logo
Zam贸wienia publiczne » Przetargi
OG艁OSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA :

Przebudowa i remont dr贸g : 1. Zadanie I - Remont chodnika w miejscowo艣ci W膮sewo 2. Zadanie II - Remont nawierzchni drogowych pomi臋dzy ul. 1 Maja a ul. Ko艣ciuszki w Piotrkowie Kujawskim.

Piotrk贸w Kujawski: Przebudowa i remont dr贸g :
1. Zadanie I - Remont chodnika w miejscowo艣ci W膮sewo
2. Zadanie II - Remont nawierzchni drogowych pomi臋dzy ul. 1 Maja a ul. Ko艣ciuszki w Piotrkowie Kujawskim


Numer og艂oszenia: 158287 - 2008; data zamieszczenia: 11.07.2008

OG艁OSZENIE O ZAM脫WIENIU - roboty budowlaneZamieszczanie og艂oszenia: obowi膮zkowe.


Og艂oszenie dotyczy: zam贸wienia publicznego.SEKCJA I: ZAMAWIAJ膭CYI. 1) NAZWA I ADRES: Urz膮d Miasta i Gminy, ul. Ko艣cielna 1, 88-230 Piotrk贸w Kujawski, woj. kujawsko-pomorskie, tel. 054 2655123, fax 054 2655123.


 • Adres strony internetowej zamawiaj膮cego: www.bip.piotrkowkujawski.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJ膭CEGO: Administracja samorz膮dowa.SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAM脫WIENIAII.1) OPIS


II.1.1) Nazwa nadana zam贸wieniu przez zamawiaj膮cego: Przebudowa i remont dr贸g :
1. Zadanie I - Remont chodnika w miejscowo艣ci W膮sewo
2. Zadanie II - Remont nawierzchni drogowych pomi臋dzy ul. 1 Maja a ul. Ko艣ciuszki w Piotrkowie Kujawskim.


II.1.2) Rodzaj zam贸wienia: roboty budowlane, nie przys艂uguje odwo艂anie.


II.1.3) Okre艣lenie przedmiotu oraz wielko艣ci lub zakresu zam贸wienia: Przedmiotem zam贸wienia jest wykonanie :
Przebudowa i remont dr贸g :
1. Zadanie I - Remont chodnika w miejscowo艣ci W膮sewo
2. Zadanie II - Remont nawierzchni drogowych pomi臋dzy ul. 1 Maja a ul. Ko艣ciuszki w Piotrkowie Kujawskim

5. Opis przedmiotu zam贸wienia

1. Zadanie I - Remont chodnika w miejscowo艣ci W膮sewo
Przedmiotem s膮 roboty budowlane w zakres kt贸rych wchodzi wykonanie m.in. :
a) dokonanie rozbi贸rek istniej膮cych chodnik贸w, kraw臋偶nik贸w, obrze偶y oraz istniej膮cej nawierzchni i podbudowy jezdni,
b) wyw贸z materia艂u z rozbi贸rki poza teren budowy transportem samochodowym,
c) wykonanie rob贸t ziemnych na ca艂ym odcinku chodnik贸w wraz z zag臋szczeniem walcem wibracyjnym z wywozem nadmiaru gruntu poza teren budowy,
d) ustawienie kraw臋偶nika betonowego na podsypce cementowo - piaskowej wraz z wykonaniem 艂awy betonowej z oporem, ustawienie obrze偶y betonowych na podsypce piaskowej, wykonanie podsypki piaskowej pod chodnik,
e) wykonanie nawierzchni chodnika z kostki brukowej betonowej na podsypce cementowo - piaskowej,
f) regulacja pionowa urz膮dze艅 infrastruktury podziemnej,
g) wykonanie zjazd贸w przez chodnik do posesji,
h) zapewnienie obs艂ugi geodezyjnej oraz wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej .

3. Zadanie II - Remont nawierzchni drogowych pomi臋dzy ul. 1 Maja a ul. Ko艣ciuszki w Piotrkowie Kujawskim

Przedmiotem s膮 roboty budowlane w zakres kt贸rych wchodzi wykonanie m.in. :
Przedmiotem s膮 roboty budowlane w zakres kt贸rych wchodzi wykonanie m.in. :
a) dokonanie rozbi贸rki istniej膮cej nawierzchni i podbudowy jezdni,
b) wyw贸z materia艂u z rozbi贸rki poza teren budowy transportem samochodowym,
c) wykonanie rob贸t ziemnych na ca艂ym odcinku chodnik贸w wraz z zag臋szczeniem walcem wibracyjnym z wywozem nadmiaru gruntu poza teren budowy,
d) wykonanie podsypki piaskowej gr. 15 cm
e) wykonanie podbudowy betonowej gr. 20 cm - beton B -7,5
f) wykonanie posypki piaskowo-cementowej gr. 5 cm
g) wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej gr. 8cm

Uwagi ko艅cowe
1. Roboty musz膮 by膰 wykonane zgodnie z obowi膮zuj膮cymi przepisami, zasadami wiedzy technicznej, sztuk膮 budowlan膮 i polskimi normami.
2. Wykonawca b臋dzie wykonywa艂 przedmiot umowy z materia艂贸w w艂asnych.
3. Zastosowane materia艂y powinny spe艂nia膰 wymogi prawa budowlanego i pozostawa膰 w zgodno艣ci z Polskimi Normami lub aprobatami technicznymi.
4. Warto艣膰 materia艂贸w u偶ytych do realizacji inwestycji jest obj臋ta cen膮 wykonania zam贸wienia.
Szczeg贸艂owy zakres i opis przedmiotu zam贸wienia okre艣la za艂膮czony przedmiar rob贸t .


