logo
Zam贸wienia publiczne » Przetargi
OG艁OSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA :

Przebudowa chodnika w ulicach Plac Sienkiewicza, Stra偶ackiej i Nadgopla艅skiej w Piotrkowie Kujawskim

Piotrk贸w Kujawski: Przebudowa chodnika w ulicach Plac Sienkiewicza, Stra偶ackiej i Nadgopla艅skiej w Piotrkowie Kujawskim
Numer og艂oszenia: 226325 - 2008; data zamieszczenia: 19.09.2008
OG艁OSZENIE O ZAM脫WIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie og艂oszenia: obowi膮zkowe.

Og艂oszenie dotyczy: zam贸wienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJ膭CY

I. 1) NAZWA I ADRES: Urz膮d Miasta i Gminy , ul. Ko艣cielna 1, 88-230 Piotrk贸w Kujawski, woj. kujawsko-pomorskie, tel. 054 2655123, fax. 054 2655123.

  • Adres strony internetowej zamawiaj膮cego: www.bip.piotrkowkujawski.pl.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJ膭CEGO: Administracja samorz膮dowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAM脫WIENIA

II.1) OPIS

II.1.1) Nazwa nadana zam贸wieniu przez zamawiaj膮cego: Przebudowa chodnika w ulicach Plac Sienkiewicza, Stra偶ackiej i Nadgopla艅skiej w Piotrkowie Kujawskim.

II.1.2) Rodzaj zam贸wienia: roboty budowlane, nie przys艂uguje odwo艂anie.

II.1.3) Okre艣lenie przedmiotu oraz wielko艣ci lub zakresu zam贸wienia: Przebudowa chodnika w ulicach Plac Sienkiewicza, Stra偶ackiej i Nadgopla艅skiej w Piotrkowie Kujawskim.

II.1.4) Wsp贸lny S艂ownik Zam贸wie艅 (CPV): 45.23.31.42-6.

II.1.5) Czy dopuszcza si臋 z艂o偶enie oferty cz臋艣ciowej: Nie.

II.1.6) Czy dopuszcza si臋 z艂o偶enie oferty wariantowej: Nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAM脫WIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zako艅czenie: 28.11.2008.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI DOTYCZ膭CE ZAM脫WIENIA

Informacja na temat wadium: Zamawiaj膮cy 偶膮da wniesienia wadium w wysoko艣ci 3 000,00 z艂.

