logo
Zam贸wienia publiczne » Przetargi
OG艁OSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA :

WYKONANIE DOKUMANTACJI PROJEKTOWEJ NA NI呕EJ WYMIENIONE ZADANIE: Budowa sieci wodoci膮gowej dla miejscowo艣ci Bycz, Trojaczek, Stawiska, Wincentowo, Teodorowo.

Piotrk贸w Kujawski: WYKONANIE DOKUMANTACJI PROJEKTOWEJ NA NI呕EJ WYMIENIONE ZADANIE:
Budowa sieci wodoci膮gowej dla miejscowo艣ci Bycz, Trojaczek, Stawiska, Wincentowo, Teodorowo


Numer og艂oszenia: 157434 - 2008; data zamieszczenia: 11.07.2008

OG艁OSZENIE O ZAM脫WIENIU - us艂ugiZamieszczanie og艂oszenia: obowi膮zkowe.


Og艂oszenie dotyczy: zam贸wienia publicznego.SEKCJA I: ZAMAWIAJ膭CYI. 1) NAZWA I ADRES: Urz膮d Miasta i Gminy, ul. Ko艣cielna 1, 88-230 Piotrk贸w Kujawski, woj. kujawsko-pomorskie, tel. 054 2655123, fax 054 2655123.


 • Adres strony internetowej zamawiaj膮cego: www.bip.piotrkowkujawski.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJ膭CEGO: Administracja samorz膮dowa.SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAM脫WIENIAII.1) OPIS


II.1.1) Nazwa nadana zam贸wieniu przez zamawiaj膮cego: WYKONANIE DOKUMANTACJI PROJEKTOWEJ NA NI呕EJ WYMIENIONE ZADANIE:
Budowa sieci wodoci膮gowej dla miejscowo艣ci Bycz, Trojaczek, Stawiska, Wincentowo, Teodorowo.


II.1.2) Rodzaj zam贸wienia: us艂ugi.


II.1.3) Okre艣lenie przedmiotu oraz wielko艣ci lub zakresu zam贸wienia: WYKONANIE DOKUMANTACJI PROJEKTOWEJ NA NI呕EJ WYMIENIONE ZADANIE:
Budowa sieci wodoci膮gowej dla miejscowo艣ci Bycz, Trojaczek, Stawiska, Wincentowo, Teodorowi - d艂ugo艣ci ok. 16350 mb plus przy艂膮cza wodoci膮gowe
Przedmiot zam贸wienia obejmuje wykonanie nast臋puj膮cych element贸w :
a) projektu budowlanego:
- w wersji papierowej - 5 egz.
- w wersji elektronicznej (skan) na CD - 1 egz.
b) kosztorysu inwestorskiego z przedmiarem inwestorskim z podzia艂em na 3 etapy:
- w wersji papierowej - 2 egz.
- w wersji elektronicznej (skan) na CD - 1 egz.
c) kosztorysu ofertowego z przedmiarem z podzia艂em na 3 etapy::
- w wersji papierowej - 2 egz.
- w wersji elektronicznej (skan) na CD - 1 egz.
d) komplet Szczeg贸艂owych Specyfikacji Technicznych:

- w wersji papierowej - 3 egz.
- w wersji elektronicznej (skan) na CD - 1 egz.
e) materia艂y do uzyskania decyzji o 艣rodowiskowych uwarunkowaniach
zgody na realizacj臋 przedsi臋wzi臋cia:
- w wersji papierowej - 2 egz.
f) materia艂y do uzyskania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego :
- w wersji papierowej - 2 egz.
g) je艣li zachodzi konieczno艣膰 uzyskania pozwolenia wodno-prawnego:
* operat wodno-prawny oraz materia艂y do uzyskania pozwolenia
wodno-prawnego :
- w wersji papierowej - 2 egz.
- w wersji elektronicznej (skan) na CD - 1 egz.
h) wykonanie map do cel贸w projektowych - Diazo + 2 egz. kopii


II.1.4) Wsp贸lny S艂ownik Zam贸wie艅 (CPV): 74.23.22.20-2.