II.1.4) Wsp贸lny S艂ownik Zam贸wie艅 (CPV): 45.23.31.42-6.


II.1.5) Czy dopuszcza si臋 z艂o偶enie oferty cz臋艣ciowej: Tak, ilo艣膰 cz臋艣ci: 2.


II.1.6) Czy dopuszcza si臋 z艂o偶enie oferty wariantowej: Nie.II.2) CZAS TRWANIA ZAM脫WIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: data zako艅czenia: 30.09.2008.SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYMIII.1) WARUNKI DOTYCZ膭CE ZAM脫WIENIA


 • Informacja na temat wadium: Zamawiaj膮cy 偶膮da wniesienia wadium w wysoko艣ci :.
  Zadanie I - 2 000,00 z艂.
  Zadanie II -1 500,00 z艂..III.2) WARUNKI UDZIA艁U


 • Opis warunk贸w udzia艂u w post臋powaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spe艂niania tych warunk贸w: O udzielenie zam贸wienia mog膮 ubiega膰 si臋 wykonawcy spe艂niaj膮cy ni偶ej wymienione warunki:
  W przetargu mog膮 wzi膮膰 udzia艂 ( z艂o偶y膰 ofert臋 ) oferenci spe艂niaj膮cy warunki okre艣lone w art. 22 i nie podlega wykluczeniu z post臋powania o udzieleniu zam贸wienia na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy - prawo zam贸wie艅 publicznych, a tak偶e posiadaj膮 stosowne uprawnienia oraz wyka偶膮 :
  1. Prowadzenie dzia艂alno艣ci gospodarczej w zakresie obj臋tym przedmiotem zam贸wienia.
  2. Wykonanie w okresie ostatnich dw贸ch lat tj. 2006-2007 ( a je偶eli okres prowadzenia dzia艂alno艣ci jest kr贸tszy - w tym okresie) minimum dw贸ch zam贸wie艅 w ka偶dym roku, odpowiadaj膮cych swoim rodzajem i warto艣ci膮 do przedmiotu zam贸wienia.
  3. Za艂膮czenie wymaganych o艣wiadcze艅 i dokument贸w wskazanych w SIWZ
  4. Potwierdzenie wp艂acenia wadium.
 • Informacja o o艣wiadczeniach i dokumentach, jakie maj膮 dostarczy膰 wykonawcy w celu potwierdzenia spe艂niania warunk贸w udzia艂u w post臋powaniu: 1. O艣wiadczenie w trybie art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zam贸wie艅 publicznych.
  2. Aktualny odpis z w艂a艣ciwego rejestru albo aktualne za艣wiadczenie o wpisie dc
  ewidencji dzia艂alno艣ci gospodarczej, je偶eli odr臋bne przepisy wymagaj膮 wpisu dc
  rejestru lub zg艂oszenia do ewidencji dzia艂alno艣ci gospodarczej - wystawione nit
  wcze艣niej ni偶 6 miesi臋cy przed up艂ywem terminu sk艂adania ofert.
  3. Dokumenty stwierdzaj膮ce, 偶e osoby, kt贸re b臋d膮 wykonywa膰 zam贸wienie
  posiadaj膮 wymagane uprawnienia oraz za艣wiadczenie o przynale偶no艣ci do Izby In偶ynier贸w Budownictwa.
  4. Aktualne za艣wiadczenia w艂a艣ciwego naczelnika urz臋du skarbowego oraz w艂a艣ciwego oddzia艂u Zak艂adu Ubezpiecze艅 Spo艂ecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Spo艂ecznego o nie zaleganiu z op艂acaniem podatk贸w, op艂at oraz sk艂adek na ubezpieczenie zdrowotne lub spo艂eczne, lub za艣wiadczenia o uzyskaniu przewidzianej prawem zgody zwolnienia, odroczenia lub roz艂o偶enia na raty zaleg艂ych p艂atno艣ci, lub wstrzymania w ca艂o艣ci wykonania decyzji w艂a艣ciwego organu - wystawione nie wcze艣niej ni偶 3 miesi膮ce przed up艂ywem terminu sk艂adania ofert.
  5. Informacja na temat przeci臋tnej liczby zatrudnionych pracownik贸w oraz liczebno艣ci personelu kierowniczego w okresie ostatnich dw贸ch lat, a w
  przypadku gdy okres prowadzenia dzia艂alno艣ci jest kr贸tszy - w tym okresie.
  6. Wykaz niezb臋dnych do wykonania zam贸wienia narz臋dzi, urz膮dze艅 i sprz臋tu jakie posiada Wykonawca.
  7. Wykaz os贸b i podmiot贸w, kt贸re b臋d膮 wykonywa膰 zam贸wienie lub b臋d膮
  uczestniczy膰 w wykonywaniu zam贸wienia, wraz z informacjami na temat ich
  kwalifikacji niezb臋dnych do wykonania zam贸wienia, a tak偶e zakresu
  wykonywanych przez nich czynno艣ci.
  8. Wykaz wykonanych w okresie ostatnich dw贸ch lat tj. 2006-2007 ( a je偶eli okres prowadzenia dzia艂alno艣ci jest kr贸tszy - w tym okresie) minimum dw贸ch zam贸wie艅 w ka偶dym roku, odpowiadaj膮cych swoim rodzajem i warto艣ci膮 do przedmiotu zam贸wienia z podaniem ich warto艣ci i za艂膮czeniem dokument贸w potwierdzaj膮cych, 偶e roboty te zosta艂y wykonane nale偶ycie.
  9. Polisa lub inny dokument ubezpieczenia potwierdzaj膮cy, 偶e wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialno艣ci cywilnej w zakresie prowadzonej dzia艂alno艣ci gospodarczej.
  11. Kosztorys ofertowy.
  12. Dow贸d wniesienia wadium.
  13. Umowa reguluj膮ca wsp贸艂prac臋 podmiot贸w wyst臋puj膮cych wsp贸lnie (np.konsorcjum) - je艣li dotyczy.


