logo
Zam贸wienia publiczne » Przetargi
OG艁OSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

Zesp贸艂 Ekonomiczno-Administracyjny Szk贸艂 w Piotrkowie Kujawskim, 88-230 Piotrk贸w Kujawski, ul. W艂oc艂awska 37,

Piotrk贸w Kujawski, dnia 15 lipca 2008r.

OG艁OSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

Zesp贸艂 Ekonomiczno-Administracyjny Szk贸艂 w Piotrkowie Kujawskim, 88-230 Piotrk贸w Kujawski, ul. W艂oc艂awska 37, zaprasza do wzi臋cia udzia艂u w post臋powaniu o udzielenie zam贸wienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. PRAWO ZAM脫WIE艃 PUBLICZNYCH /Dz. U. Nr 19 poz. 177 z p贸藕n. zmian./. Przedmiotem przetargu jest:

"Remont dachu na budynku Szko艂y Podstawowej w Piotrkowie Kujawskim z wymian膮 rynien i rur spustowych."
Opis przedmiotu zam贸wienia:

Przedmiotem zam贸wienia jest remont dachu w budynku Szko艂y Podstawowej w Piotrkowie Kujawskim. Zakres rob贸t obejmuje w szczeg贸lno艣ci: - ocieplenie dachu styropap膮, - pokrycie dachu pap膮 termozgrzewaln膮, - wymian臋 obr贸bek blacharskich, - wymian臋 rynien i rur spustowych. Zestawienie niezb臋dnych do wykonania prac stanowi przedmiar rob贸t, kt贸ry jest dokumentem pomocniczym do sporz膮dzenia oferty.
Szczeg贸艂owy zakres rzeczowy przedmiotu zam贸wienia zawiera specyfikacja istotnych warunk贸w zam贸wienia, kt贸r膮 odebra膰 mo偶na w Zespole Ekonomiczno-Administracyjnym Szk贸艂 w Piotrkowie Kujawskim, ul. W艂oc艂awska 37, tel. (054) 285-57-56.
Ponadto specyfikacja przetargowa jest zamieszczona na stronie internetowej pod adresem: www.bip.piotrkowkujawski.pl
Specyfikacja przetargowa jest nieodp艂atna
Zamawiaj膮cy nie dopuszcza mo偶liwo艣ci z艂o偶enia ofert cz臋艣ciowych.
Zamawiaj膮cy nie dopuszcza mo偶liwo艣ci z艂o偶enia oferty wariantowej.
Wymagany termin realizacji przedmiotu zam贸wienia: do dnia 12 wrze艣nia 2008r.