II.1.5) Czy dopuszcza si臋 z艂o偶enie oferty cz臋艣ciowej: Nie.


II.1.6) Czy dopuszcza si臋 z艂o偶enie oferty wariantowej: Nie.II.2) CZAS TRWANIA ZAM脫WIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: data zako艅czenia: 05.12.2008.SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYMIII.1) WARUNKI DOTYCZ膭CE ZAM脫WIENIA


 • Informacja na temat wadium: Przed z艂o偶eniem oferty Wykonawca jest zobowi膮zany do wniesienia wadium w wysoko艣ci 2.500,00 z艂. s艂ownie: dwa tysi膮ce pi臋膰set z艂otych 00/100..III.2) WARUNKI UDZIA艁U


 • Opis warunk贸w udzia艂u w post臋powaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spe艂niania tych warunk贸w: O udzielenie zam贸wienia mog膮 ubiega膰 si臋 wykonawcy spe艂niaj膮cy ni偶ej wymienione warunki:
  W przetargu mog膮 wzi膮膰 udzia艂 ( z艂o偶y膰 ofert臋 ) oferenci spe艂niaj膮cy warunki okre艣lone w art. 22 i nie podlega wykluczeniu z post臋powania o udzieleniu zam贸wienia na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy - prawo zam贸wie艅 publicznych, a tak偶e posiadaj膮 stosowne uprawnienia oraz wyka偶膮 :
  1. Prowadzenie dzia艂alno艣ci gospodarczej w zakresie obj臋tym przedmiotem zam贸wienia.
  2. Wykonanie w okresie ostatnich dw贸ch lat tj. 2006-2007 ( a je偶eli okres prowadzenia dzia艂alno艣ci jest kr贸tszy - w tym okresie) minimum dw贸ch zam贸wie艅 w ka偶dym roku, odpowiadaj膮cych swoim rodzajem i warto艣ci膮 do przedmiotu zam贸wienia.
  3. Dysponowanie pracownikami posiadaj膮cymi uprawnienia niezb臋dne do wykonywania prac b臋d膮cych przedmiotem zam贸wienia, wymaganymi przepisami ustawy - Prawo budowlane.
  4. Za艂膮czenie wymaganych o艣wiadcze艅 i dokument贸w wskazanych w SIWZ
  5. Potwierdzenie wp艂acenia wadium.
 • Informacja o o艣wiadczeniach i dokumentach, jakie maj膮 dostarczy膰 wykonawcy w celu potwierdzenia spe艂niania warunk贸w udzia艂u w post臋powaniu: a)O艣wiadczenie w trybie art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zam贸wie艅 publicznych.
  b)aktualny odpis z w艂a艣ciwego rejestru albo aktualne za艣wiadczenie o wpisie do ewidencji dzia艂alno艣ci gospodarczej, je偶eli odr臋bne przepisy wymagaj膮 wpisu do rejestru lub zg艂oszenia do ewidencji dzia艂alno艣ci gospodarczej, wystawione nie wcze艣niej ni偶 6 miesi臋cy przed up艂ywem terminu sk艂adania ofert;
  c)aktualne za艣wiadczenie w艂a艣ciwego Naczelnika Urz臋du Skarbowego oraz w艂a艣ciwego oddzia艂u Zak艂adu Ubezpiecze艅 Spo艂ecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Spo艂ecznego potwierdzaj膮ce odpowiednio, 偶e wykonawca nie zalega z op艂acaniem podatk贸w, op艂at oraz sk艂adek na ubezpieczenie zdrowotne lub spo艂eczne, lub za艣wiadczenia, 偶e uzyska艂 przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub roz艂o偶enie na raty zaleg艂ych p艂atno艣ci lub wstrzymanie w ca艂o艣ci wykonania decyzji w艂a艣ciwego organu - wystawione nie wcze艣niej ni偶 3 miesi膮ce przed up艂ywem terminu sk艂adania ofert.
  d)dokumenty stwierdzaj膮ce, 偶e osoby, kt贸re b臋d膮 wykonywa膰 zam贸wienie, posiadaj膮 odpowiednie uprawnienia budowlane,
  e)za艣wiadczenie o przynale偶no艣ci do Izby Samorz膮du Zawodowego Urbanist贸w lub Architekt贸w,
  f)wykaz wykonanych w okresie ostatnich dw贸ch lat tj. 2006-2007 ( a je偶eli okres prowadzenia dzia艂alno艣ci jest kr贸tszy - w tym okresie) minimum dw贸ch zam贸wie艅 w ka偶dym roku, odpowiadaj膮cych swoim rodzajem i warto艣ci膮 do przedmiotu zam贸wienia.
  g)Umowa reguluj膮ca wsp贸艂prac臋 podmiot贸w wyst臋puj膮cych wsp贸lnie (np. konsorcjum) - je艣li dotyczy
  h) Potwierdzenie wp艂acenia wadium.

