logo
Zam贸wienia publiczne » Przetargi
OG艁OSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA :

ZAKUP AUTOBUSU PRZEZNACZONEGO DO PRZEWOZU NIEPE艁NOSPRAWNYCH UCZNI脫W ZAMIESZKUJ膭CYCH NA TERENIE GMINY

Piotrk贸w Kujawski: ZAKUP AUTOBUSU PRZEZNACZONEGO DO PRZEWOZU NIEPE艁NOSPRAWNYCH UCZNI脫W ZAMIESZKUJ膭CYCH NA TERENIE GMINY
Numer og艂oszenia: 223895 - 2008; data zamieszczenia: 18.09.2008
OG艁OSZENIE O ZAM脫WIENIU - dostawy

Zamieszczanie og艂oszenia: obowi膮zkowe.

Og艂oszenie dotyczy: zam贸wienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJ膭CY

I. 1) NAZWA I ADRES: Urz膮d Miasta i Gminy , ul. Ko艣cielna 1, 88-230 Piotrk贸w Kujawski, woj. kujawsko-pomorskie, tel. 054 2655123, fax. 054 2655123.

  • Adres strony internetowej zamawiaj膮cego: www.bip.piotrkowkujawski.pl.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJ膭CEGO: Administracja samorz膮dowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAM脫WIENIA

II.1) OPIS

II.1.1) Nazwa nadana zam贸wieniu przez zamawiaj膮cego: ZAKUP AUTOBUSU PRZEZNACZONEGO DO PRZEWOZU NIEPE艁NOSPRAWNYCH UCZNI脫W ZAMIESZKUJ膭CYCH NA TERENIE GMINY.

II.1.2) Rodzaj zam贸wienia: dostawy.

II.1.3) Okre艣lenie przedmiotu oraz wielko艣ci lub zakresu zam贸wienia: Przedmiotem zam贸wienia jest zakup i dostawa autobusu, fabrycznie nowego, do przewozu: 1 kierowcy + co najmniej 19 pasa偶er贸w w fotelach. Pojazd musi by膰 przystosowany do przewozu dzieci i m艂odzie偶y niepe艂nosprawnej. Wymagane jest, aby pojazd (autobus) posiada艂 homologacj臋..

II.1.4) Wsp贸lny S艂ownik Zam贸wie艅 (CPV): 34.12.10.00-1.

II.1.5) Czy dopuszcza si臋 z艂o偶enie oferty cz臋艣ciowej: Nie.

II.1.6) Czy dopuszcza si臋 z艂o偶enie oferty wariantowej: Nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAM脫WIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zako艅czenie: 31.10.2008.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI DOTYCZ膭CE ZAM脫WIENIA

Informacja na temat wadium: Zamawiaj膮cy 偶膮da wniesienia wadium w wysoko艣ci 7000,00 z艂. ( s艂ownie: siedem tysi臋cy z艂otych