SEKCJA IV: PROCEDURAIV.1) TRYB UDZIELENIA ZAM脫WIENIA


IV.1.1) Tryb udzielenia zam贸wienia: przetarg nieograniczony.


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT


IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najni偶sza cena.


IV.2.2) Wykorzystana b臋dzie aukcja elektroniczna: Nie.IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


IV.3.1) Adres strony internetowej, na kt贸rej dost臋pna jest specyfikacja istotnych warunk贸w zam贸wienia: www.bip.piotrkowkujawski.pl


Specyfikacj臋 istotnych warunk贸w zam贸wienia mo偶na uzyska膰 pod adresem: Urz膮d Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
88-230 Piotrk贸w Kujawski
ul. Ko艣cielna 1
pok贸j nr 6.


IV.3.4) Termin sk艂adania wniosk贸w o dopuszczenie do udzia艂u w post臋powaniu lub ofert: 01.08.2008 godzina 10:00, miejsce: Urz膮d Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
88-230 Piotrk贸w Kujawski
ul. Ko艣cielna 1
pok贸j nr 10.


IV.3.5) Termin zwi膮zania ofert膮: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu sk艂adania ofert).


IV.3.6) Informacje dodatkowe, w tym dotycz膮ce finansowania projektu/programu ze 艣rodk贸w Unii Europejskiej: Przedmiot zam贸wienia nie b臋dzie finansowany ze 艣rodk贸w Unii Europejskiej.ZA艁膭CZNIK I - INFORMACJE DOTYCZ膭CE OFERT CZ臉艢CIOWYCHCZ臉艢膯 Nr: 1 NAZWA: 1. Zadanie I - Remont chodnika w miejscowo艣ci W膮sewo.


 • 1) Kr贸tki opis ze wskazaniem wielko艣ci lub zakresu zam贸wienia: Remont chodnika w miejscowo艣ci W膮sewo.
 • 2) Wsp贸lny S艂ownik Zam贸wie艅 (CPV): 45.23.31.42-6.
 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zako艅czenie: 30.09.2008.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najni偶sza cena.CZ臉艢膯 Nr: 2 NAZWA: Zadanie II - Remont nawierzchni drogowych pomi臋dzy ul. 1 Maja a ul. Ko艣ciuszki w Piotrkowie Kujawskim.


 • 1) Kr贸tki opis ze wskazaniem wielko艣ci lub zakresu zam贸wienia: Remont nawierzchni drogowych pomi臋dzy ul. 1 Maja a ul. Ko艣ciuszki w Piotrkowie Kujawskim.
 • 2) Wsp贸lny S艂ownik Zam贸wie艅 (CPV): 45.23.31.42-6.
 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zako艅czenie: 30.09.2008.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najni偶sza cena.

TypRozmiarPobierzKomentarzData dodaniaLicznik 
.DOC181 KB POBIERZsiwz11.07.2008 14:09305
.DOC62.5 KB POBIERZwz贸r oferty11.07.2008 14:10258
.DOC56.5 KB POBIERZprojekt umowy11.07.2008 14:10247
.PDF436 KB POBIERZkosztorys ofertowy11.07.2008 14:11272
.PDF582.3 KB POBIERZkosztorys ofertowy11.07.2008 14:11248
.PDF270.9 KB POBIERZuchwa艂a rady11.07.2008 14:12190

Autor : Tomasz Ciesielski
Zredagowa艂(a) : Tomasz Ciesielski
Data wprowadzenia : 2008-07-11 14:08:32
Data ostatniej modyfikacji : 11.07.2008 14:08
Liczba wy艣wietle艅 : 1027licznik odwiedzin: 4422212