋艣ciowych.
7.Nie przewiduje si臋 sk艂adania ofert wariantowych.
8.Zamawiaj膮cy nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.
9.Zamawiaj膮cy nie przewiduje ustanowienia dynamicznego systemu zakup贸w.
10.Zamawiaj膮cy nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.
11.Zamawiaj膮cy 偶膮da wniesienia wadium w wysoko艣ci 15 000,00 z艂.
12.Kryteria oceny oferty: cena oferty - 100 %
13.Upowa偶niony do kontakt贸w z oferentami: TOMASZ CIESIELSKI - pok贸j nr 6,Tel. 054 26 55 123

UWAGA ZMIANA TRE艢CI SIWZ

Zamawiaj膮cy na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zam贸wie艅 publicznych ( Dz. U. z 2006r. Nr 164, poz. 1163 tekst jednolity ) wprowadza nast臋puj膮c膮 modyfikacj臋 w tre艣ci punktu 16 SIWZ : Pkt 16 SIWZ brzmi: 16. Informacja na temat wadium. Zamawiaj膮cy 偶膮da wniesienia wadium w wysoko艣ci 15 000,00 z艂. na rachunek bankowy Urz臋du Miasta i Gminy w Piotrkowie Kujawskim BS Piotrk贸w Kujawski nr 07 9551 0002 0000 0101 2003 0011. Prawid艂owe brzmienie pkt 16 SIWZ : Zamawiaj膮cy 偶膮da wniesienia wadium w wysoko艣ci 15 000,00 z艂. na rachunek bankowy Urz臋du Miasta i Gminy w Piotrkowie Kujawskim BS Piotrk贸w Kujawski nr 07 9551 0002 0000 0101 2003 0011. Wadium mo偶e by膰 wniesione w jednej lub kilku nast臋puj膮cych formach: - pieni膮dzu; - por臋czeniach bankowych; - gwarancjach bankowych; - gwarancjach ubezpieczeniowych; - por臋czeniach udzielanych przez podmioty, o kt贸rych mowa w art. 6 ust. 3 lit. B ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsi臋biorczo艣ci (Dz. U. Nr 109, poz. 1158 oraz z 2002 r. Nr 25, poz. 253, Nr 66,poz. 596 i Nr 216, poz. 1824). Wadium wnoszone w pieni膮dzu nale偶y wp艂aci膰 przelewem na rachunek bankowy Urz臋du Miasta i Gminy w Piotrkowie Kujawskim BS Piotrk贸w Kujawski nr 07 9551 0002 0000 0101 2003 0011 . 艢rodki winny wp艂yn膮膰 na rachunek Urz臋du przed up艂ywem terminu sk艂adania ofert. Dokument potwierdzaj膮cy wniesienie wadium w formie innej ni偶 pieni臋偶na powinien by膰 za艂膮czony do oferty lub z艂o偶ony w kasie Urz臋du Gminy. Zamawiaj膮cy zwraca niezw艂ocznie wadium, je偶eli: - up艂yn膮艂 termin zwi膮zania ofert膮; - zawarto umow臋 w sprawie zam贸wienia publicznego i wniesiono zabezpieczenie nale偶ytego wykonania tej umowy; - zamawiaj膮cy uniewa偶ni艂 post臋powanie o udzielenie zam贸wienia publicznego, a protesty zosta艂y ostatecznie rozstrzygni臋te lub up艂yn膮艂 termin do ich wnoszenia. Zamawiaj膮cy zwraca niezw艂ocznie wadium na wniosek wykonawcy: - kt贸ry wycofa艂 ofert臋 przed up艂ywem terminu sk艂adania ofert; - kt贸ry zosta艂 wykluczony z post臋powania; - kt贸rego oferta zosta艂a odrzucona. Z艂o偶enie przez wykonawc臋, kt贸rego oferta zosta艂a odrzucona lub wykluczonego z post臋powania, wniosku o zwrot wadium jest r贸wnoznaczne ze zrzeczeniem si臋 przez wykonawc臋 prawa do wniesienia protestu. Je偶eli wadium wniesiono w pieni膮dzu, zamawiaj膮cy zwraca je wraz z odsetkami wynikaj膮cymi z umowy rachunku bankowego, na kt贸rym by艂o ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieni臋dzy na rachunek bankowy wskazany przez wykonawc臋. Zamawiaj膮cy zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, je偶eli wykonawca, kt贸rego oferta zosta艂a wybrana: - odm贸wi艂 podpisania umowy w sprawie zam贸wienia publicznego na warunkach okre艣lonych w ofercie; - nie wni贸s艂 wymaganego zabezpieczenia nale偶ytego wykonania umowy; - zawarcie umowy w sprawie zam贸wienia publicznego sta艂o si臋 niemo偶liwe z przyczyn le偶膮cych po stronie wykonawcy. Pozosta艂e zapisy w SIWZ oraz druku oferty pozostaj膮 bez zmian. Zamawiaj膮cy nie przewiduje przesuni臋cia terminu sk艂adania ofert. Burmistrz Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski mgr Miros艂aw Skonieczny

UWAGA ZMIANA TRE艢CI SIWZ

Zamawiaj膮cy na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zam贸wie艅 publicznych ( Dz. U. z 2006r. Nr 164, poz. 1163 tekst jednolity ) wprowadza nast臋puj膮c膮 modyfikacj臋 w tre艣ci punktu 12 SIWZ :

Pkt 12 SIWZ brzmi:

16. Termin realizacji zam贸wienia .

Termin realizacji zam贸wienia ustala si臋 : od dnia podpisania umowy do 31 lipca2008 roku.

Prawid艂owe brzmienie pkt 16 SIWZ :

Termin realizacji zam贸wienia ustala si臋 : od dnia podpisania umowy do 31 sierpnia 2008 roku.

Pozosta艂e zapisy w SIWZ oraz druku oferty pozostaj膮 bez zmian.

Zamawiaj膮cy nie przewiduje przesuni臋cia terminu sk艂adania ofert.

Burmistrz Miasta i Gminy

聽聽聽聽聽 Piotrk贸w Kujawski

mgr Miros艂aw Skonieczny

TypRozmiarPobierzKomentarzData dodaniaLicznik 
.DOC173.5 KB POBIERZsiwz18.03.2008 15:11373
.DOC59.5 KB POBIERZoferta18.03.2008 15:11254
.DOC56 KB POBIERZprojekt umowy18.03.2008 15:12287
.DOC98.5 KB POBIERZkosztorys ofertowy18.03.2008 15:12269
.PDF2199.6 KB POBIERZkopia mapy z zakresem zadania18.03.2008 15:14233
.DOC35 KB POBIERZMODYFIKACJA SIWZ31.03.2008 11:52309
.PDF270.9 KB POBIERZuchwa艂a rady - stawki op艂at03.04.2008 07:25235
.DOC26 KB POBIERZMODYFIKACJA SIWZ03.04.2008 07:35274

Autor : Tomasz Ciesielski
Zredagowa艂(a) : Tomasz Ciesielski
Data wprowadzenia : 2008-03-18 16:01:52
Data ostatniej modyfikacji : 03.04.2008 07:34
Liczba wy艣wietle艅 : 1370

Redaktor  Data modyfikacji 
Tomasz Ciesielski  31.03.2008 11:51poka偶 t膮 wersj臋
Tomasz Ciesielski  18.03.2008 15:01poka偶 t膮 wersj臋licznik odwiedzin: 4605718