III.2) WARUNKI UDZIA艁U

  • Opis warunk贸w udzia艂u w post臋powaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spe艂niania tych warunk贸w: O udzielenie zam贸wienia publicznego mog膮 si臋 ubiega膰 Wykonawcy, kt贸rzy spe艂niaj膮 warunki wymagane w art. 22 ust. 1 ustawy - Prawo zam贸wie艅 publicznych (t. jedn. Dz.U. z 2006 r. Nr 164 poz. 1163 z p贸藕n. zm.) a tak偶e posiadaj膮 stosowne uprawnienia oraz wyka偶膮 偶e: 1) Nie podlegaj膮 wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy - Prawo zam贸wie艅 publicznych, 2) Zapewniaj膮 serwis autobusu na terenie woj. Kujawsko-Pomorskiego w autoryzowanych stacjach obs艂ugi. 3) Prowadz膮 dzia艂alno艣膰 gospodarcz膮 w zakresie obj臋tym przedmiotem zam贸wienia. 4) Za艂膮cz膮 wymagane o艣wiadczenia i dokumenty wskazane w SIWZ 5) Wyka偶膮 wp艂acenie wadium..
  • Informacja o o艣wiadczeniach i dokumentach, jakie maj膮 dostarczy膰 wykonawcy w celu potwierdzenia spe艂niania warunk贸w udzia艂u w post臋powaniu: 1.Zamawiaj膮cy wymaga, aby ka偶dy z Wykonawc贸w za艂膮czy艂 do wype艂nionego druku oferty nast臋puj膮ce dokumenty: 1.1.dokumenty potwierdzaj膮ce spe艂nianie przez Wykonawc贸w warunk贸w udzia艂u w post臋powaniu: 1)o艣wiadczenie o spe艂nianiu warunk贸w udzia艂u w post臋powaniu z art. 22 ust. 1 ustawy - Prawo zam贸wie艅 publicznych, 2)aktualny odpis z w艂a艣ciwego rejestru albo aktualne za艣wiadczenie o wpisie do ewidencji dzia艂alno艣ci gospodarczej, je偶eli odr臋bne przepisy wymagaj膮 wpisu do rejestru lub zg艂oszenia do ewidencji dzia艂alno艣ci gospodarczej - wystawione nie wcze艣niej ni偶 6 miesi臋cy przed up艂ywem terminu sk艂adania ofert, 3)wykaz autoryzowanych stacji obs艂ugi 4) potwierdzenie wp艂acenia wadium 1.2.dokumenty potwierdzaj膮ce, 偶e oferowany przez Wykonawc臋 autobus spe艂nia wymagania okre艣lone przez Zamawiaj膮cego: 1)o艣wiadczenie, 偶e oferowany autobus posiada aktualn膮 homologacj臋 oraz 偶e oferowany system przewozu os贸b niepe艂nosprawnych w autobusie posiada aktualn膮 homologacj臋, 2)wykaz parametr贸w technicznych autobusu, 3)dokument gwarancyjny. 2.Zamawiaj膮cy zaleca, aby Wykonawca dodatkowo za艂膮czy艂 do oferty informacj臋 adresow膮 Wykonawcy..

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAM脫WIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zam贸wienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT


IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najni偶sza cena.

IV.2.2) Wykorzystana b臋dzie aukcja elektroniczna: Nie.


IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.3.1)Adres strony internetowej, na kt贸rej dost臋pna jest specyfikacja istotnych warunk贸w zam贸wienia: www.bip.piotrkowkujawski.pl.
Specyfikacj臋 istotnych warunk贸w zam贸wienia mo偶na uzyska膰 pod adresem: Urz膮d Miasta i Gminy 88-230 Piotrk贸w Kujawski ul. Ko艣cielna1 pok贸j nr 6.

IV.3.4) Termin sk艂adania wniosk贸w o dopuszczenie do udzia艂u w post臋powaniu lub ofert: 26.09.2008 godzina 10:00, miejsce: Urz膮d Miasta i Gminy 88-230 Piotrk贸w Kujawski ul. Ko艣cielna1 pok贸j nr 10.

IV.3.5) Termin zwi膮zania ofert膮: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu sk艂adania ofert).

IV.3.6) Informacje dodatkowe, w tym dotycz膮ce finansowania projektu/programu ze 艣rodk贸w Unii Europejskiej: Zam贸wienie nie b臋dzie finansowane ze 艣rodk贸w Unii Europejskiej..

UWAGA!!!!

WYJA艢NIENIE TRE艢CI SIWZ

聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽 Piotrk贸w Kujawski , dnia 2008-09-22

ZP - 341 - K - 12 / 1 / 08

聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽 Wykonawcy

ubiegaj膮cy si臋 o udzielenie zam贸wienia

WYJA艢NIENIA SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNK脫W ZAM脫WIENIA

dotyczy przetargu na : ZAKUP AUTOBUSU PRZEZNACZONEGO DO PRZEWOZU NIEPE艁NOSPRAWNYCH UCZNI脫W ZAMIESZKUJ膭CYCH NA TERENIE GMINY