O zam贸wienie mog膮 ubiega膰 si臋 wykonawcy, kt贸rzy spe艂niaj膮 nast臋puj膮ce warunki:
a) warunki art. 22 ust. 1 ustawy Prawo Zam贸wie艅 Publicznych tzn.:
-posiadaj膮 uprawnienia do wykonywania okre艣lonej dzia艂alno艣ci lub czynno艣ci, je偶eli ustawy nak艂adaj膮 obowi膮zek posiadania takich uprawnie艅;
-posiadaj膮 niezb臋dn膮 wiedz臋 i do艣wiadczenie oraz dysponuj膮 potencja艂em technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zam贸wienia;
-znajduj膮 si臋 w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniaj膮cej wykonanie zam贸wienia;
-nie podlegaj膮 wykluczeniu z post臋powania o udzielenie zam贸wienia.
b) wykonaj膮 zam贸wienia w spos贸b i terminie opisanym w specyfikacji,
c) z艂o偶膮 ofert臋 w terminie zgodnie z opisem sposobu przygotowania ofert.
d) nie zalegaj膮 z op艂acaniem podatk贸w, op艂at oraz sk艂adek na ubezpieczenie zdrowotne lub spo艂eczne,
e) s膮 ubezpieczeni od odpowiedzialno艣ci cywilnej w zakresie prowadzonej dzia艂alno艣ci gospodarczej,
f) udziel膮 co najmniej 5 lat gwarancji jako艣ci na wykonanie przedmiotu zam贸wienia,
g) dysponuj膮 niezb臋dn膮 wiedz膮 i do艣wiadczeniem tzn. w przeci膮gu ostatnich 3 lat przed dniem wszcz臋cia post臋powania (a je偶eli okres prowadzenia dzia艂alno艣ci jest kr贸tszy - za ten okres), z nale偶yt膮 staranno艣ci膮 wykonali co najmniej trzy roboty budowlane odpowiadaj膮ce przedmiotowi zam贸wienia swym rodzajem i warto艣ci膮,
h) firma wykonuj膮ca roboty musi posiada膰 kierownika budowy posiadaj膮cego odpowiednie uprawnienia budowlane.
Ocena spe艂niania warunk贸w wymaganych od wykonawc贸w zostanie dokonana na podstawie formu艂y spe艂nia - nie spe艂nia w oparciu o analiz臋 dokument贸w za艂膮czonych do oferty. Nie spe艂nienie chocia偶by jednego z warunk贸w, skutkowa膰 b臋dzie odrzuceniem oferty. Informacja o o艣wiadczeniach i dokumentach, jakie maj膮 dostarczy膰 wykonawcy w celu potwierdzenia spe艂niania warunk贸w udzia艂u w post臋powaniu: Wykaz o艣wiadcze艅 i dokument贸w jakie maj膮 by膰 dostarczone wykonawcy w celu potwierdzenia spe艂nienia warunk贸w udzia艂u w post臋powaniu znajduje si臋 w za艂膮czniku do formularza oferty.

Zgodnie z art. 45 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - PRAWO ZAM脫WIE艃 PUBLICZNYCH zamawiaj膮cy rezygnuje z obowi膮zku wnoszenia wadium przez wykonawc贸w.

Przy wyborze oferty zamawiaj膮cy b臋dzie kierowa艂 si臋 nast臋puj膮cym kryterium:

1) Cena - 100%

Osob膮 upowa偶nion膮 przez zamawiaj膮cego do kontaktowania si臋 z wykonawcami jest
1. Stanis艂aw Kwiatkowski - tel./fax. (054) 28-55-756

Oferty nale偶y sk艂ada膰 w sekretariacie Zespo艂u Ekonomiczno-Administracyjnego Szk贸艂
w Piotrkowie Kujawskim ul. W艂oc艂awska 37.
Termin sk艂adania ofert up艂ywa dnia 05 sierpnia 2008r. o godz. 1000.
Otwarcie ofert nast膮pi dnia 05 sierpnia 2008r. o godz.10 15 w gabinecie dyrektora Zespo艂u Ekonomiczno-Administracyjnego Szk贸艂 w Piotrkowie Kujawskim.

Zgodnie z art. 85 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. PRAWO ZAM脫WIE艃 PUBLICZNYCH wykonawca pozostaje zwi膮zany ofert膮 w terminie 30 dni od dnia sk艂adania ofert przetargowych.
Zamawiaj膮cy nie zamierza zawiera膰 umowy ramowej.
Zamawiaj膮cy nie zamierza ustanowi膰 dynamicznego systemu zakup贸w.
Zamawiaj膮cy nie przewiduje wyboru oferty najkorzystniejszej z zastosowaniem aukcji elektronicznej.
TypRozmiarPobierzKomentarzData dodaniaLicznik 
.PDF85.5 KB POBIERZOg艂oszenie o przetargu16.07.2008 10:25229
.PDF1207.6 KB POBIERZKosztorys16.07.2008 10:26281
.DOC171 KB POBIERZSIWZ16.07.2008 10:27384

Autor : Stanis艂aw Kwiatkowski - Dyrektor ZEAS
Zredagowa艂(a) : Miroslaw Czynsz
Data wprowadzenia : 2008-07-16 10:23:32
Data ostatniej modyfikacji : 16.07.2008 10:23
Liczba wy艣wietle艅 : 1059licznik odwiedzin: 4411203