III.2) WARUNKI UDZIA艁U

  • Opis warunk贸w udzia艂u w post臋powaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spe艂niania tych warunk贸w: O udzielenie zam贸wienia mog膮 ubiega膰 si臋 wykonawcy spe艂niaj膮cy ni偶ej wymienione warunki: W przetargu mog膮 wzi膮膰 udzia艂 ( z艂o偶y膰 ofert臋 ) oferenci spe艂niaj膮cy warunki okre艣lone w art. 22 i nie podlega wykluczeniu z post臋powania o udzieleniu zam贸wienia na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy - prawo zam贸wie艅 publicznych, a tak偶e posiadaj膮 stosowne uprawnienia oraz wyka偶膮 : 1. Prowadzenie dzia艂alno艣ci gospodarczej w zakresie obj臋tym przedmiotem zam贸wienia. 2. Wykonanie w okresie ostatnich dw贸ch lat tj. 2006-2007 ( a je偶eli okres prowadzenia dzia艂alno艣ci jest kr贸tszy - w tym okresie) minimum dw贸ch zam贸wie艅 w ka偶dym roku, odpowiadaj膮cych swoim rodzajem i warto艣ci膮 do przedmiotu zam贸wienia. 3. Za艂膮czenie wymaganych o艣wiadcze艅 i dokument贸w wskazanych w SIWZ 4. Potwierdzenie wp艂acenia wadium..
  • Informacja o o艣wiadczeniach i dokumentach, jakie maj膮 dostarczy膰 wykonawcy w celu potwierdzenia spe艂niania warunk贸w udzia艂u w post臋powaniu: 1.O艣wiadczenie w trybie art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zam贸wie艅 publicznych. 2.Aktualny odpis z w艂a艣ciwego rejestru albo aktualne za艣wiadczenie o wpisie dc ewidencji dzia艂alno艣ci gospodarczej, je偶eli odr臋bne przepisy wymagaj膮 wpisu dc rejestru lub zg艂oszenia do ewidencji dzia艂alno艣ci gospodarczej - wystawione nit wcze艣niej ni偶 6 miesi臋cy przed up艂ywem terminu sk艂adania ofert. 3.Dokumenty stwierdzaj膮ce, 偶e osoby, kt贸re b臋d膮 wykonywa膰 zam贸wienie posiadaj膮 wymagane uprawnienia oraz za艣wiadczenie o przynale偶no艣ci do Izby In偶ynier贸w Budownictwa. 4.Aktualne za艣wiadczenia w艂a艣ciwego naczelnika urz臋du skarbowego orazw艂a艣ciwego oddzia艂u Zak艂adu Ubezpiecze艅 Spo艂ecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Spo艂ecznego o nie zaleganiu z op艂acaniem podatk贸w, op艂at oraz sk艂adek na ubezpieczenie zdrowotne lub spo艂eczne, lub za艣wiadczenia o uzyskaniu przewidzianej prawem zgody zwolnienia, odroczenia lub roz艂o偶enia na raty zaleg艂ych p艂atno艣ci, lub wstrzymania w ca艂o艣ci wykonania decyzji w艂a艣ciwego organu - wystawione nie wcze艣niej ni偶 3 miesi膮ce przed up艂ywem terminu sk艂adania ofert. 5.Informacja na temat przeci臋tnej liczby zatrudnionych pracownik贸w oraz liczebno艣ci personelu kierowniczego w okresie ostatnich dw贸ch lat, a w przypadku gdy okres prowadzenia dzia艂alno艣ci jest kr贸tszy - w tym okresie. 6.Wykaz niezb臋dnych do wykonania zam贸wienia narz臋dzi, urz膮dze艅 i sprz臋tu jakie posiada Wykonawca. 7.Wykaz os贸b i podmiot贸w, kt贸re b臋d膮 wykonywa膰 zam贸wienie lub b臋d膮 uczestniczy膰 w wykonywaniu zam贸wienia, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji niezb臋dnych do wykonania zam贸wienia, a tak偶e zakresu wykonywanych przez nich czynno艣ci. 8. Wykaz wykonanych w okresie ostatnich dw贸ch lat tj. 2006-2007 ( a je偶eli okres prowadzenia dzia艂alno艣ci jest kr贸tszy - w tym okresie) minimum dw贸ch zam贸wie艅 w ka偶dym roku, odpowiadaj膮cych swoim rodzajem i warto艣ci膮 do przedmiotu zam贸wienia z podaniem ich warto艣ci i za艂膮czeniem dokument贸w potwierdzaj膮cych, 偶e roboty te zosta艂y wykonane nale偶ycie. 9. Polisa lub inny dokument ubezpieczenia potwierdzaj膮cy, 偶e wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialno艣ci cywilnej w zakresie prowadzonej dzia艂alno艣ci gospodarczej. 11.Kosztorys ofertowy. 12.Dow贸d wniesienia wadium. 13.Umowa reguluj膮ca wsp贸艂prac臋 podmiot贸w wyst臋puj膮cych wsp贸lnie (np.konsorcjum) - je艣li dotyczy..

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAM脫WIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zam贸wienia: przetarg nieograniczony.


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najni偶sza cena.

IV.2.2) Wykorzystana b臋dzie aukcja elektroniczna: Nie.


IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.3.1)Adres strony internetowej, na kt贸rej dost臋pna jest specyfikacja istotnych warunk贸w zam贸wienia: www.bip.piotrkowkujawski.pl.
Specyfikacj臋 istotnych warunk贸w zam贸wienia mo偶na uzyska膰 pod adresem: Urz膮d Miasta i Gminy 88-230 Piotrk贸w Kujawski ul. Ko艣cielna1 pok贸j nr 6.