  Spos贸b dokonywania oceny: spe艂nia / nie spe艂nia


SEKCJA IV: PROCEDURAIV.1) TRYB UDZIELENIA ZAM脫WIENIA


IV.1.1) Tryb udzielenia zam贸wienia: przetarg nieograniczony.


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT


IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najni偶sza cena.


IV.2.2) Wykorzystana b臋dzie aukcja elektroniczna: Nie.IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


IV.3.1) Adres strony internetowej, na kt贸rej dost臋pna jest specyfikacja istotnych warunk贸w zam贸wienia: www.bip.piotrkowkujawski.pl


Specyfikacj臋 istotnych warunk贸w zam贸wienia mo偶na uzyska膰 pod adresem: Urz膮d Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski, 88-230 Piotrk贸w Kujawski, ul. Ko艣cielna1 - pok贸j nr 6.


IV.3.4) Termin sk艂adania wniosk贸w o dopuszczenie do udzia艂u w post臋powaniu lub ofert: 21.07.2008 godzina 10:00, miejsce: Urz膮d Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski, 88-230 Piotrk贸w Kujawski, ul. Ko艣cielna1 - pok贸j nr 10.


IV.3.5) Termin zwi膮zania ofert膮: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu sk艂adania ofert).


IV.3.6) Informacje dodatkowe, w tym dotycz膮ce finansowania projektu/programu ze 艣rodk贸w Unii Europejskiej: Zadanie nie b臋dzie finansowane ze 艣rodk贸w Unii Europejskiej.


UWAGA

WYJA艢NIENIE TRE艢CI SIWZ

Piotrk贸w Kujawski , dnia 2008-07-15

ZP - 341 - K - 6 / 1 / 08

聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽Wykonawcy

聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽 ubiegaj膮cy si臋 o udzielenie zam贸wienia

WYJA艢NIENIA SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNK脫W ZAM脫WIENIA

dotyczy przetargu na : WYKONANIE DOKUMANTACJI PROJEKTOWEJ NA NI呕EJ WYMIENIONE ZADANIE: Budowa sieci wodoci膮gowej dla miejscowo艣ci Bycz, Trojaczek, Stawiska, Wincentowo, Teodorowo

W zwi膮zku z pro艣b膮 o wyja艣nienie tre艣ci Specyfikacji Istotnych Warunk贸w Zam贸wienia w przedmiotowym post臋powaniu, dzia艂aj膮c na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo Zam贸wie艅 Publicznych (Dz. U. nr 19, poz. 177 z p6in. zm.), Zamawiaj膮cy wyja艣nia, co nast臋puje:

1. Czy Zamawiaj膮cy posiada wypisy z rejestru grunt贸w, b膮d藕 wykazy os贸b obj臋tych projektem, czy te偶 nale偶y doliczy膰 koszt zakupu wypis贸w w Starostwie?