W zwi膮zku z pro艣b膮 o wyja艣nienie tre艣ci Specyfikacji Istotnych Warunk贸w Zam贸wienia w przedmiotowym post臋powaniu, dzia艂aj膮c na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 z dnia 29stycznia 2004 r. - Prawo Zam贸wie艅 Publicznych (Dz. U. nr 19, poz. 177 z p6in. zm.), Zamawiaj膮cy wyja艣nia, co nast臋puje:

  1. Czy Zamawiaj膮cy dopu艣ci autobus rejestrowany na podstawie homologacji fabrycznej i bada艅 technicznych oraz wszystkimi niezb臋dnymi do rejestracji dokumentami / rejestracja na autobus 20 - to miejscowyprzystosowany do przewozu os贸b niepe艂nosprawnych / co jest zgodne z art. 68 ust. 17 pkt. 4 ustawy Prawo o ruchu drogowym z dnia 20 czerwca 1997 roku z p贸藕niejszymi zmianami oraz Prawem Zam贸wie艅 Publicznych?

Odp. : Zamawiaj膮cy dopuszcza samoch贸d 20 - to miejscowyposiadaj膮cy聽聽 homologacj臋 fabryczn膮 oraz homologacj臋 na zamontowany system przewozu os贸b niepe艂nosprawnych w oferowanym autobusie.

Zamawiaj膮cy nie przewiduje przesuni臋cia terminu sk艂adania ofert.

聽聽聽聽聽聽

Piotrk贸w Kujawski , dnia 2008-09-22

ZP - 341 - K - 12 / 2 / 08

Wykonawcy

ubiegaj膮cy si臋 o udzielenie zam贸wienia

WYJA艢NIENIA SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNK脫W ZAM脫WIENIA

dotyczy przetargu na : ZAKUP AUTOBUSU PRZEZNACZONEGO DO PRZEWOZU NIEPE艁NOSPRAWNYCH UCZNI脫W ZAMIESZKUJ膭CYCH NA TERENIE GMINY

W zwi膮zku z pro艣b膮 o wyja艣nienie tre艣ci Specyfikacji Istotnych Warunk贸w Zam贸wienia w przedmiotowym post臋powaniu, dzia艂aj膮c na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 z dnia 29stycznia 2004 r. - Prawo Zam贸wie艅 Publicznych (Dz. U. nr 19, poz. 177 z p6in. zm.), Zamawiaj膮cy wyja艣nia, co nast臋puje:

  1. Czy Zamawiaj膮cy dopuszcza :

- autobus , gdzie rozstaw osi wynosi 3950 mm?

- autobus bez immobilisera?

Odp. : Nie, Zamawiaj膮cy nie dopuszcza autobusu o rozstawie osi 3950 mm a tak偶e pojazd贸w bez immobilisera.

Zamawiaj膮cy nie przewiduje przesuni臋cia terminu sk艂adania ofert.

聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽

聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽

TypRozmiarPobierzKomentarzData dodaniaLicznik 
.DOC198.5 KB POBIERZsiwz18.09.2008 09:24190
.DOC135.5 KB POBIERZwz贸r oferty18.09.2008 09:24223
.DOC103 KB POBIERZprojekt umowy18.09.2008 09:25200
?23 KB POBIERZwyja艣nie tre艣ci siwz22.09.2008 15:25201
.DOC23 KB POBIERZwyja艣nie tre艣ci siwz25.09.2008 08:40157

Autor : Tomasz Ciesielski
Zredagowa艂(a) : Tomasz Ciesielski
Data wprowadzenia : 2008-09-18 09:21:45
Data ostatniej modyfikacji : 25.09.2008 08:39
Liczba wy艣wietle艅 : 791

Redaktor  Data modyfikacji 
Tomasz Ciesielski  22.09.2008 15:24poka偶 t膮 wersj臋
Tomasz Ciesielski  18.09.2008 09:21poka偶 t膮 wersj臋licznik odwiedzin: 4411459