IV.3.4) Termin sk艂adania wniosk贸w o dopuszczenie do udzia艂u w post臋powaniu lub ofert: 10.10.2008 godzina 10:00, miejsce: Urz膮d Miasta i Gminy 88-230 Piotrk贸w Kujawski ul. Ko艣cielna1 pok贸j nr 10.

IV.3.5) Termin zwi膮zania ofert膮: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu sk艂adania ofert).

IV.3.6) Informacje dodatkowe, w tym dotycz膮ce finansowania projektu/programu ze 艣rodk贸w Unii Europejskiej: Zam贸wienie nie b臋dzie finansowane ze 艣rodk贸w Unii Europejskiej..

UWAGA

MODYFIKACJA TRE艢CI SIWZ

Piotrk贸w Kujawski, dnia: 2008-10-02

ZP 341 - 12 / 08

Dot. Modyfikacji Specyfikacji Istotnych Warunk贸w Zam贸wienia ZP 341 - 12 / 08

w post臋powaniu o udzielenie zam贸wienia publicznego na: "Przebudowa chodnika w ulicach Plac Sienkiewicza, Stra偶ackiej i Nadgopla艅skiej w Piotrkowie Kujawskim".

Zamawiaj膮cy na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zam贸wie艅 publicznych ( Dz. U. z 2006r. Nr 164, poz. 1163 tekst jednolity ) wprowadza nast臋puj膮c膮 modyfikacj臋 w tre艣ci punktu 5 i 12 SIWZ oraz pkt 2 druku oferty:

Pkt 5 SIWZ brzmi:

5. Opis przedmiotu zam贸wienia

1. Zadanie I - Remont chodnika w miejscowo艣ci W膮sewo

Przedmiotem s膮 roboty budowlane w zakres kt贸rych wchodzi wykonanie m.in. :

a) dokonanie rozbi贸rek istniej膮cych chodnik贸w, kraw臋偶nik贸w, obrze偶y oraz istniej膮cej nawierzchni i podbudowy jezdni,

b) wyw贸z materia艂u z rozbi贸rki poza teren budowy transportem samochodowym,

c) wykonanie rob贸t ziemnych na ca艂ym odcinku chodnik贸w wraz z zag臋szczeniem walcem wibracyjnym z wywozem nadmiaru gruntu poza teren budowy,

d) ustawienie kraw臋偶nika betonowego na podsypce cementowo - piaskowej wraz z wykonaniem 艂awy betonowej z oporem, ustawienie obrze偶y betonowych na podsypce piaskowej, wykonanie podsypki piaskowej pod chodnik,

e) wykonanie nawierzchni chodnika z kostki brukowej betonowej na podsypce cementowo - piaskowej,

f) regulacja pionowa urz膮dze艅 infrastruktury podziemnej,

g) wykonanie zjazd贸w przez chodnik do posesji,

h) zapewnienie聽聽聽 obs艂ugi聽聽聽 geodezyjnejoraz wykonanie聽聽 inwentaryzacji聽聽 geodezyjnej聽聽 powykonawczej .

Uwagi ko艅cowe

1. Roboty musz膮 by膰 wykonane zgodnie z obowi膮zuj膮cymi przepisami,zasadami wiedzy technicznej, sztuk膮 budowlan膮 ipolskimi normami.

2. Wykonawca b臋dzie wykonywa艂 przedmiot umowy z materia艂贸w w艂asnych.

3. Zastosowane materia艂y powinny spe艂nia膰 wymogi prawa budowlanego i pozostawa膰 w zgodno艣ci z Polskimi Normami lub aprobatami technicznymi.

4. Warto艣膰 materia艂贸w u偶ytych do realizacji inwestycji jest obj臋ta cen膮 wykonania zam贸wienia.

Szczeg贸艂owy zakres i opis przedmiotu zam贸wienia okre艣la za艂膮czony przedmiar rob贸t .