Odp. : Zamawiaj膮cy nie posiada wypis贸w z rejestru grunt贸w ani wykazu os贸b obj臋tych tras膮 projektu.

2. Czy trasa projektowanego wodoci膮gu wchodzi w teren zamkni臋ty (kolejowy), poniewa偶 z za艂膮czonych map to jednoznacznie nie wynika (ark. 4 m, Teodorowo-J贸zefowo)?

Odp. : Zamawiaj膮cy nie przewiduje przebiegu trasy wodoci膮gu w terenie zamkni臋tym.

3. Czy wykonanie map obejmuje tylko aktualizacje, czy te偶 wykonanie nowych pomiar贸w (brak map)? Je偶eli nowy pomiar to w jakim szacunkowym procentowym zakresie?

Odp. : Zamawiaj膮cy przypuszcza , i偶 wykonanie map obejmowa膰 b臋dzie aktualizacj臋, cho膰 nie mo偶na wykluczy膰 nowych pomiar贸w . Zamawiaj膮cy nie jest w stanie stwierdzi膰 czy b臋dzie konieczne wykonanie nowych pomiar贸w , gdy偶 zasoby geodezyjne znajduj膮 si臋 w Starostwie Powiatowym w Radziejowie.

4. Czy Zamawiaj膮cy przewiduje umieszczanie sieci wodoci膮gowej w pasach drogowych, czy przej艣cia wy艂膮cznie przez dzia艂ki prywatne?

Odp. : Je艣li nie b臋dzie innej mo偶liwo艣ci to Zamawiaj膮cy dopuszcza umieszczenie sieci wodoci膮gowej w pasach drogowych.

5. Jaka jest szacunkowa liczba przy艂膮czy wodoci膮gowych do zaprojektowania? Czy przy艂膮cza maja by膰 projektowane do istniej膮cych na terenie obj臋tym projektem gospodarstw, czy do dzia艂ek i zabudowa艅 letniskowych r贸wnie偶?

Odp. : Zamawiaj膮cyprzewiduje do zaprojektowania ok. 50 przy艂膮czy. Przy艂膮cza winny by膰 zaprojektowane do istniej膮cychna terenie obj臋tym projektem gospodarstw. Projekt nie b臋dzie obejmowa艂a przy艂膮czy do dzia艂ek i zabudowa艅 letniskowych.

Zamawiaj膮cy nie przewiduje przesuni臋cia terminu sk艂adania ofert.

聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽 Burmistrz

聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽 mgr Miros艂aw Skonieczny

TypRozmiarPobierzKomentarzData dodaniaLicznik 
.DOC166.5 KB POBIERZsiwz11.07.2008 11:15407
.DOC52.5 KB POBIERZwz贸r oferty11.07.2008 11:16220
.DOC38 KB POBIERZprojekt umowy11.07.2008 11:16217
graf.1249.6 KB POBIERZza艂acznik nr 3 do siwz11.07.2008 11:17210
graf.1141.7 KB POBIERZza艂acznik nr 3 do siwz11.07.2008 11:21238
graf.1666.7 KB POBIERZza艂acznik nr 3 do siwz11.07.2008 11:22222
graf.1282.2 KB POBIERZza艂acznik nr 3 do siwz11.07.2008 11:24247

Autor : Tomasz Ciesielski
Zredagowa艂(a) : Tomasz Ciesielski
Data wprowadzenia : 2008-07-11 11:14:49
Data ostatniej modyfikacji : 16.07.2008 08:21
Liczba wy艣wietle艅 : 1272

Redaktor  Data modyfikacji 
Tomasz Ciesielski  11.07.2008 11:14poka偶 t膮 wersj臋licznik odwiedzin: 4175326