Prawid艂owe brzmienie pkt 5 SIWZ :

5. Opis przedmiotu zam贸wienia

Przedmiotem s膮 roboty budowlane w zakres kt贸rych wchodzi wykonanie m.in. :

a) dokonanie rozbi贸rek istniej膮cych chodnik贸w, kraw臋偶nik贸w, obrze偶y oraz istniej膮cej nawierzchni i podbudowy jezdni,

b) wyw贸z materia艂u z rozbi贸rki poza teren budowy transportem samochodowym,

c) wykonanie rob贸t ziemnych na ca艂ym odcinku chodnik贸w wraz z zag臋szczeniem walcem wibracyjnym z wywozem nadmiaru gruntu poza teren budowy,

d) ustawienie kraw臋偶nika betonowego na podsypce cementowo - piaskowej wraz z wykonaniem 艂awy betonowej z oporem, ustawienie obrze偶y betonowych na podsypce piaskowej, wykonanie podsypki piaskowej pod chodnik,

e) wykonanie nawierzchni chodnika z kostki brukowej betonowej na podsypce cementowo - piaskowej,

f) regulacja pionowa urz膮dze艅 infrastruktury podziemnej,

g) wykonanie zjazd贸w przez chodnik do posesji,

h) zapewnienie聽聽聽 obs艂ugi聽聽聽 geodezyjnejoraz wykonanie聽聽 inwentaryzacji聽聽 geodezyjnej聽聽 powykonawczej .

Uwagi ko艅cowe

1. Roboty musz膮 by膰 wykonane zgodnie z obowi膮zuj膮cymi przepisami,zasadami wiedzy technicznej, sztuk膮 budowlan膮 ipolskimi normami.

2. Wykonawca b臋dzie wykonywa艂 przedmiot umowy z materia艂贸w w艂asnych.

3. Zastosowane materia艂y powinny spe艂nia膰 wymogi prawa budowlanego i pozostawa膰 w zgodno艣ci z Polskimi Normami lub aprobatami technicznymi.

4. Warto艣膰 materia艂贸w u偶ytych do realizacji inwestycji jest obj臋ta cen膮 wykonania zam贸wienia.

Szczeg贸艂owy zakres i opis przedmiotu zam贸wienia okre艣la za艂膮czony przedmiar rob贸t .

Pkt 12 SIWZ brzmi:

Termin realizacji zam贸wienia ustala si臋 : od dnia podpisania umowy do 28 listopada2007 roku.

Prawid艂owe brzmienie pkt 12 SIWZ :

Termin realizacji zam贸wienia ustala si臋 : od dnia podpisania umowy do 28 listopada2008 roku.

Pozosta艂e zapisy w SIWZ pozostaj膮 bez zmian.

Zamawiaj膮cy nie przewiduje przesuni臋cia terminu sk艂adania ofert.

Burmistrz Miasta i Gminy

聽聽聽聽聽 Piotrk贸w Kujawski

mgr Miros艂aw Skonieczny

TypRozmiarPobierzKomentarzData dodaniaLicznik 
.DOC175.5 KB POBIERZsiwz19.09.2008 09:14328
.DOC60 KB POBIERZwz贸r oferty19.09.2008 09:14246
.DOC51 KB POBIERZprojekt umowy19.09.2008 09:14234
.PDF432.5 KB POBIERZkosztorys ofertowy19.09.2008 09:15246
.DOC35.5 KB POBIERZMODYFIKACJA SIWZ02.10.2008 11:30224

Autor : Tomasz Ciesielski
Zredagowa艂(a) : Tomasz Ciesielski
Data wprowadzenia : 2008-09-19 10:13:19
Data ostatniej modyfikacji : 02.10.2008 11:29
Liczba wy艣wietle艅 : 958

Redaktor  Data modyfikacji 
Tomasz Ciesielski  19.09.2008 09:13poka偶 t膮 wersj臋licznik odwiedzin: 4496940